OIFPSM274/2013
ID intern unic:  347113
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 274
din  07.03.2013
privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă
aferente unor taxe rutiere şi a  instrucţiunilor privind modul
de completare a acestora
Publicat : 15.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 56-59     art Nr : 331
    MODIFICAT
   
OSFS406 din 08.08.18, MO309-320/17.08.18 art.1268
   
OIFS415 din 14.08.18, MO336-346/07.09.18 art.1344
    OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17

    NOTĂ:
    în textul anexelor la ordin sintagmele „Inspectoratul fiscal de stat” și „Inspectoratul fiscal” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare;
    în textul anexelor la ordin după cuvintele „semnătura autentificată”  se introduce cuvîntul „opțional” prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17    Reieşind din modificările operate în Titlul IX al Codului fiscal prin Legea Republicii Moldova nr. 324 din 27 decembrie 2012  şi în scopul asigurării executării prevederilor art. 187 al Codului fiscal,
ORDON:
    1. A aproba: 
    3) Formularul tipizat al Dării de seamă la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (Forma TDL 13), conform anexei nr. 3 la prezentul ordin;
    4) Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (Forma TDL 13), conform anexei nr. 4 la prezentul ordin;
    5) Formularul tipizat al Informaţiei privind sumele calculate şi achitate ale taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (Forma TDLM-13), conform anexei nr. 5 la prezentul ordin;
    6) Instrucţiunea privind modul de completare a Informaţiei privind sumele calculate şi achitate ale taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (Forma TDLM-13), conform anexei nr. 6 la prezentul ordin.
    [Pct.1 modificat prin OSFS406 din 08.08.18, MO309-320/17.08.18 art.1268]
    2. Dările de seamă Forma TFD 13 şi Forma TDL 13, precum şi Informaţia Forma TDLM-13 se vor prezenta începînd cu perioadele aferente anului 2013, pentru perioadele şi în termenele respectiv stabilite.
    3. Din data publicării prezentului ordin a abroga:
    1) subpunct. 1.2 al pct. 1 şi subpct. 2.2 al pct. 2 din Ordinul IFPS nr. 289 din 7 iunie 2007;
    2) Ordinul IFPS nr. 80 din 23 februarie 2010.
    4. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor inspectoratelor fiscale de stat teritoriale care, la rîndul lor, vor informa contribuabilii şi îi vor asigura gratuit cu formularele dărilor de seamă respective.
    5. Direcţia juridică va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL ADJUNCT AL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                               Andrian TIMOTIN

    Nr. 274. Chişinău, 7 martie 2013.


    [Anexa nr.1 abrogată prin OSFS406 din 08.08.18, MO309-320/17.08.18 art.1268]
    [Anexa nr.1 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]

    [Anexa nr.2 abrogată prin OSFS406 din 08.08.18, MO309-320/17.08.18 art.1268]
    [Anexa nr.2 modificată prin  OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin OIFS415 din 14.08.18, MO336-346/07.09.18 art.1344]
    [Anexa nr.4 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]