OMFC171/2012
ID intern unic:  346383
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 171
din  28.12.2012
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
în Normele metodologice privind executarea de casă
a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul
trezorerial al Ministerului Finanţelor
Publicat : 18.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 10-14     art Nr : 28     Data intrarii in vigoare : 18.01.2013
    În legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, 
ORDON:
    1. În Normele metodologice privind executarea de casă a  mijloacelor bugetului  public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 98 din 28 noiembrie 2005, se operează următoarele modificări şi completări:
    1.1. În Capitolul II. Încasarea şi evidenţa veniturilor bugetului public naţional, punctul 2.2.7. se completează cu un alineat nou cu următorul conţinut:
    „Întru stingerea obligaţiilor fiscale pentru contribuabilii care au subdiviziuni, organele abilitate în bază legală cu dreptul de dezafectare incontestabilă, vor înscrie în ordinul incaso codul subdiviziunii atribuit de organele fiscale în rubrica „codul fiscal”, prin bară, după codul fiscal”.
    1.2. Secţiunea „Executarea documentelor executorii (titluri executorii şi ordine incaso)” se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „Executarea documentelor executorii
    3.4.29. Documentele executorii privind dezafectarea incontestabilă a mijloacelor băneşti din contul bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi din contul autorităţilor/instituţiilor publice, se execută în conformitate cu prevederile Codului de executare a Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004, articolului 361 al Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XII din 24 mai 1996 şi articolului 8 al Legii privind finanţele publice locale nr.397 din 16 octombrie 2003, Regulamentului privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea şi perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare, aprobat prin Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr.375 din 15 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    3.4.30. Documentele executorii, ce ţin de dezafectarea incontestabilă a mijloacelor băneşti din contul bugetului de stat, se transmit în original, spre executare Ministerului Finanţelor (Direcţia juridică).
    3.4.31. După examinarea documentelor executorii de către conducerea Ministerului Finanţelor şi luarea deciziei de executare, Direcţia juridică prezintă Trezoreriei de Stat nota-raport cu viza conducerii Ministerului Finanţelor însoţită de documentele executorii în original.
    3.4.32. Persoana responsabilă din cadrul Trezoreriei de Stat, în baza datelor din documentele executorii şi nota-raport,  întocmeşte ordine de plată în trei exemplare, perfectate şi semnate în ordinea stabilită.
    3.4.33. Executarea benevolă a documentelor executorii se reflectă în executarea de casă a bugetului de stat la tipul 214 „Alte cheltuieli”, grupa principală 20 „Activităţi şi servicii neatribuite altor grupuri principale”, grupa 09 „Cheltuieli neatribuite altor grupuri”, articolul 118.00 „Documente executorii”. Celelalte segmente ale Clasificaţiei bugetare (clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare A, clasificaţia programelor, clasificaţia categoriilor de mijloace speciale) se atribuie în funcţie de caracterul cheltuielilor respective.
    3.4.34. Trezoreria de Stat, după executarea documentelor executorii, perfectează Informaţia privind executarea documentelor  executorii şi a ordinelor incaso prin intermediul Trezoreriei de Stat din contul bugetului de stat (anexa nr. III-12c).
    3.4.35. Primul exemplar al ordinului de plată şi documentele justificative se anexează la extrasul trezoreriei.
    3.4.36. Al doilea exemplar al ordinului de plată se transmite Direcţiei juridice.
    3.4.37. Al treilea exemplar al ordinului de plată se transmite solicitantului.
    3.4.38. Documentele executorii privind dezafectarea incontestabilă a mijloacelor băneşti din contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi din contul autorităţilor /instituţiilor publice se prezintă în original de către executorii judecătoreşti la autorităţile /instituţiile publice respective.
    3.4.38.1 Autorităţile /instituţiile publice prezintă trezoreriilor teritoriale ordine de plată în două exemplare, perfectate şi semnate în ordinea stabilită, cu  anexarea originalului documentelor executorii.
    3.4.38.2 Executarea benevolă a documentelor executorii din contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale se reflectă în executarea de casă a bugetului respectiv la tipul 214 „Alte cheltuieli”, grupa principală 20 „Activităţi şi servicii neatribuite altor grupuri principale”, grupa 09 „Cheltuieli neatribuite altor grupuri”, articolul 118.00 „Documente executorii”. Celelalte segmente ale Clasificaţiei bugetare (clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare A, clasificaţia programelor, clasificaţia categoriilor de mijloace speciale) se atribuie în dependenţă de caracterul cheltuielilor respective.
    3.4.38.3 Executarea benevolă a documentelor executorii din contul autorităţilor /instituţiilor publice se reflectă în executarea de casă a autorităţii /instituţiei publice la articolul 118.00 „Documente executorii”. Celelalte segmente ale Clasificaţiei bugetare (clasificaţia funcţională a cheltuielilor, clasificaţia organizaţională a cheltuielilor A şi B, clasificaţia programelor, clasificaţia categoriilor de mijloace speciale) se atribuie în funcţie de caracterul cheltuielilor respective.
    3.4.38.4 După executarea ordinelor de plată, primul exemplar al ordinului de plată împreună cu copia documentului executoriu se anexează la extrasul trezoreriei;
    3.4.38.5 Al doilea exemplar al ordinului de plată şi originalul documentului executoriu se remit plătitorului, autorităţii /instituţiei publice, alăturat la extrasul din cont trezorerial.
    3.4.38.6 Plăţile privind achitarea sumelor adjudecate conform documentelor executorii se vor efectua indiferent dacă sînt sau nu aprobate alocaţii în acest scop, dar nu vor depăşi limita de 20 la sută din bugetul aprobat pe anul respectiv.
    3.4.38.7  În cazul în care documentul executoriu prezentat executorilor de buget respectivi nu este executat benevol în termen de 6 luni de la data devenirii irevocabile a hotărîrii judecătoreşti în baza căreia a fost emis, creditorul poate solicita executorului judecătoresc iniţierea executării silite conform procedurii stabilite de Codul de executare.
    3.4.38.8 Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor asigură executarea încheierilor, notificărilor, hotărîrilor, ordonanţelor privind aplicarea sechestrului pe mijloacele băneşti şi a dispoziţiilor privind suspendarea operaţiunilor pe conturile trezoreriale ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, autorităţilor /instituţiilor publice, respectînd prevederile Regulamentului privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea şi perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare, aprobat prin Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr.375 din 15 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    3.4.38.9 Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, primesc spre executare încheierea, notificarea, hotărîrea, ordonanţa privind aplicarea sechestrului pe mijloace băneşti şi dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor pe conturile trezoreriale ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, autorităţilor /instituţiilor publice, o înregistrează în ordine cronologică în Registrul documentelor de suspendare a operaţiunilor şi de sechestrare a mijloacelor băneşti din conturile trezoreriale (anexa nr.III-13) şi informează  în scris autorităţile /instituţiile publice despre aplicarea sechestrului.
    3.4.38.10 Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor informează emitentul încheierilor, notificărilor, hotărîrilor, ordonanţelor privind aplicarea sechestrului pe mijloacele băneşti şi ale dispoziţiilor privind suspendarea operaţiunilor pe conturile trezoreriale ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, autorităţilor /instituţiilor publice, la solicitarea acestuia, prin intermediul Comunicatului informativ privind disponibilul în conturile trezoreriale (anexa nr.III-14) despre disponibilul şi acumularea mijloacelor în conturile trezoreriale indicate în documentele executorii, după cum urmează:
    a) pentru bugetele unităţilor administrativ-teritoriale se indică soldurile disponibile de mijloace băneşti în conturile bugetelor respective;
    b) pentru autorităţile /instituţiile publice finanţate din bugetul de stat /bugetele unităţilor administrativ-teritoriale se indică soldurile disponibile de alocaţii aprobate pentru anul curent, separat pe fiecare  cont trezorerial de cheltuieli.
    Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor suplimentar în Comunicatul informativ privind disponibilul în conturile trezoreriale (anexa nr.III-14) indică rechizitele tehnice (barele ce delimitează codurile şi codurile ministerului, programelor, subprogramelor, etc.), care urmează a fi indicate în destinaţia plăţii a Ordinului incaso întocmit conform punctului 3.4.38.12 al prezentelor Norme.
    3.4.38.11 Pentru perceperea în mod incontestabil din contul bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi din contul autorităţilor/instituţiilor publice a sumei adjudecate, fără acordul acestora, se utilizează Ordinul incaso, prezentat de către executorul judecătoresc sau de alt organ abilitat prin lege, Trezoreriei de Stat /trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanţelor.
    3.4.38.12 Executorul judecătoresc sau alt organ abilitat prin lege întocmeşte ordinul incaso în numărul de exemplare necesare părţilor, respectînd toate condiţiile stipulate în Regulamentul privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea şi perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare, aprobat prin Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr.375 din 15 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare precum şi cerinţele expuse în punctul 3.4.38.11. Executorul judecătoresc sau alt organ abilitat prin lege semnează, aplică ştampila şi prezintă trezoreriei unde se deserveşte autoritatea /instituţia publică ordinul incaso, însoţit de  documentul executoriu în original şi actul care confirmă că, documentul executoriu s-a aflat spre executare la debitor timp de 6 luni de la data devenirii irevocabile a hotărîrii judecătoreşti.
    3.4.38.13 Trezoreriile teritoriale înregistrează documentele executorii, ordinile incaso şi perfectează Fişierul evidenţei executării documentelor executorii şi a ordinelor incaso (anexa nr.III-12).
    3.4.38.14 În ziua primirii de către trezorerie a ordinului incaso, trezoreria înştiinţează în scris autoritatea /instituţia publică despre ordinul incaso prezentat de către executorul judecătoresc sau de către alt organ abilitat prin lege şi îl execută în termen de pînă la 3 zile lucrătoare, cu sau fără acordul autorităţii /instituţiei publice.
    3.4.38.15 În cazul primirii ordinului incaso, emis în baza documentului executoriu, pentru care a fost aplicat sechestru pe mijloace băneşti, ordinul incaso se execută din contul mijloacelor băneşti respective.
    În cazul primirii ordinului incaso, emis în baza documentului executoriu, în baza căruia a fost aplicat sechestru pe soldurile alocaţiilor aprobate pentru anul curent ale autorităţilor /instituţiilor publice finanţate din bugetul de stat /bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor execută ordinul incaso în termen de pînă la 3 zile lucrătoare după cum urmează:
    a) pentru autorităţile /instituţiile publice finanţate din bugetul de stat - întocmind Informaţia privind necesităţile instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat (anexa III-1a şi anexa III-1b, după caz), informînd prin telefon sau fax Trezoreria de Stat şi solicitînd în mod urgent  finanţarea necesară pentru achitarea acestuia;
    b)  pentru instituţiile publice finanţate din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, ordinul incaso se execută din contul mijloacelor băneşti a bugetelor respective.
    3.4.38.16 După executarea ordinului incaso în sumă totală sau parţială, trezoreria indică pe versoul originalului ordinului incaso suma executată, data efectuării plăţii, semnătura funcţionarului responsabil, ştampila trezoreriei şi îl remite emitentului.
    3.4.38.17 Executarea ordinelor incaso se reflectă în executarea de casă conform prevederilor punctelor  3.4.33, 3.4.382 şi 3.4.383.
    3.4.38.18 Comisionul pentru serviciile de transfer/ ridicare în numerar a mijloacelor băneşti în baza documentelor executorii din contul bugetului de stat sau a bugetelor locale se acoperă din contul bugetelor respective.
    3.4.38.19 În cazul lipsei alocaţiilor bugetare respective, documentele executorii se execută la articolul 118.00 „Documente executorii”, fără planuri de finanţare (repartizări pe luni).
Pînă la finele anului bugetar urmează a fi efectuate modificările de rigoare în planurile de finanţare (repartizările pe luni) conform ordinii stabilite.
    1.2. În punctul 7.2.7. „Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor”, se introduce un cont contabil nou, cu următorul conţinut:
Codul contului
Denumirea conturilor
Activ / Pasiv
gradul I
gradul II
În Clasa 5 Împrumuturi
54
Garanţii de stat interne
A-P
 
5403
Dezafectarea şi restabilirea mijloacelor dezafectate  
pentru onorarea garanţiilor interne ale bugetului local
A-P

    1.3. În punctul 7.4. „Corespondenţa conturilor evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor” se introduce o înscriere contabilă nouă, cu următorul conţinut:
 
Nr.
d/o
Conţinutul operaţiunii
Simbolul conturilor
Debit
Credit
În compartimentul VI. Împrumuturi
1142

Dezafectarea şi restabilirea mijloacelor dezafectate pentru onorarea garanţiilor interne ale bugetului local

- dezafectarea
5403
1301
- restabilirea
1301
5403
În compartimentul XII. Operaţiunile de închidere a anului bugetar – bugetul local
2452

Dezafectarea şi restabilirea mijloacelor dezafectate pentru onorarea garanţiilor interne ale bugetului local

- dezafectarea
5403
9301
- restabilirea
9301
5403
 
    1.4. Se introduce o anexă nouă, cu următoarea denumire:
    „ Informaţia privind executarea documentelor  executorii şi a ordinelor incaso prin intermediul Trezoreriei de Stat din contul bugetului de stat” (anexa nr. III-12c).
    1.5. În  denumirea şi în conţinutul anexei nr.III – 12 „Fişierul evidenţei executării titlurilor executorii” sintagma „titlurilor executorii” se substituie cu sintagma „documentelor executorii şi a ordinelor incaso.”
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                       Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 171. Chişinău, 28 decembrie 2012.