LPC93/2013
ID intern unic:  347503
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 93
din  19.04.2013
pentru modificarea Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002
cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie
Publicat : 20.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 91     art Nr : 300
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209–211, art. 683), cu  modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 8:
    alineatul (7):
    la litera d), cifra „2” se înlocuieşte cu cifra „4”;
    literele h) şi j) se abrogă;
    la alineatul (8), textul „alin. (7) lit. a)–i)” se substituie cu textul „alin. (7)”;
    alineatul (9) se abrogă;
    la alineatul (10), textul „şi (9)” se exclude, iar cuvîntul „Revocarea” se substituie cu cuvîntul „Demiterea”.
    2. La articolul 14 alineatul (3), cuvintele „a directorului şi a adjuncţilor săi” se substituie cu cuvintele „a directorilor adjuncţi”, iar cuvîntul „revocare” se substituie cu cuvîntul „demitere”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                      Marian LUPU

    Nr. 93. Chişinău, 19 aprilie 2013.