HGC193/2013
ID intern unic:  347123
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 193
din  13.03.2013
pentru modificarea Regulamentului cu privire la condiţiile
de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor
pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii
de asigurări sociale
Publicat : 15.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 56-59     art Nr : 243
    În scopul realizării prevederilor articolului 4 din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.168-170, art.773), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.24-25, art.162), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 23, în alineatele nouă şi zece, cuvintele
    „a doua zi” se substituie prin cuvintele „primele cinci zile”, în ambele cazuri;
    2) la punctul 291 litera b) :
    cuvintele „prima zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă se suportă din contul persoanei asigurate;” se exclud;
    cuvintele „a doua zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă se plăteşte” se substituie cu cuvintele primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se plătesc”;
    cuvintele „a treia zi” se substituie prin cuvintele „a şasea zi”;
    3) în anexa nr.2, în titlu şi în conţinut, cuvintele „a doua zi” se substituie prin cuvintele „primele cinci zile”, în ambele cazuri.

    PRIM-MINISTRU                                               Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii,
    protecţiei sociale şi familiei                                  Valentina Buliga

    Nr. 193. Chişinău, 13 martie 2013.