DPC506/2013
ID intern unic:  346755
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 506
din  15.02.2013
pentru modificarea şi completarea
Regulamentului despre modul de propunere pentru
decorarea cu distincţii de stat ale Republicii Moldova
şi de înmînare a acestor distincţii
Publicat : 22.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 36-40     art Nr : 132
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Regulamentul despre modul de propunere pentru decorarea cu distincţii de stat ale Republici Moldova şi de înmînare a acestor distincţii, aprobat prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 178 din 8 august 1992, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În întreg textul regulamentului:
    cuvîntul „Secretariatului” se substituie prin cuvîntul „Aparatului”;
    cuvintele „departamente”şi „departamente de stat” se substituie prin cuvintele „autorităţi administrative centrale”;
    cuvintele „comitetul executiv raional” se substituie prin cuvintele „consiliul raional”;
    cuvintele „preşedintele comitetului executiv raional” se substituie prin cuvintele „preşedintele raionului”.
    abrevierea „N.P.P.” se substituie prin cuvintele „numele, prenumele, prenumele tatălui”;
    cuvîntul „patronimicul” se substituie prin cuvintele „prenumele tatălui”;
    cuvîntul „forma” se substituie prin cuvîntul „formular”.
    2. La punctul 4, cuvintele „Serviciul Grăniceri” se exclud, iar cuvîntul „lucrători” se substituie prin cuvîntul „colaboratori”.
    3. La punctele 6 şi 62, cuvintele „Ministerul Afacerilor Externe” se substituie prin cuvintele „Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene”.
    4. La punctul  9:
    alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „Ulterior colectivele de muncă expediază demersurile cu privire la decorare potrivit subordonării ministerelor, autorităţilor administrative centrale, organelor republicane ale organizaţiilor obşteşti, uniunilor de creaţie, care examinează, de comun acord cu sindicatele  de ramură, materialele primite, elaborează propuneri privind decorarea şi le prezintă Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova.”;
    după alineatul doi se introduc două alineate noi, trei şi patru, cu următorul cuprins:
    „În scopul examinării propunerilor individuale de decorare, secretarul general al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova va desemna, pentru fiecare caz în parte, un grup de lucru din care vor face parte consilierul Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul respectiv, şeful Direcţiei generale drept şi funcţionari din cadrul Serviciului distincţii de stat, precum şi alte persoane.
    În caz de necesitate se va solicita prezentarea cazierului judiciar”.
    5. Punctul 16 va avea următorul cuprins:
    „16. Persoanelor cărora le-au fost conferite distincţii de stat li se înmînează, împreună cu distincţia, un document oficial (brevet).”
    6. Alineatul doi al punctului 18 va avea următorul cuprins:
    „Fişa de evidenţă a persoanei decorate (Formularul nr.4) se completează de Serviciul distincţii de stat al Direcţiei generale drept a Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova.”
    7. La alineatul doi al punctului 19, textul „se fixează de panglică şi se poartă agăţat de gît” se substituie prin textul „se poartă cu panglica sau colanul petrecut după gît”.
    8. Punctul  2 din Formularul nr.1 va avea următorul cuprins:
    „2. Profesia, funcţia, locul de muncă (se va indica denumirea exactă a ministerului, autorităţii administrative centrale, întreprinderii, societăţii, instituţiei, organizaţiei, asociaţiei,)”
    9. În Formularul nr. 4:
    textul „(se completează la maşina de scris, fără corectări)” se exclude;
    la punctul 10, cuvintele „insigna titlului onorific)”, „Numărul ordinului, medaliei, insignei” şi „Numărul carnetului de decoraţii, certificatului medaliei, insignei” se substituie prin cuvintele: „titlu onorific”, „Numărul însemnului” şi, respectiv, „Numărul brevetului”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Nicolae TIMOFTI

    Nr. 506-VII. Chişinău, 15 februarie 2013