HGC103/2013
ID intern unic:  346697
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 103
din  06.02.2013
cu privire la modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr.1173 din 21 decembrie 2010
Publicat : 15.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 31-35     art Nr : 151
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.1173 din 21 decembrie 2010 „Cu privire la Agenţia pentru Eficienţă Energetică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.254-256, art.1291), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    hotărîrea se completează cu punctul 5 cu următorul cuprins:
    „5. Agenţia pentru Eficienţă Energetică exercită funcţiile Centrului unic de informare a investitorilor în domeniul surselor de energie regenerabile şi eficienţei energetice.”;
    anexa nr.1:
    punctul 4 se completează cu literele h) şi i) cu următorul cuprins:
    „h) asigură accesul la informaţii pentru promovarea investiţiilor în domeniul surselor de energie regenerabile şi eficienţei energetice în conformitate cu politicile, planurile şi programele aprobate de Guvern;
    i) asigură confidenţialitatea informaţiilor investitorilor în domeniul surselor de energie regenerabile şi eficienţei energetice.”;
    punctul 5 se completează cu o nouă literă, „k”, cu următorul cuprins:
    „k) să contribuie, în calitate de Centru unic de informare în domeniul surselor de energie regenerabile şi eficienţei energetice, la crearea şi dezvoltarea unei reţele de colaborare dintre investitori şi autorităţile publice centrale şi locale sau instituţiile abilitate prin lege cu funcţii de reglementare şi/sau de control, fără dreptul de eliberare a actelor permisive privind reglementarea activităţii de întreprinzător.”;
    la punctul 6, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) să antreneze, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, la examinarea problemelor ce ţin de competenţa sa, specialişti, consultanţi şi experţi ai autorităţilor publice centrale sau persoane fizice şi/sau juridice de drept public sau privat;”;
    capitolul IV se completeză cu o nouă secţiune, 3, cu următorul cuprins:
„Secţiunea 3
Colaborarea instituţională
    18. Experienţa şi informaţiile dobîndite de Agenţia pentru Eficienţă Energetică vor fi înaintate către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice pentru eliminarea barierelor întîmpinate de investitori în domeniul surselor de energie regenerabile şi eficienţei energetice şi către alte părţi relevante interesate de implementarea proiectelor în domeniul de valorificare a surselor de energie regenerabile şi eficienţă energetică.”.

    PRIM-MINISTRU                                                 Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                 Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                  Veaceslav Negruţa

    Nr. 103. Chişinău, 6 februarie 2013.