LPC303/2012
ID intern unic:  347197
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 303
din  26.12.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 29.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 64-68     art Nr : 195
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 180-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la migraţia de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 162–164, art. 598), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Afacerilor Interne” se înlocuieşte cu sintagma „autoritatea competentă pentru străini”, iar textul „contract de colaborare” se înlocuieşte cu textul „acord de colaborare”.
    2. Articolul 1:
    în noţiunea „migraţia de muncă”, textul „a cetăţenilor străini sau a apatrizilor” se înlocuieşte cu textul „a străinilor”;
    noţiunea „cota de imigrare în scop de muncă” se exclude;
    în noţiunea „lucrător imigrant”, textul „cetăţean străin sau apatrid” se înlocuieşte cu cuvîntul „străin”;
    în noţiunea „lucrător sezonier”, textul „cetăţean străin” se înlocuieşte cu cuvîntul „străin”, iar textul „sau apatrid” se exclude.
    3. Articolul 3:
    la alineatul (1), textul „cetăţenilor străini şi apatrizilor” se înlocuieşte cu cuvîntul „străinilor”;
    la alineatul (2):
    litera c) se completează în final cu textul „ , precum şi personalul colectivelor artistice, inclusiv cel administrativ şi de deservire, plecat/sosit în turneu”;
    alineatul se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) străinii sosiţi pentru activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul proiectelor europene sau internaţionale, cu excepţia celor sosiţi la muncă în baza contractului individual de muncă;”
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) persoanele sosite/plecate la studii, inclusiv în cadrul schimbului de elevi, precum şi pentru formare profesională neremunerată sau pentru perfecţionare;”
    alineatul se completează cu litera f1) cu următorul cuprins:
    „f1) studenţii antrenaţi în perioada vacanţelor în diferite programe educaţional-culturale în străinătate;”
    la litera g), textul „cetăţenii străini şi apatrizii” se înlocuieşte cu cuvîntul „străinii”;
    alineatul se completează cu literele  h1) şi h2) cu următorul cuprins:
    „h1) străinii titulari ai dreptului de şedere permanentă pe teritoriul Republicii Moldova;
    h2) străinii cu drept de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei;”.
    4. În titlul capitolului II, textul „a cetăţenilor străini şi a apatrizilor” se înlocuieşte cu textul „a străinilor”.
    5. Articolul 4:
    la alineatul (1), textul „a cetăţenilor străini şi/sau apatrizilor este posibilă în situaţia” se înlocuieşte cu textul „a străinilor se efectuează în funcţie de necesităţile economiei naţionale în forţă de muncă calificată în cazul”;
    la alineatul (3), textul „Cetăţenii străini şi apatrizii” se înlocuieşte cu cuvîntul „Străinii”;
    alineatul (4) se abrogă;
    la alineatul (5), textul „cetăţenii străini şi apatrizii” se înlocuieşte cu cuvîntul „străinii”.
    6. Articolul 5:
    la alineatul (1), textul „cetăţeanului străin/apatridului” se înlocuieşte cu cuvîntul „străinului”;
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Străinii cu drept de şedere provizorie pentru studii pot desfăşura activităţi de muncă pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia muncii, pentru o perioadă ce nu va depăşi 10 ore pe săptămînă sau echivalentul în zile într-un an.”
    la alineatul (7), textul „cetăţeanul străin şi/sau apatridul” se înlocuieşte cu cuvîntul „străinul”.
    7. Articolul 6:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Conducătorul întreprinderii/organizaţiei/instituţiei sau reprezentantul împuternicit al acestuia depune la Ghişeul Unic de documentare a străinilor în cadrul autorităţii competente pentru străini actele prevăzute de prezenta lege în vederea acordării/prelungirii dreptului la muncă şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă.”
    la alineatul (4), sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor” se înlocuieşte cu sintagma „Autoritatea competentă pentru străini”;
    la alineatul (5), textul „se prelungeşte” se înlocuieşte cu textul „se eliberează”;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Autoritatea competentă pentru străini va prezenta Agenţiei Naţionale copia deciziei de refuz al dreptului de şedere străinilor cărora li s-a acordat/prelungit dreptul la muncă.”
    8. Articolul 7:
    la alineatul (1), textul „a cetăţenilor străini şi a apatrizilor” se înlocuieşte cu textul „a străinilor”;
    la alineatul (2), textul „15 zile lucrătoare” se înlocuieşte cu textul „5 zile lucrătoare”;
    alineatul (3):
    în partea introductivă, textul „cetăţeni străini şi apatrizi” se înlocuieşte cu cuvîntul „străini”, iar după textul „în scop de angajare în muncă” se introduce textul „pentru un termen de şedere ce depăşeşte 90 de zile”;
    la litera a), textul „cetăţeanului străin/apatridului” se înlocuieşte cu cuvîntul „străinului”;
    la litera c), textul „Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor” se înlocuieşte cu textul „Registrul de stat al unităţilor de drept”;
    articolul se completează cu alineatele (31) şi (32) cu următorul cuprins:
    „(31) Străinii invitaţi la muncă de Guvern sau de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, specialiştii sosiţi în baza acordurilor în domeniu la care Republica Moldova este parte, precum şi străinii sosiţi la muncă în cadrul proiectelor investiţionale ce prezintă interes pentru economia naţională sînt exoneraţi de necesitatea obţinerii avizului Agenţiei Naţionale.
    (32) Străinilor sosiţi la muncă în cadrul proiectelor investiţionale ce prezintă interes pentru economia naţională li se aplică prevederile alin. (31), cu condiţia prezentării documentului de confirmare al Ministerului Economiei.”
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Solicitantului i se refuză eliberarea avizului favorabil în cazul în care:
    a) în urma examinării, s-a constatat că documentele prezentate de el au fost perfectate cu abateri de la normele stabilite sau conţin date neautentice;
    b) la data depunerii cererii, nu erau îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1);
    c) persoana juridică din Republica Moldova a fost lichidată.”
    la alineatul (8):
    itera d) va avea următorul cuprins:
    „d) extrasul din Registrul de stat al unităţilor de drept şi autorizaţia de activitate/licenţa, după caz;”
    literele e) şi f) vor avea următorul cuprins:
    „e) copia raportului financiar pentru ultima perioadă de gestiune, dacă aceasta depăşeşte 3 luni; 
    f) contractul individual de muncă încheiat pe un termen ce nu depăşeşte termenul de valabilitate al dreptului la muncă, cu indicarea salariului lunar al străinului, stabilit în mărime nu mai mică decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul gestionar;”
    la litera g), textul „al cetăţeanului străin sau actul de identitate al apatridului” se înlocuieşte cu textul „al străinului”;
    litera h) se completează în final cu textul „ , iar în cazul cînd străinii se angajează în domeniul educaţiei/sănătăţii – şi avizul organelor competente ale Republicii Moldova”;
    literele i), j) şi l) se abrogă;
    la litera k), textul „(50x60 mm)” se înlocuieşte cu textul „(30x40 mm)”;
    la alineatul (11) litera c), textul „lit. a), b), h) şi l)” se înlocuieşte cu textul „lit. a) şi b)”;
    articolul se completează cu alineatul (111) cu următorul cuprins:
    „(111) În cazul nerespectării termenului de depunere a actelor pentru prelungirea dreptului la muncă stipulat la alin. (11), angajatorul sau reprezentantul împuternicit al acestuia depune actele pentru acordarea dreptului la muncă  străinului în condiţii generale.”
    9. Articolul 8:
    la alineatul (1), textul „Cetăţeanului străin/apatridului” se înlocuieşte cu cuvîntul „Străinului”, iar textul „care deţine o funcţie de conducere în cadrul” se exclude;
    la alineatul (2), textul „cetăţeanul străin/apatridul specificaţi” se înlocuieşte cu textul „străinul specificat”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Fondatorilor, acţionarilor, precum şi administratorilor întreprinderilor ce au efectuat investiţii:
    a) de cel puţin 100 mii de dolari SUA, dar care nu depăşesc 200 mii de dolari SUA, li se acordă dreptul la muncă şi dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru un termen de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii acestor drepturi pentru un nou termen;
    b) care depăşesc 200 mii de dolari SUA, dar care nu depăşesc 500 mii de dolari SUA, li se acordă dreptul la muncă şi dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pe un termen de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii acestor drepturi pentru un nou termen;
    c) care depăşesc 500 mii de dolari SUA, dar care nu depăşesc un milion de dolari SUA, li se acordă dreptul la muncă şi dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pe un termen de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestor drepturi pentru un nou termen ce nu va depăşi termenul de valabilitate al actului naţional de identitate;
    d) care depăşesc un milion de dolari SUA li se acordă, la solicitare, dreptul la muncă şi dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pe un termen de pînă la 10 ani.”
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Străinii specificaţi la alin. (1) care au efectuat pe parcurs investiţii corespunzătoare celor menţionate la alin. (4) au dreptul la prelungirea dreptului la muncă şi a dreptului de şedere în scop de muncă în corespundere cu prevederile alin. (4) pînă la expirarea termenului prevăzut anterior.”
    la alineatul (5), textul „cetăţeanul străin/apatridul specificaţi” se înlocuieşte cu textul „străinul specificat”, iar textul „lit. c), h) şi j)” se înlocuieşte cu textul  „lit. c) şi h)”;
    la alineatul (6), textul „cetăţeanul străin/apatridul specificaţi” se înlocuieşte cu textul „străinul specificat”, iar textul „15 zile” se înlocuieşte cu textul „10 zile”;
    la alineatul (7), textul „cetăţeanului străin/apatridului specificaţi” se înlocuieşte cu textul „străinului specificat”.
    10. La articolul 9:
    alineatul (2):
    la litera a), textul „cetăţeanului străin” se înlocuieşte cu cuvîntul „străinului”;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) extrasul din Registrul de stat al unităţilor de drept şi autorizaţia de activitate/licenţa, după caz;”
    la alineatul (5) litera f), textul „lit. g), i), k) şi l)” se înlocuieşte cu textul „lit. g) şi k)”;
    articolul se completează cu alineatele (61) şi (62) cu următorul cuprins:
    „(61) Persoanele detaşate în Republica Moldova pentru o perioadă de pînă la 90 de zile calendaristice calculate cumulativ pot desfăşura activitate de muncă în baza actelor stipulate la alin. (5) lit. d) şi e). Întreprinderea/organizaţia/instituţia, în termen de pînă la 3 zile lucrătoare de la data intrării străinului în ţară, va prezenta autorităţii competente pentru străini şi Agenţiei Naţionale declaraţia pe propria răspundere privind scopul şi durata detaşării străinului, cu anexarea copiilor actelor indicate în prezentul alineat.
    (62) Forma şi conţinutul declaraţiei vor fi aprobate prin ordinul comun al autorităţii competente pentru străini şi al Agenţiei Naţionale, care se va publica pe pagina web oficială a acestora.”
    11. Articolul 11:
    alineatul (1):
    la litera d), textul „solicitantul are restricţii de imigrare” se înlocuieşte cu textul „străinul are interdicţie de intrare”; 
    alineatul se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) actele au fost depuse cu încălcarea termenelor stabilite pentru depunere, prevăzute în prezenta lege.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Străinilor nu li se acordă/prelungeşte dreptul la muncă şi dreptul de şedere în scop de muncă în cadrul întreprinderii/organizaţiei/instituţiei licenţiate pentru desfăşurarea activităţii de plasare în cîmpul muncii în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova.”
    12. Articolul 12:
    la alineatul (1), litera b) se abrogă;
    alineatul (3) se abrogă.
    13. Articolul 13 se abrogă.
    14. La articolul 14, alineatul (2) se abrogă.
    15. Legea se completează cu articolul 141 cu următorul cuprins:
    „Articolul 141. Achitarea taxei de stat
    Pentru examinarea cererii privind acordarea/prelungirea dreptului la muncă, străinii vor achita taxa de stat în mărimea prevăzută de Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992.”
    16. Articolul 17:
    alineatul (3):
    la litera b), după textul „sau de un alt document” se introduce textul „ , eliberat de o instituţie abilitată în acest domeniu,”, iar textul „a cetăţenilor străini” se înlocuieşte cu textul „a străinilor”;
    la litera e), textul „cetăţenii străini şi” se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Agenţia Naţională examinează acordurile de colaborare ale agenţiei private cu intermediarul/angajatorul din străinătate, întocmite în conformitate cu cerinţele stipulate în anexa nr. 2, şi proiectele contractelor individuale de muncă în termen de pînă la 15 zile lucrătoare.”
    17. La articolul 18 alineatul (1) litera a), textul „a cetăţenilor străini” se înlocuieşte cu textul „a străinilor”;
    18. Articolul 19:
    alineatul (1) se completează cu litera g1) cu următorul cuprins:
    „g1) în cazul în care titularul de licenţă nu a intervenit pentru soluţionarea litigiilor apărute între angajatorul din ţara de destinaţie şi cetăţeanul Republicii Moldova;”
    alineatul (2) se completează în final cu textul „ , cu excepţia cazului prevăzut la alin. (1) lit. i)”.
    19. La articolul 21 alineatul (2):
    la litera f), textul „în anexa la prezenta lege” se înlocuieşte cu textul „în anexa nr. 1”;
    la litera i), textul „şi Biroului Naţional de Statistică” se exclude;
    la litera j), textul „a cetăţenilor străini” se înlocuieşte cu textul „a străinilor”.
    20. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În vederea aplicării prevederilor prezentei legi, autorităţile indicate la alin. (1) au următoarele atribuţii specifice:
    a) autoritatea competentă pentru străini asigură controlul asupra contracarării  muncii ilegale a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) Inspecţia Muncii asigură controlul privind respectarea clauzelor contractului individual de muncă al lucrătorilor imigranţi;
    c) Camera de Licenţiere, în comun cu Agenţia Naţională, asigură controlul privind respectarea condiţiilor de licenţiere.”
    21. Anexa la lege devine anexa nr. 1.
    22. Legea se completează cu anexa nr. 2 cu următorul cuprins:
„Anexa nr. 2
Clauze minime ale acordului  de colaborare
dintre intermediarul/angajatorul străin şi agenţia privată de
ocupare a forţei de muncă privind plasarea în cîmpul muncii

 în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova
    Acordul de colaborare privind plasarea în cîmpul muncii în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova va conţine cel puţin următoarele:
    1. Date generale:
    a) data şi locul încheierii acordului de colaborare, data de la care acordul urmează să-şi producă efectele;
    b) date referitoare la intermediarul/angajatorul străin (denumirea şi adresa juridică a întreprinderii, numărul şi data înregistrării, denumirea organului de stat care a autorizat/licenţiat angajatorul, numele şi funcţia persoanei responsabile);
    c) date referitoare la agenţia privată de ocupare a forţei de muncă din Republica Moldova (denumirea şi adresa juridică a agentului economic, numărul şi data înregistrării, iar în cazul cînd acesta este titular de licenţă – numărul şi data eliberării licenţei, numele şi funcţia persoanei responsabile).
    2. Obiectul acordului.
    3. Oferta locurilor de muncă:
    a) numărul estimativ al locurilor de muncă conform specialităţilor solicitate;
    b) condiţiile de angajare, de încetare a activităţii de muncă, durata şi natura angajării;
    c) funcţia, specialitatea sau profesia potrivit căreia va fi prestată munca, salariul, durata timpului de muncă şi de odihnă, concediul de odihnă plătit, condiţiile de muncă. 
    4. Drepturile şi obligaţiile agenţiei private de ocupare a forţei de muncă (în contextul prezentei legi).
    5. Obligaţiile intermediarului/angajatorului străin, inclusiv:
    a) respectarea cerinţelor de securitate şi de sănătate în muncă stabilite în ţara-gazdă pentru genul de muncă prestat, asigurarea medicală a lucrătorului emigrant (durata, modul de achitare);
    b) procedura de compensare a daunelor survenite în urma traumelor, leziunilor corporale, bolilor profesionale sau a altor daune cauzate sănătăţii lucrătorului emigrant;
    c) achitarea de către angajator a compensaţiilor prevăzute de legislaţia statului angajator în cazul decesului lucrătorului emigrant din vina angajatorului;
    d) responsabilitatea angajatorului în organizarea transportării lucrătorului emigrant decedat şi suportarea de către angajator a tuturor cheltuielilor legate de transportare;
    e) informarea misiunii diplomatice sau a oficiului consular al Republicii Moldova despre decesul lucrătorului emigrant.
    6. Responsabilitatea părţilor pentru nerespectarea clauzelor acordului de colaborare, modul de soluţionare a litigiilor.
    7. Termenul de valabilitate al acordului de colaborare, condiţiile de prelungire sau de desfacere înainte de termen a acestuia.”
    Art. II. – Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179–181, art. 610), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 28:
    alineatul (3) se completează în final cu textul „personal, prin poştă sau prin intermediul serviciilor web”;
    la alineatul (6), textul „15 zile lucrătoare” se înlocuieşte cu textul „10 zile lucrătoare”, iar textul „3 zile lucrătoare” se înlocuieşte cu textul „o zi lucrătoare”.
    2. Articolul 30 se completează cu literele g) şi h) cu următorul cuprins:
    „g) străinii invitaţi de Guvern sau de autorităţile administraţiei publice centrale în cadrul proiectelor investiţionale ce prezintă interes pentru economia naţională;
    h) străinii titulari de paşapoarte diplomatice şi de paşapoarte de serviciu.”
    3. La articolul 31 alineatul (2):
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) pentru activităţi umanitare, de voluntariat sau religioase;”
    alineatul se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) investitorilor străini.”
    4. La articolul 32 alineatul (2), textul „certificatul medical, din care să rezulte că nu suferă de boli care pot pune în pericol sănătatea publică” se exclude, iar textul „de alte acte în funcţie de scopul pentru care se solicită acordarea dreptului de şedere provizorie în Republica Moldova” se înlocuieşte cu textul „de actele de stare civilă în original şi în copii”.
    5. La articolul 34 alineatul (4), textul „Dacă este necesar” se înlocuieşte cu textul „Dacă există motive argumentate”.
    6. Articolul 35 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 35.  Acordarea dreptului de şedere
                            provizorie lucrătorului imigrant
    Dreptul de şedere provizorie se acordă lucrătorului imigrant în baza demersului angajatorului şi a deciziei organului abilitat în domeniul reglementării migraţiei forţei de muncă, însoţită de actele prevăzute la art. 32 alin. (2), în condiţiile legislaţiei în vigoare.”
    7. La articolul 36, textul „se poate prelungi” se înlocuieşte cu textul „se prelungeşte”.
    8. Legea se completează cu articolul 361 cu următorul cuprins:
    „Articolul 361. Acordarea şi prelungirea dreptului de
                            şedere provizorie investitorilor străini
    (1) Dreptul de şedere provizorie se acordă străinului care a efectuat investiţii în Republica Moldova în baza deciziei organului abilitat în domeniul reglementării migraţiei forţei de muncă, însoţită de actele prevăzute la art. 32 alin. (2), cu excepţia documentului ce confirmă mijloacele de întreţinere.
    (2) Prelungirea dreptului de şedere provizorie străinului care a efectuat investiţii se realizează în baza deciziei organului abilitat în domeniul reglementării migraţiei forţei de muncă dacă scopul şederii corespunde condiţiilor pentru care a fost acordat acest drept.
    (3) Termenul de examinare a cererii şi de emitere a deciziei privind acordarea/prelungirea dreptului de şedere provizorie nu va depăşi 15 zile calendaristice.”
    9. La articolul 37, alineatul (1) se completează în final cu textul „şi a actelor prevăzute la art. 32 alin. (2)”.
    10. La articolul 41:
    în titlu şi în partea introductivă, textul „activităţi umanitare sau religioase” se înlocuieşte cu textul „activităţi umanitare, de voluntariat sau religioase”;
    litera c) se abrogă;
    articolul se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) întruneşte condiţiile prevăzute la art. 32 sau la art. 33, după caz.”
    11. La articolul 42, alineatul (1):
    în partea introductivă, textul „dacă prezintă:” se înlocuieşte cu textul „dacă străinul:”;
    la litera a), cuvîntul „scrisoare” se înlocuieşte cu textul „prezintă o scrisoare”;
    alineatul se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) întruneşte condiţiile prevăzute la art. 32 sau la art. 33, după caz.”
    12. La articolul 88 alineatul (1), litera a) se abrogă.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                            Marian LUPU

    Nr. 303. Chişinău, 26 decembrie 2012.