LPM37/2013
ID intern unic:  347284
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 37
din  07.03.2013
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355-XVI
din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare
în sectorul bugetar
Publicat : 05.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 69-74     art Nr : 225
    MODIFICAT
   
LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8:
    alineatul (2) se completează în final cu următoarea propoziţie: „Cuantumul premiului unic nu va depăşi salariul lunar (salariul de funcţie) al salariatului premiat.”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică din cadrul administraţiei publice locale pot beneficia de un premiu anual în cuantum de pînă la 3 salarii lunare, plătit din contul veniturilor obţinute suplimentar celor aprobate pentru anul financiar din taxe şi impozite locale, acordat în baza deciziei autorităţii locale deliberative. Premiul în cauză se acordă în baza unui regulament intern aprobat prin decizia consiliului local respectiv şi se plăteşte în luna februarie a anului următor celui pentru care se face premierea din contul şi în limita bugetului aprobat pentru anul în curs.”
    2. La articolul 21, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Sporurile lunare pentru grad militar (special) se stabilesc conform anexei nr. 9, iar sporul pentru vechime în muncă se plăteşte lunar, calculat în procente faţă de salariul de bază, ţinîndu-se cont de sporul pentru grad militar (special), corespunzător timpului efectiv lucrat, în următoarele mărimi:
Vechimea în muncă

Sporul, în % faţă de salariul de bază, ţinîndu-se cont de sporul pentru grad militar (special)

De la 2 la 5 ani
15
De la 5 la 10 ani
25
De la 10 la 15 ani
30
De la 15 la 20 ani
35
Peste 20 ani
40
    Modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă se stabileşte de Guvern.”
    3. Articolul  29 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Pentru păstrarea secretului de stat în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exerciţiul funcţiunii, personalul unităţilor bugetare (angajaţii civili) beneficiază lunar de un spor în cuantum de pînă la 10% din salariul de bază. Categoriile de personal care beneficiază de acest spor şi mărimea concretă în procente a acestuia se stabilesc de Guvern.”
    4. La articolul 36 alineatul (3), textul „alin. (6)” se înlocuieşte cu textul „alin. (5)”.
    5. La anexa nr. 1 compartimentul I, în coloana a doua, pe limita maximă a grilelor de salarii, cifrele „800”, „815”, „830”, „855”, „880” şi „905” se înlocuiesc, respectiv, cu cifrele „900”, „910”, „915”, „920”, „925” şi „930”.
    6. La anexa nr. 2, compartimentele „Primării şi consilii” şi „Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia” vor avea următorul cuprins:
Autorităţi publice locale
Primar general al municipiului Chişinău
9500
Viceprimar al municipiului Chişinău
8600
Preşedinte de raion (cu peste 100000 locuitori)
8600

Vicepreşedinte de raion (cu peste 100000 locuitori)

7700
Preşedinte de raion (cu 50000–100000 locuitori)
8300

Vicepreşedinte de raion (cu 50000–100000 locuitori)

7500
Preşedinte de raion (cu pînă la 50000 locuitori)
8000

Vicepreşedinte de raion (cu pînă la 50000 locuitori)

7300
Primar al municipiului Bălţi, Bender, Tiraspol
8600

Viceprimar al municipiului Bălţi, Bender, Tiraspol

7700

Primar de oraş, municipiu (cu peste 20000 locuitori)

6800

Viceprimar de oraş, municipiu (cu peste 20000 locuitori)

6200

Primar de oraş, sat (comună) (cu 9501–20000 locuitori)

6200

Viceprimar de oraş, sat (comună) (cu 9501–20000 locuitori)

5800

Primar de oraş, sat (comună) (cu 5001–9500 locuitori)

5800

Viceprimar de oraş, sat (comună) (cu 5001–9500 locuitori)

5400

Primar de oraş, sat (comună) (cu 3501–5000 locuitori)

5400

Primar de oraş, sat (comună) (cu 1501–3500 locuitori)

5200

Primar de oraş, sat (comună) (cu pînă la 1500 locuitori)

5000
Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia
Guvernator (başcan)
9500
Preşedinte al Adunării Populare
9000
Vicepreşedinte al Adunării Populare
8000
Preşedinte al comisiei permanente a Adunării Populare
6800”

    7. La anexa nr. 3:
    compartimentele „Serviciul Vamal”, „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, „Camera de Licenţiere” şi „Preturile municipiului Chişinău” se exclud;
    la compartimentul „Casa Naţională de Asigurări Sociale”, poziţia „Vicepreşedinte” se exclude;
    compartimentul „Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia” va avea următorul cuprins:
Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia
Prim-vicepreşedinte al Comitetului executiv
8700
Vicepreşedinte al Comitetului executiv
8300”

    8. La anexa nr. 7, compartimentul VII „Funcţiile efectivului de curieri speciali din Serviciul de Stat de Curieri Speciali”, poziţia „Şef Serviciu de Stat  2000–2750” se înlocuieşte cu poziţia:
„Şef adjunct Serviciu de Stat
 1900–2650”

    9. La anexa nr. 10, compartimentul „Ministerul Apărării” va avea următorul cuprins:

Ministerul Apărării

Unităţile militare:

efectivul de ostaşi şi sergenţi angajaţi în bază de contract

efectivul de ofiţeri


9–14
15–21

Specialişti
11–19
Şef direcţie, secţie
17–21”

    10. La anexa nr. 11, în compartimentul II „Învăţămîntul preuniversitar”, textul „Educator, metodist şi alte cadre didactice din învăţămîntul preşcolar, primar, special şi extraşcolar, profesor-antrenor de sport din şcolile sportive” se înlocuieşte cu textul „Educator, metodist şi alte cadre didactice din instituţiile de învăţămînt preuniversitar, profesor-antrenor de sport din şcolile sportive”.
    Art. II. – Salariile lunare stabilite pentru persoanele care deţin funcţii de demnitate publică, indicate în alte compartimente din anexele nr. 2 şi nr. 3 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, precum şi salariile de funcţie pentru personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, stabilite în anexa nr. 12 la aceeaşi lege, se majorează cu 35%.
    În cazul în care, după adoptarea prezentei legi, vor fi operate unele modificări în cuantumul salariilor lunare ale persoanelor cu funcţii de demnitate publică, noul cuantum al salariului lunar se va stabili ţinîndu-se cont de majorarea indicată în prezentul articol.
    [Art.II modificat prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]
    Art. III. – Prezenta lege se pune în aplicare la data publicării. Recalcularea salariilor pentru persoanele care deţin funcţii de demnitate publică şi pentru personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică se va efectua începînd cu 1 ianuarie 2013.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                   Marian LUPU

    Nr. 37. Chişinău, 7 martie 2013.