LPC45/2013
ID intern unic:  347352
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 45
din  22.03.2013
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 20-XVI
din 3 februarie 2009 privind prevenirea şi combaterea
criminalităţii informatice
Publicat : 12.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 75-81     art Nr : 241
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 20-XVI din 3 februarie 2009 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 11–12, art. 17), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după noţiunea „date referitoare la trafic” se introduce următoarea noţiune:
    „date referitoare la utilizatori – orice informaţie, sub formă de date informatice sau sub orice altă formă, deţinută de un furnizor de servicii, referitoare la abonaţii acestor servicii, altele decît datele referitoare la trafic sau conţinut, şi care permit stabilirea: tipului de serviciu de comunicaţii utilizat, dispoziţiilor tehnice luate în această privinţă şi perioadei serviciului; identităţii, adresei poştale sau geografice, numărului de telefon al abonatului şi oricărui alt număr de contact, precum şi a datelor referitoare la facturare şi plată, disponibile în baza unui contract sau a unui aranjament de servicii; oricărei alte informaţii referitoare la locul în care se găsesc echipamentele de comunicaţie, disponibile în baza unui contract sau a unui aranjament de servicii, precum şi a oricăror alte date care pot conduce la identificarea utilizatorului;”.
    2. Articolul 4:
    la alineatul (2), cuvintele „desfăşoară activităţi operative de investigaţie” se substituie cu cuvintele „efectuează măsuri speciale de investigaţii”;
    la alineatul (5), cuvintele „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor” se substituie cu cuvintele „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”.
    3. Articolul 7 alineatul (1):
    la litera d), cuvintele „ , precum şi orice alte date care pot conduce la identificarea utilizatorului” se exclud;
    la litera f), cuvintele „cel puţin” se exclud;
    la litera g), cuvintele „cel puţin” se exclud.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Marian LUPU

    Nr. 45. Chişinău, 22 martie 2013.