LPC307/2013
ID intern unic:  346605
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 307
din  26.12.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 04.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 26     art Nr : 95
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 108–109, art. 834), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2:
    noţiunea „activitate comercială externă” se completează în final cu textul „ ; comerţ electronic cu mărfuri străine pe pieţele externe, precum şi acordare a diverselor servicii pe aceste pieţe”;
    noţiunea „activitate de transport” se exclude.
    2. Articolul 3:
    la alineatul (2), cuvintele „şi la Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei” se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Actele normative aprobate de către autorităţile publice, cu excepţia Guvernului şi Parlamentului, cu încălcarea cerinţelor stabilite la alin. (2) sînt considerate nule în partea ce se referă la funcţionarea zonelor libere.”
    3. La articolul 4 alineatul (8), cuvintele „în comun cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei” se exclud.
    4. Articolul 5:
    la alineatul (2), cuvintele „pe bază de contract încheiat” se exclud;
    alineatul (4):
    în partea introductivă, cuvintele „surse de venituri” se substituie cu cuvintele „surse financiare”;
    la litera c), cuvîntul „veniturile” se substituie cu cuvîntul „încasările”;
    litera e) se abrogă;
    la alineatul (6) litera h), textul „ , precum şi legislaţia, normele şi regulile sanitaro-igienice” se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (14) cu următorul cuprins:
    „(14) Administraţia este în drept să efectueze donaţii în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităţilor publice şi instituţiilor publice finanţate de la bugetul public naţional.”
    5. Articolul 6:
    la alineatul (3), textul „ , în termen de o lună,” se exclude;
    la alineatul (10), litera b2) se abrogă;
    alineatul (18) va avea următorul cuprins:
    „(18) Administraţia este în drept să permită nerezidenţilor efectuarea pe teritoriul zonei libere a lucrărilor privind dezvoltarea infrastructurii acestei zone, precum şi acordarea unor servicii specializate Administraţiei şi/sau rezidenţilor în temeiul contractelor încheiate în acest scop.”
    6. Articolul 7:
    la alineatul (3), cifrele „300” se substituie cu cifrele „500”;
    articolul se completează cu alineatele (31) şi (32) cu următorul cuprins:
    „(31) Plasarea mărfurilor autohtone în zona liberă se realizează doar prin completarea de către rezident a declaraţiei vamale de import în zona liberă, fără obligativitatea furnizorului (vînzătorului) de a completa alte declaraţii vamale.
    (32) Se permite rezidenţilor zonei libere scoaterea din zona liberă a deşeurilor fără depunerea declaraţiei vamale în scopul distrugerii sau depozitării (înhumării) acestora conform legislaţiei în vigoare. Serviciul Vamal va asigura supravegherea procedurii de distrugere sau de depozitare (înhumare) şi va asigura evidenţa simplificată a operaţiunilor în cauză.”
    alineatul (10) va avea următorul cuprins:
    „(10) În scopul impozitării, livrările de mărfuri (servicii) în zonele libere de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova sînt asimilate exportului, iar livrările de mărfuri (servicii) din zona liberă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova sînt asimilate importului, cu aplicarea măsurilor de politică economică, şi se reglementează în conformitate cu legislaţia. Livrările respective se efectuează în baza unei singure declaraţii vamale, care se depune la postul vamal al zonei libere.”
    alineatul (12) va avea următorul cuprins:
    „(12) La încetarea activităţii zonei (subzonei) libere, precum şi în cazul revocării statutului de rezident pînă la încetarea activităţii zonei (subzonei) libere, rezidentul sau fostul rezident plasează mărfurile, introduse anterior, sub alt regim vamal sau destinaţie vamală în conformitate cu legislaţia în vigoare. Stocurile de mărfuri aflate în depozitare se plasează la valoarea în vamă indicată în declaraţiile vamale de plasare sub destinaţia de zonă liberă, iar mărfurile aflate în folosinţă (activele materiale pe termen lung) – la valoarea iniţială, corectată sau reevaluată, diminuată cu uzura acumulată (valoarea de bilanţ).”
    articolul se completează cu alineatele (13), (14) şi (15) cu următorul cuprins:
    „(13) Nu constituie obiect al declarării obiectele imobiliare (clădiri, edificii, obiecte imobiliare nefinisate) care la momentul încetării activităţii zonei (subzonei) libere se consideră în mod tacit puse în liberă circulaţie, fără calcularea drepturilor de import.
    (14) Aflarea mărfurilor în zona liberă nu este limitată în timp.
    (15) Rezidenţii zonelor libere prezintă trimestrial Serviciului Vamal  rapoarte de evidenţă a fluxului de materiale, mărfuri şi produse finite, în forma stabilită de Guvern.”
    7. Articolul 9 se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Pe teritoriul zonelor libere decontările prin virament între rezidenţi se pot efectua atît în monedă naţională, cît şi în valută străină.”
    8. La articolul 10 alineatul (2), după cuvintele „constituie temei” se intoduce cuvîntul „suficient”, iar în final alineatul se completează cu textul „pentru o perioadă maximă de 5 ani”.
    Art. II. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 punctul 5), cuvintele „zonelor libere şi”, în ambele cazuri, se exclud.
    2. La articolul 4 alineatul (3), cuvintele „zonelor libere şi al” se exclud.
    3. La articolul 30 alineatul (6), cifrele „2901 10 000,” se exclud.
    4. Articolul 89:
    la alineatele (1) şi (2), cuvintele „ , se află” se exclud;
    alineatul (3) se abrogă.
    5. Articolul 90 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 90. Evidenţa mărfurilor plasate în zona liberă
    Rezidenţii zonelor libere prezintă trimestrial Serviciului Vamal rapoarte de evidenţă a fluxului de materiale, mărfuri şi produse finite, în forma stabilită de Guvern, conform prevederilor art. 7 alin. (15) din Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere.”
    6. Articolul 91 se completează cu alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:
    „(3) Se permite administraţiei şi rezidenţilor zonei libere scoaterea pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, în baza garanţiei bancare, fără depunerea declaraţiei vamale şi fără drept de înstrăinare, a mărfurilor produse în zona liberă în scopul participării la expoziţii, tîrguri, întruniri sau alte manifestări similare ori pentru efectuarea testărilor, verificărilor şi reparaţiei, cu reintroducerea acestora în zonă în decurs de 30 de zile.
    (4) Se permite nerezidenţilor introducerea în zona liberă, avînd invitaţia administraţiei şi rezidenţilor zonei libere, fără depunerea declaraţiei vamale, a mărfurilor pentru efectuarea testărilor, verificărilor şi reparaţiei, precum şi a altor lucrări specializate, cu garantarea scoaterii din zonă a acestora în decurs de 30 de zile.”
    7. La articolul 144 alineatul (1), cuvintele „inclusiv din zonele libere,” se exclud.
    Art. III. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 12 punctul 14), după cuvintele „jocurile de noroc” se introduce cuvîntul „ , loterii”.
    2. Articolul 20 se completează cu litera p1) cu următorul cuprins:
    „p1) cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la  art. 33 alin. (1);”.
    3. La articolul 49, literele a), c) şi d) vor avea următorul cuprins:
    „a) impozitul pe venitul rezidenţilor obţinut de la exportul în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova al mărfurilor (serviciilor) produse în zona economică liberă sau obţinut de la livrarea mărfurilor (serviciilor) produse în zona economică liberă către alţi rezidenţi ai zonelor economice libere pentru mărfurile (serviciile) orientate spre export se percepe în proporţie de 50% din cota stabilită în Republica Moldova;”
    „c) rezidenţii care au investit în fondurile fixe ale întreprinderilor lor şi/sau în dezvoltarea infrastructurii zonei economice libere un capital echivalent cu cel puţin un milion de dolari SUA sînt scutiţi, pe o perioadă de 3 ani, începînd cu trimestrul imediat următor trimestrului în care a fost atins volumul indicat de investiţii, de plata impozitului pe venitul de la exportul în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova al mărfurilor (serviciilor) produse în zona economică liberă sau de la livrarea mărfurilor (serviciilor) produse în zona liberă către alţi rezidenţi ai zonelor economice libere pentru mărfurile (serviciile) orientate spre export;
    d) rezidenţii care au investit în fondurile fixe ale întreprinderilor lor şi/sau în dezvoltarea infrastructurii zonei economice libere un capital echivalent cu cel puţin 5 milioane de dolari SUA sînt scutiţi, pe o perioadă de 5 ani, începînd cu trimestrul imediat următor trimestrului în care a fost atins volumul indicat de investiţii, de plata impozitului pe venitul de la exportul în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova al mărfurilor (serviciilor) produse în zona economică liberă sau de la livrarea mărfurilor (serviciilor) produse în zona liberă către alţi rezidenţi ai zonelor economice libere pentru mărfurile (serviciile) orientate spre export.”
    4. După articolul 511  se introduc articolele 512 şi 513 cu următorul cuprins:
    „Articolul 512. Administraţia zonei economice libere
    Sînt scutite de impozit sursele financiare ale administraţiei zonei economice libere prevăzute la art. 5 alin. (4) din Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere.
    Articolul 513. Instituţiile de învăţămînt
    Instituţiile de învăţămînt se scutesc de impozitul pe venitul obţinut din livrarea serviciilor, mărfurilor legate de procesul instructiv de producţie şi educativ cu condiţia alocării mijloacelor obţinute din livrarea acestor servicii, mărfuri în scopuri de instruire generală.”
    5. La articolul 901, alineatul (33) va avea următorul cuprins:
    „(33) Fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de:
    - 18% din cîştigurile de la jocurile de noroc;
    - 18% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1), dar nu depăşeşte 50 mii lei;
    - 25% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig este egală sau depăşeşte 50 mii lei.”
    6. La articolul 92 alineatul (3), textul „art. 88–91” se înlocuieşte cu textul „art. 88–90 şi 91”.
    7. La articolul 104 litera a), după cuvintele „şi pasageri,” se introduce textul „serviciile de transport internaţional al gazelor naturale prestate de către S.A. “Moldova-Gaz”,”.
    Art. IV. – Articolul 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997  pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (71) cu următorul cuprins:
    „(71) Pentru serviciile de transport al gazelor naturale către S.A. “Moldova-Gaz” prestate de către S.R.L. “MoldovaTransGaz”, taxa pe valoarea adăugată se aplică conform art. 96 lit. a) din Codul fiscal.”
    Art. V. – La articolul 28 din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, litera l) va avea următorul cuprins:
    „l) mărfurile (serviciile) introduse în zona economică liberă de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, de pe teritoriul altor zone economice libere, mărfurile (serviciile) exportate în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova şi în alte zone economice libere, precum şi mărfurile produse în zona economică liberă introduse pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova;”.
    Art. VI. – (1) Guvernul, în termen de 6 luni:
    – va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege;
    – va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în corespundere cu prezenta lege.
    (2) Pînă la modificarea legislaţiei în vederea stabilirii unui regim vamal special pentru Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”, rezidenţilor acestuia le vor fi aplicate prevederile art. 7 alin. (3), (31) şi (32) din Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere, în redacţia prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                    Marian LUPU

    Nr. 307. Chişinău, 26 decembrie 2012.