HGM158/2013
ID intern unic:  346940
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 158
din  28.02.2013
cu privire la aprobarea formularului şi modului de utilizare
a mandatului avocatului şi al avocatului stagiar
Publicat : 05.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 48     art Nr : 207
    MODIFICAT
    HG931 din 12.11.14, MO340-343/14.11.14 art.994


    În temeiul art. 60 alin. (2) din Legea nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 159, art. 582), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Formularul mandatului avocatului, conform anexei nr. 1.
    Formularul mandatului avocatului stagiar, conform anexei nr. 2.
    2. Formularul mandatului avocatului şi al avocatului stagiar sînt documente de strictă evidenţă, care confirmă împuternicirile acestora.
    [Pct.2 modificat prin HG931 din 12.11.14, MO340-343/14.11.14 art.994]
    3. Formularul mandatului avocatului şi al avocatului stagiar se imprimă pe hîrtie de formatul A4, împărţită în două părţi identice, în partea din stînga fiind lăsat un spaţiu liber de 2 cm. O parte se decupează şi se prezintă organelor de urmărire penală, instanţei de judecată sau altor autorităţi în raport cu care îşi exercită împuternicirile avocatul sau avocatul stagiar, iar cealaltă parte este păstrată de către avocat sau, după caz, de către avocatul stagiar.
    [Pct.3 în redacția HG931 din 12.11.14, MO340-343/14.11.14 art.994]
    4. Formularul mandatului avocatului are un fond albastru-deschis.
    5. Formularul mandatului avocatului stagiar are un fond verde-deschis.
    6. Formularul mandatului avocatului conţine următoarele elemente obligatorii:
    1) pe recto se inserează:
    a) numărul şi seria;
    b) denumirea biroului asociat de avocaţi;
    c)  denumirea cabinetului avocatului;
    d) datele de contact;
    e) denumirea „MANDAT”;
    f)  numele şi prenumele avocatului;
    g) numărul licenţei şi data eliberării;
    h) numărul contractului de asistenţă juridică şi data semnării;
    i) numărul deciziei coordonatorului Oficiului Teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat şi data semnării;
    j) semnătura avocatului, certificată prin ştampilă;
    2) pe verso se inserează:
    a) împuternicirile avocatului;
    a1) numele şi prenumele clientului;
    [Pct.6 subpct.2), lit.a1) introdusă prin HG931 din 12.11.14, MO340-343/14.11.14 art.994]
    b) semnătura clientului sau, după caz, a avocatului.
    [Pct.6 subpct.2), lit.b) modificată prin HG931 din 12.11.14, MO340-343/14.11.14 art.994]
    7. Formularul mandatului avocatului stagiar conţine următoarele elemente obligatorii:
    1) pe recto se inserează:
    a) numărul şi seria;
    b) denumirea biroului asociat de avocaţi;
    c)  denumirea cabinetului avocatului;
    d) datele de contact;
    e) denumirea „MANDAT”;
    f)  numele şi prenumele avocatului stagiar;
    g) numărul contractului de efectuare a stagiului profesional şi data încheierii;
    h) numărul contractului de asistenţă juridică şi data semnării;
    i) numărul deciziei coordonatorului Oficiului Teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat şi data semnării;
    j) semnătura avocatului stagiar;
    k) semnătura avocatului îndrumător, certificată prin ştampilă.
    2) pe verso se inserează:
    a) împuternicirile avocatului stagiar;
    a1) numele şi prenumele clientului;
    [Pct.7 subpct.2), lit.a1) introdusă prin HG931 din 12.11.14, MO340-343/14.11.14 art.994]
    b) semnătura clientului sau, după caz, a avocatului stagiar.
    [Pct.7 subpct.2), lit.b) modificată prin HG931 din 12.11.14, MO340-343/14.11.14 art.994]
    8. Împuternicirile avocatului şi ale avocatului stagiar în procesul civil, stabilite conform art. 81 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, urmează a fi consemnate pe versoul mandatului sau, după caz, în procura întocmită la cererea clientului, în modul stabilit de lege.
    Dacă se întocmeşte o procură, avocatul sau avocatul stagiar va nota pe versoul mandatului textul „Conform procurii anexate” şi va semna versoul mandatului în locul clientului. Împuternicirile avocatului sau ale avocatului stagiar stabilite în procură sînt valabile doar dacă aceasta se prezintă împreună cu mandatul.
    [Pct.8 în redacția HG931 din 12.11.14, MO340-343/14.11.14 art.994]
    9. Poziţia 16 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 30-33, art. 288), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „16. Mandatul avocatului şi mandatul avocatului stagiar”.
    10. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 1175 din 21 decembrie 2010 „Cu privire la aprobarea formularului şi modului de utilizare a mandatului avocatului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 254-256, art. 1293).

    PRIM-MINISTRU                                                  Vladimir  FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                     Oleg Efrim

    Nr. 158. Chişinău, 28 februarie 2013.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacția HG931 din 12.11.14, MO340-343/14.11.14 art.994]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacția HG931 din 12.11.14, MO340-343/14.11.14 art.994]