HGC256/2013
ID intern unic:  347437
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 256
din  12.04.2013
cu privire la aprobarea unor acte normative pentru
implementarea Legii nr. 228 din 25 noiembrie  2011
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 939-XIV
din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială
Publicat : 19.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 83-90     art Nr : 311
    În temeiul art.18, 21, 22 şi 221 din Legea nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 70-72, art. 511), cu  modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la selectarea, editarea şi achiziţia cărţii naţionale din mijloacele financiare prevăzute în bugetul de stat, conform anexei nr.1;
    Regulamentul cu privire la participarea Republicii Moldova la tîrgurile internaţionale de carte, conform anexei nr. 2.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.

    PRIM-MINISTRU                                                     Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                    Valeriu Lazăr
    Ministrul culturii                                                        Boris Focşa
    Ministrul finanţelor                                                    Veaceslav Negruţa

    Nr. 256. Chişinău, 12 aprilie 2013.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.256
din 12 aprilie 2013
REGULAMENT
cu privire la selectarea, editarea  şi achiziţia cărţii naţionale
din mijloacele financiare prevăzute  în bugetul de stat
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la selectarea, editarea şi achiziţia cărţii naţionale din mijloacele financiare prevăzute  în bugetul de stat (în continuare – Regulament) stabileşte modul de alocare, utilizare şi evidenţă a mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat pentru editarea şi achiziţia cărţii naţionale.
    2. Pentru susţinerea editării cărţii naţionale şi achiziţiei de carte (în continuare – editare/achiziţie de carte), autorităţile publice centrale sau locale prevăd anual în bugetele proprii mijloace financiare, în limitele prevăzute în bugetele respective.
II. Organizarea concursului de selectare a ofertelor
    3. Distribuirea alocaţiilor potrivit prevederilor pct. 2 se efectuează  în baza selectării de oferte, care se organizează prin concurs o dată în cadrul unui exerciţiu financiar.
    4. Concursul de selectare a ofertelor în vederea editării/achiziţiei de carte este organizat de autoritatea publică centrală sau locală în conformitate cu legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice şi cu prezentul Regulament.
    5. La concursul de editare/achiziţie a cărţilor pot participa edituri şi instituţii cu atribuţii editoriale (în continuare – edituri). Nu fac obiectul prezentului Regulament eventualele concursuri de manuscrise, prezentate de autori particulari.
    6. Documentele-model obligatorii pentru concursurile de editare/achiziţie de carte sînt elaborate de către autoritatea publică centrală sau locală.
III.  Cerinţele faţă de oferte
    7. Ofertele ce ţin de editarea de carte se prezintă  autorităţilor publice centrale sau locale sub forma unor proiecte editoriale.
    Un proiect editorial semnifică  realizarea unor cărţi/lucrări (în continuare – cărţi), prin elaborarea, traducerea, tehnoredactarea, ilustrarea, tipărirea şi publicarea acestora, desfăşurate în conformitate cu priorităţile enunţate de autoritatea publică centrală sau locală.
    Proiectul editorial este însoţit de lista generală a cărţilor  în care  se indică descrierea bibliografică şi caracteristicile tehnice:
    a) numele, prenumele autorului şi titlul cărţii;
    b) volumul ediţiei în pagini;
    c) tirajul total al cărţilor ce urmează a fi editate, precum şi preţul lor de cost preliminar;
    d) scurtă prezentare a conţinutului cărţii (adnotarea lucrării);
    e) recenzii semnate de personalităţi notorii în domeniu, uniuni de creaţie etc.
    Un proiect editorial poate prevedea un tiraj de cel puţin 500 de exemplare şi cel mult 1000 exemplare.
    În cadrul selecţiei de oferte, o editură nu poate propune mai mult de 10 titluri de carte.
    Un autor poate fi acceptat o dată la 3 ani.
     8.Ofertele ce ţin de achiziţia de carte se prezintă autorităţilor publice centrale sau locale şi includ:
    a)  lista cu adnotări la titlurile de carte editate în ultimii 2 ani, însoţite de descrierea bibliografică cu toate elementele descrierii;
    b) un catalog editorial cuprinzînd ultimele apariţii editoriale – în format digital/Word/PDF sau scanat, ori vor indica paginile de Internet/site-urile editurilor sau link-urile conţinînd aceste informaţii.
     9. În cazul în care solicitantul a încălcat prevederile unui alt contract de finanţare, încheiat cu autoritatea publică centrală sau locală, sau oricare altă autoritate finanţatoare şi nu a respectat obligaţiile contractuale privind procedurile de achiziţie, accesul la selectarea de oferte este interzis.
    10. Data-limită de prezentare a proiectelor editoriale este 30 septembrie a anului financiar anterior. Proiectele prezentate după data-limită nu vor fi examinate.
IV. Organizarea şi funcţionarea comisiilor de selecţie
    11. Autoritatea  publică centrală sau locală constituie şi aprobă comisia de selecţie pentru editarea/achiziţia de carte.
    12. În componenţa comisiilor de selectare de nivel central şi local se include cîte un reprezentant al Ministerului Culturii, personalităţi notorii şi specialişti de prestigiu din domeniile de referinţă, în urma consultării editurilor, redacţiilor publicaţiilor, instituţiilor publice de cultură şi/sau uniunilor de creaţie, organizaţiilor neguvernamentale.
    13. În componenţa comisiei de selecţie pentru editare/achiziţie de carte a Ministerului Culturii se include cîte un reprezentant din aparatul Ministerului Culturii, Uniunea Editorilor, Uniunea Scriitorilor, Uniunea Artiştilor Plastici, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Asociaţia Bibliotecarilor, PEN-Club Moldova (filială a Organizaţiei Mondiale a Scriitorilor).
    14. Comisiile de selecţie sînt formate din 7-9 membri, fiecare avînd calitatea de expert independent.
    15. Şedinţele sînt conduse de un preşedinte, ales prin vot deschis, dintre membrii Comisiei de selecţie.
    16. Secretariatul fiecărei comisii de selecţie este asigurat de autoritatea  publică centrală sau locală.
    17. Remunerarea membrilor comisiilor  de selecţie se efectuează pe unitate de timp, conform actelor normative în vigoare, în baza timpului indicat în procesele-verbale de desfăşurare a şedinţelor.
    18. Nu pot fi membri ai comisiilor de selecţie persoane implicate în elaborarea ofertelor prezentate la concurs.
    19. Fiecare membru al comisiilor de selecţie evaluează individual şi confidenţial toate ofertele propuse la concurs.
    20. Membrii comisiilor de selecţie  poartă răspundere pentru confidenţialitatea şi corectitudinea evaluării.
    21. Comisiile de selecţie examinează ofertele şi decid cu votul majorităţii membrilor aleşi asupra selectării titlurilor de carte  propuse în ofertă.
    22. Selectarea  titlurilor de carte  se efectuează în baza următoarelor criterii generale:
    a) calitatea generală a cărţii editate/achiziţionate (titlu de referinţă, conţinut, calitate editorială şi poligrafică, design etc.);
    b) relevanţă, utilitate publică, noutate;
    c) interes public, demonstrat prin diverse testări; solicitare a bibliotecilor; stimularea unui anumit gen de carte sau a unei categorii de autori etc.;
    d) valoarea şi notorietatea autorului selectat şi a lucrării prezentate;
    e) oportunitatea editării/achiziţionării respectivei lucrări/titlu, în raport cu necesarul bibliotecilor publice, după caz, al bibliotecilor din instituţiile de învăţămînt;
    f) executarea tehnică şi grafică a cărţii.
V. Selecţia de oferte
    23. Selecţia de oferte se face în baza propunerilor comisiei de selecţie desemnată de autoritatea publică centrală sau locală.
    24. Organizarea selecţiei de oferte va fi anunţată pe pagina web a autorităţilor publice centrale sau locale şi în mass-media cu 45 zile înainte de data depunerii ofertelor.
    25. Conţinutul anunţului public privind selecţia de oferte va conţine informaţii referitor la:
    a) cuantumul total al finanţării pentru domeniu;
    b) criteriile de acordare a finanţării din mijloacele bugetului de stat;
    c) termenul-limită pentru înregistrarea solicitanţilor privind acordarea finanţării;
    d) condiţiile de participare;
    e) priorităţile de finanţare pentru anul respectiv;
    f) conţinutul dosarului pentru solicitarea de finanţare.
    26. La selectarea ofertelor  pentru achiziţia cărţilor editate şi/sau tipărite peste hotarele Republicii Moldova numărul de titluri nu va depăşi 20% din numărul total de titluri achiziţionate.
    27. Numărul de titluri achiziţionate de la un singur ofertant nu va depăşi 30% din numărul total de titluri achiziţionate, iar suma totală pentru un singur ofertant nu va fi mai mare de 25% din suma totală prevăzută în bugetul de stat pentru această achiziţie.
    28. Comisia de selecţie colectează ofertele pentru achiziţie de carte prezentate în condiţiile prezentului Regulament  şi alcătuieşte catalogul general al ofertei.
    29. Catalogul în format tipărit sau în format electronic este expediat, în modul stabilit, bibliotecilor publice pentru elaborarea unei liste de necesităţi concrete.
    30. În măsura în care titlurile ofertate sînt în bună parte necunoscute, Comisia poate solicita o expoziţie de carte cu participarea ofertanţilor, la care vor fi invitaţi reprezentanţi ai bibliotecilor pentru a lua cunoştinţă de cartea real existentă.
    31. Lista de necesităţi (titluri de carte cu numărul de exemplare solicitat) a bibliotecilor este verificată şi avizată de comisia de selecţie.
    32. Modificările din liste se fac de către bibliotecile solicitante, în urma eventualelor obiecţii-sugestii ale comisiei:
    a) lista este elaborată neglijent, fără a respecta exigenţele solicitate;
    b) numărul de exemplare de carte solicitate de la o singură editură depăşeşte norma stabilită;
    c) numărul de titluri de carte ale unui singur autor depăşeşte norma stabilită;
    d) listele, în ansamblu, denotă o preferinţă pentru titluri ofertate în tiraje limitate. În acest sens, bibliotecile, împreună cu comisia de selecţie, vor face modificări operative în listă, schimbînd titlurile solicitate şi armonizînd cererea cu oferta.
    33. Comisiile de selecţie propun grupului de lucru pentru achiziţii al autorităţii administrative publice centrale/locale oferta cîştigătoare pentru fiecare titlu din cadrul concursului.
    34. Lista finală a titlurilor de carte selectate (cîştigătoare) pentru editare şi achiziţionare se publică pe site-ul autorităţii publice centrale/locale şi/sau în mass-media în termen de o zi de la data desfăşurării licitaţiei.
    35. Contestaţiile referitoare la decizia comisiei de selecţie pot fi depuse în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării listei finale.
VI. Finanţarea
    36. Lista proiectelor editoriale cîştigătoare, aprobată în modul stabilit, se prezintă de către autoritatea centrală sau locală Ministerului Finanţelor/direcţiei raionale/municipale finanţe concomitent cu planul de finanţare destinat susţinerii editării cărţii naţionale pentru anul respectiv.
    37. Finanţarea proiectelor editoriale se efectuează în baza unui contract de finanţare (prestare a serviciilor) încheiat între autoritatea publică centrală sau locală şi editură.
    38. Sumele alocate din bugetul de stat, bugetul local se utilizează de către beneficiarii de mijloace exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor aferente desfăşurării proiectelor editoriale de carte pentru care au fost acordate.
    39. Sumele neutilizate în cadrul proiectelor editoriale /programelor de achiziţie a cărţilor se virează pe contul bugetului de stat, pînă la finele anului financiar.
VII. Distribuirea cărţilor
    40. Editurile cîştigătoare ale proiectelor editoriale prezintă cărţile editate/achiziţionate din mijloacele bugetului de stat autorităţilor publice centrale/locale, pentru completarea gratuită a fondurilor bibliotecilor publice/ de învăţămînt şi specializate, cu excepţia depozitului legal şi exemplarelor de autor, care sînt distribuite în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    41. Autoritatea publică centrală sau locală (secţia/direcţia raţională/municipală cultură) acumulează informaţia privind distribuirea cărţilor, cu menţionarea instituţiilor şi numărului de exemplare repartizate.
    42. Reducerea sau majorarea tirajelor şi preţurilor cărţilor programate se efectuează cu acceptul autorităţilor publice centrale sau locale, în urma prezentării de către editură a argumentelor şi motivaţiilor respective.
VIII. Evidenţa şi controlul asupra utilizării mijloacelor bugetare
    43. Autoritatea publică centrală şi, de regulă, cea locală  prezintă Ministerului Culturii raportul trimestrial care va conţine date despre editarea/achiziţia cărţii naţionale, cu indicarea tirajului şi preţului titlurilor de carte, precum şi a instituţiilor cărora li s-au distribuit cărţile şi numărul de exemplare repartizate.
    44. Autorităţile publice centrale şi, de regulă, cele locale  asigură evidenţa contabilă şi statistică a utilizării mijloacelor bugetare pentru editarea/achiziţia cărţii naţionale, prezentînd trimestrial, în termenele stabilite, Ministerului Finanţelor dările de seamă respective pe formulare tipizate.
    45. Controlul asupra utilizării mijloacelor bugetare este exercitat de organele de control financiar şi de alte organe autorizate.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.256
din 12 aprilie 2013
REGULAMENT
cu privire la  participarea Republicii Moldova
la tîrgurile internaţionale de carte
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul  act normativ  reglementează modalitatea de participare a Republicii Moldova la tîrgurile  internaţionale de carte.
    2. În vederea promovării imaginii statului şi a culturii scrise peste hotarele ţării, intensificării dialogului între culturi şi schimbului cultural şi ştiinţific cu alte state, anual, în bugetul Ministerului Culturii sînt prevăzute, în mod distinct, mijloace financiare pentru participarea Republicii Moldova la  tîrgurile  internaţionale de carte cu un stand naţional unic.
    3. Participarea  Republicii Moldova  la tîrgurile  internaţionale de carte este susţinută financiar atît din mijloacele bugetare, cît şi din sponsorizări, sursele proprii ale participanţilor.
    4. Organizarea şi participarea la tîrgurile  internaţionale de carte este asigurată de Ministerul Culturii în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, de comun acord cu Uniunea Editorilor, Uniunea Scriitorilor, alte uniuni de creaţie şi alte persoane juridice şi fizice interesate.
    5. La tîrgurile internaţionale vor fi expuse cărţi şi altă producţie editorial-poligrafică ale editurilor autohtone  apărute preponderent în ultimii 2 ani.   
    6.  Ministerul Culturii va asigura participarea anuală a Republicii Moldova la cel puţin un tîrg internaţional de carte.
II. Organizarea participării la tîrgurile de carte
    7. În scopul bunei organizări a participării Republicii Moldova la tîrgurile  internaţionale de carte, se va institui un comitet organizatoric, în care vor intra reprezentanţi ai Ministerului Culturii (inclusiv, preşedintele comitetului), ai Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (vicepreşedinţi), precum şi membri ai comitetului delegaţi de către ministerele implicate, de Uniunea Editorilor şi de alte uniuni de creaţie, în funcţie de tematica tîrgului, de sarcinile şi obiectivele propuse, de titlurile care vor fi expuse.
    8. Comitetul organizatoric (în continuare – Comitetul) urmează a fi instituit cu titlu de organ consultativ prin ordinul ministrului culturii.
    9. Comitetul se va întruni anual în primul trimestru  şi va decide la care tîrg internaţional de carte va participa Republica Moldova în anul care urmează.
    10. Comitetul, în urma consultărilor cu organizatorii tîrgului, cu potenţialii participanţi, va decide mărimea spaţiului închiriat, forma standului, proporţiile şi forma de participare, va elabora programul prealabil de participare şi proiectul devizului de cheltuieli, în limitele mijloacelor prevăzute în acest scop în bugetul Ministerului Culturii.
    11. În cazul participării Republicii Moldova la tîrgul  internaţional de carte cu o frecvenţă stabilă, se va proiecta şi se va construi un stand original propriu permanent. În acest caz, comitetul organizatoric poate solicita acoperirea parţială a cheltuielilor din partea potenţialilor participanţi (edituri etc.) sau a unor sponsori.
    12. Din contul mijloacelor bugetului de stat vor fi acoperite următoarele categorii de cheltuieli:
arenda spaţiului expoziţional;
    pregătirea şi amenajarea standului naţional unic;
    promovarea producţiei editoriale prin diferite acţiuni promoţionale (lansări de carte, conferinţe şi întîlniri ale editorilor şi autorilor  cu vizitatorii tîrgului, conferinţe de presă, prezentări de carte la rafturile expoziţiei etc.);
    elaborarea şi editarea materialelor promoţionale comune despre Republica Moldova şi despre cărţile selectate pentru a fi incluse în cataloagele tîrgului (afişe, pliante, cataloage privind titlurile de carte selectate, invitaţii etc.);
    transportarea tur-retur a producţiei editoriale, utilajului necesar şi materialelor promoţionale.
    13.  Programul de participare şi devizul de cheltuieli va fi aprobat de  Ministerul Culturii.
    14. În funcţie de tematica tîrgului  internaţional de carte, de strategiile de promovare ale imaginii Republicii Moldova, de mărimea spaţiului închiriat, de alte necesităţi, obiective şi posibilităţi concrete, Comitetul va solicita de la edituri producţia de carte originală, potrivit acestor obiective.
    15. Comitetul va selecta, antrenînd experţi în domeniu, cărţile relevante, pe criterii clare  aprobate de Ministerul Culturii, care vor fi date publicităţii. Nu vor fi selectate ediţii traduse şi preluate de la edituri străine, precum şi cărţi de calitate dubioasă şi executate prost din punct de vedere textual, editorial şi poligrafic.
    16. Comitetul,  în temeiul strategiilor de promovare şi al informaţiei oferite de participanţi, va alcătui lista lansărilor de carte  pentru includerea acesteia  în catalogul-program al tîrgului  internaţional de carte.
    17. În scopul promovării imaginii Republicii Moldova prin tîrgul  internaţional de carte,  comitetul, cu suportul editurilor, va elabora materialele promoţionale de rigoare.
    18. Amenajarea standului, titlurile şi modalitatea de expunere a cărţilor va fi aprobată de Ministerul Culturii.
    19. Comitetul va face un demers către Ministerul Culturii, în care se va solicita formarea delegaţiei oficiale a Republicii Moldova la tîrgul respectiv şi a programului de lucru al delegaţiei. Cheltuielile de deplasare a membrilor delegaţiei oficiale vor fi suportate de către instituţiile delegatare.
    20. Editorii, autorii, difuzorii de carte, participanţi la tîrgul  internaţional de carte cu producţia proprie, nu vor face parte din delegaţia oficială ori din grupul de lucru  şi se vor deplasa la tîrgul  internaţional de carte pe cont propriu. Ei vor organiza exportul de carte, precum şi serviciile de transport necesare.
    21. Editorii şi autorii, în scopul promovării literaturii editate în Republica Moldova, sunt încurajaţi să iniţieze contacte şi contracte între edituri, editori şi cititori, scriitori şi publicul participant la tîrguri, să efectueze vînzări ale drepturilor de autor la cartea naţională peste hotarele ţării.
    22. Participanţii la tîrguri vor organiza lansări de carte, conferinţe, mese rotunde, conferinţe de presă sau alte manifestări culturale menite să promoveze imaginea Republicii Moldova, să faciliteze cunoaşterea producţiei editoriale autohtone de către ţările participante şi să faciliteze încheierea contractelor cu edituri de peste hotare.
    23. După încheierea tîrgului, Comitetul, cu acordul editurilor, va preda cărţile expuse  în cadrul tîrgului  internaţional de carte Bibliotecii Naţionale, pentru distribuire gratuită în bibliotecile publice.
III. Dispoziţii finale
    24. Monitorizarea participării Republicii Moldova în cadrul tîrgului  internaţional de carte  va fi efectuată de Comisia interdepartamentală pentru monitorizarea activităţii expoziţionale şi de tîrguri, instituită prin Hotărîrea Guvernului nr.1331 din 15 decembrie 2005.
    25. Raportul privind rezultatele participării cu stand naţional unic la tîrgul  internaţional de carte va fi prezentat Ministerului Culturii de comitetul organizatoric în termen de 30 de zile de la închiderea oficială a respectivului tîrg.
    26. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage după sine aplicarea sancţiunilor în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    27. Prezentul Regulament intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.256
din 12 aprilie 2012
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.813 din 19 iulie 2004 „Despre aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.449-XV din 13 noiembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.123-124, art.982).
    2. Punctul 6 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1498 din 28 decembrie 2006 „Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 203-206, art.1596).
    3. Punctul 5 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului  nr.1302 din 27 noiembrie 2007 „Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.188-191, art. 1353).
     4. Punctul 14 din  Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.709 din 6 august 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.145-147, art.792).