HGC12/2013
ID intern unic:  346358
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 12
din  10.01.2013
cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat
Publicat : 18.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 10-14     art Nr : 51
    În temeiul art.6 alin. (1) lit. e) al Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art. 401), cu modificările şi completările ulterioare,   art. 14 al Legii nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.9), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul gestionării eficiente a patrimoniului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Interne privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Servicii pază” prin fuziunea (absorbţia)  Întreprinderii de Stat „Tehnosec”.
    2. Se stabileşte că Întreprinderea de Stat „Servicii pază” este succesor de drepturi şi obligaţii ale întreprinderilor reorganizate.
    3. Ministerul Afacerilor Interne, în termen de o lună:
    1) va crea comisia de reorganizare a întreprinderilor nominalizate şi va asigura reorganizarea în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    2) va asigura, prin intermediul comisiei de reorganizare, transferul personalului şi transmiterea patrimoniului de la Întreprinderea de Stat „Tehnosec” către Întreprinderea de Stat „Servicii pază”;
    3) va aproba modificările respective în statutul Întreprinderii de Stat „Servicii pază”.
    4. Transmiterea patrimoniului aflat în gestiunea întreprinderii fuzionate se va efectua conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 10, art. 45), cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Din anexa nr. 5 la Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 27 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.173, art.856), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia „Întreprinderea de Stat „Tehnosec” se exclude.

   PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                      Valeriu Lazăr
    Ministrul afacerilor interne                                          Dorin Recean
    Ministrul finanţelor                                                      Veaceslav Negruţa

    Nr. 12. Chişinău, 10 ianuarie 2013.