LPC49/2013
ID intern unic:  347334
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 49
din  22.04.2013
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 12.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 82     art Nr : 260
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 11 din Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209–211, art. 683), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 11. Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială
    (1) Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială a Centrului se efectuează de la bugetul de stat şi trebuie să acopere costul estimativ al tuturor activităţilor sale, astfel încît acesta să exercite efectiv, eficient şi plenar activităţile sale.
    (2) Bugetul Centrului se aprobă de Parlament nu mai tîrziu de 1 iulie şi se remite Guvernului pentru includerea acestuia în proiectul bugetului de stat pentru anul bugetar următor.”
    Art. II. – Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (2), după textul „şi ordinii publice,” se introduce textul „prevenirii şi combaterii corupţiei,”.
    2. La articolul 4, după textul „şi ordinii publice,” se introduce textul „prevenirii şi combaterii corupţiei,”.
    3. Articolul 6 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Pentru persoanele care deţin funcţii de demnitate publică care activează în Centrul Naţional Anticorupţie, retribuţia totală cuprinde salariul lunar prevăzut în anexa nr. 3, sporul pentru categoria de calificare, stabilită în conformitate cu art. 21 alin. (3), sporul pentru gradul special deţinut, stabilit în cuantumul prevăzut în anexa nr. 9, sporul prevăzut la alin. (3) al prezentului articol şi sporul prevăzut la art. 211.”
    4. Articolul 81 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică care activează în Centrul Naţional Anticorupţie beneficiază de sporul la salariu prevăzut la art. 211.”
    5. În denumirea capitolului V, după textul „A OFIŢERILOR DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE” se introduce textul „ , A COLABORATORILOR CENTRULUI NAŢIONAL ANTICORUPŢIE,”.
    6. La articolul 21 alineatul (1) şi alineatul (3), după textul „de informaţii şi securitate,” se introduce textul „colaboratorii Centrului Naţional Anticorupţie,”.
    7. Legea se completează cu articolul 211 cu următorul cuprins:
    „Art. 211. – Pentru colaboratorii Centrului Naţional Anticorupţie se stabileşte spor lunar pentru eficienţă în prevenirea şi combaterea corupţiei:
    a) pentru corpul de ofiţeri – în mărime de 1,5 salariu mediu lunar pe economie pentru anul precedent;
    b) pentru corpul de subofiţeri – în mărime de 0,8 salariu mediu lunar pe economie pentru anul precedent.”
    8. La articolul 22 alineatul (2), sintagma „ , Centrul Naţional Anticorupţie” se exclude, iar alineatul se completează cu următoarea propoziţie: „Totalurile activităţii Centrului Naţional Anticorupţie se estimează la finele lunii în curs, cumulativ de la începutul anului, conform indicatorilor stabiliţi prin actul normativ al Centrului.”
    9. La anexa nr. 3, compartimentul „Centrul Naţional Anticorupţie” va avea următorul cuprins:

Centrul Naţional Anticorupţie

Director
10500
Director adjunct
9500”

    Art. III.
– Legea nr. 158-XVI  din  4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230–232, art. 840), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (2), după textul „ai organelor apărării,” se introduce textul „de prevenire şi combatere a corupţiei,”.
    2. La articolul 8 alineatul (2) litera d), după sintagma „Curtea de Conturi” se introduce sintagma „ , Centrul Naţional Anticorupţie”.
    3. La anexa nr. 1, după poziţia „Aparatul şi unităţile Curţii de Conturi” se introduce poziţia „Centrul Naţional Anticorupţie”.
    Art. IV. – Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (4) litera b), după textul „de risc pentru sănătate şi viaţă,” se introduce textul „precum şi pentru funcţionarii publici din domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei,”.
    2. La anexa nr. 2, compartimentul „Centrul Naţional Anticorupţie” va avea următorul cuprins:

Centrul Naţional Anticorupţie

B07

Şef direcţie generală, şef subdiviziune teritorială

19
B08
Şef direcţie
18
B09

Şef direcţie în cadrul direcţiei generale

17
B10
Şef secţie
17
B11

Şef secţie în cadrul direcţiei

16
B12
Şef serviciu
16
C10
Consultant principal
15
C11
Consultant superior
10
C12
Consultant
8
C16
Contabil-şef
16
C20
Specialist principal
8
7
C21
Specialist superior
6
5
C22
Specialist
3
 2”

    Art. V. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

    Nr. 49. Chişinău, 22 martie 2013.