HGM259/2013
ID intern unic:  347442
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 259
din  12.04.2013
cu privire la implementarea unor prevederi
ale Codului subsolului
Publicat : 19.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 83-90     art Nr : 314
    MODIFICAT
   
HG1142 din 21.11.18, MO448-460/07.12.18 art.1262; în vigoare 07.12.18
    HG652 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.712

    NOTĂ:
    în textul hotărîrii şi al anexelor, cuvintele „larg răspîndite” se exclud prin HG652 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.712


    În scopul implementării prevederilor art.9 lit. j) şi art. 52 din Codul subsolului nr.3-XVI din 2 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 75-77, art. 197), cu modificările ulterioare, precum şi pentru asigurarea utilizării raţionale şi complexe a subsolului, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind expertiza de stat a rezervelor de substanţe minerale utile, conform anexei nr. 1;
    Regulamentul Comisiei de stat pentru rezervele de substanţe minerale utile, conform anexei nr. 2;
    Componenţa nominală a  Comisiei de stat pentru rezervele de substanţe minerale utile, conform anexei nr. 3;
     2. Se stabilește că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcțiile deținute, atribuțiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate sau de persoanele care exercită interimatul funcțiilor respective, fără emiterea altei hotărîri de Guvern.
    [Pct.2 în redacția HG1142 din 21.11.18, MO448-460/07.12.18 art.1262; în vigoare 07.12.18]
     3. Se abrogă  unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 4.
     4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.
    [Pct.4 modificat prin HG652 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.712]

    PRIM-MINISTRU                                                     Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                     Veaceslav Negruţa
    Ministrul mediului                                                      Gheorghe Şalaru

    Nr. 259. Chişinău, 12 aprilie 2013.Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 259
din 12 aprilie 2013
REGULAMENT
privind expertiza de stat a rezervelor de substanţe
minerale utile
I. Dispoziţii generale
    1. Expertiza de stat a rezervelor de substanţe minerale utile este efectuată  de către experţi geologi, selectaţi de Comisia de stat pentru rezervele de substanţe minerale utile, în conformitate cu Regulamentul acesteia.
    2. Expertiza de stat a rezervelor de substanţe minerale utile se efectuează la sectoarele de subsol explorate, pentru a asigura folosirea raţională şi complexă a subsolului, precum şi pentru a evalua autenticitatea informaţiei privind cantitatea şi calitatea rezervelor de substanţe minerale utile, gradul de cercetare a resurselor explorate, condiţiile de stratificare, alte proprietăţi ale subsolului care determină valoarea sau pericolul lui.
    3. Expertiza de stat a rezervelor de substanţe minerale utile poate fi efectuată la orice etapă de cercetare geologică a zăcămîntului, cu condiţia că documentele geologice prezentate spre expertizare de către organizaţia care a efectuat cercetările geologice permit evaluarea obiectivă a cantităţii şi calităţii rezervelor de substanţe minerale utile, a condiţiilor tehnico-miniere, hidrogeologice, ecologice şi a altor condiţii pentru valorificarea industrială.
    4. Atribuirea în folosinţă a sectoarelor de subsol pentru extragerea substanţelor minerale utile explorate se permite numai după efectuarea expertizei de stat a rezervelor de substanţe minerale utile şi aprobarea rezervelor de substanţe minerale utile în modul stabilit.
    5. Includerea rezervelor de substanţe minerale utile în balanţa de stat sau trecerea acestora la pierderi din balanţa de stat şi din balanţa întreprinderii miniere se efectuează în temeiul deciziei Comisiei de stat pentru rezervele de substanţe minerale utile, adoptată în baza concluziilor experţilor geologi.
    6.  Expertiza de stat a rezervelor de substanţe minerale utile se efectuează contra plată, din contul mijloacelor beneficiarului subsolului, în bază contractului încheiat cu Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale (în continuare – Agenţia).
    7. Mărimea taxei pentru expertiza de stat a rezervelor de substanţe minerale utile efectuată la un zăcămînt complex se determină conform substanţei minerale utile al cărei volum al rezervelor este mai mare.
II. Obiectele  expertizei de stat a rezervelor de
substanţe minerale utile
    8. Sînt supuse expertizei de stat a rezervelor de substanţe minerale documentele cu informaţie geologică, hidrogeologică  şi ecologică cu privire la zăcămintele de substanţe minerale utile, explorate pentru prima dată sau explorate suplimentar în scopul sporirii rezervelor de substanţe minerale utile.
    9. Expertiza de stat a rezervelor de substanţe minerale se realizează pe calea efectuării controlului şi analizei documentelor referitoare la:
    1) structura geologică, condiţiile hidrogeologice, geologo-
inginereşti, ecologice, miniero-tehnice şi gradul de cercetare a zăcămîntului, precum şi studierea calităţii şi proprietăţilor tehnologice ale substanţelor minerale utile;
    2) calculele rezervelor de substanţe minerale utile la  zăcămintele explorate sau explorate suplimentar, indiferent de tipul, cantitatea, calitatea şi direcţia industrială de folosire  a lor;
    3) fundamentarea tehnico-economică a condiţiilor de exploatare pentru calcularea  rezervelor de substanţe minerale utile.
III. Organizarea efectuării expertizei de stat
a rezervelor de substanţe minerale utile

    10. Pentru efectuarea expertizei de stat a rezervelor de substanţe minerale utile, organizaţia care a efectuat lucrări de explorări geologice expediază în adresa Agenţiei documentele cu informaţie geologică despre  rezervele de substanţe minerale utile (raportul geologic, nota informativă) pe suport de hîrtie  (în 3 exemplare) şi pe suport electronic.
    11. Documentele cu informaţie geologică despre  rezervele de substanţe minerale utile prezentate la Agenţie se înregistrează şi se transmit secretarului Comisiei de stat a rezervelor de substanţe minerale utile,  care verifică corespunderea acestora cu cerinţele punctului 10. Setul de documente incomplet se restituie organizaţiei care a efectuat lucrări de explorări geologice, pentru completare şi rectificare.
    12. Secretarul Comisiei, în baza contractului încheiat între Agenţie şi beneficiarul subsolului conform cerinţelor punctului 6, expediază experţilor geologi angajaţi de Agenţie materialele geologice (dările de seamă, nota informativă) pentru expertizare şi obţinerea  avizelor experţilor geologi.
    13. Termenul de efectuare a expertizei de stat a rezervelor de substanţe minerale utile se stabileşte în funcţie de tipul de substanţe minerale utile, complexitatea structurii geologice a sectorului de subsol şi volumul materialelor prezentate, dar nu va depăşi 30 de zile.

    anexa

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.259
din 12 aprilie 2013
REGULAMENTUL
Comisiei de stat pentru rezervele de
substanţe minerale utile

I. Dispoziţii generale
    1. Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale (în continuare – Agenţia) asigură buna desfăşurare a activităţii Comisiei de stat pentru rezervele de substanţe minerale utile (în continuare – Comisia).
    2. Şedinţele Comisiei sînt conduse de preşedinte (iar în lipsa lui – de vicepreşedinte). Preşedintele Comisiei stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile vicepreşedintelui şi ale membrilor Comisiei.
    3. La şedinţele Comisiei pot fi invitaţi specialişti de înaltă calificare, cercetători ştiinţifici din domeniul geologiei, folosirii subsolului, extragerii substanţelor minerale utile, din domeniul economiei materiei prime minerale şi din alte domenii care au tangenţă cu activitatea Comisiei.
    4. Autenticitatea şi corectitudinea informaţiei menţionate în documentele care sînt prezentate Comisiei spre examinare de către experţii geologi şi întreprinderile care realizează lucrările de explorări geologice reprezintă responsabilitatea persoanelor care întocmesc şi prezintă Comisiei aceste documente. 
    5. Ţinerea documentaţiei şi întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor Comisiei se pune pe seama secretarului Comisiei, care este angajat al Agenţiei.
II. Sarcinile principale şi atribuţiile Comisiei de stat
pentru rezervele de substanţe minerale utile

    6. Sarcinile principale ale Comisiei sînt:
    1) adoptarea, în baza concluziilor expertizelor, a deciziilor privind gradul de cercetare, calitatea şi cantitatea rezervelor de substanţe minerale utile explorate şi nivelul pregătirii lor pentru valorificare industrială;
    2) analiza documentelor privind evaluarea rezervelor de substanţe minerale utile explorate, a calculelor privind volumul rezervelor şi  fundamentarea tehnico-economică a condiţiilor de exploatare a acestora;
    3) adoptarea altor decizii ce ţin de competenţa sa, conform Codului  subsolului nr. 3-XVI din 2 februarie 2009.
    7. Pentru realizarea sarcinilor sale, Comisia exercită următoarele atribuţii:
    1) efectuarea expertizei de stat a documentaţiei privind evaluarea rezervelor de substanţe minerale utile şi aprobarea lor;
    2) examinarea documentaţiei  privind evaluarea rezervelor de substanţe minerale utile explorate;
    3) examinarea problemelor ce ţin de reevaluarea rezervelor de substanţe minerale utile, modificate pe parcursul efectuării lucrărilor de explorări geologice şi exploatării zăcămintelor de substanţe minerale utile în urma modificării condiţiilor de exploatare sau din alte motive;
    4)  examinarea prealabilă, în funcţie de ofertă, a materialelor privind lucrările de prospecţiuni şi explorări geologice suplimentare la zăcămintele de substanţe minerale utile la diverse etape de cercetare, în scopul susţinerii metodologice a executorilor lucrărilor;
    5) aprobarea Regulamentului cu privire la selectarea şi desfăşurarea activităţii experţilor geologi, elaborat şi prezentat spre examinare de către Agenţie;
    6) adoptarea avizelor privind oportunitatea reevaluării cantitative, calitative şi economice a rezervelor de substanţe minerale utile şi trecerea lor la pierderi din balanţa de stat;
    7) avizarea programelor şi metodelor de explorări, evaluări geologice şi economice ale zăcămintelor de substanţe minerale utile;
    8) adoptarea avizelor referitoare la aprobarea materialelor privind evaluarea rezervelor de substanţe minerale utile sau restituirea lor organizaţiei care a efectuat lucrările de explorări geologice, pentru revizuire;
    9) înaintarea  propunerilor către Agenţie pentru antrenarea, în bază de contract, a savanţilor şi specialiştilor de peste hotare, în scopul expertizării documentelor privind evaluarea rezervelor de substanţe minerale utile;
    10) solicitarea de la întreprinderile miniere extractive şi de la cele care efectuează lucrări de explorări geologice:
    a) a documentelor geologice şi de altă natură necesare pentru controlul evaluării şi reevaluării rezervelor de substanţe minerale utile;
    b) a planurilor privind evaluarea sau reevaluarea rezervelor de substanţe minerale utile.
III. Organizarea activităţii Comisiei
    8. Documentele prezentate de întreprinderea care a efectuat lucrări de explorări geologice, împreună cu avizele concluziilor experţilor geologi, se examinează la şedinţele Comisiei cu participarea a cel puţin 10 membri ai acesteia. Membrii Comisiei vor fi înştiinţaţi despre data desfăşurării şedinţei cu cel puţin 10 zile înainte.
    9. Deciziile Comisiei privind aprobarea rezervelor de substanţe minerale utile sînt luate cu votul majorităţii membrilor Comisiei şi se consemnează în procese-verbale.
    10. Deciziile Comisiei privind aprobarea rezervelor de substanţe minerale utile sînt obligatorii pentru toate întreprinderile care realizează lucrări de explorări geologice, proiectări şi construcţii ale întreprinderilor miniere extractive, precum şi extrageri de substanţe minerale utile.
    11. Deciziile Comisiei se consemnează în procese-verbale, care se semnează de preşedinte, vicepreşedinte şi de toţi membrii Comisiei care au participat la şedinţă, în cel mult 20 de zile de la data şedinţei. Membrii Comisiei care nu sînt de acord cu decizia Comisiei semnează în procesul-verbal al şedinţei cu menţiunea „opinie separată”, iar motivele se expun în formă scrisă pe suport de hîrtie şi se anexează la procesul-verbal.
    12. Procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei trebuie să conţină:
    1) concluzii despre argumentarea efectuării lucrărilor de explorări geologice la sectoarele de subsol, explorări suplimentare sau reevaluări ale rezervelor de substanţe minerale utile la zăcămintele explorate;
    2) concluzii despre includerea în balanţa de stat a rezervelor de substanţe minerale utile şi trecerea acestora la pierderi din balanţa de stat, cu recomandările Comisiei.
    13. Procesele-verbale ale Comisiei cu privire la aprobarea rezervelor de substanţe minerale utile, includerea lor în balanţa de stat sau trecerea acestora la pierderi din balanţa de stat pot fi anulate sau modificate numai prin deciziile ulterioare ale Comisiei.
    14. În cazul neaprobării de către Comisie a rezervelor de substanţe minerale utile, întreprinderea care a efectuat lucrări de explorări geologice are dreptul să prezinte  documentele pentru expertiză repetată, cu condiţia perfectării lor  în corespundere cu obiecţiile şi recomandările expuse în procesul-verbal al Comisiei.

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 259/2013

COMPONENȚA NOMINALĂ
a Comisiei de stat pentru rezervele de substanțe minerale utile

CIUBUC Nicolae

ministru al agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului, președinte al Comisiei


director al Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale, vicepreședinte al Comisiei

RADUCAN Daniela

șef al Direcției geologice, Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, secretar al Comisiei

LUNGU Igor                     

director adjunct al Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale

GĂLUȘCĂ Victor

șef al Serviciului protecția solului și subsolului, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

MERLAN Mariana

șef al Direcției folosirea subsolului, Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale

STROPȘA Vladislav

șef adjunct al Direcției folosirea subsolului, Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale

IURCIUC Boris


șef al Secției Fondul de stat de informații privind subsolul, Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale

ZAPOROJAN Mihail

șef al Direcției securitate industrială la folosirea subsolului, Agenția pentru Supraveghere Tehnică

NICOARA Igor

director al Institutului de Geologie şi Seismologie, Academia de Științe a Moldovei

JALALITE Ghene

cercetător științific al Laboratorului de geologie regională al Institutului de Geologie şi Seismologie, Academia de Științe a Moldovei

GÎRBU Oleg

șef al Direcției securitate și integritate, Cancelaria de Stat

BALAN Victor

consultant principal în Direcția urbanism, construcții și locuințe, Ministerul Economiei și Infrastructurii

MOCREAC Octavian       

consultant principal în Direcția administrarea proprietății publice, Agenția Proprietății Publice


    [Anexa nr.3 în redacția HG1142 din 21.11.18, MO448-460/07.12.18 art.1262; în vigoare 07.12.18]

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr. 259
din 12 aprilie 2013
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 700 din 21 septembrie 1994 „Cu privire la reglementarea valorificării subsolului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 12, art. 104).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 150 din 13 martie 1996 „Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 22, art. 168).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 1077 din 18 septembrie 2006  „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.700 din 21 septembrie 1994” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 153-156, art. 1173).