LPC69/2013
ID intern unic:  347493
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 69
din  05.04.2013
pentru completarea articolului 14 din Legea nr. 436-XVI
din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
Publicat : 20.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 91     art Nr : 290
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 14 alineatul (2) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările ulterioare, se completează cu literă y1) cu următorul cuprins:
    „y1) decide instituirea funcţiei de mediator comunitar în localităţile compact sau mixt populate de romi;”.
    Art. II. – Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile acesteia.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Marian LUPU

    Nr. 69. Chişinău, 5 aprilie 2013.