LPC41/2013
ID intern unic:  347345
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 41
din  21.03.2013
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 12.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 75-81     art Nr : 235
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 206–209, art. 681), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 3:
    noţiunea de „comerciant” va avea următorul cuprins:
    „comerciant  – persoană fizică sau persoană juridică autorizată să desfăşoare activităţi în domeniul comerţului;”
    noţiunea de „comerţ cu ridicata” va avea următorul cuprins:
    „comerţ cu ridicata – activitate desfăşurată de comercianţii care cumpără produse în scopul revînzării acestora către alţi comercianţi sau utilizatori profesionali (producători agricoli, industriaşi, prestatori de servicii, meşteşugari);”.
    2. Articolul 8 alineatul (2):
    la litera a), cuvîntul „obligatoriu” se substituie cu cuvintele „după caz”;
    litera e) se abrogă.
    Art.  II. – La articolul 273 punctul 5) din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, cuvintele  „ , atît cumpărătorul, cît şi vînzătorul,” se substituie cu cuvîntul „vînzătorul”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                      Marian  LUPU

    Nr. 41. Chişinău, 21 martie 2013.