LPC24/2013
ID intern unic:  347224
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 24
din  01.03.2013
pentru modificarea articolului 20 din Legea nr. 61-XVI
din 16 martie 2007 privind activitatea de audit
Publicat : 29.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 64-68     art Nr : 207
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic.
– La articolul 20 alineatul (3) din Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 72–75, art. 230), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) să aibă vechime în muncă de cel puţin 3 ani în domeniul economico-financiar sau juridic, din care:
    – cel puţin 6 luni ca stagiar în activitatea de audit sub îndrumarea unui auditor – pentru persoanele care au activat cel puţin 2 ani în calitate de angajaţi ai instituţiilor publice şi private în subdiviziunile de evidenţă contabilă, audit, juridice, control financiar şi/sau fiscal, revizie şi inspectare, precum şi în subdiviziunile cu funcţii de elaborare şi/sau implementare a actelor legislative şi/sau normative în domeniile evidenţă contabilă, audit, control financiar şi/sau fiscal, revizie şi inspectare;
    – cel puţin 2 ani ca stagiar în activitatea de audit sub îndrumarea unui auditor – pentru alte persoane decît cele menţionate la prima liniuţă;”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                   Marian LUPU

    Nr. 24. Chişinău, 1 martie 2013.