LPC31/2013
ID intern unic:  347281
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 31
din  07.03.2013
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 05.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 69-74     art Nr : 223
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78–81, art. 199), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3:
    după partea introductivă se introduc două noţiuni noi cu următorul cuprins:
    „achizitor potenţial – orice persoană care urmează să dobîndească, prin orice modalitate, direct sau indirect, o cotă substanţială într-o bancă sau să îşi majoreze cota substanţială astfel încît proporţia drepturilor sale de vot sau a cotei în capitalul social să atingă ori să depăşească nivelul de 20%, 33%  sau 50% ori astfel încît banca să devină o sucursală a sa;
    achiziţie propusă – orice act sau fapt juridic care conduce la dobîndirea calităţii de achizitor potenţial;”
    după noţiunea „bancă” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „beneficiar efectiv – persoană fizică care deţine sau controlează în ultimă instanţă achizitorul potenţial ori deţinătorul direct sau indirect al unei cote de participare în capitalul social al băncii egale cu sau mai mari decît cota substanţială;”
    după noţiunea „capital reglementat” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „control – relaţia dintre o întreprindere-mamă şi o sucursală a acesteia, conform noţiunilor din prezentul articol, sau o relaţie similară dintre două persoane;
    la noţiunea „cotă substanţială”, textul „5 la sută” se substituie cu textul „5%”;
    după noţiunea „distribuire a capitalului” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „dobîndire/deţinere indirectă – dobîndire/deţinere a unei cote de participare în capitalul social al băncii prin intermediul unei persoane asupra căreia dobînditorul/deţinătorul, inclusiv beneficiarul efectiv al acestuia, exercită controlul;”
    după noţiunea „instituţie financiară” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „întreprindere-mamă – persoană care se află în oricare din următoarele situaţii:
    a) are majoritatea drepturilor de vot într-o altă persoană (sucursală);
    b) are dreptul de a numi sau de a înlocui majoritatea membrilor organelor de conducere ale altei persoane (sucursale) şi este în acelaşi timp acţionar/asociat sau membru al acelei persoane (sucursale);
    c) are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra unei persoane (sucursale), fiind sau nefiind acţionar/asociat ori membru al acesteia, în virtutea unui contract încheiat cu acea persoană (sucursală) sau a unor prevederi din actul de constituire al persoanei (sucursalei), în cazul în care legislaţia aplicabilă persoanei (sucursalei) îi  permite acesteia să fie supusă unor astfel de contracte sau prevederi;
    d) este acţionar/asociat sau membru al unei persoane (sucursale) şi majoritatea membrilor organelor de conducere ale acelei persoane (sucursale), aflaţi în funcţie în exerciţiul financiar în curs, în exerciţiul financiar anterior şi pînă la data la care sînt întocmite situaţiile  financiare anuale consolidate, au fost numiţi numai ca rezultat al exercitării drepturilor sale  de vot; această prevedere nu se aplică în situaţia în care o altă persoană are faţă de sucursală drepturile prevăzute la lit. a), b) sau c);
    e) este acţionar/asociat sau membru al unei persoane (sucursale) şi controlează singură, în baza unui acord încheiat cu alţi acţionari/asociaţi sau membri ai acelei persoane (sucursale), majoritatea drepturilor de vot în acea sucursală;
    f) exercită efectiv influenţă dominantă asupra altei persoane (sucursale) conform  criteriilor  prevăzute în actele normative ale Băncii Naţionale;”
    la noţiunea „persoană”, cuvintele „în comun” se substituie cu cuvîntul „concertat”;
    noţiunea „sucursală” va avea următorul cuprins:
    „sucursală – persoană aflată în relaţie cu o întreprindere-mamă, în una din situaţiile prevăzute la  noţiunea „întreprindere-mamă”. Toate sucursalele unei întreprinderi-mamă care, la rîndul ei, este sucursală a altei întreprinderi-mamă sînt considerate sucursale ale celei din urmă.”
    2. Articolul 6 alineatul (1):
    la litera a), cuvintele „date despre” se substituie cu textul „acte care atestă existenţa sau inexistenţa antecedentelor penale, precum şi informaţii referitoare la”;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) acte care atestă existenţa sau inexistenţa antecedentelor penale, precum şi informaţii referitoare la numele (denumirea), domiciliul (sediul), activitatea comercială sau profesională din ultimii 10 ani şi cota de participare a fiecărei persoane care intenţionează să deţină 5% sau mai mult din acţiunile cu drept de vot ale băncii;”.
    3. Articolul 7:
    la alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) calificarea, experienţa şi integritatea morală a administratorilor, acţionarilor cu cote substanţiale şi achizitorilor potenţiali sînt adecvate din perspectiva necesităţii asigurării unei administrări prudente şi sănătoase şi corespund business-planului şi activităţilor financiare pentru care banca va primi licenţă. La evaluarea achizitorilor potenţiali se au în vedere prevederile art.15– 153;”
    la alineatul (6), litera c) se completează în final cu textul „ , inclusiv în scopurile prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului”;
    la alineatul (8), textul „prevăzut la art. 5” se substituie cu cuvîntul „reglementat”.
    4. La articolul 10 alineatul (1):
    litera g) se abrogă;
    la litera j), cuvîntul „acţionarii” se substituie cu cuvintele „deţinătorii direcţi şi indirecţi de acţiuni ale”, iar cuvintele „gestiuni prudente” se substituie cu cuvintele „administrări prudente şi sănătoase”;
    alineatul se completează cu litera 1) cu următorul cuprins:
    „l) măsura suspendării dreptului de vot este aplicată acţionarilor care deţin întregul capital social al băncii.”
    5. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
    Articolul 15. Restricţiile privind cotele de participare
                           în capitalul social al băncii
    (1) Fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale, niciun achizitor potenţial nu poate să dobîndească, prin nicio modalitate, o cotă substanţială în capitalul social al băncii ori să îşi majoreze cota substanţială astfel încît proporţia drepturilor sale de vot sau a cotei de participare în capitalul social să atingă ori să depăşească nivelul de 20%, 33% sau 50% ori astfel încît banca să devină o sucursală a sa.
    (2) Exerciţiul dreptului de vot, al dreptului de convocare şi desfăşurare a adunării generale a acţionarilor, al dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, al dreptului de a propune candidaţi pentru membrii consiliului societăţii, ai organului executiv şi ai comisiei de cenzori, al dreptului de a primi dividende este suspendat de drept din data achiziţiei realizate cu încălcarea prevederilor alin. (1). Banca Naţională informează achizitorul şi banca, în termen de 5 zile de la data la care a aflat despre achiziţia realizată cu încălcarea prevederilor alin. (1), despre incidenţa prevederilor vizînd suspendarea exerciţiului drepturilor prevăzute la prezentul alineat.
    (3) Persoanele care au încălcat prevederile alin. (1) vor înstrăina, în termen de 3 luni de la data achiziţiei, acţiunile aferente cotei substanţiale astfel achiziţionate. Dacă după expirarea termenului acţiunile nu au fost înstrăinate, devin incidente prevederile art. 156  alin. (3).
    (4) Persoanele care sînt împuternicite conform legii să înregistreze transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncii vor face înregistrările respective numai cu condiţia prezentării permisiunii prealabile a Băncii Naţionale, în cazurile prevăzute de prezenta lege. Procedura de înregistrare a transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor se realizează conform actelor normative ale Băncii Naţionale, coordonate cu Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    (5) În aplicarea prevederilor prezentului articol şi ale art. 151–156, calculul drepturilor de vot se realizează conform actelor normative ale Băncii Naţionale, coordonate cu Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    (6) Persoanele rezidente în jurisdicţiile ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă nu pot deţine direct sau indirect cote de participare în capitalul social al băncilor. Lista jurisdicţiilor ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă este stabilită prin actele normative ale Băncii Naţionale.”
    6. Legea se completează cu articolele 151–158  cu următorul cuprins:
    Articolul 151. Exceptarea de la obligaţia de solicitare
                             în prealabil a permisiunii
    (1) Prevederile art. 15 alin. (1) nu se aplică în circumstanţe obiective, stabilite conform actelor normative ale Băncii Naţionale. În acest caz, exerciţiul dreptului de vot, al dreptului de convocare şi desfăşurare a adunării generale a acţionarilor, al dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, al dreptului de a propune candidaţi pentru membrii consiliului societăţii, ai organului executiv şi ai comisiei de cenzori este suspendat de drept de la data achiziţiei pînă la data eliberării de către Banca Naţională a permisiunii în condiţiile prezentei legi. Banca Naţională informează achizitorul, în termen de 5 zile de la data la care a aflat despre achiziţia realizată în condiţiile prezentului alineat, despre incidenţa prevederilor vizînd suspendarea exerciţiului drepturilor menţionate.
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), acţionarii vor informa Banca Naţională despre achiziţie în termen de 15 zile de la data achiziţiei şi  vor solicita permisiunea Băncii Naţionale în termen de 60 de zile de la data achiziţiei.
    (3) La solicitarea şi eliberarea permisiunii vor fi aplicate prevederile art. 152 şi 153.
    (4) Dacă acţionarii nu solicită permisiunea Băncii Naţionale în termenul prevăzut la alin. (2) sau dacă, în urma evaluării efectuate, Banca Naţională refuză eliberarea permisiunii, acţionarii  vor înstrăina, în termen de 3 luni de la data achiziţiei sau, după caz, de la data la care a fost emis acest refuz, acţiunile aferente cotei substanţiale astfel achiziţionate. Dacă după expirarea termenului acţiunile nu au fost înstrăinate, devin incidente prevederile art. 156 alin. (3).
    Articolul 152. Solicitarea permisiunii prealabile
    (1) Orice achizitor potenţial va solicita permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale pentru dobîndirea sau majorarea cotei substanţiale în capitalul social al băncii prin care urmează să fie atinse nivelurile prevăzute la art. 15 alin. (1), cu indicarea mărimii cotei de participare ce constituie obiectul achiziţiei şi furnizarea informaţiilor şi documentelor relevante prevăzute la art. 153 alin. (5).
    (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), condiţiile în care se consideră că mai multe persoane acţionează concertat în calitate de achizitori potenţiali se stabilesc prin actele normative ale Băncii Naţionale.
    (3) Banca Naţională confirmă în scris, în cel mult 2 zile lucrătoare, achizitorului potenţial primirea solicitării.
    (4) Banca Naţională realizează evaluarea prevăzută la art.153 alin. (1) în  termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la data confirmării scrise a primirii tuturor documentelor care trebuie transmise acesteia, conform actelor normative la care se face referire la art. 153 alin. (5). Dacă solicitarea nu este însoţită de toate documentele necesare, termenul de evaluare începe să curgă de la data  confirmării de către Banca Naţională a primirii tuturor documentelor respective. În momentul transmiterii confirmării de primire, Banca Naţională comunică potenţialului achizitor data de expirare a termenului de evaluare.
    (5) Banca Naţională poate solicita în scris orice informaţii suplimentare necesare pentru finalizarea evaluării, dar nu mai tîrziu  de expirarea a 50 de zile lucrătoare din termenul de evaluare prevăzut la alin. (4).
    (6) Achizitorul potenţial va transmite informaţiile suplimentare solicitate de Banca Naţională în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data expedierii de către Banca Naţională a solicitării. În cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, se aplică prevederile art.153 alin. (3). Pe perioada respectivă, termenul de evaluare prevăzut la alin. (4) din prezentul articol se suspendă. Orice altă solicitare din partea Băncii Naţionale de completare sau de clarificare a informaţiilor primite nu mai are ca efect  suspendarea termenului de evaluare.
   (7) Dacă Banca Naţională hotărăşte să refuze eliberarea permisiunii prealabile, comunică în scris achizitorului potenţial hotărîrea sa în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia şi fără a depăşi termenul prevăzut pentru  realizarea evaluării, indicînd şi motivele refuzului. Banca Naţională poate face publică hotărîrea.
    (8) În cazul eliberării permisiunii prealabile, Banca Naţională poate stabili un termen maxim, care nu poate fi mai mic de 3 luni, pentru finalizarea achiziţiei propuse şi poate prelungi acest termen dacă este necesar.
     (9) Banca Naţională remite solicitantului permisiunea prealabilă în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării hotărîrii respective.
    Articolul 153. Evaluarea achizitorului potenţial
    (1) La examinarea solicitării prevăzute la art. 152, în vederea asigurării unei administrări prudente şi sănătoase a băncii şi luînd în considerare posibila influenţă a achizitorului potenţial asupra băncii, Banca Naţională evaluează dacă calitatea achizitorului potenţial, inclusiv soliditatea financiară a acestuia în raport cu achiziţia propusă, este potrivită şi adecvată prin examinarea cumulativă a următoarelor criterii:
    a) reputaţia achizitorului potenţial;
    b) calificarea, reputaţia şi experienţa oricărei persoane care va activa în calitate de administrator al băncii ca rezultat al achiziţiei propuse;
    c) soliditatea financiară a achizitorului potenţial, în special în raport cu tipul de activitate desfăşurată de bancă în prezent şi cu cea preconizată a fi desfăşurată de banca vizată de  achiziţia  propusă;
    d) capacitatea băncii de a respecta cerinţele prudenţiale înaintate faţă de bancă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, în special a cerinţei ca grupul financiar din care va face parte să aibă o structură care să permită exercitarea unei supravegheri eficiente, realizarea schimbului eficient de informaţii între autorităţile competente şi determinarea repartizării competenţelor între aceste autorităţi;
    e) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că, în ceea ce priveşte achiziţia propusă, este sau a fost săvîrşită o infracţiune ori o tentativă a infracţiunii de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, în sensul prevederilor legislaţiei în domeniu, sau că prin achiziţia propusă un asemenea risc ar putea creşte;
    f) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că beneficiarul efectiv al achiziţiei propuse este o altă persoană decît cea declarată Băncii Naţionale.
    (2) Banca Naţională poate lua orice măsuri pentru a verifica informaţiile/ documentele furnizate de achizitorul potenţial, inclusiv prin cooperarea cu autorităţile competente interne şi externe. Autorităţile competente interne vor furniza informaţiile solicitate de Banca Naţională. Informaţiile solicitate trebuie să fie proporţionale şi adaptate la natura achizitorului potenţial şi a achiziţiei propuse şi să prezinte relevanţă din perspectiva unei evaluări prudenţiale.
    (3) Banca Naţională nu va elibera permisiunea prealabilă dacă există motive rezonabile în acest sens, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), sau dacă informaţiile şi documentele furnizate de achizitorul potenţial sînt incomplete.
    (4) Banca Naţională nu poate impune nicio condiţie prealabilă privind nivelul cotei care trebuie să fie achiziţionată şi nici nu poate evalua achiziţia propusă pe baza criteriului oportunităţii.
    (5) Criteriile prevăzute la alin. (1), lista de informaţii şi documente pentru realizarea evaluării se detaliază prin actele normative ale Băncii Naţionale.
    (6) Banca Naţională poate decide să realizeze evaluarea prevăzută la prezentul articol numai cu referire la persoana care urmează să deţină direct o cotă de participare în capitalul social al băncii şi la beneficiarul efectiv al acesteia.
    (7) În cazul în care permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale este solicitată pentru două sau mai multe achiziţii propuse care vizează aceeaşi bancă, Banca Naţională asigură tratament nediscriminatoriu tuturor achizitorilor potenţiali.
    Articolul 154. Notificarea înstrăinării şi reducerii cotei
                           de participare în capitalul social
                           al băncii
    Orice deţinător direct sau indirect al unei cote substanţiale în capitalul social al băncii care a decis să înstrăineze această cotă sau să o reducă astfel încît proporţia drepturilor sale de vot sau  a cotei de participare în  capitalul social să se situeze sub nivelurile de 5%, 20%, 33% sau 50% ori astfel încît banca în cauză să înceteze să mai fie o sucursală a acestei persoane trebuie  să notifice în prealabil, în scris, Banca Naţională în legătură cu această decizie, conform actelor normative ale Băncii Naţionale.
    Articolul 155. Informări subsecvente ale Băncii Naţionale
    (1) Banca informează Banca Naţională, în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a luat cunoştinţă, despre orice dobîndire sau înstrăinare directă sau indirectă a cotelor de participare în capitalul său social care depăşesc nivelurile de 5%, 20%, 33%, 50% sau ca urmare a căreia banca devine sucursală, respectiv se situează sub nivelurile menţionate, precum şi despre orice fapte sau circumstanţe care generează suspiciunea că asemenea dobîndire sau înstrăinare a avut loc fără respectarea prezentei legi şi a actelor normative ale Băncii Naţionale.
    (2) Banca informează Banca Naţională, la solicitarea acesteia, despre identitatea deţinătorilor direcţi şi indirecţi de cote substanţiale şi nivelul acestora, conform informaţiilor de care dispune, în modul şi în condiţiile prevăzute de actele normative ale Băncii Naţionale.
    (3) Orice deţinător direct sau indirect de cotă în capitalul social al unei bănci prezintă Băncii Naţionale, la cererea acesteia, informaţia aferentă activităţii sale, inclusiv rapoartele financiare anuale, declaraţiile de venituri, precum şi altă informaţie necesară efectuării evaluării prudenţiale, în modul şi în condiţiile prevăzute de actele normative ale Băncii Naţionale.
    (4) Orice deţinător direct sau indirect de cotă substanţială în capitalul social al băncii este obligat să notifice Băncii Naţionale schimbarea beneficiarului său efectiv în termen de 10 zile din data la care a aflat sau trebuia să afle despre aceasta.
    (5) Banca Naţională va fi informată despre orice acord, indiferent de forma în care a fost încheiat, care are drept obiect sau efect: exercitarea concertată a dreptului de vot în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor băncii sau în cadrul adunărilor generale ale persoanelor care exercită controlul asupra băncii; activitatea concertată în cadrul administrării băncii sau a persoanelor care exercită controlul asupra acesteia; ori exercitarea dreptului de a desemna majoritatea membrilor consiliului sau ai organului executiv al băncii sau al persoanelor care exercită controlul asupra acesteia. Această obligaţie revine participanţilor la acord şi organelor de conducere ale băncii sau ale persoanelor la care acest acord se referă, urmînd a fi executată în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea acordului sau, dacă acordul nu este încheiat în formă scrisă, din ziua în care devin cunoscute circumstanţele care relevă existenţa acestuia.
    (6) Banca Naţională urmăreşte respectarea în mod permanent a cerinţelor prevăzute la art. 153 şi poate solicita, în acest sens, de la bancă şi de la orice deţinător direct sau indirect de cotă în capitalul social al băncii orice informaţii pe care le consideră necesare. În cazul în care aceste cerinţe nu sînt respectate, Banca Naţională poate aplica băncii şi deţinătorului direct şi indirect de cote în capitalul social al băncii măsuri de remediere şi sancţiuni corespunzătoare, potrivit  prezentei legi.
    (7) Informaţiile prezentate conform acestui articol pot fi verificate de Banca Naţională în condiţiile art. 153 alin. (2).
    Articolul 156. Nerespectarea cerinţelor privind
                           calitatea acţionariatului
    (1) În cazul în care deţinătorul direct sau indirect de cotă substanţială nu mai îndeplineşte cerinţele prevăzute de lege şi de actele normative ale Băncii Naţionale emise în aplicarea acesteia privind calitatea acţionariatului unei bănci sau exercită asupra acesteia o influenţă de natură să pericliteze administrarea prudentă şi sănătoasă a băncii, precum şi în cazul în care deţinătorul direct sau indirect ori beneficiarul efectiv al acestuia nu a furnizat Băncii Naţionale informaţii care relevă cu certitudine identitatea beneficiarului efectiv, Banca Naţională dispune măsurile adecvate pentru încetarea acestei situaţii. În acest sens, independent de alte măsuri sau sancţiuni care pot fi aplicate băncii, administratorilor acesteia, deţinătorului direct şi indirect de cotă substanţială în capitalul social al băncii şi beneficiarului efectiv al acestuia, Banca Naţională poate retrage permisiunea prealabilă acordată în temeiul art. 15, poate dispune suspendarea exercitării drepturilor de vot aferente acestor acţiuni, a dreptului de convocare şi desfăşurare a adunării generale a acţionarilor, a dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, a dreptului de a propune candidaţi pentru membrii consiliului societăţii, ai organului executiv şi ai comisiei de cenzori, a dreptului de a primi dividende, poate dispune înstrăinarea de către persoana al cărei drept de vot a fost suspendat a acţiunilor deţinute şi/sau, în cazul în care Banca Naţională retrage permisiunea prealabilă deţinătorilor de cotă substanţială în capitalul social al băncii care deţin cumulativ mai mult de 50% în capitalul social al băncii, instituirea administrării speciale.
    (2) În termen de 3 luni de la data retragerii permisiunii prealabile, deţinătorii de cotă substanţială vizaţi trebuie să înstrăineze acţiunile.
    (3) Dacă după expirarea termenului prevăzut la alin. (2) acţiunile nu au fost înstrăinate, prin derogare de la prevederile Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni şi ale Legii nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare, în termen de 15 zile, organul executiv al băncii dispune anularea acţiunilor respective, emiterea unor noi acţiuni şi expunerea acestora pentru vînzare la bursa de valori, urmînd ca suma încasată din vînzare să fie consemnată la dispoziţia fostului deţinător, după reţinerea cheltuielilor de vînzare şi a sumelor amenzilor care i-au fost aplicate acestuia. Dacă acţiunile expuse pentru  vînzare nu au fost vîndute sau au fost vîndute parţial, prin derogare de la prevederile Legii privind  societăţile pe acţiuni şi ale Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare, organul executiv al băncii va lua decizia privind achiziţionarea cotei corespunzătoare de acţiuni în vederea micşorării capitalului social.
    (4) Persoanele faţă de care s-au dispus măsurile prevăzute la alin. (1) nu mai pot deţine, direct sau indirect, noi acţiuni ale băncii respective.
    Articolul 157. Înstrăinarea cotei de participare în capitalul
                           social al băncii a persoanei rezidente în jurisdicţiile
                           ce nu implementează standardele internaţionale de
                           transparenţă
    (1) Persoana rezidentă în jurisdicţia ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă, care deţine, direct sau indirect, cotă de participare în capitalul social al băncii va înstrăina această cotă în decurs de un an de la data la care această jurisdicţie a fost calificată, conform actelor normative ale Băncii Naţionale, ca jurisdicţie ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă.
    (2) În cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la alin. (1) din prezentul articol, devin incidente prevederile art. 156 alin. (3).
    Articolul 158. Lista acţionarilor cu drept de participare
                           la adunarea generală a acţionarilor
    (1) Cu cel puţin 7 zile înainte de ţinerea adunării generale a acţionarilor, banca sau persoanele care convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor prezintă Băncii Naţionale lista acţionarilor cu drept de participare la adunarea generală a acţionarilor.
    (2) Nu mai tîrziu de 3 zile înainte de data desfăşurării adunării generale a acţionarilor, registratorul independent care ţine registrul deţinătorilor de valori mobiliare ale băncii şi deţinătorii nominali sînt obligaţi să informeze banca şi persoanele care convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor despre orice transfer al dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncii care are loc după data întocmirii listei acţionarilor.
    (3) Datele obţinute conform alin. (2) se prezintă Băncii Naţionale de către bancă sau persoanele care convoacă adunarea generală a acţionarilor nu mai tîrziu de 2 zile înainte de data desfăşurării acesteia.
    (4) Banca Naţională examinează documentele prezentate conform alin. (1) şi (3) şi remite Comisiei de înregistrare a participanţilor la adunarea generală a acţionarilor băncii, precum şi băncii sau persoanelor care convoacă adunarea generală a acţionarilor, opinia scrisă referitoare la lista acţionarilor.
    (5) Lista acţionarilor cu  drept de participare la adunarea generală a acţionarilor este nulă în absenţa opiniei scrise a Băncii Naţionale cu privire la aceasta.
    (6) Prin derogare de la prevederile art. 54 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni, lista acţionarilor băncii nu poate fi modificată în interiorul termenului de 3 zile pînă la data desfăşurării adunării generale a acţionarilor băncii.”
    7. Articolul 26:
    la alineatul (1), litera  n) va avea următorul cuprins:
    „n) orice alte activităţi sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, permise de Banca Naţională.”
    articolul se completează cu  alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Dispoziţiile alin. (1) se interpretează şi se aplică astfel încît activităţile enumerate la alin. (1) să acopere orice operaţiuni, tranzacţii, produse şi servicii care se înscriu în sfera acestor activităţi sau pot fi asimilate acestora, inclusiv serviciile auxiliare acestor activităţi.”
    8. La articolul 28:
    alineatul (2):
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) clasificarea şi evaluarea activelor/angajamentelor condiţionale, reducerile pentru pierderi la activele/angajamentele condiţionale respective;”
    alineatul se completează cu litera j) cu următorul cuprins:
    „j) activele transmise în posesie/achiziţionate în schimbul rambursării datoriei.”
    articolul se completează cu alineatele (7)–(9) cu următorul cuprins:
    „(7) Fără permisiunea scrisă a Băncii Naţionale, nicio bancă, singură sau în calitate de beneficiar efectiv ori în cadrul grupului de persoane care acţionează concertat, nu poate:
    a) să deţină în capitalul unei persoane juridice, cu excepţia băncilor în al căror capital dobîndirea/deţinerea cotelor se efectuează conform art. 15, o cotă care fie că reprezintă 20% şi mai mult, fie că depăşeşte, conform valorii ei contabile, 15% din capitalul reglementat al băncii;
    b) să deţină cote menţionate la lit. a) cu o valoare contabilă totală mai mare de 50% din capitalul reglementat al băncii.
    (8) Nu este necesară permisiunea Băncii Naţionale pentru cotele de participare la capitalul persoanelor juridice:
    a) transmise în posesiune/achiziţionate în schimbul rambursării datoriilor;
    b) deţinute temporar de bancă în nume propriu, dar pe contul altor persoane.
    (9) Limitele prevăzute la alin. (7) pot fi depăşite doar în situaţii excepţionale. În acest caz, Banca Naţională va dispune băncii să îşi majoreze capitalul sau să întreprindă alte  măsuri similare.”
    9. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 30. Cerinţe de dezvăluire a informaţiei de
                            către bancă
    (1) Banca va dezvălui informaţii referitoare la activitatea desfăşurată conform reglementărilor emise de Banca Naţională în aplicarea prezentei legi.
    (2) Banca va adopta politici formale pentru a se conforma cerinţelor de transparenţă şi de publicare stabilite şi va dispune de politici de evaluare a gradului de adecvare a informaţiilor publicate, inclusiv în ceea ce priveşte verificarea şi frecvenţa lor. Banca va adopta politici pentru a evalua dacă informaţiile publicate oferă participanţilor la piaţă o imagine completă asupra profilului de risc; în caz contrar, banca va publica informaţiile necesare suplimentar faţă de informaţiile obligatorii publicate potrivit alin.(1), obligaţie care priveşte însă numai informaţii semnificative şi care nu sînt considerate ca fiind proprietatea băncii sau confidenţiale, conform reglementărilor prevăzute la alin. (1).
    (3) Banca va dezvălui informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) cel puţin anual, imediat ce acestea sînt disponibile. În temeiul reglementărilor prevăzute la alin. (1), banca va determina dacă este necesară dezvăluirea cu o frecvenţă mai mare decît cea anuală.
    (4) Modalităţile de publicare a informaţiilor necesare, locaţia unde acestea sînt disponibile şi mijloacele de verificare a respectării cerinţelor de publicare se stabilesc de către fiecare bancă. În măsura în care este posibil, banca trebuie să asigure utilizarea aceloraşi mijloace sau a aceleiaşi locaţii pentru publicarea tuturor informaţiilor.
    (5) Prezentările echivalente de informaţii realizate de bancă către piaţă în baza altor reglementări pot fi considerate ca asigurînd respectarea cerinţelor de dezvăluire potrivit prezentei legi.
    (6) Banca  Naţională  poate impune unei bănci măsuri specifice referitoare la:
    a) conţinutul informaţiilor pe care trebuie să le publice;
    b) frecvenţa cu care trebuie să publice unele informaţii şi stabilirea termenelor de publicare;
    c) modalităţile şi formele de publicare, altele decît situaţiile financiare;
    d) utilizarea anumitor mijloace de verificare a informaţiilor publicate care nu intră în sfera auditului financiar.”
    10. La articolul 31 alineatul 2), cuvintele „în comun” se substituie cu cuvîntul „concertat”.
    11. Articolul 38:
    la alineatul (1) litera d), după cuvintele „capitalul băncii (instituţiei financiare)” se introduce textul „şi/sau deţinătorilor direcţi şi indirecţi de cote de participare în capitalul social al băncii pînă la 10% din mărimea cotei de participare în capitalul social al băncii calculată la valoarea nominală”;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) La determinarea categoriei de sancţiuni şi a mărimii amenzii se va ţine cont de toate circumstanţele relevante, inclusiv:
    a) gravitatea şi durata încălcării;
    b) gradul de vinovăţie a persoanei responsabile;
    c) capacitatea financiară a persoanei responsabile, determinată conform rulajului total anual, în cazul persoanei juridice, şi conform venitului anual, în cazul persoanei fizice; capacitatea financiară poate fi determinată şi conform cotelor de participare în capitalul social al băncii deţinute de persoana responsabilă;
    d) cuantumul profitului realizat sau al pierderilor evitate de către persoana responsabilă, în măsura în care acestea pot fi cuantificate;
    e) prejudiciul cauzat unui terţ prin încălcare, în măsura în care acesta poate fi cuantificat;
    f) măsura în care persoana responsabilă a cooperat cu Banca Naţională la remedierea încălcărilor;
    g) încălcările anterioare comise  de persoana responsabilă.”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) În scopul remedierii situaţiei financiare a băncii, Banca Naţională, indiferent de măsurile de remediere impuse conform alin. (2), poate impune deţinătorilor direcţi şi indirecţi de cote substanţiale în capitalul social al băncii elaborarea şi realizarea măsurilor de sanare financiară, care pot include măsurile prevăzute la art. 379 alin. (2) lit. b), alin. (3) lit. a) şi alin. (5). În cazul neexecutării cerinţei de elaborare şi realizare a măsurilor respective, devin incidente prevederile art. 156  alin. (1).”
    Art. II. – Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56–57, art. 624), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatele (2)–(4) cu următorul cuprins:
    „(2) Banca Naţională are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal obţinute în exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege fără consimţămîntul subiecţilor datelor cu caracter personal.
    (3) Subiecţii datelor cu caracter personal nu au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale circumscrise exercitării atribuţiilor Băncii Naţionale prevăzute de prezenta lege.
    (4) Prelucrarea datelor cu caracter personal obţinute de către Banca Naţională potrivit prezentului articol se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.”
    2. Articolul 11 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Pînă la soluţionarea definitivă a cauzei de către instanţa de judecată nu pot fi suspendate executarea actelor Băncii Naţionale ce ţin de domeniul politicii monetare şi valutare, inclusiv măsurile de salvgardare, a actelor Băncii Naţionale cu privire la administrarea specială asupra băncii, cu privire la retragerea licenţei entităţilor supravegheate de Banca Naţională, cu privire la iniţierea procedurii de lichidare silită a băncii, a actelor Băncii Naţionale adoptate în procesul de evaluare şi supraveghere a calităţii acţionarilor entităţilor supravegheate de Banca Naţională, precum şi măsurile implementate de Banca Naţională, de administratorul special sau de lichidator în cursul administrării speciale sau lichidării silite a băncii.”
    Art. III. – Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 3 octombrie 2006), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 21, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi (2), pînă la soluţionarea definitivă a cauzei nu pot fi suspendate executarea actelor Bănci Naţionale a Moldovei ce  ţin de domeniul politicii monetare şi valutare, inclusiv măsurile de salvgardare, a actelor Băncii Naţionale cu privire la administrarea specială asupra băncii, cu privire la retragerea licenţei entităţilor supravegheate de Banca Naţională, cu privire la iniţierea procedurii de lichidare silită a băncii, a actelor Băncii Naţionale adoptate în procesul de evaluare şi supraveghere a calităţii acţionarilor entităţilor supravegheate de Banca Naţională, precum şi măsurile implementate de Banca Naţională, de administratorul special sau de lichidator în cursul administrării speciale sau lichidării silite a băncii.”
    2. Articolul 23 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Cererile de chemare în judecată împotriva Băncii Naţionale a Moldovei se examinează în termen de 3 luni din data depunerii.”
    Art. IV. – Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82–86, art. 661), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 572 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Valorile mobiliare nu pot fi transmise direct în contul achitării datoriei dintre două părţi.”
    2. La articolul 665, alineatul (1) se completează în final cu textul „ , cu excepţia valorilor mobiliare”.
    Art. V. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 111–115, art. 451), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Codul se completează cu articolul 2421 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2421. Transmiterea acţiunilor băncii
                                în temeiul hotărîrii de judecată
    Instanţa judecătorească poate dispune transmiterea acţiunilor băncii numai în cazul în care aceste acţiuni constituie obiectul material al litigiului.”
    2. La articolul 471, alineatul (1) se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) prin hotărîre judecătorească este dispusă transmiterea acţiunilor băncii licenţiate în Republica Moldova. În acest caz, recunoaşterea executării silite a hotărîrii judecătoreşti străine este admisă numai cu condiţia prezentării permisiunii Băncii Naţionale pentru deţinerea cotei substanţiale în capitalul social al băncii sau a avizului Băncii Naţionale privind posibilitatea deţinerii acţiunilor fără permisiune prealabilă.”
    Art. VI. – La articolul 93 din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Valorile mobiliare se expun de către executorul judecătoresc spre vînzare în modul stabilit de legislaţia cu privire la piaţa valorilor mobiliare.”
    Art. VII. – (1) Persoanele rezidente în jurisdicţiile ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă, care deţin, direct sau indirect, cote de participare în capitalul social al băncilor vor înstrăina aceste cote în decurs de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Lista jurisdicţiilor ce nu implementează standardele internaţionale de  transparenţă este stabilită prin actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.
    (2) În cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la alin. (1) din prezentul articol, devin incidente prevederile art. 156 alin. (3) din Legea  instituţiilor financiare nr. 550-XIII din  21 iulie 1995.
    Art. VIII. – Acţionarii şi deţinătorii indirecţi de cote substanţiale în capitalul social al băncilor, dobîndite pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, vor remite Băncii Naţionale informaţia privind beneficiarii efectivi ai acestora, precum şi orice altă informaţie solicitată de Banca Naţională pentru confirmarea identităţii beneficiarilor efectivi, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi; în caz contrar, sînt aplicabile prevederile art. 156 din Legea  instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995.
    Art.  IX. – În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Banca Naţională:
    a) va elabora şi va adopta actele normative necesare punerii în aplicare a prezentei legi, cu excepţia listei jurisdicţiilor ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă, care va fi elaborată şi adoptată în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei legi;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                 Marian LUPU

    Nr. 31. Chişinău, 7 martie 2013.