LPC62/2013
ID intern unic:  347491
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 62
din  04.04.2013
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 20.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 91     art Nr : 288
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 1530-XII din 22 iunie 1993 privind ocrotirea monumentelor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 15–17, art. 23), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (3) litera b), după cuvîntul „grupate” se introduce textul „ , inclusiv zone construite,”.
    2. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
    „Art. 16. – (1) În scopul evidenţei, studierii, punerii în valoare, salvării, protejării, conservării şi restaurării monumentelor pe principii ştiinţifice, organele de stat pentru ocrotirea monumentelor sînt obligate să înfiinţeze consilii ştiinţifice şi comisii, să consulte specialişti (jurişti, lucrători de muzeu, restauratori), luînd în considerare la întocmirea Registrului monumentelor, precum şi la înscrierea monumentelor în acest registru, avizele corespunzătoare.
    (2) Metodologiile, normativele şi reglementările din domeniul ocrotirii monumentelor, proiectele de intervenţii la monumentele de istorie, artă şi arhitectură şi în zonele lor de protecţie, în zonele construite cu statut de monument sînt aprobate conform etapelor de execuţie (schiţă de proiect şi  proiect de execuţie) de către Ministerul Culturii în baza avizului Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice (în continuare – Consiliu).
    (3) Consiliul este un organism de specialitate care reprezintă autoritatea ştiinţifico-metodică în domeniul ocrotirii de stat a monumentelor istorice şi activează pe lîngă Ministerul Culturii în baza unui regulament aprobat de Guvern.
    (4) Consiliul este format din persoane cu experienţă profesională în domeniul ocrotirii monumentelor istorice (specialişti şi experţi autorizaţi) din organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale cu preocupări statutare în domeniu, numite pe o perioadă stabilită prin ordinul ministrului culturii, la propunerea direcţiei de specialitate a ministerului.
    (5) Retribuirea membrilor Consiliului se efectuează în conformitate cu actele normative în vigoare, în limitele mijloacelor prevăzute în bugetul de stat pentru Ministerul Culturii.”
    3. Legea se completează cu articolul 161 cu următorul cuprins:
    „Art. 161. – (1) Inspectarea pe teren a monumentelor de istorie, artă şi arhitectură şi a zonelor lor de protecţie, precum şi controlul/supravegherea respectării legislaţiei în domeniul ocrotirii monumentelor sînt asigurate de către Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor.
    (2) Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor este o instituţie specializată, subordonată Ministerului Culturii, care activează în baza unui regulament aprobat de Guvern şi este finanţată din bugetul de stat în limita fondurilor stabilite.”
    Art. II. – Legea nr. 163  din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155–158, art. 549), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, alineatul (1) se completează cu literele f) şi g) cu următorul cuprins:
    „f) schiţa de proiect avizată de Consiliul Naţional al Monumentelor Istorice de pe lîngă Ministerul Culturii, în cazul intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură sau în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;
    g) avizul de expertiză arheologică emis de Agenţia Naţională Arheologică.”
    2. La articolul 6 alineatul (1), litera a) se completează cu o liniuţă nouă cu următorul cuprins:
    „– statutul de monument al imobilului sau al zonei construite în care se solicită proiectarea;”.
    3. La articolul 9, litera a) se completează cu o liniuţă nouă cu următorul cuprins:
    „– statutul de monument al imobilului sau al zonei construite;”.
    4. La articolul 10, alineatul (1) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) certificatul de descărcare de sarcina arheologică.”
    5. La articolul 11, alineatul (1) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) avizării de către Consiliul Naţional al Monumentelor Istorice de pe lîngă Ministerul Culturii, în cazul monumentelor de istorie, artă şi arhitectură sau al obiectelor situate în zone construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat.”
    6. La articolul 12, alineatul (1) se completează cu literele g) şi h) cu următorul cuprins:
    „g) extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice de pe lîngă Ministerul Culturii privind avizarea pozitivă a proiectului de execuţie, în cazul proiectării intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură sau în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;
    h) certificatul de descărcare de sarcina arheologică, în cazul terenurilor cu patrimoniu arheologic.”
    7. La articolul 13, alineatul (2) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) obligativitatea monitorizării şi supravegherii arheologice a lucrărilor de excavare.”
    8. La articolul 14:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, categoriile de lucrări descrise la lit. a), b), d), e), k) şi l) se vor executa în baza certificatelor de urbanism pentru proiectare şi a autorizaţiilor de construire, iar categoriile de lucrări descrise la lit. c), f), g), h), i) şi j) se vor executa în baza avizului prealabil pozitiv al Ministerului Culturii.”
    9. La articolul 17, alineatul (1) se completează cu literele f) şi g) cu următorul cuprins:
    „f) avizul pozitiv al Ministerului Culturii, în cazul monumentelor de istorie, artă şi arhitectură sau al obiectelor situate în zone construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;
    g) avizul de expertiză arheologică pentru determinarea prezenţei/lipsei vestigiilor arheologice, emis de Agenţia Naţională Arheologică.”
    10. La articolul 23 alineatul (1), după sintagma „Inspecţia de Stat în Construcţii” se introduce textul „ , precum şi Agenţia de Inspectare şi Restaurare a  Monumentelor, în cazul monumentelor de istorie, artă şi arhitectură sau al obiectelor situate în zone construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat,”.
    Art. III. – Guvernul, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu această lege.

     PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                    Marian  LUPU

    Nr. 62. Chişinău, 4 aprilie 2013.