HGM231/2013
ID intern unic:  347292
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 231
din  02.04.2013
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 05.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 69-74     art Nr : 285
    MODIFICAT
   
HG395 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.484
    HG134 din 09.03.17, MO85-91/24.03.17 art.223


    Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                     Veaceslav Negruţa

    Nr. 231. Chişinău, 2 aprilie 2013.

Aprobate
 prin Hotărîrea Guvernului
nr.231 din 2 aprilie  2013
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG395 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.484]
    2. Anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 203-206, art.1493), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    poziţia „Prodan Natalia – conferenţiar universitar, Catedra analiza activităţii economico-financiare, Academia de Studii Economice din Moldova” se  substituie cu poziţia „Gavriliuc Liudmila – doctor în economie, conferenţiar universitar, Catedra analiza activităţii economico-fianciare, Academia de Studii Economice din Moldova”.
    3. Hotărîrea Guvernului  nr. 1265  din  14 noiembrie 2008 „Cu privire la reglementarea activităţii Ministerului Finanţelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.208-209, art. 1278), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în  hotărîre:
    la punctul 1, cuvintele „lista instituţiilor subordonate Ministerului Finanţelor, conform anexei nr.4” se substituie cu cuvintele „lista autorităţilor administrative din subordinea Ministerului Finanţelor, conform anexei nr.4;”;
    la punctul 2, cuvintele „din cadrul Direcţiei gestiune, patrimoniu şi logistică – în număr de 30 de unităţi” se substituie cu cuvintele „auxiliar în număr de 25 de unităţi”;
    la punctul 3, alineatul doi se exclude;
    2) în anexa nr.1:
    la punctul 5 subpunctul 7¹), cuvintele „reglementări contabile” se substituie cu cuvintele „contabilitate şi audit în sectorul corporativ”;
    la punctul 6:
    subpunctul 45¹) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „45¹) publică şi/sau plasează pe pagina web oficială a Ministerului Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, Standardele de Audit, Codul Etic al Profesioniştilor Contabili şi    actualizările acestora;”;
    subpunctul 48) se completează în final cu textul „şi ţine în modul stabilit evidenţa stagiarilor în activitatea de audit”;
    se completează cu subpunctul 491) cu următorul cuprins:
    „491) ţine în modul stabilit şi plasează pe pagina web oficială a Ministerului Registrul organizaţiilor şi instituţiilor de instruire profesională continuă a auditorilor;”;
    la subpunctul 57), cuvintele „bugetar-fiscal” se substituie cu cuvintele „bugetar, fiscal şi vamal”;
    subpunctul 66) va avea următorul cuprins:
    „66) elaborează şi dezvoltă mecanismele de certificare a auditorilor interni;”;
    subpunctul 69) se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) participarea în cadrul procesului de administrare a întreprinderilor de stat, precum şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, inclusiv în componenţa consiliilor de administraţie ale întreprinderilor de stat, consiliilor şi comisiilor de cenzori ale societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;”;
    la punctul 9 litera f1), cuvintele „şi al Direcţiei gestiune, patrimoniu şi logistică” se exclud;
    la punctul 10, cuvintele „conducătorului Direcţiei gestiune, patrimoniu şi logistică,” se exclud;
    la punctul 11, cuvintele „Pe lîngă ministrul finanţelor” se substituie cu cuvintele „În cadrul Ministerului”;
    3) în anexa nr. 2:
    după poziţia „Direcţia generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală” se introduce poziţia „Trezoreria de Stat (cu statut de direcţie generală)”;
    poziţia „Trezoreria de Stat (cu statut de direcţie generală)” se substituie cu poziţia „Direcţia gestiune, patrimoniu şi logistică”;
    4) denumirea anexei nr.4 va avea următorul cuprins:

„LISTA
autorităţilor administrative
din subordinea Ministerului Finanţelor”;
    5) anexa nr. 7 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.7
la Hotărîrea Guvernului
nr.1265 din 14 noiembrie 2008
 COMPONENŢA
Colegiului Ministerului Finanţelor
    ministru al finanţelor, preşedinte al Colegiului
    viceministru al finanţelor
    viceministru al finanţelor
    viceministru al finanţelor
    secretar de stat
    şef al Direcţiei generale sinteză bugetară
    şef al Direcţiei generale Trezoreria de Stat
    şef al Direcţiei generale datorii publice
    şef al Direcţiei generale politică şi legislaţie fiscală şi vamală
    şef al Direcţiei juridice
    şef al Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
    şef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
    director general al Serviciului Vamal
    director al Inspecţiei financiare
    reprezentant al societăţii civile”.
    [Pct.4abrogat prin HG134 din 09.03.17, MO85-91/24.03.17 art.223]
    5. Hotărîrea Guvernului nr.1026 din 2 noiembrie 2010 „Privind organizarea activităţii de inspectare financiară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.221-222, art.1151), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 1 din hotărîre, cifra „9” se substituie cu cifra „7”;
    2) în anexa nr.1:
    la punctul 4, cuvintele „bunurilor publice” se substituie cu cuvintele „patrimoniului public”;
    la punctul 5, subpunctul 1) va avea următorul cuprins:
    „1) Funcţiile de bază ale Inspecţiei financiare sînt:
    a) inspectarea financiară a operaţiunilor şi a tranzacţiilor privind respectarea cadrului normativ  în domeniul bugetar şi economico-financiar;
    b) detectarea prejudiciilor/iregularităţilor la entităţile supuse inspectării (controlului) financiare, pe aspectele prevăzute în prezentul Regulament.”;
    punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Sfera de aplicare
    În exercitarea funcţiilor sale, Inspecţia financiară efectuează inspectări financiare la:
    a) autorităţile publice centrale şi locale şi instituţiile subordonate şi/sau fondate de către acestea, pe aspecte ce ţin de utilizarea resurselor finanţate sau contractate de la  bugetul public naţional, a granturilor şi a mijloacelor oferite de către donatorii interni şi externi, raportarea datoriei publice, procedurile de achiziţie publică, precum şi gestionarea conformă a activelor şi pasivelor;
    b) la întreprinderile de stat şi cele municipale, la societăţile comerciale în al căror capital social statul deţine o cotă-parte, precum şi la persoanele afiliate, pe aspecte ce ţin de utilizarea patrimoniului public, corectitudinea defalcărilor la buget şi achitarea dividendelor, disciplina preţurilor şi tarifelor reglementate de stat;
    c) la alte persoane fizice şi juridice, care utilizează mijloace financiare publice şi gestionează patrimoniu public, pe aspecte ce ţin de corectitudinea efectuării operaţiunilor şi tranzacţiilor economice din mijloace financiare publice şi pe aspecte ce ţin de respectarea cadrului normativ privind procedura de utilizare a granturilor oferite de donatorii interni şi externi.”;
    la punctul 7 subpunctul 1) litera h), după cuvintele „materialele pentru” se introduc cuvintele „evidenţă şi”;
    punctul 10 se completează cu litera h), cu următorul cuprins:
    „h) să întreprindă măsuri eficiente privind lichidarea încălcărilor constatate în cadrul inspectărilor/controalelor efectuate.”;
    la punctul 12, literele c) şi d), cuvîntul „vicedirectorilor” se substituie cu cuvintele „directorilor adjuncţi”, în ambele cazuri;
    la punctul 13, cuvîntul „Serviciului” se substituie cu cuvîntul „Inspecţiei”;
    la punctul 15:
    subpunctul 1), cuvîntul „vicedirectorilor” se substituie cu cuvintele „directorilor adjuncţi”;
    subpunctul 2), cuvîntul „vicedirectori” se substituie cu cuvintele „directori adjuncţi”.