HGC133/2013
ID intern unic:  346769
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 133
din  20.02.2013
cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 22.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 36-40     art Nr : 179
    În temeiul articolului 91 litera b) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.116), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1362 din 22 decembrie 2005 „Cu privire la aprobarea Normativelor vizînd numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii autorităţilor administraţiei publice (cu excepţia legăturii telefonice guvernamentale)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.176-181, art.1469) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    se completează cu punctul 21 cu următorul cuprins:
    „21. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi al doilea, prin decizia consiliului local respectiv, aprobă regulamente proprii privind stabilirea numărului abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii autorităţilor administraţiei publice locale.”; 
    2) în anexă:
    la primul alineat, cuvintele “şi autorităţilor administraţiei publice locale” se exclud;
    punctele 8)-11) se exclud.
    2. Hotărîrea Guvernului nr.1404 din 30 decembrie 2005 „Privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.5-8, art.32), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Regulamentul privind aprobarea numărului-limită al autoturismelor de serviciu şi a parcursului-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi şi al doilea se aprobă prin decizia consiliului local respectiv.”; 
    punctul 7 se exclude;
    2) anexa nr.2 se exclude.
    3. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei.

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                   Veaceslav Negruţa
 
    Nr. 133. Chişinău, 20 februarie 2013.


       Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 133
din 20 februarie 2013

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 10 iunie 2003 „Cu privire la structura şi statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 116-120, art. 710).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 689 din 10 iunie 2003 „Cu privire la organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 116-120, art. 711).
    3. Punctele 1 şi 2 din Hotărîrea Guvernului nr.864 din 14 iulie 2003 „Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.153-154, art.900).
    4. Hotărîrea Guvernului nr.1286 din 27 octombrie 2003 „Despre modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.221-222, art.1336).
    5. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr.1356 din 13 noiembrie 2003 „Despre aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.229-233, art.1410).
    6. Hotărîrea Guvernului nr.37 din 23 ianuarie 2004 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 688 din 10 iunie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.19-21, art.164).
    7. Punctele 3 şi 4 din Hotărîrea Guvernului nr.516 din 19 mai 2004 „Despre aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.83-87, art.657).
    8. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 916 din 11 august 2004 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale  Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.150-155, art.1090).
    9. Hotărîrea Guvernului nr. 1424 din 22 decembrie 2004 „Cu privire la realizarea Programului prezidenţial “SALT” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.242-245, art.1626).
    10. Hotărîrea Guvernului nr.158 din 10 februarie 2005 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr.12 la Hotărîrea Guvernului nr. 689 din 10 iunie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26-28, art.203).
    11. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 164 din 11 februarie 2005 „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26-28, art.209).
    12. Hotărîrea Guvernului nr. 407 din 6 mai 2005 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 10 iunie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.69-70, art.464).
    13. Hotărîrea Guvernului nr. 173 din 16 februarie 2006 „Privind completarea Hotărîrii Guvernului nr. 689 din 10 iunie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.31-34, art.214).
    14. Hotărîrea Guvernului nr.269 din 14 martie 2006 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.688 din 10 iunie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.47-50, art.308).
    15. Punctul 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 56 din 22 ianuarie 2007 „Cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.14-17, art.75).
    16. Punctele 1 şi 2 din Hotărîrea Guvernului nr.1255 din 11 noiembrie 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.206-207, art.1269).
    17. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 1007 din 26 decembrie 2011 „Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.238-242, art.1106).