OMFC169/2012
ID intern unic:  346381
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 169
din  28.12.2012
cu privire la aprobarea completărilor în
Normele metodologice privind executarea de casă
a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul
trezorerial
al Ministerului Finanţelor
Publicat : 18.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 10-14     art Nr : 26     Data intrarii in vigoare : 18.01.2013

    În legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, 

ORDON:
    În Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului  public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 98 din 28 noiembrie 2005 cu modificările şi completările ulterioare, se operează următoarele completări:
    1. În capitolul I  “Sistemul de organizare şi funcţionare a Trezoreriei de Stat”, subcapitolul 1.1. “Dispoziţii generale” se va completa cu noţiunea:
    Proiect finanţat din surse externe – ansamblu de activităţi, finanţate din granturi şi/sau împrumuturi, acordate Guvernului şi/sau autorităţilor publice centrale şi locale, din partea organizaţiilor internaţionale şi a altor donatori externi, pentru atingerea unui obiectiv general şi/sau a mai multe obiective specifice.
    2. Capitolul VI “Depozitarea mijloacelor în instituţiile financiare de către unităţile Trezoreriei de Stat” se substituie cu un capitol expus în redacţie nouă “Gestionarea proiectelor finanţate din surse externe (împrumuturi şi/sau granturi)” cu următoarele subcapitole:
    6.1 Dispoziţii generale
    6.1.1. Mijloacele bugetului de stat şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale obţinute din împrumuturi şi/sau granturi pentru diferite proiecte ale autorităţilor / instituţiilor bugetare sînt gestionate prin sistemul trezorerial.
    Gestionarea proiectelor finanţate din surse externe (împrumuturi şi/sau granturi) se efectuează în conformitate cu prevederile:
    - Legii nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul şi procesul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Altor acte legislative şi normative în vigoare.
    6.2. Deschiderea conturilor
    6.2.1. La solicitarea executorului de buget, pentru gestionarea mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe (împrumuturi şi/sau granturi), trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor deschid conturi bancare separate în valută străină solicitată/monedă naţională la banca comercială deserventă a Ministerului Finanţelor.
    Deschiderea conturilor bancare se efectuează de către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor conform punctului 1.3. capitolul I al prezentelor norme şi în baza următoarelor documente suplimentare:
    1) Adresarea din partea instituţiei publice;
    2) Cererea de deschidere a contului;
    3) Acordul încheiat între autorităţile publice centrale/locale şi organizaţiile internaţionale, precum şi alţi donatori externi.
    Trezoreriile teritoriale eliberează executorului de buget confirmare despre datele contului bancar şi trezorerial deschis în baza planului de finanţare cu repartizare pe luni.
    6.2.2. La etapa de iniţiere a proiectelor, la solicitarea donatorului, pînă la semnarea acordului şi întocmirea planului de finanţare, trezoreriile teritoriale eliberează certificate de identificare financiară, în care sînt incluse conturile trezoreriale curente ale executorilor de buget.
    6.3. Structura conturilor trezoreriale de mijloace ale proiectelor finanţate din surse externe (împrumuturi şi/sau granturi)
    6.3.1. Conturile trezoreriale ale mijloacele obţinute din granturi externe pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe sînt formate din 4 părţi – 14 semne, fiecare dintre ele purtînd o semnificaţie informativă (anexa nr. 1-13).
    6.3.1. În baza solicitărilor autorităţilor publice centrale şi locale, beneficiare de proiecte finanţate din surse externe, Ministerul Finanţelor atribuie fiecărui proiect un cod specific, format din 3 semne conform Clasificaţiei organizaţionale a cheltuielilor bugetare B. „Tipuri de instituţii, organizaţii şi măsuri finanţate de la buget”.
    6.4.  Efectuarea cheltuielilor
    6.4.1.  Procedura de achiziţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor din mijloacele proiectelor finanţate din împrumuturi şi/sau granturi se efectuează în conformitate cu prevederile acordurilor încheiate.
    6.4.2. Contractele de achiziţii se înregistrează la trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
    6.4.3. Pentru efectuarea plăţilor din mijloacele proiectelor finanţate din împrumuturi şi/sau granturi, executorii de buget perfectează şi prezintă la trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în modul stabilit, următoarele documente de plată:
    - ordinul de plată însoţit de borderoul documentelor de plată;
    - cererea de cumpărare a valutei străine contra lei moldoveneşti;
    - cererea de vînzare a valutei străine contra lei moldoveneşti;
    - ordinul de plată în valută străină;
    - cerere de eliberare a valutei străine în numerar;
    - nota de transfer în valută;
    - delegaţia de numerar în lei moldoveneşti.
    6.5. Dobînzile şi comisionul
    6.5.1.  Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti în conturile bancare ale proiectelor finanţate din surse externe (împrumuturi şi/sau granturi) se virează integral la bugetele în componenţa cărora sînt incluse (bugetul de stat sau bugetele unităţilor administrativ-teritoriale), sau pot rămîne la contul proiectului (conform prevederilor legii bugetului/acordului).
    6.5.2.  Comisionul aferent serviciilor bancare la deservirea conturilor destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe (împrumuturi şi/sau granturi), gestionate prin sistemul trezorerial, se acoperă din contul bugetelor respective, pe bază de contract încheiat de către Ministerului Finanţelor sau autorităţile administraţiei publice locale cu banca comercială deserventă.
    6.6. Soldurile de mijloace băneşti provenite din proiecte finanţate din surse externe (împrumuturi şi/sau granturi)
    6.6.1. Soldurile de mijloace băneşti provenite din proiecte finanţate din surse externe (împrumuturi şi/sau granturi) neutilizate pînă la finele anului bugetar sînt accesibile pentru utilizare în aceleaşi scopuri în anul bugetar următor.
    6.6.2.  După finalizarea proiectelor conturile bancare şi trezoreriale se închid. Pentru închiderea conturilor bancare şi trezoreriale, instituţia publică beneficiară prezintă trezoreriei confirmarea finalizării proiectului şi cererea de închidere a conturilor.
    6.6.3.  În cazul cînd la închiderea proiectului sînt înregistrate solduri de mijloace neutilizate, pot fi întreprinse una din următoarele acţiuni:
    -se restituie donatorului în conformitate cu prevederile respective din acordul semnat;
    -se transferă la contul 122.40 ,,Alte încasări” ale bugetului de stat sau bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale în baza documentului de plată prezentat de către executorul de buget.
    3.  Prezentul ordin intră în vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                              Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 169. Chişinău, 28 decembrie 2012.