LPC29/2013
ID intern unic:  347273
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 29
din  07.03.2013
privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 05.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 69-74     art Nr : 219
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42–44, art. 247), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează  după cum urmează:
    1. La articolul 16 alineatele (1), (2) şi (5), la articolul 43 alineatele (1) şi (2), la articolul 44 alineatele (1) şi (3), la articolul 46 alineatul (1), în ambele cazuri, şi alineatul (21), textul ,,art. 42 alin. (11)” se substituie cu textul ,,art. 42 alin. (1) şi (11)”.
    2. La articolul 42 alineatul (11), după cuvintele ,,1 iulie 2011,” se introduc cuvintele ,,pentru bărbaţi”, iar textul ,, , atît pentru bărbaţi, cît şi pentru femei” se exclude.
    3. La articolul 43 alineatul (3), după cuvintele ,,tuturor plăţilor lunare” se introduce cuvîntul ,,asigurate”.
    4. La articolul 462 alineatul (3), textul ,, , atît pentru bărbaţi, cît şi pentru femei” se substituie cu textul ,,pentru bărbaţi şi de 30 de ani pentru femei”.
    Art. II. – La articolul III punctul 2 din Legea nr. 56 din 9 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 107–109, art. 280), cuvîntul ,,atît” şi cuvintele ,, , cît şi pentru femei” se exclud.
    Art. III. − (1) Pensiile stabilite conform Legii nr. 56 din 9 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative se reexaminează în condiţiile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat pentru perioada care începe cu data de 20 decembrie 2011.
    (2) În condiţiile prezentei legi se reexaminează deciziile de respingere a cererilor de pensionare pentru asiguraţii care nu au îndeplinit condiţiile Legii nr. 56 din 9 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative pentru perioada care începe cu data de 20 decembrie 2011.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                       Marian LUPU

    Nr. 29. Chişinău, 7 martie 2013.