LPC42/2013
ID intern unic:  347348
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 42
din  21.03.2013
pentru modificarea şi completarea articolului 8
din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire
la comerţul interior
Publicat : 12.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 75-81     art Nr : 237
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 8 din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 206–209,  art. 681), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (4), literele  e), g), h) şi i) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) În cazul comerţului combinat, plata pentru mărfurile achiziţionate se face în numerar sau prin virament, la alegerea clientului, iar emiterea facturii fiscale este precedată de trecerea legitimaţiei de acces a clientului printr-un dispozitiv special ce permite identificarea acestuia. Emiterea facturii şi plata acesteia se admit doar cu condiţia că sistemul informatic gestionat de comerciantul vînzător recunoaşte legitimaţia de acces a clientului înregistrat în baza de date.”
    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia prevederii art. I referitoare la completarea art. 8 cu alin. (5) care se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2016.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                     Marian LUPU

    Nr. 42. Chişinău, 21 martie 2013.