LPC306/2012
ID intern unic:  346652
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 306
din  26.12.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 08.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 27-30     art Nr : 104
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 4 alineatul (1) din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53–55, art. 302), cu modificările ulterioare, se completează cu punctul 73) cu următorul cuprins:
    „73) reclamanţii – în acţiunile privind faptele de discriminare;”.
    Art. II. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 173, în dispoziţie, după cuvîntul „umilitoare” se introduce cuvîntul „ , discriminatorie”.
    2. Articolul 176 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 176. Încălcarea egalităţii în drepturi
                            a cetăţenilor
    (1) Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă în drepturi şi în libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoane, orice susţinere a comportamentului discriminatoriu în sfera politică, economică, socială, culturală şi în alte sfere ale vieţii, bazată pe criteriu de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau pe orice alt criteriu:
    a) săvîrşită de o persoană cu funcţie de răspundere;
    b) care a cauzat daune în proporţii mari;
    c) săvîrşită prin amplasarea de mesaje şi simboluri discriminatorii în locurile publice;
    d) săvîrşită în baza a două sau mai multe criterii;
    e) săvîrşită de două sau de mai multe persoane,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 400 la 600 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    (2) Promovarea ori susţinerea acţiunilor specificate la alin. (1), săvîrşită prin intermediul mijloacelor de informare în masă,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 600 la 800 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 160 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani.
    (3) Acţiunile specificate la alin. (1) şi (2) care au provocat din imprudenţă decesul persoanei ori sinuciderea acesteia
    se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.”
    3. La articolul 346:
    în titlu şi în dispoziţie, textul „aţîţarea vrajbei sau dezbinării naţionale” se înlocuieşte cu textul „aţîţarea vrajbei, diferenţierii sau dezbinării naţionale, etnice”;
    în dispoziţie, textul „naţională, rasială” se înlocuieşte cu textul „naţională, etnică, rasială”.
    Art. III. – Articolul 85 alineatul (1) litera a) din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 111–115, art. 451), cu modificările ulterioare, se completează în final cu o nouă liniuţă cu următorul cuprins:
    „– privind faptele de discriminare;”.
    Art. IV. – În anexa nr. 3 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, după compartimentul „Comisia Naţională de Integritate” se introduce un compartiment nou cu următorul cuprins:

Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii

 
Preşedinte
5000”
                                     
    Art. V. – În anexa nr. 1 la Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230–232, art. 840), cu modificările ulterioare, după poziţia „Aparatul Comisiei Naţionale de Integritate” se introduce poziţia „Aparatul Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii”.
    Art.VI. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din   24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 541 se introduce articolul 542 cu următorul cuprins:
    „Articolul 542. Încălcarea egalităţii în domeniul muncii
    (1) Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, bazată pe criteriu de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, orientare sexuală, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau pe orice alt criteriu, care are ca efect limitarea sau subminarea egalităţii de şanse sau de tratament la angajare sau la concediere, în activitatea nemijlocită şi în formarea profesională, săvîrşită prin:
    a) plasarea de anunţuri de angajare cu indicarea condiţiilor şi criteriilor care exclud sau favorizează anumite persoane;
    b) refuzul neîntemeiat de angajare a persoanei;
    c) refuzul neîntemeiat de admitere a unor persoane la cursurile de calificare profesională;
    d) remunerarea diferenţiată pentru acelaşi tip şi/sau volum de muncă;
    e) distribuirea diferenţiată şi neîntemeiată a sarcinilor de lucru, fapt ce rezultă din acordarea unui statut mai puţin favorabil unor persoane,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 140 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 350 la 450 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Hărţuirea, adică manifestarea de către angajator a oricărui comportament, bazat pe criteriu de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau pe orice alt criteriu, care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator la locul de muncă
    se sancţionează cu amendă de la 130 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    2. După articolul 65 se introduce articolul 651 cu următorul cuprins:
    „Articolul 651. Discriminarea în domeniul învăţămîntului
    Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, bazată pe criteriu de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau pe orice alt criteriu, manifestată:
    a) la oferirea accesului la instituţiile de învăţămînt de orice tip şi nivel;
    b) prin stabilirea de principii de admitere la studii, bazate pe anumite restricţii, cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare;
    c) în procesul educaţional, inclusiv la evaluarea cunoştinţelor acumulate;
    d) în activitatea ştiinţifico-didactică,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 140 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 350 la 450 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    3. După articolul 71 se introduc articolele 711 şi 712 cu următorul cuprins:
    „Articolul 711. Discriminarea privind accesul la
                            serviciile şi bunurile disponibile publicului
    Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, bazată pe criteriu de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau pe orice alt criteriu, manifestată în domeniul accesului persoanelor la serviciile oferite de autorităţile publice, la cele de asistenţă medicală şi la alte servicii de sănătate, la serviciile de protecţie socială, bancare şi financiare, de transport, culturale şi de agrement, de vînzare sau de închiriere de bunuri mobile sau imobile, precum şi la alte servicii şi bunuri disponibile publicului, dacă fapta nu constituie infracţiune,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 140 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 350 la 450 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 712. Împiedicarea activităţii Consiliului
                           pentru prevenirea şi eliminarea
                           discriminării şi asigurarea egalităţii
    Împiedicarea activităţii Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii cu scopul de a influenţa deciziile acestuia, neprezentarea în termenul prevăzut de lege a informaţiilor relevante solicitate pentru examinarea plîngerilor, ignorarea intenţionată şi neexecutarea recomandărilor date de consiliu, împiedicarea sub orice altă formă a activităţii acestuia
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    4. La articolul 393 litera d), textul „art.  400–4232” se înlocuieşte cu  textul „art. 400–4235”.
    5. După articolul 4234 se introduce articolul 4235 cu următorul cuprins:
    „Articolul 4235. Consiliul pentru prevenirea şi
                               eliminarea discriminării  şi
                               asigurarea egalităţii
    (1) Contravenţiile specificate la art. 542, 651 şi 711 se constată de către Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie în mod colegial procese-verbale membrii Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.”
    6. La articolul 443, alineatul (5) se completează cu textul: „În cazul în care constatarea contravenţiei este de competenţa unui organ colegial, procesul-verbal cu privire la contravenţie se încheie de către preşedintele organului colegial sau de către un membru ales cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţa în al cărei cadru are loc constatarea faptei ori desemnat de către preşedintele acestei şedinţe şi se semnează de către toţi membrii prezenţi la şedinţă.”
    Art. VII. –  În anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196, art. 637), cu modificările ulterioare, după poziţia „Preşedinte, vicepreşedinte, membru al Comisiei Naţionale de Integritate” se introduce poziţia „Preşedinte al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii”.
    Art. VIII. – În anexa nr. 2 la Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213), cu modificările ulterioare, denumirea compartimentului „Serviciul de Informaţii şi Securitate, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei, Comisia Electorală Centrală, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Comisia Naţională de Integritate” se completează cu textul „ , Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Marian LUPU

    Nr. 306. Chişinău, 26 decembrie 2012