HGC117/2013
ID intern unic:  346728
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 117
din  11.02.2013
privind modificarea anexei nr.1 la
Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006
Publicat : 15.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 31-35     art Nr : 162
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006 “Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 43-46, art. 284), cu modificările şi completările  ulterioare, compartimentul II, subpunctul 2) „Departamentul Instituţiilor Penitenciare” se modifică  după cum urmează:
    1) denumirea coloanei a 6-a va avea următorul cuprins:
     „Modalitatea de stabilire a tarifului sau, după caz, tariful, lei”;
    2)  punctul 1 va avea următorul cuprins:
„1.
001
 

Servicii medicale acordate de Comisia medico-militară a Departamentului Instituţiilor Penitenciare persoanelor, candidaţi la angajare în sistemul penitenciar

 1 examinare complexă

Conform Catalogului tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi cele private, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1020 din 29 decembrie 2011”;

   
    3) punctele 2 şi 3 se exckud;
    4) la punctul 14, coloanele 4, 5 şi 6 vor avea următorul cuprins:

„4
5
6

Plata chiriei pentru camerele de întrevederi şi cheltuielile suportate de instituţia penitenciară în legătură cu întrevederile de lungă durată ale condamnaţilor

1 întrevedere de lungă durată

Cuantumul plăţii se stabileşte în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de calculare a plăţii aferente chiriei camerelor de întrevederi în penitenciare, aprobată prin ordinul directorului general al Departamentului Instituţiilor Penitenciare”

 
 
    PRIM-MINISTRU                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                       Oleg Efrim
    Ministrul finanţelor                                                    Veaceslav Negruţa
    Ministrul sănătăţii                                                      Andrei Usatîi

    Nr. 117. Chişinău, 11 februarie 2013.