LPC290/2012
ID intern unic:  346649
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 290
din  21.12.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 08.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 27-30     art Nr : 102
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53–55, art. 302), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (1) se completează cu punctul 112) cu următorul cuprins:
    „112) pentru eliberarea diplomei de înregistrare a simbolului public, precum şi pentru eliberarea copiilor şi a extraselor din Armorialul General al Republicii Moldova;”.
    2. Articolul 3 se completează cu punctul 13) cu următorul cuprins:
    „13) pentru eliberarea:
    a) diplomei de înregistrare a simbolului public
    sau a duplicatului acesteia pe numele sau în interesul:
    persoanei fizice                2500%
    persoanei juridice            7500%
    b) copiilor şi a extraselor din Armorialul General
    al Republicii Moldova pe numele sau în interesul
    posesorilor                      1000%.”
    3. Articolul 4 se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins:
    „(10) Sînt scutiţi de plata taxei de stat pentru eliberarea diplomei de înregistrare a simbolurilor publice, pentru eliberarea copiilor şi a extraselor din Armorialul General al Republicii Moldova:
    a) autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi alte instituţii publice – integral;
    b) asociaţiile obşteşti cu statut de utilitate publică – cu 65% din volumul taxei prevăzute la art. 3 pct. 13).”
    Art. II. – În titlu şi în dispoziţiile alineatelor (1) şi (3) ale articolului 347 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cuvîntul „naţional-statale” se substituie cu cuvintele „de stat”.
    Art. III. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 322 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 322. Încălcarea modului de folosire
                            a simbolurilor publice
    (1) Încălcarea cu intenţie a modului de folosire a simbolurilor de stat (stema, drapelul, imnul) ale Republicii Moldova sau ale unui alt stat
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 35 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Profanarea simbolurilor naţionale ale Republicii Moldova sau ale unui alt stat, altele decît cele indicate la alin. (1), dacă fapta nu constituie infracţiune, sau a simbolurilor teritoriale ori încălcarea cu intenţie a modului de folosire a acestor simboluri
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 35 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Încălcarea cu intenţie a modului de folosire a simbolurilor corporative ale organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, a simbolurilor corporative ale altor autorităţi administrative centrale sau ale Forţelor Armate
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, cu amendă de la 15 la 35 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 40 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Utilizarea neautorizată a simbolurilor particulare înregistrate
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (5) Etalarea sau utilizarea în orice mod a unor însemne neînregistrate în modul stabilit de legislaţia cu privire la simbolurile publice în calitate de simbol naţional, teritorial sau în calitate de simbol corporativ al unui organ central de specialitate al administraţiei publice, de simbol corporativ al altei autorităţi administrative centrale sau al Forţelor Armate
    se  sancţionează cu amendă de la 15 la 35 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    2. La articolul 396 alineatul (1), textul „322-324,” se substituie cu textul „323, 324,”.
    3. Articolul 400:
    la alineatul (4), după cifrele „227” se introduc cifrele „ , 322”;
    alineatul (5) se completează în final cu textul „ , cu excepţia proceselor-verbale cu privire la contravenţiile prevăzute la art. 322, care se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente”.
    Art. IV. – Cauzele contravenţionale pornite pe art. 322 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi vor continua să fie examinate de către procuror.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Marian LUPU

    Nr. 290. Chişinău, 21 decembrie 2012