HGC36/2013
ID intern unic:  346372
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 36
din  15.01.2013
pentru modificarea şi completarea
 Hotărîrii Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002
Publicat : 18.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 10-14     art Nr : 65     Data intrarii in vigoare : 01.01.2013
    În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 263-269, art. 853), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 „Cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, art. 1612), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în punctul 2 din hotărîre:
    a) la alineatul doi, cuvintele „indemnizaţia unică la naşterea copilului şi” şi „/îngrijirea” se exclud;
    b) la alineatul trei, cuvintele „copilului, persoanelor neasigurate” se substituie cu cuvîntul „copilului”, iar cuvîntul „creşterea/” se exclude;
    2) în Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii:
    a) la punctul 3, cuvintele „la indemnizaţia unică la naşterea copilului şi” se exclud;
    b) la punctul 7:
    subpunctul 2):
    se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) pentru fiecare copil născut viu, inclusiv în cazul gemenilor;”;
    la litera b), după cuvintele „datei adresării” se introduce textul „cu condiţia că a fost solicitată în termen de 3 ani – în cazul persoanelor asigurate şi în termen de 1,5 ani – în cazul persoanelor neasigurate, de la data naşterii copilului”;
    subpunctele 3) şi 4) vor avea următorul cuprins:
    „3) indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului stabilită mamei/tatălui se suspendă în cazul în care mama/tata se angajează în cîmpul muncii sau îşi reia munca înainte de încheierea concediului pentru îngrijirea copilului şi se stabileşte tatălui/mamei neîncadrat/ă în cîmpul muncii, care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, pînă cînd copilul va împlini vîrsta de 1,5 ani sau persoanelor indicate în subpunctul 4), la îndeplinirea condiţiilor prevăzute în subpunctul 4). Această prevedere nu se extinde asupra mamelor/taţilor care s-au angajat sau şi-au reluat munca în condiţiile timpului de muncă parţial sau la domiciliu;
    4) în cazul în care concediul pentru îngrijirea copilului se acordă la cerere, opţional, tatălui, tutorelui, bunelului, bunicii, unei alte rude, care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se stabileşte acestuia din data acordării concediului pentru îngrijirea copilului, dacă îndeplineşte condiţiile de realizare a stagiului de cotizare prevăzute în punctul 2 al prezentului Regulament”;
    se completează cu subpunctul 41 cu următorul cuprins:
    „41) În cazul în care tutorele, bunelul, bunica sau altă rudă care beneficiază de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului îşi reia munca înainte de încheierea concediului pentru îngrijirea copilului, acesta/aceasta pierde dreptul la indemnizaţie”;
    se completează cu subpunctele 7) şi 8) cu următorul cuprins:
    „7) indemnizaţiile unice la naşterea copilului în cazul gemenilor se stabilesc în acelaşi cuantum pentru fiecare copil;
    8) pentru persoana care solicită indemnizaţie unică la naşterea copilului şi/sau indemnizaţie pentru creşterea/îngrijirea copilului, statutul persoanei asigurate sau neasigurate se determină la data naşterii copilului”;
    c) punctul 9 se completează cu litera f1) cu următorul cuprins:
    „f1) carnetul de muncă sau certificatul ce confirmă încadrarea în cîmpul muncii (pentru persoanele încadrate în cîmpul muncii)”;
    d) anexa nr.1 la Regulament se completează în final cu o poziţie nouă, cu următorul cuprins:

2013
2600
2900”;

    e) în anexa nr. 2 la Regulament, prima coloană, cifrele „2011-2012” se substituie prin cifrele „2011-2013”;
    f) în anexa nr. 4 la Regulament, formularul  „Dării de seamă privind plata indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii (persoane asigurate)” se exclud;
    g) în anexa nr. 5 la Regulament, formularul  „Dării de seamă privind plata indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii (persoane asigurate)” se exclude.
    2. Prezenta hotărîre se aplică cu începere de la 1 ianuarie 2013.

    PRIM-MINISTRU                                                     Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                        Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                    Veaceslav Negruţa

    Nr. 36. Chişinău, 15 ianuarie 2013.