LPC291/2012
ID intern unic:  346533
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 291
din  21.12.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 01.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 22-25     art Nr : 82
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 13 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (2), cuvintele „primă şedinţă” se substituie cu cuvintele „şedinţă de constituire”;
    după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) La şedinţa de constituire se dezbat doar chestiunile incluse pe ordinea de zi referitoare la:
    a) aducerea la cunoştinţă a hotărîrii privind atribuirea mandatelor de consilier şi înmînarea legitimaţiilor de consilier de către reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie sau al Comisiei Electorale Centrale;
    b) iniţierea constituirii fracţiunilor, a alianţelor, a blocurilor;
    c) iniţierea constituirii comisiilor consultative de specialitate.”
    la alineatul (4),  cuvintele „primei şedinţe” se substituie cu cuvintele „şedinţei de constituire”;
    după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Ulterior, consiliul local formează organele sale de lucru (fracţiuni şi comisii consultative de specialitate) în condiţiile Legii nr. 457-XV din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale.”
    Art. II. – La punctul 4 din anexa la Legea nr. 457-XV din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 248–253, art. 998), cuvintele „La prima şedinţă,” se exclud.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

    Nr. 291. Chişinău, 21 decembrie 2012.