HGA195/2013
ID intern unic:  347125
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 195
din  13.03.2013
privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile
de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară
Publicat : 15.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 56-59     art Nr : 245     Data intrarii in vigoare : 01.01.2013
    Abrogată prin HG1234 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1311; în vigoare 14.12.18

    MODIFICAT
   
HG878 din 05.09.18, MO347-357/14.09.18 art.930; în vigoare 24.09.18
    HG1011 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1119
    HG766 din 28.09.17, MO356-359/06.10.17 art.872
    HG1251 din 16.11.16, MO399-404/18.11.16 art.1342
    HG856 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.920; în vigoare 01.09.14
   
HG609 din 21.07.14, MO209-216/25.07.14 art.661
    HG264 din 17.04.13, MO92-95/26.04.13 art.311


    NOTĂ:
    Pe tot parcursul textului, cuvintele  „corp profesoral”, „corp profesoral-didactic” și „persoane din corpul profesoral-didactic”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „personal științifico-didactic și didactic”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „salariile lunare” se substituie cu cuvintele „salariile de funcție” prin HG766 din 28.09.17, MO356-359/06.10.17 art.872
    În scopul reglementării salarizării personalului din instituţiile de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară, conform anexei nr. 1;
    modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.
    2. Prezenta hotărîre se pune în aplicare cu începere de la 1 ianuarie 2013.

    PRIM-MINISTRU                                                             Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                 Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                             Veaceslav Negruţa
    Ministrul educaţiei                                                              Maia Sandu

    Nr. 195. Chişinău, 13 martie 2013.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 195
din 13 martie 2013

Condiţiile de salarizare
a personalului din instituţiile de învăţămînt
superior de stat cu autonomie financiară
    1. Personalul științifico-didactic și didactic din instituţiile de învăţămînt superior cu autonomie financiară (în continuare – Instituţii) se salarizează conform salariilor de funcție şi condiţiilor de salarizare prevăzute în prezenta anexă.
    Salariile de funcție  indicate în tabelul nr. 1 din prezenta anexă reprezintă valori minime obligatorii garantate de stat, iar rectorilor instituţiilor li se acordă dreptul, în funcţie de resursele financiare disponibile, să majoreze proporţional cuantumul lor, coeficientul maximal de majorare constituind K= 1,5.
    [Pct.1 în redcația HG1251 din 16.11.16, MO399-404/18.11.16 art.1342]
    [Pct.1 modificat prin HG856 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.920; în vigoare 01.09.14]
    2. Personalul didactic-auxiliar şi administrativ-gospodăresc, precum şi alt personal din instituţii (inclusiv personalul din biblioteci, muzee, sport, organe mass-media, muncitori etc.), cu excepţia personalului științifico-didactic și didactic, se tarifică pe categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice de salarizare a salariaţilor din unităţile bugetare, prevăzute pentru funcţiile respective în anexele la Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.431), cu modificările şi completările ulterioare, iar salariile de funcţie concrete se stabilesc în mărime egală sau care depăşeşte cuantumurile salariilor pe categoriile de salarizare specificate în tabelul 2 la prezenta anexă. În cazurile în care, pentru unele categorii de salariaţi în sectorul bugetar este prevăzută aplicarea unor indici de prioritate intersectorială sau coeficienţi de complexitate a lucrărilor, indicii şi coeficienţii în cauză se vor aplica şi la diferenţierea salariilor de bază pentru respectivii angajaţi din instituţiile de învăţămînt superior.
    Categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice pentru unele categorii de lucrători cu funcţii complexe din instituţiile de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară sînt specificate în tabelul 3 la prezenta anexă.
    3. Retribuirea muncii personalului din laboratoarele ştiinţifice ale instituţiilor se efectuează în modul şi în conformitate cu condiţiile stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 47 din 12 ianuarie 2007 „Cu privire la salarizarea angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.10-13, art. 62), cu modificările şi completările ulterioare, cu stabilirea salariilor concrete în modul expus în tabelul 2 la prezenta anexă.
    4. Personalul instituţiilor beneficiază de spor lunar pentru vechime în muncă, calculat în procente faţă de salariul de funcţie, în următoarele mărimi:

Vechimea în muncă
Mărimea sporului în %
faţă de salariul de funcţie
între 2 şi 5 ani
10
între 5 şi 10 ani
15
între 10 şi 15 ani
20
între 15 şi 20 ani
25
peste 20 ani
30
 
    Calcularea perioadei de muncă pentru acordarea sporului de vechime în muncă se efectuează conform Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă personalului din unităţile bugetare, aprobat  prin Hotărîrea Guvernului nr. 801 din 20 iulie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126, art.889), cu completările ulterioare.
    [Pct.4 modificat prin HG1251 din 16.11.16, MO399-404/18.11.16 art.1342]
    5. Persoanelor din personalul științifico-didactic și didactic, inclusiv cu funcţii de conducere, precum şi cercetătorilor ştiinţifici cu grade ştiinţifice şi titluri ştiinţifico-didactice li se stabilesc sporuri lunare la salariile de funcţie în mărime de 1100 lei pentru gradul ştiinţific de doctor habilitat şi/sau titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar şi, respectiv, 600 lei pentru gradul ştiinţific de doctor şi/sau titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar.
    Sporul pentru grad ştiinţific sau pentru titlu ştiinţifico-didactic se acordă proporţional timpului lucrat, în limitele duratei zilnice normale a timpului de muncă sau a unei sarcini didactice, şi nu se majorează în cazul muncii prin cumul în afara orelor de program.
    Specialiştilor şi conducătorilor de subdiviziuni cu grad ştiinţific de doctor habilitat sau doctor în ştiinţe în specialitatea ce corespunde obligaţiilor funcţiei şi care desfăşoară muncă ştiinţifico-metodică de specialitate, sporul pentru grad ştiinţific se stabileşte în mărime de 50 la sută din cuantumurile stabilite persoanelor cu grade ştiinţifice din personalul științifico-didactic și didactic şi cercetătorilor ştiinţifici. Sporurile în cauză se acordă anual, în baza aprecierii pozitive de către conducerea unităţii a raportului privind rezultatele activităţii ştiinţifice desfăşurate de persoana cu grad ştiinţific în anul precedent.
    [Pct.5 modificat prin HG856 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.920; în vigoare 01.09.14]
    6. Persoanele distinse cu titlurile onorifice „al poporului” şi „Maestru în artă” beneficiază de spor lunar la salariu în mărime de 200 lei, iar persoanele distinse cu titluri onorifice „emerit”, „Meşter faur” şi „Maestru al literaturii” – în mărime de 100 lei.
    Sporul pentru titlu onorific se plăteşte doar la locul de muncă de bază.
    7. Sporurile pentru munca prestată în condiţii nefavorabile se stabilesc conform rezultatelor atestării locurilor de muncă şi se aplică: muncitorilor – pentru durata reală a muncii desfăşurate, iar celorlalţi lucrători – pentru angajare permanentă (cel puţin 50 la sută din durata zilnică normală a timpului de muncă).
    Lista-tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare este aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1487 din 31 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.5-12, art.45), cu completările ulterioare.
    Mărimile concrete ale sporurilor pentru munca prestată în condiţii nefavorabile se stabilesc în cuantumurile prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr.152 din 19 februarie 2004 „Cu privire la cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.39-41, art.299), cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de gradul de nocivitate a lucrărilor îndeplinite, determinat prin atestare, în temeiul Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1335 din 10 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.146-148, art.1496), cu modificările ulterioare.
    Pentru personalul științifico-didactic și didactic al catedrelor clinice, paraclinice, medico-biologice şi farmaceutice, încadrat nemijlocit în procesul de diagnostic, tratare, reabilitare şi profilaxie a bolnavilor la sectoare nocive în condiţii de muncă extrem de grele, sporurile pentru munca prestată în condiţii nefavorabile se stabilesc în mărimile prevăzute pentru lucrătorii medicali, conform Listei instituţiilor, subdiviziunilor şi funcţiilor care activează în condiţii de muncă nefavorabile (grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare), stabilite în Convenţia colectivă din ramura sănătăţii.
    În cazul raţionalizării locurilor de muncă şi ameliorării condiţiilor de muncă, sporurile la salariu se micşorează sau se anulează.
    8. Personalul științifico-didactic și didactic, conducătorii de subdiviziuni, personalul de specialitate şi funcţionarii administrativi din instituţii pot beneficia de sporuri la salariul de bază pentru înaltă eficienţă în muncă, intensitate a muncii, precum şi pentru executarea unor lucrări de importanţă deosebită sau de urgenţă, pe termenul efectuării lor. Sporurile se stabilesc de către rectorii instituţiilor, cu consultarea sindicatelor, din contul şi în limitele fondului de salarizare, fără a limita mărimile lor. Rectorilor instituţiilor li se pot stabili sporuri la salariul de bază în mărime de pînă la 50 la sută din salariul de funcţie, prin hotărîrea fondatorului instituţiei. Sporurile se stabilesc pentru cel mult un an şi pot fi reduse sau anulate la înrăutăţirea calităţii muncii sau încălcarea disciplinei de muncă.
    9. Sporurile pentru utilizarea, în exerciţiul funcţiunii, a unor limbi străine (cu excepţia limbii ruse) pot fi stabilite angajaţilor (cu excepţia interpreţilor, traducătorilor, ghizilor-traducători şi profesorilor de limbi străine) pentru posedarea limbilor străine şi aplicarea lor în activitatea practică de zi cu zi. Sporurile pot fi stabilite în mărime de pînă la 15 la sută din salariul de bază pentru posedarea unei limbi şi de pînă la 25 la sută pentru posedarea a două sau a mai multe limbi străine.
    10. Rectorilor instituţiilor li se acordă dreptul de a stabili, din contul şi în limitele fondului de salarizare, suplimente de plată:
    pentru cumularea de profesii sau funcţii, extinderea zonelor de deservire sau sporirea volumului lucrărilor executate;
    pentru executarea unor servicii suplimentare lucrului de bază şi a obligaţiilor unui lucrător temporar lipsă;
    pentru orele prestate în timp de noapte;
    pentru zi de muncă cu program divizat în două părţi;
    pentru conducerea unei brigăzi sau echipe.
    Suplimentele de plată în cauză se acordă în modul şi în mărimile prevăzute la art. 30 al Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art.148).
    Personalul instituţiilor poate beneficia şi de alte suplimente cu caracter stimulator şi de compensare, specifice unor domenii aparte de activitate, în conformitate cu condiţiile de salarizare stabilite de Guvern pentru ramurile respective.
    11. Rectorilor instituţiilor li se acordă dreptul să premieze lunar salariaţii.
    Premierea se va efectua în modul şi în conformitate cu indicii de premiere stabiliţi în temeiul Regulamentului instituţiei privind premierea salariaţilor, elaborat de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor şi aprobat de conducătorul instituţiei.
    Premierea poate fi efectuată lunar, în limitele mijloacelor prevăzute în acest scop în fondul de salarizare, al căror cuantum nu va depăşi şase fonduri lunare de salarizare, calculate din salariile tarifare şi de funcţie ale personalului, ţinînd cont de sporurile şi suplimentele prevăzute de legislaţie.
    12. Indicii, mărimile şi termenele de premiere a rectorilor instituţiilor se stabilesc de către fondatorul instituţiei.
    Mărimea maximă a premiului pentru rectorul instituţiei nu poate depăşi şase salarii de funcţie lunare pe an, ţinînd cont de sporurile şi suplimentele prevăzute de legislaţie.
    Cuantumul lunar total al salariului rectorului instituţiei se limitează la mărimea  încincită a salariului mediu lunar constituit în ansamblu pe unitatea condusă în perioada de la începutul anului pînă la luna gestionară.
    În cuantumul total al salariului rectorului pasibil limitării la mărimea încincită a salariului mediu lunar pe unitatea condusă nu se includ premiile acordate la datele jubiliare personale sau ale instituţiei, la sărbătorile profesionale, precum şi ajutoarele materiale pentru tratament şi odihnă. Premiile indicate se vor acorda din contul economisirii mijloacelor pentru retribuirea muncii şi cuantumul lor total pe parcursul unui an nu va depăşi 3 salarii de funcţie, iar ajutorul material se va acorda în mărimea unui salariu lunar de funcţie.
    13. În funcţie de mijloacele pentru retribuirea muncii disponibile, rectorii instituţiilor sînt în drept să acorde salariaţilor premii unice  cu prilejul  jubileelor, sărbătorilor profesionale şi  zilelor de sărbătoare nelucrătoare, precum  şi  ajutoare materiale în modul stabilit de articolul 1651 al Codului muncii. Cuantumul premiului unic în fiecare caz nu va depăşi salariul de funcţie al salariatului premiat. Pentru acordarea ajutorului material pot fi utilizate anual mijloace în limitele unui fond mediu lunar de salarizare, mărimea concretă, în funcţie de posibilităţile financiare, fiind reglementată în contractul colectiv de muncă.
    14. Sporurile cu caracter stimulator şi premiile specificate în punctele 8 şi 11-13 la prezenta anexă, pot fi acordate numai după acoperirea integrală a obligaţiilor contractuale faţă de prestatorii de servicii, lucrări, alţi contractori.
    15. În cheltuielile pentru serviciile educaţionale acordate de către Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” se va include sporul lunar în cuantum de 1500 lei, acordat personalului științifico-didactic și didactic didactic prin Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 pentru complexitatea, importanţa şi specificul activităţii de instruire a cadrelor medicale.
    16. Pentru asistenţa medicală acordată pacienţilor trataţi, salariaţilor clinicilor universitare ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, în funcţie de sarcina curativă îndeplinită, li se stabileşte un supliment pentru lucrul curativ, după cum urmează: rectorului, prorectorilor pentru activitate didactică, ştiinţifică şi curativă – în mărime de 15 la sută din salariul de funcţie al medicilor, şefilor de catedră, profesorilor universitari şi conferenţiarilor (universitari şi cercetători) – în mărime de 0,5 din salariul de funcţie, iar asistenţilor universitari şi cercetătorilor ştiinţifici – în mărime de 0,75 din salariul de funcţie al medicilor:
    prevăzut în anexa nr.2 la Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1593 din 29 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6-12, art.65), cu modificările şi completările ulterioare, – în cazul amplasării clinicilor universitare în cadrul instituţiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală;
    prevăzut în anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 – în alte cazuri.
    În ambele cazuri, suplimentele se stabilesc în funcţie de vechimea în muncă în calitate de personal medical.
    Rectorului, prorectorilor pentru activitate didactică, ştiinţifică, curativă dacă activează ca chirurgi şi operează bolnavi, precum şi ca reanimatologi, anesteziologi, care asigură procesul de operare şi îndeplinesc măsuri de reanimaţie şi terapie intensivă, ca endoscopişti, care efectuează măsuri curative, plata suplimentară se stabileşte în funcţie de sarcina curativă îndeplinită, în mărime de pînă la 25% din salariul de funcţie al medicilor în condiţiile stabilite mai sus.

Tabelul 1

la anexa nr. 1

Cuantumul minim al salariilor de funcție pentru personalul

științifico-didactic și didactic din instituțiile de învățămînt superior
de stat
cu autonomie financiară
Funcţia

Cuantumul minim
al salariului
de funcţie, lei

Rector:

instituţie de categoria I
8070
instituţie de categoria II
7260
instituţie de categoria III
6460
Profesor universitar
4840

Conferenţiar universitar

4360
Lector universitar
4030

Asistent universitar, formator, maestru de concert, maistru de instruire, antrenor

3550

    Note:

    1. Categoria instituţiei de învăţămînt superior se stabileşte de către fondator conform următoarelor criterii:

    la categoria I se raportează instituţiile de învăţămînt superior care au un efectiv de studenţi, masteranzi, doctoranzi, postdoctoranzi, rezidenţi, medici secundari clinici, cursanţi (auditori) de peste 9000 de persoane şi dispun de unităţi de cercetare ştiinţifică;

    la categoria II se raportează instituţiile de învăţămînt superior care au un efectiv de studenţi, masteranzi, doctoranzi, postdoctoranzi, rezidenţi, medici secundari clinici, cursanţi (auditori) de la 3000 pînă la 9000 de persoane şi au atins performanţe în domeniul cercetărilor ştiinţifice;

    la categoria III se raportează celelalte instituţii de învăţămînt superior care au un efectiv de studenţi, masteranzi, doctoranzi, postdoctoranzi, rezidenţi, medici secundari clinici, cursanţi (auditori) de pînă la 3000 de persoane.

    Pentru stabilirea categoriei de retribuire a muncii cadrelor de conducere, numărul de studenţi, masteranzi, doctoranzi, medici secundari clinici se calculează anual conform listei efectivului de studenţi la începutul anului de învăţămînt, aplicînd coeficienţii:

    1 – la cursurile de zi;

    0,4 – la cursurile cu frecvenţă redusă.

    Raportarea instituţiei de învăţămînt la categoria de retribuire a muncii cadrelor de conducere se efectuează la începutul anului financiar.

    2. Salariul lunar de funcţie pentru rectorul instituţiei de învăţămînt superior se aprobă prin actul administrativ al autorităţii publice fondator al instituţiei respective.

    Salariile lunare de funcţie pentru prorectori şi contabilul-şef se stabilesc în cuantum procentual faţă de salariul lunar prevăzut în prezentul tabel pentru rector, după cum urmează:

 
Funcţia

Salariul lunar de funcţie în
cuantum procentual faţă
de salariul rectorului

Prim-prorector pentru activitate didactică

95
Prorector pentru activitate ştiinţifică
90

Prorector pentru activitate curativă (de creaţie sau sportivă)

90

Prorector pentru învăţămîntul cu frecvenţă redusă şi formare continuă

75-80
Contabil-şef
50-65

    3. Salariile lunare de funcţie pentru profesori universitari şi conferenţiari, prevăzute în prezentul tabel, se stabilesc persoanelor care au titluri ştiinţifico-didactice corespunzătoare.

    Personalul științifico-didactic și didactic fără titlu didactic de profesor universitar sau conferenţiar care deţin, respectiv, aceste funcţii pe termen de pînă la 5 ani salariile de funcţie li se stabilesc cu o reducere cu 5% faţă de salariile de funcție prevăzute în prezentul tabel pentru profesorii universitari şi conferenţiarii universitari titulari.

    4. Pentru specialiştii de înaltă calificare din economia naţională fără titlu didactic sau grad ştiinţific, dar cu o bogată experienţă de muncă, încadraţi ca titulari în personalul științifico-didactic și didactic, salariile de funcţie, pe termen de pînă la 5 ani, se vor stabili cu o reducere de 3-5% faţă de salariile de funcţie prevăzute, respectiv, pentru profesor universitar, pentru conferenţiar şi lector superior şi în mărimea prevăzută în tabel – pentru lector sau asistent universitar.

    5. Personalor științifico-didactice și didactice care exercită funcţia de decan sau prodecan li se stabileşte spor la salariu de, respectiv, 25 şi 15 la sută din salariul lunar de funcţie corespunzător funcţiei didactice.

    6. Persoanelor din personalul științifico-didactic și didactic pentru conducerea catedrelor li se stabileşte un supliment de plată în mărime de 10 – 20 la sută din salariul lunar de funcţie corespunzător funcţiei didactice.

    7. Salariile lunare de funcţie ale persoanelor din personalul științifico-didactic și didactic, care lucrează la catedrele clinice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu”, se stabilesc cu o reducere de 5 la sută faţă de cele prevăzute în prezentul tabel.

    8. Salariile lunare de funcţie ale masteranzilor se stabilesc cu o reducere de 10 la sută faţă de salariul lunar prevăzut în prezentul tabel pentru asistentul universitar.

    9. Salariile lunare de funcţie din prezenta anexă sînt stabilite pentru 148 de ore lunar, reieşind din săptămîna de muncă redusă de 35 ore, şi se aplică fără a modifica normele atribuţiilor de pedagog.

    10. Rectorii instituţiilor de învăţămînt superior sînt învestiţi cu dreptul de a stabili pentru maeştrii în arte, angajaţi ca titulari în personal științifico-didactic și didactic, şi care au titluri onorifice de „Artist al poporului din U.R.S.S.”, „Pictor al poporului din U.R.S.S.”, precum şi „Artist al poporului din Republica Moldova”, „Pictor al poporului din Republica Moldova”, salariul lunar de funcţie prevăzut pentru profesorii universitari, cu sporul pentru titlul ştiinţifico-didactic de profesor-universitar, iar pentru cei cu titlu onorific de Maestru emerit al artelor din Republica Moldova”, „Maestru al artelor din Republica Moldova”, „Artist emerit din Republica Moldova” – salariile de funcţie stabilite pentru conferenţiar, cu sporul pentru titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar, lector superior şi lector.

    11. Pentru personalul științifico-didactic și didactic, inclusiv cu funcţii de conducere, al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, se stabileşte un spor de 20 la sută din salariul lunar de funcţie pentru caracterul individualizat al procesului de instruire a studenţilor.

    111. Pentru importanţa şi specificul activităţii de perfecţionare a funcţionarilor publici, personalului științifico-didactic și didactic al Academiei de Administrare Publică i se stabileşte un spor lunar în cuantum de 1000 lei.

    12. Pentru suplinirea obligaţiilor de şef de studii, secretar ştiinţific, inspector al secţiei de instruire, conducător practică de producţie, persoanelor din personal științifico-didactic și didactic li se stabileşte o plată suplimentară în mărime de pînă la 20 la sută din salariul lunar de funcţie pentru funcţia de bază, cu condiţia realizării depline a normei didactice.

    13. Pentru suplinirea obligaţiilor de şef doctorat, postdoctorat, secundariat şi masterat, persoanelor din personalul științifico-didactic și didactic li se stabileşte o plată suplimentară în procente din salariul lunar de funcţie pentru funcţia de bază în funcţie de efectiv:

    pînă la 100 de doctoranzi, medici secundari, masteranzi – pînă la 15 la sută;

    mai mult de 100 de doctoranzi, medici secundari, masteranzi – pînă la 25 la sută.

    14. Pentru conducerea grupelor studenţeşti, persoanelor din personalul științifico-didactic și didactic li se stabileşte un supliment de plată în mărime de 5 la sută din salariul lunar de funcţie.

    15. Rectorilor instituţiilor de învăţămînt superior în care sînt incluse unităţi de învăţămînt mediu de specialitate (colegii) li se stabileşte o plată suplimentară în mărime de pînă la 10 la sută din salariul lunar de funcţie stabilit.

    16. În cazul asigurării insuficiente cu cadre, rectorii instituţiilor de învăţămînt superior pot permite personalului științifico-didactic și didactic să cumuleze pînă la 0,5 normă didactică şi/sau pînă la 240 ore anual, în regim de plată cu ora (inclusiv înlocuirea temporară a cadrelor didactice absente), cu aplicarea salariilor tarifare pe unitate de timp specificate în anexa nr. 16 la Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006.

    17. Salarizarea personalului din subdiviziunile instituţiilor de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară pe nivelele învăţămîntului secundar şi mediu de specialitate se efectuează în mărimile şi condiţiile prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare".

    18. In scopul planificării cheltuielilor bugetului de stat aferente serviciilor educaţionale pentru realizarea comenzii de stat de pregătire a cadrelor de specialitate, cheltuielile de personal se estimează în baza condiţiilor de salarizare în vigoare în anul precedent implementării autonomiei financiare. La fiecare majorare ulterioară a salariilor de funcţie, operată de Guvern, necesarul de mijloace în acest scop se va estima în baza noilor valori minime garantate de stat şi condiţiilor de salarizare prevăzute de prezenta hotărîre, cu excepţia punctelor 8, 11, 12, 13 din anexa nr. 1.

    [Tabelul 1 modificat prin HG878 din 05.09.18, MO347-357/14.09.18 art.930; în vigoare 24.09.18]

    [Tabelul 1 modificat prin HG766 din 28.09.17, MO356-359/06.10.17 art.872]

    [Tabelul 1 modificat prin HG1251 din 16.11.16, MO399-404/18.11.16 art.1342]

    [Tabelul 1 modificat prin HG856 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.920; în vigoare 01.09.14]

    [Tabelul 1 modificat prin HG609 din 21.07.14, MO209-216/25.07.14 art.661]


Tabelul 2
la anexa nr.1

Salariile de funcție minime

garantate de stat pe categoriile de salarizare pentru personalul

instituțiilor de învățămînt superior de stat cu autonomie financiară

Categoria de salarizare

Salariul de funcţie, lei

1
1100
2
1110
3
1120
4
1140
5
1170
6
1190
7
1210
8
1230
9
1250
10
1280
11
1300
12
1320
13
1340
14
1360
15
1400
16
1430
17
1480
18
1540
19
1610
20
1670
21
1760

    Note:

    1. Salariile de funcţie specificate în tabel sînt stabilite la nivelul prevăzut pentru salariaţii din sectorul bugetar şi reprezintă valorile minime obligatorii garantate de stat.

    2. Rectorilor instituţiilor li se acordă dreptul, în funcţie de resursele financiare disponibile, să majoreze cuantumul salariilor de funcţie indicate în prezentul tabel, conform modului de diferenţiere a salariilor stabilit în instituţie, în funcţie de calificarea, gradul de pregătire profesională şi competenţă a angajatului, gradul de răspundere pe care îl implică lucrările (funcţiile) executate şi complexitatea lor.

    3. Salariile de funcţie sau tarifare concrete se vor stabili cu rotunjirea pînă la unităţi. 

    [Tabelul 2 modificat prin HG1011 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1119]

    [Tabelul 2 modificat prin HG856 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.920; în vigoare 01.10.14]

    [Tabelul 2 modificat prin HG264 din 17.04.13, MO92-95/26.04.13 art.311]


Tabelul 3

la anexa nr. 1
Categoriile de salarizare

ale Reţelei tarifare unice pentru unele categorii de lucrători

cu funcţii complexe din instituţiile de învăţămînt superior

de stat cu autonomie financiară

Funcţia
Categoria de salarizare

Concertmaistru în instituţiile de învăţămînt superior (facultăţi, secţii) pentru pregătirea lucrătorilor de artă, învăţătorilor de muzică şi cînt cu studii muzicale superioare:

 
cu vechime în muncă:
 
de pînă la 5 ani
13; 14
de la 5 pînă la 10 ani
14; 15
de la 10 pînă la 15 ani
15; 16
peste 15 ani
16; 17

Acompaniator în instituţiile de învăţămînt superior (facultăţi, secţii) pentru pregătirea lucrătorilor de artă, educaţie fizică şi sport, învăţătorilor de muzică şi cînt cu studii muzicale superioare

10; 11

Acompaniator în alte instituţii de învăţămînt superior

 

cu studii muzicale superioare

9; 10
cu studii muzicale medii
8; 9

Şef al filmotecii

8; 9

Inspector al secţiei didactice (instructiv-metodice)

7; 8

Şeful gărzii de regim în instituţiile speciale de instruire şi educaţie

8; 9

Garda de regim în instituţiile speciale de instruire şi educaţie

7; 8

Laborant superior, traducător-secretar al lectorului orb, laborant care deserveşte instalaţii experimentale şi utilaj complex

7; 8

Laborant, dispecer la facultate, statistician, secretar al secţiei didactice (secţiei instructiv-metodice)

5; 6
Metodist
13; 14
 
    Note:

    1. Categoriile de salarizare pentru concertmaiştrii şi acompaniatorii instituţiilor de învăţămînt superior (facultăţi, secţii) pentru pregătirea lucrătorilor de artă, cultură fizică şi sport, învăţătorilor de muzică şi cînt fără studii superioare muzicale se stabilesc cu o categorie mai mică faţă de categoriile de salarizare prevăzute pentru lucrătorii cu studii muzicale superioare. Categoriile de salarizare pentru acompaniatorii fără studii medii muzicale se stabilesc cu o categorie mai mică faţă de categoriile de salarizare prevăzute pentru lucrătorii cu studii medii muzicale.

    2. Specialiştilor şi funcţionarilor din cadrul studiourilor didactice cinematografice, teatrale şi de operă ale instituţiilor de învăţămînt superior li se stabilesc categoriile de salarizare prevăzute pentru lucrătorii instituţiilor şi organizaţiilor de cultură similare.

    3. În cazurile în care funcţia de laborant superior la catedrele medicale (farmaceutice) de la Universitatea de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu”, precum şi de la instituţiile de cercetări ştiinţifice este suplinită de medici (farmacişti), iar funcţia de laborant – de lucrători medicali sau farmacişti cu studii medii speciale, retribuirea muncii se efectuează conform condiţiilor şi categoriilor de salarizare prevăzute respectiv pentru medicii (farmaciştii) specialişti şi pentru surorile medicale şi farmaciştii cu categoria de salarizare corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, prevăzute în anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006. Acelaşi mod de retribuire se aplică în cazurile în care funcţiile indicate sînt suplinite de persoane cărora li se permite, în modul stabilit, să desfăşoare practică medicală şi farmaceutică.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.195
din 13 martie 2013

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-69, art. 431), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) anexa nr. 2:
    la punctul 2, nota se exclude;
    punctele 21, 3 şi 4 se exclud;
    la punctul 5 alineatul întîi, cuvintele „ , pentru care se atribuie categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice” se exclud;
    la punctul 7, ultima propoziţie se exclude;
    din note la tabelul nr. 1, punctele 8, 12 şi 16 se exclud;
    tabelul nr.3 va avea următorul cuprins:
 „Tabelul nr.3
la anexa nr.2

Categoriile de salarizare

ale Reţelei tarifare unice pentru unele categorii de lucrători cu funcţii

complexe din instituţiile de învăţămînt public de toate nivelurile


Funcţia

Categoria de salarizare

Acompaniator în instituţii de învăţămînt mediu de specialitate

 
cu studii muzicale superioare
9; 10
cu studii muzicale medii
8; 9
Şef al filmotecii
8; 9

Inspector al secţiei didactice (instructiv-metodice)

7; 8

Şeful gărzii de regim în instituţiile speciale de instruire şi educaţie

8; 9

Garda de regim în instituţiile speciale de instruire şi educaţie

7; 8

Laborant superior, traducător-secretar al lectorului orb, laborant care deserveşte instalaţii experimentale şi utilaj complex

7; 8

Laborant, dispecer la facultate, statistician, secretar al secţiei didactice (secţiei instructiv-metodice)

5; 6
Metodist
13; 14
    Notă:
    Grilele de salarii ale metodiştilor secţiei de studii (didactico-metodice) şi secţiei mijloace tehnice de instruire din cadrul instituţiilor bugetare de învăţămînt superior, postuniversitar şi de perfecţionare şi recalificare a cadrelor se stabilesc în mărimile prevăzute în anexa nr.19 la prezenta hotărîre pentru personalul cu funcţii complexe din instituţiile din domeniul învăţămîntului.”;
    2) anexa nr. 3:
    punctul 8:
    la litera a), cuvintele „Consiliul republican de expertiză medicală a vitalităţii” se substituie cu cuvintele „Consiliul Naţional  pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă”;
    litera c) se completează în final cu următorul subalineat:
    „în mărime de 40 la sută din salariul de funcţie pentru înaltă competenţă profesională şi intensitatea muncii pentru personalul medical şi asistenţii sociali din cadrul Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă”;
    la litera d), cuvintele „Aparatului Guvernului şi din cadrul Consiliului republican de expertiză medicală a vitalităţii” se substituie cu cuvintele „Cancelariei de Stat şi din cadrul Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă”;
    la punctul 12, după cuvintele „Agenţiei Medicamentului” se introduc cuvintele „şi al Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă”;
    la tabelul nr. 2 prima poziţie, cuvintele „preşedintele Consiliului republican de expertiză medicală a vitalităţii” se substituie cu  cuvintele „directorul general al Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă”;
    3) la punctul 6 din notele la anexa nr. 10, cuvintele „Aparatului Guvernului” se substituie cu cuvintele „Cancelariei de Stat”
    4) la punctul 6 din anexa nr. 12, după cuvintele „ajutorul material” se introduc cuvintele „personalului secţiei revizie şi control şi”.
    2. În ultima propoziţie din subpunctul 2) al punctului 8 din Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 104-108, art. 371), cu modificările şi completările ulterioare, cifrele „2013” şi „2012” se substituie, respectiv, cu cifrele „2014” şi „2013”.
    3. Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a modificărilor expuse în punctul 1 din prezenta anexă vor fi suportate din contul mijloacelor alocate pentru anul respectiv.