HGC185/2013
ID intern unic:  347115
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 185
din  13.03.2013
cu privire la transmiterea unei instituţii rezidenţiale
Publicat : 15.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 56-59     art Nr : 235
    În temeiul alin. (2) art. 8 din Legea nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 124-125, art. 611), cu modificările şi completările ulterioare, lit. a) alin. (1) art. 6 şi lit. b) alin. (1) art.14 din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se transmite, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului raional Făleşti, şcoala de tip internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor din or. Făleşti, cu terenul aferent, din proprietatea statului în proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale Făleşti.
    2. Ministerul Educaţiei, în comun cu Consiliul raional Făleşti, va institui comisia de primire-predare a bunurilor şi, începînd cu 15 martie 2013, va efectua transmiterea acestora în conformitate cu prevederile 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45), cu modificările şi completările ulterioare.
    3. Ministerul Finanţelor va modifica raporturile dintre bugetul de stat şi bugetul raionului Făleşti pe anul 2013, prin redirecţionarea cheltuielilor curente prevăzute în bugetul de stat pentru Ministerul Educaţiei spre bugetul raionului Făleşti, după prezentarea de către Ministerul Educaţiei a calculelor coordonate cu autorităţile administraţiei publice ale raionului Făleşti.
    4. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va asigura modificarea documentaţiei cadastrale, în conformitate cu prevederile punctelor 1 şi 2 din prezenta Hotărîre.
    5. Din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 721), cu modificările ulterioare, poziţia: „Şcoala de tip internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, or. Făleşti” se exclude.
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educaţiei.

    PRIM-MINISTRU                                                 Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                  Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                                 Veaceslav Negruţa

    Nr. 185. Chişinău, 13 martie 2013.