LPC319/2012
ID intern unic:  346964
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 319
din  27.12.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 08.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 49-55     art Nr : 154
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209–211, art. 683) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (1), litera b) se abrogă.
    2. La articolul 6:
    literele a) şi b) se abrogă;
    la litera e), cuvintele „ , avînd autorizaţia conducătorului subdiviziunii specializate,” se exclud.
    3. La articolul 7 alineatul (4), cuvintele „şi subdiviziunile lui teritoriale sînt persoane juridice, dispun de conturi trezoreriale” se substituie cu cuvintele „este persoană juridică, dispune de un cont trezorerial”.
    4. La articolul 9, litera m) se completează în final cu cuvintele „ , iniţiază şi semnează, în condiţiile legii, acorduri de cooperare cu instituţii similare din alte state”.
    5. La articolul 10 alineatul (1), după cuvîntul „direcţie” se introduce cuvîntul „generală”.
    6. Articolul 12:
    la alineatul (1), cuvîntul „Angajat” se substituie cu cuvîntul „Colaborator”;
    la alineatul (2), după cuvîntul „activează” se introduc cuvintele „persoane cu funcţii de demnitate publică, supuse reglementărilor Legii nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică,”.
    7. Articolul 13:
    la alineatul (1), cuvintele „financiare, economice, de contabilitate şi” se substituie cu cuvintele „economice sau”;
    alineatul (3) se abrogă.
    8. După articolul 13 se introduce articolul 131 cu următorul cuprins:
    „Articolul 131. Perioada de probă
    (1) La angajarea unei persoane în cadrul Centrului, acesteia i se poate stabili o perioadă de probă de 6 luni. Perioada de probă nu va include perioada aflării angajatului în concediu medical sau alte perioade în care acesta a absentat de la serviciu din motive întemeiate, confirmate documentar.
    (2) Clauza privind perioada de probă trebuie să fie prevăzută în ordinul de angajare. În lipsa acestei clauze, se consideră că angajatului nu i s-a stabilit o perioadă de probă.
    (3) Pe durata activităţii angajatului nu poate fi stabilită decît o singură perioadă de probă.
    (4) Perioada de probă are drept scop integrarea angajatului în activitatea Centrului, formarea sa profesională sub aspect practic, cunoaşterea specificului şi a exigenţelor Centrului, precum şi verificarea cunoştinţelor, abilităţilor şi aptitudinilor sale profesionale în procesul de exercitare a funcţiei.
    (5) Nu se aplică perioada de probă persoanei numite într-o funcţie de conducere.
    (6) În perioada de probă, activitatea angajatului se desfăşoară sub îndrumarea unui mentor. În calitate de mentor este desemnat un angajat experimentat din cadrul aceleiaşi subdiviziuni în care a fost angajat debutantul.
    (7) Cu cel puţin 18 zile lucrătoare înainte de expirarea perioadei de probă, se iniţiază procedura de evaluare a activităţii angajatului, care constă în evaluarea nivelului de cunoaştere a specificului şi a exigenţelor din activitatea Centrului, a experienţei practice obţinute, a comportamentului manifestat în îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor stipulate în fişa de post pentru a se determina dacă acesta a susţinut sau nu perioada de probă.
    (8) Procedura de evaluare a activităţii angajatului privind susţinerea perioadei de probă se stabileşte printr-un act normativ al Centrului.”
    9. La articolul 16, alineatul (2) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) să fie membru al unei formaţiuni politice sau să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea unei formaţiuni politice, de asemenea să acorde sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică.”
    10. Articolul 17:
    la alineatul (1), propoziţia a doua se exclude;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Legitimaţia de serviciu confirmă dreptul colaboratorului de port şi deţinere a armei din dotare şi a mijloacelor speciale, alte drepturi şi împuterniciri acordate prin legislaţie. Colaboratorii Centrului poartă uniformă care se atribuie gratuit. Modelul uniformei, însemnele, normele de asigurare cu uniformă sînt aprobate de Parlament. Regulile de port al uniformei sînt stabilite de directorul Centrului.”
    11. La articolul 18 alineatul (4), cuvintele „ce se conferă” se substituie cu cuvîntul „conferite”, iar cuvintele „gradelor militare sau gradelor speciale respective” se substituie cu cuvintele „gradelor speciale corespunzătoare”.
    12. Articolul 22 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) În calculul termenului de aflare în grad special nu se includ următoarele perioade:
    a) de aflare în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului cu vîrsta de pînă la 3 ani;
    b) de aflare în concediu pentru îngrijirea copilului cu vîrsta de pînă la 6 ani;
    c) de retrogradare din gradul special.”
    13. După articolul 24 se introduce articolul 241 cu următorul cuprins:
    „Articolul 241. Categoriile de calificare
    (1) Conferirea categoriilor de calificare colaboratorilor Centrului are drept scop aprecierea şi stimularea perfecţionării profesionale, îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei muncii, sporirea responsabilităţii în exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi aplicarea unui sistem de motivare a colaboratorilor.
    (2) În funcţie de pregătirea profesională, de vechimea în muncă, de cunoştinţele teoretice şi abilităţile practice, se stabilesc următoarele categorii de calificare pentru colaboratorii Centrului:
    a) specialist de categoria II;
    b) specialist de categoria I;
    c) specialist de categorie superioară.
    (3) Modul şi condiţiile de conferire a categoriilor de calificare  colabo-ratorilor Centrului, precum şi de acordare a adeverinţelor şi insignelor aferente acestora, se stabilesc printr-un act normativ al Centrului.”
    14. La articolul 25 alineatul (1) litera a), cuvintele „ , în modul stabilit,” se exclud, iar în final se completează cu cuvintele „ , avînd autorizaţia conducătorului structurii specializate”.
    15. La articolul 26, alineatul (1) se completează cu literele g) şi h) cu următorul cuprins:
    „g) să asigure integritatea tuturor documentelor şi materialelor primite şi gestionate în exerciţiul funcţiei;
    h) să nu se lase influenţat în luarea deciziilor de către persoane sau structuri din interiorul sau din afara instituţiei, iar comportamentul său, atît în timpul serviciului cît şi în viaţa privată, să fie legal, rezervat, respectuos şi să demonstreze disponibilitate.”
    16. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 27. Atestarea
    (1) Atestarea colaboratorilor Centrului se efectuează în scopul evaluării performanţelor profesionale ale acestora prin determinarea nivelului de realizare a obiectivelor trasate, de manifestare a abilităţilor profesionale, în scopul sporirii calităţii şi a eficienţei muncii prestate, prin determinarea responsabilităţii în exercitarea atribuţiilor de serviciu în vederea aprecierii rezultatelor obţinute, a corespunderii cu funcţia deţinută şi a identificării necesităţilor de dezvoltare profesională şi de promovare.
    (2) Atestarea se efectuează în baza următoarelor criterii:
    a) cunoştinţe şi aptitudini folosite în exercitarea funcţiei deţinute;
    b) activism şi spirit de iniţiativă;
    c) perfecţionare pe plan profesional şi implementarea practicilor avansate;
    d) elaborarea şi implementarea metodelor performante de lucru;
    e) nivel adecvat de cultură juridică;
    f) posedarea limbilor de circulaţie internaţională;
    g) manifestarea iniţiativei personale şi principialitate în luarea deciziilor;
    h) creativitate şi comunicare;
    i) capacitate de organizare eficientă a muncii şi de asumare a răspunderii pentru rezultatele ei.
    (3) Atestarea colaboratorilor se efectuează o dată la 4 ani.
    (4) Nu se supun atestării colaboratorii care au comis acţiuni ce fac obiectul unei cercetări de serviciu sau care se află sub urmărire penală. Atestarea acestora se va efectua după finalizarea cercetării de serviciu sau după pronunţarea deciziei organului competent privind încetarea urmăririi penale sau achitarea.
    (5) Pentru organizarea procesului de atestare, prin ordinul directorului Centrului se creează Comisia de atestare care are statut permanent. Şedinţele Comisiei sînt deliberative dacă la ele sînt prezenţi 2/3 din membrii ei. Deciziile Comisiei se adoptă în lipsa colaboratorilor supuşi atestării, în mod deschis, luîndu-se în considerare fişele de atestare şi interviurile, cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi la şedinţă.
    (6) În funcţie de rezultatele atestării, Comisia decide asupra corespunderii sau necorespunderii colaboratorului cu funcţia deţinută. Decizia Comisiei se aduce la cunoştinţă colaboratorului vizat imediat după adoptare.
    (7) Modul şi condiţiile de atestare a colaboratorilor Centrului se stabilesc printr-un act normativ al Centrului.
    (8) Procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici este stabilită prin Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.”
    17. După articolul 27 se introduce articolul 271 cu următorul cuprins:
    „Articolul 271. Detaşarea
    (1) Colaboratorul Centrului poate fi detaşat la o organizaţie internaţională, misiune diplomatică, autoritate publică, organizaţie, întreprindere sau instituţie pentru o perioadă de cel mult 2 ani, care poate fi prelungită prin acordul părţilor.
    (2) Colaboratorul poate refuza detaşarea ce implică schimbarea localităţii de domiciliu dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) detaşarea se face pe o funcţie inferioară celei deţinute;
    b) detaşarea se face într-o localitate în care nu i se asigură condiţii de trai;
    c) graviditate;
    d) îşi creşte singur copilul minor;
    e) starea de sănătate, dovedită cu certificat medical, face contraindicată detaşarea;
    f) este singurul întreţinător de familie;
    g) la expirarea perioadei prevăzute la alin. (1);
    h) în alte situaţii temeinic justificate.
    (3) În perioada detaşării, colaboratorul îşi păstrează locul de muncă şi beneficiază de drepturile stabilite de prezenta lege şi de alte acte normative.
    (4) Dacă drepturile salariale aferente funcţiei pentru care este detaşat colaboratorul sînt inferioare celor deţinute anterior, diferenţa va fi plătită de Centru.
    (5) Colaboratorul care refuză detaşarea ce implică schimbarea localităţii de domiciliu fără a avea motivele specificate la alin. (2) poate fi eliberat din funcţie din cadrul Centrului.”
    18. La articolul 28:
    la alineatul (1), cuvîntul „Angajaţii” se substituie cu cuvîntul „Colaboratorii”, iar cuvîntul „prezenta” se exclude;
    alineatele (2)–(12) se abrogă.
    19. La articolul 32, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Regulamentul privind conferirea Diplomei de Onoare a Centrului Naţional Anticorupţie, a insignelor „Eminent al Centrului Naţional Anticorupţie”, „Colaborator de Onoare al Centrului Naţional Anticorupţie”  şi a altor însemne faleristice se aprobă de directorul Centrului, conform legislaţiei.”
    20. La articolul 33 alineatul (4), cuvintele „Colegiul disciplinar” se substituie cu cuvintele „Directorul Centrului”, iar cuvintele „directorului, a” se exclud.
    21. Articolul 34 alineatul (2):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) în caz de demisie;”
    după litera h) se introduce litera h1) cu următorul cuprins:
    „h1) în cazul nesusţinerii perioadei de probă;”.
    22. La articolul 35 alineatul (1), după cuvintele „în muncă” se introduc cuvintele „în cadrul Centrului”.
    23. La articolul 37 alineatul (1), cuvîntul „colaboratorului” se substituie cu cuvîntul „angajatului”.
    24. Articolul 40:
    alineatul (1) se completează în final cu textul „şi cu Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale”;
    în cuprinsul alineatelor (2)–(5), cuvîntul „angajatul” se substituie cu cuvîntul „colaboratorul”;
    alineatul (10) va avea următorul cuprins:
    „(10) Colaboratorul Centrului beneficiază de următoarele prestaţii sociale:
    a) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, sau în legătură cu protezarea ortopedică;
    b) prestaţie de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină);
    c) indemnizaţie de maternitate, inclusiv pentru soţia aflată la întreţinerea colaboratorului;
    d) indemnizaţie unică la naşterea copilului;
    e) indemnizaţie pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani;
    f) indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 7 ani;
    g) ajutor de deces.”
    articolul se completează cu alineatele (11) şi (12) cu următorul cuprins:
    „(11) Pentru colaboratorii Centrului, calculul indemnizaţiilor prevăzute la alin. (10) lit. a)–c) din prezentul articol se face în temeiul art. 43 alin. (2) lit. c) din prezenta lege. Mărimea indemnizaţiei prevăzute la alin. (10) lit. d) din prezentul articol se stabileşte anual prin legea bugetului de stat. Baza de calcul al indemnizaţiilor prevăzute la alin. (10) lit. e) şi f) din prezentul articol este similară cu cea a prestaţiilor corespunzătoare prevăzute în Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. Mărimea indemnizaţiei prevăzute la alin. (10) lit. g) se stabileşte în temeiul alin. (2) din prezentul articol.
    (12) Plata indemnizaţiilor prevăzute pentru colaboratorii Centrului se face la locul efectuării serviciului, din bugetul de stat.”
    25. După articolul 40 se introduce articolul 401 cu următorul cuprins:
    „Articolul 401. Ocrotirea sănătăţii şi asistenţa medicală
    (1) Colaboratorii Centrului au dreptul la asistenţă medicală şi la tratament medical (ambulatoriu şi staţionar) din contul statului în modul stabilit de Guvern.
    (2) Colaboratorii Centrului care s-au pensionat pentru limită de vîrstă sau pentru vechime în muncă şi colaboratorii aflaţi în incapacitate de a-şi îndeplini atribuţiile, fapt constatat prin examen medical de specialitate, au dreptul, în mod gratuit, o dată la 3 ani, la bilete de tratament balneo-sanatorial.
    (3) Acordarea biletelor de tratament balneosanatorial se efectuează în conformitate cu Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani.”
    26. Articolul 41:
    la alineatul (2):
    preambulul alineatului se completează la început cu cuvintele „Pentru colaboratori,”;
    la litera b), cuvintele „persoanei asigurate” se substituie cu cuvintele „colaboratorului asigurat”;
    la alineatul (3), după cuvîntul „anuală” se introduc cuvintele „a colaboratorului”.
    27. Articolul 42:
    la alineatele (1) şi (2), cuvîntul „angajatul” se substituie cu cuvîntul „colaboratorul”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Funcţionarii publici din cadrul Centrului sînt remuneraţi în conformitate cu Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.”
    28. După articolul 42 se introduce articolul 421 cu următorul cuprins:
    „Articolul 421. Calcularea vechimii în muncă/
                             stagiului de cotizare pentru stabilirea
                             pensiilor
    (1) Vechimea în muncă/stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiilor angajaţilor Centrului se calculează în conformitate cu Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 şi cu Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat.
    (2) Perioada de serviciu în cadrul Centrului în calitate de colaborator al subdiviziunii specializate cu risc sporit pentru viaţă şi sănătate se include în vechimea în muncă specială care acordă dreptul la pensie şi se calculează de la coeficientul 1 la 1,5 conform legislaţiei în vigoare.”
    29. Articolul 43 alineatul (2):
    la litera a), cuvintele „30 de zile lucrătoare” se substituie cu cuvintele „35 de zile calendaristice”;
    la litera b), cuvintele „de 2 zile – pentru vechime în muncă în cadrul Centrului de pînă la 5 ani;” se exclud, cuvintele „de 5 zile”, „de 10 zile” şi „de 15 zile” se substituie, respectiv, cu cuvintele „de 6 zile calendaristice”, „de 12 zile calendaristice” şi „de 18 zile calendaristice”, iar cuvintele „în cadrul Centrului” se exclud în toate cazurile.
    Art. II. – Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 84–86, art. 392), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (2) litera d), după cuvintele „organelor afacerilor interne,” se introduc cuvintele „ai Centrului Naţional Anticorupţie,”.
    2. La articolul 7 alineatul (2) pct. 1) litera g), după cuvintele „voluntarii şi colaboratorii organelor afacerilor interne,” se introduc cuvintele „ai Centrului Naţional Anticorupţie,”.
    3. La articolul 8 alineatul (2) litera b), după cuvintele „organele afacerilor interne,” se introduc cuvintele „din Centrul Naţional Anticorupţie,”.
    4. În titlul şi în cuprinsul articolului 11, după cuvintele „organelor afacerilor interne,” se introduc cuvintele „ai Centrului Naţional Anticorupţie,”.
    5. În titlul şi în cuprinsul articolului 17, după cuvintele „organele afacerilor interne,” se introduc cuvintele „veteranilor Centrului Naţional Anticorupţie,”.
    Art. III. – Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În anexa nr. 3, la poziţia „Centrul Naţional Anticorupţie”, cuvîntul „Vicedirector” se substituie cu cuvîntul „Director adjunct”.
    2. În anexa nr. 7, compartimentul VIII va avea următorul cuprins:
VIII. Funcţiile corpului de ofiţeri ai Centrului Naţional Anticorupţie
Funcţia

Grila de salarii, lei

Aparatul central

Subdiviziunile
teritoriale

Şef direcţie generală, şef subdiviziune teritorială

1850 – 2600

1700 – 2450

Şef direcţie

1600 – 2350

1500 – 2250

Şef secţie, șef serviciu

1500 – 2250

1400 – 2100

Ofiţer superior de urmărire penală pentru cazuri excepţionale, ofiţer superior de investigaţii pentru cazuri excepţionale, inspector principal, expert judiciar principal, adjutant

1200 – 1800

 

1100 – 1650

Ofiţer superior de urmărire penală, ofiţer superior de investigaţii, inspector superior, expert judiciar superior

1100 – 1650

 

1000 – 1500

Ofiţer de urmărire penală, ofiţer de investigaţii, inspector, expert judiciar

1000 – 1500

 
 900 – 1400

Specialist, specialist coordonator

 900 – 1400
 850 – 1300”

    3. În nota 1 de la anexa nr. 8, după cuvintele „Curtea de Conturi” se introduc cuvintele „ , Centrul Naţional Anticorupţie”.
    Art. IV. – În anexa nr. 2 din Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213), cu modificările ulterioare, după compartimentul „Curtea de Conturi” se introduce un compartiment nou cu următorul cuprins:
Centrul Naţional Anticorupţie
B07

Şef direcţie generală, şef subdiviziune teritorială

19 18
B08

Şef direcţie

17 16
B09

Şef direcţie în cadrul direcţiei generale

16 15
B10

Şef secţie

14 13
B11

Şef secţie în cadrul direcţiei

14 13
B12

Şef serviciu

10  9
C10

Consultant principal

 8  7
C11

Consultant superior

 7  6
C12
Consultant
 6  5
C16
Contabil-şef
14 13
C20

Specialist principal

 6  5
C21

Specialist superior

 4
C22
Specialist
 2 –”

    Art. V. – Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu aceasta.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Marian LUPU

    Nr. 319. Chişinău, 27 decembrie 2012.