HGC283/2013
ID intern unic:  347675
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 283
din  24.04.2013
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea
şi funcţionarea Inspectoratului General al Poliţiei
al Ministerului Afacerilor Interne
Publicat : 03.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 97-103     art Nr : 341
    În temeiul art. 12 alin. (4) din Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 42-47, art. 145), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei nr.1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                          Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                             Dorin Recean

    Nr. 283. Chişinău, 24 aprilie 2013.


Anexa nr.1
    la Hotărîrea Guvernului nr. 283
     din 24 aprilie 2013
REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului
General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – Regulament) stabileşte misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile, drepturile, precum şi modul de organizare şi funcţionare a acestuia.
    2. Inspectoratul General al Poliţiei (în continuare – Inspectoratul General) reprezintă unitatea centrală de administrare şi control a Poliţiei, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care, în condiţiile legii, apără drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei prin activităţi de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii şi securităţii publice, prevenire, descoperire şi investigare a infracţiunilor şi contravenţiilor.
    3. Inspectoratul General este persoană juridică cu competenţă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu sediul în mun. Chişinău, dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat şi denumirea sa în limba de stat, precum şi de cont trezorerial şi alte atribute specifice, în modul stabilit.
    4. Inspectoratul General activează în baza Constituţiei Republicii Moldova, Legii nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, altor acte normative în vigoare, tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
    5. Inspectoratul General îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu principiile legalităţii, respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, imparţialităţii şi nediscriminării, controlului ierarhic permanent, răspunderii personale şi profesionalismului, transparenţei, respectării secretului de stat şi al altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată.
    6. Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială a activităţii Inspectoratului General se efectuează din contul mijloacelor prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul corespunzător şi din alte surse neinterzise de lege.
II. MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ, ATRIBUŢIILE
ŞI DREPTURILE INSPECTORATULUI GENERAL
    7. Misiunea Inspectoratului General constă în implementarea politicii de stat ce ţine de asigurarea legalităţii, ordinii publice, drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi a proprietăţii publice şi private.
    8. În vederea realizării misiunii sale, Inspectoratul General are următoarele funcţii:
    1) asigură menţinerea, restabilirea ordinii şi securităţii publice, protecţia drepturilor şi a intereselor legitime ale persoanei şi comunităţii;
    2) asigură prevenirea şi curmarea infracţiunilor şi contravenţiilor, respectarea legalităţii, ordinii şi securităţii publice;
    3) asigură investigarea infracţiunilor şi contravenţiilor, realizează urmărirea penală, asigură înfăptuirea justiţiei;
    4) acordă asistenţă populaţiei şi autorităţilor administraţiei publice locale;
    5) consolidează disciplina şi legalitatea, instruirea şi perfecţionarea permanentă a efectivului poliţienesc, asigură protecţia juridică şi socială a efectivului, dezvoltarea şi consolidarea bazei tehnico-materiale.
    9. Reieşind din funcţiile de bază, Inspectoratul General are următoarele atribuţii:
    1) În scopul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii şi securităţii publice, protecţiei drepturilor şi a intereselor legitime ale persoanei şi comunităţii:
    a) desfăşoară activităţi de menţinere a ordinii şi securităţii publice, a siguranţei persoanelor, de identificare şi contracarare a acţiunilor ce atentează la viaţa, libertatea, sănătatea şi integritatea persoanelor, a proprietăţii private sau publice, precum şi a altor interese legitime ale comunităţii;
    b) desfăşoară acţiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia întrunirilor, manifestaţiilor cultural-sportive şi a altor activităţi similare, precum şi de restabilire a ordinii publice în situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
    c) supraveghează şi controlează circulaţia pe drumurile publice, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege şi colaborează cu alte autorităţi publice, instituţii, asociaţii obşteşti şi organizaţii neguvernamentale pentru îmbunătăţirea organizării şi sistematizării circulaţiei, asigurarea stării tehnice a autovehiculelor, menţinerea infrastructurii drumurilor, perfecţionarea pregătirii conducătorilor auto şi luarea unor măsuri de educaţie rutieră a participanţilor la trafic, respectarea de către autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice a normelor legale din domeniul siguranţei traficului rutier;
    d) execută misiuni de asigurare a ordinii publice în timpul vizitelor oficiale sau a altor activităţi la care participă înalţi demnitari de stat;
    e) asigură, în condiţiile legii, paza sau protecţia obiectivelor, a bunurilor şi valorilor de importanţă deosebită, a căror listă se aprobă de Guvern;
    f) desfăşoară activităţi de căutare a persoanelor care se sustrag de la executarea pedepselor sau a hotărîrilor judecătoreşti;
    g) asigură paza şi funcţionarea, în condiţiile legii, a locurilor de reţinere organizate în cadrul unităţilor de poliţie;
    h) asigură paza persoanelor reţinute, precum şi respectarea cerinţelor legale în partea ce ţine de condiţiile de deţinere a respectivelor persoane şi a drepturilor lor;
    i) asigură escortarea persoanelor reţinute, inclusiv a celor deţinute, în corespundere cu prevederile Codului de executare;
    j) contribuie la aducerea în autorităţile sau instituţiile publice respective, la solicitarea acestora, a persoanelor care se sustrag de la prezentarea obligatorie, în conformitate cu legislaţia;
    k) execută controlul asupra comportamentului persoanelor arestate la domiciliu, eliberate provizoriu sub control judiciar sau pe cauţiune;
    l) asigură protecţia victimelor violenţei în familie şi supraveghează executarea ordonanţei de protecţie în conformitate cu legislaţia;
    m) acordă ajutor cetăţenilor care au suferit în urma comiterii infracţiunilor, contravenţiilor sau accidentelor, precum şi a celor aflaţi în stare de neputinţă sau în altă stare ce prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea lor;
    n) întreprinde măsuri pentru căutarea, depistarea şi ridicarea bunurilor însuşite pe cale criminală, asigură, în condiţiile legii, recuperarea prejudiciului cauzat prin infracţiuni şi contravenţii;
    o) asigură integritatea şi păstrarea averii fără de proprietar şi altor bunuri depistate, controlează transmiterea lor organelor de stat şi persoanelor oficiale corespunzătoare;
    p) desfăşoară acţiuni de monitorizare continuă asupra stării şi dinamicii criminalităţii, de reacţionare operativă la apariţia unor tendinţe negative în nivelul şi structura acesteia, de manevrare cu forţele şi mijloacele disponibile cu concentrarea lor în direcţiile prioritare şi cele mai complicate sectoare;
    q) primeşte şi înregistrează sesizările, petiţiile, alte înştiinţări şi informaţii cu privire la infracţiuni, contravenţii, incidente şi evenimente ce afectează securitatea persoanelor şi ordinea publică, întreprinde măsurile necesare prevăzute de lege pentru soluţionarea lor;
    r) asigură, în condiţiile legii, înregistrarea şi evidenţa infracţiunilor, contravenţiilor, acumularea, prelucrarea, sistematizarea, analiza, păstrarea şi eliberarea informaţiei cu privire la infracţiuni şi persoanele care le-au comis, susţinerea funcţionării sistemelor informaţionale criminalistice şi criminologice gestionate şi utilizarea informaţiei respective;
    s) asigură protejarea informaţiei deţinute împotriva accesului ilegal, distrugerii, copierii sau difuzării neautorizate a datelor cu caracter personal;
    t) exercită atribuţii conform prevederilor Legii privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război pe durata stării de urgenţă, de asediu şi de război;
    u) asigură, în condiţiile legii, ordinea publică şi paza zonelor în care s-au produs ori există pericol iminent de producere a unor incendii, explozii ori a altor situaţii excepţionale ce pun în pericol viaţa, integritatea corporală a persoanelor sau bunurile acestora;
    v) colaborează cu subdiviziunile Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale şi alte servicii specializate la prevenirea şi lichidarea consecinţelor incendiilor, avariilor, catastrofelor, calamităţilor naturale şi altor situaţii excepţionale;
    w) asigură paza la transportarea armelor, muniţiilor, materialelor explozive, a substanţelor narcotice, psihotrope, toxice sau radioactive ori a altor materiale sau substanţe periculoase, în condiţiile stabilite prin lege.
    2) În scopul asigurării prevenirii şi combaterii infracţiunilor şi contravenţiilor:
    a) culege, în condiţiile legii, informaţii în scop de cunoaştere, prevenire şi combatere a infracţiunilor, precum şi a altor fapte ilicite;
    b) elaborează şi întreprinde măsuri de prevenire a infracţiunilor şi contravenţiilor, atribuite Poliţiei, conform legii;
    c) deţine evidenţe proprii de prevenţie, criminalistice şi operative în vederea susţinerii activităţii proprii;
    d) asigură reacţionarea promptă la sesizările şi comunicările despre infracţiuni şi contravenţii, aduce la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice respective evenimentele care i-au devenit cunoscute şi care pun în pericol siguranţa personală, socială şi a statului şi cer o reacţionare promptă;
    e) asigură prevenirea, descoperirea, constatarea, şi investigarea infracţiunilor şi contravenţiilor, urmăreşte şi reţine persoanele care le-au săvîrşit, stabileşte cauzele şi condiţiile care contribuie la comiterea lor şi, în limitele competenţei sale, întreprinde măsuri în scopul înlăturării acestora;
    f) asigură supravegherea şi controlul traficului rutier, siguranţa la trafic, respectarea regulilor, normativelor şi standardelor stabilite în domeniul respectiv, înregistrarea şi evidenţa accidentelor rutiere, elaborează şi pune în aplicare măsuri de prevenire a accidentelor rutiere, de reducere a consecinţelor acestora;
    g) asigură supravegherea şi organizează controlul, potrivit legii, asupra deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, a materialelor explozive cu destinaţie industrială şi pirotehnice, asupra modului în care se efectuează operaţiunile cu arme, muniţii şi cu materii explozive, asupra funcţionării atelierelor de reparaţie a armelor şi a tirurilor de tragere, precum şi asupra efectuării tragerilor experimentale din arme, indiferent de forma de proprietate şi destinaţie;
    h) reacţionează prompt la încălcările legislaţiei ce reglementează circulaţia armelor individuale şi muniţiilor aferente, întreprinde măsurile de rigoare în scopul contracarării şi prevenirii acestor încălcări;
    i) exercită controlul asupra respectării legislaţiei din domeniul armamentului, eliberează şi retrage autorizaţii, asigură înregistrarea, evidenţa şi confiscarea armelor, se pronunţă prin aviz asupra fortificării tehnice, semnalizării de pază a obiectivelor în care se depozitează substanţe radioactive, narcotice, otrăvitoare şi altor substanţe supuse autorizării, care prezintă un pericol public avansat, în condiţiile legii;
    j) autorizează şi controlează confecţionarea şi distrugerea ştampilelor;
    k) exercită controlul asupra activităţii organizaţiilor particulare de detectiv şi de pază, precum şi a întreprinderilor licenţiate în domeniul confecţionării şi distrugerii ştampilelor;
    l) efectuează controlul mijloacelor de transport, dacă există motive întemeiate de a suspecta că ele sînt folosite în scopuri ilegale, limitează sau interzice efectuarea lucrărilor de reparaţie şi de construcţie a drumurilor, precum şi alte lucrări rutiere, dacă nu se respectă cerinţele asigurării securităţii rutiere;
    m) exercită controlul, potrivit legii, asupra respectării de către instituţiile abilitate a normelor legale referitoare la circulaţia substanţelor narcotice, toxice şi radioactive, precum şi a altor obiecte şi substanţe supuse autorizării, care prezintă un pericol public avansat sau care pot fi folosite la săvîrşirea unor fapte ilicite;
    n) cooperează cu organele de ocrotire a normelor de drept şi de control, în modul stabilit, în vederea asigurării procesului de combatere a criminalităţii şi menţinere a ordinii publice;
    o) colaborează cu instituţiile de învăţămînt şi cu organizaţiile neguvernamentale în scop de pregătire antiinfracţională a populaţiei.
    3) În vederea asigurării investigării infracţiunilor şi contravenţiilor, urmăririi penale şi asigurării înfăptuirii justiţiei:
    a) realizează măsuri speciale de investigaţii în condiţiile legii;
    b) desfăşoară, potrivit competenţei, activităţi de constatare a infracţiunilor şi efectuează urmărirea penală în legătură cu acestea;
    c) îndeplineşte însărcinările şi dispoziţiile în formă scrisă ale procurorului, ofiţerului de urmărire penală privind înfăptuirea acţiunilor de urmărire penală, precum şi hotărîrile judecătoreşti;
    d) planifică, organizează şi verifică activitatea specială de investigaţie în cadrul subdiviziunilor Poliţiei, în modul şi limitele cadrului legal;
    e) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale potrivit legii;
    f) caută persoanele care se eschivează de la urmărirea penală şi judecată, persoanele dispărute, precum şi bunurile care au servit la săvîrşirea infracţiunii, au păstrat asupra lor urmele acţiunilor criminale sau au constituit obiectul acestor acţiuni;
    g) reţine persoane în condiţiile stabilite de legislaţie;
    h) asigură măsurile de protecţie a martorilor şi a altor participanţi la procesul penal în condiţiile legii;
    i) foloseşte metode şi mijloace tehnico-ştiinţifice la cercetarea locului de săvîrşire a infracţiunilor şi la examinarea probelor şi a mijloacelor materiale de probă, efectuînd, prin laboratoare şi de specialişti proprii acreditaţi, expertize judiciare şi constatări tehnico-ştiinţifice, dispuse în condiţiile legii;
    j) execută mandatele şi deciziile instanţelor de judecată pentru punerea persoanelor în stare de arest preventiv, hotărîrile instanţelor de judecată, ale procurorilor şi ofiţerilor de urmărire penală pentru aducerea silită a persoanelor care, fiind citate, se sustrag de la prezentarea în organele respective;
    k) asigură securitatea judecătorilor şi a participanţilor la proces în instanţele judecătoreşti, iar în caz de necesitate, şi în afara lor, în condiţiile legii;
    l) îndeplineşte indicaţiile preşedintelui şedinţei de judecată privind aplicarea faţă de inculpat şi faţă de alte persoane a măsurilor procesuale de constrîngere prevăzute de lege;
    m) asigură paza sediilor instanţelor judecătoreşti;
    n) asigură aducerea la locul procesului judiciar a materialelor cauzei penale, a corpurilor delicte, precum şi integritatea lor;
    o) asigură ordinea publică în sediul instanţelor judecătoreşti;
    p) acordă asistenţă executorilor judecătoreşti în procesul de îndeplinire a acţiunilor executorii.
    4) În vederea acordării asistenţei populaţiei şi a autorităţilor administraţiei publice locale:
    a) stabileşte locul, timpul şi modul de audienţă a cetăţenilor, formează comisia de control al lucrului cu petiţiile şi supraveghează activitatea ei;
    b) organizează lucrările de secretariat în modul stabilit, asigură condiţiile necesare pentru regimul secret, creează comisia de control al lucrărilor secrete de secretariat şi supraveghează activitatea ei;
    c) informează, o dată la şase luni, inclusiv prin sursele mass-media, autorităţile publice centrale şi locale, asociaţiile obşteşti, colectivele de muncă, populaţia, despre starea ordinii de drept, măsurile întreprinse în vederea consolidării ei, prevenirii, curmării şi descoperirii infracţiunilor, conform structurii şi formatului aprobate prin ordinul ministrului afacerilor interne;
    d) cooperează cu organele de ocrotire a normelor de drept şi de control, în modul stabilit, în vederea asigurării procesului de combatere a criminalităţii şi menţinere a ordinii publice;
    e) acordă sprijin, potrivit legii, autorităţilor administraţiei publice locale în vederea desfăşurării activităţii acestora, participă la activităţile consiliilor şi comisiilor create pe lîngă autorităţile administraţiei publice locale în domeniul ordinii de drept, protecţiei drepturilor şi a libertăţilor omului;
    f) asigură informarea oportună a populaţiei cu privire la măsurile de securitate necesare pentru prevenirea victimizării, siguranţa personală şi protecţia bunurilor materiale;
    g) acordă primul ajutor, în caz de necesitate, persoanelor care se află în stare de neputinţă fizică sau psihologică, precum şi persoanelor care au avut de suferit în urma acţiunilor criminale sau contravenţionale, situaţiilor excepţionale de diferit caracter şi altor incidente;
    h) este antrenată în acţiuni de salvare şi evacuare a persoanelor şi a bunurilor în caz de accidente, catastrofe, incendii, calamităţilor naturale, în condiţiile legislaţiei.
    5) În vederea asigurării disciplinei şi legalităţii, instruirii şi perfecţionării permanente a efectivului poliţienesc, precum şi protecţiei juridice şi sociale a efectivului, dezvoltării şi consolidării bazei tehnico-materiale:
    a) efectuează lucrul de selectare, repartizare şi instruire profesională a personalului din subordine;
    b) exercită controlul asupra respectării necondiţionate a legislaţiei de către efectivul subordonat, legalităţii acţiunilor lor în exerciţiul atribuţiilor funcţionale, organizează examinarea în conformitate cu legislaţia în vigoare a petiţiilor;
    c) urmăreşte modul şi asigură aplicarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal;
    d) soluţionează în modul stabilit şi în limitele competenţei problemele ce ţin de numirea în funcţie, transferul, acordarea gradelor speciale corpului de comandă mediu şi superior şi efectivului de trupă, alte modificări ale raporturilor de serviciu, în condiţiile speciale;
    e) întreprinde masuri eficiente în vederea consolidării personalului subordonat, aprobă rezerva de promovare şi organizează lucrul, în acest sens;
    f) asigură organizarea şi desfăşurarea reuniunilor colegiale (consilii, comisii) pe probleme de personal şi educaţie, precum şi lucrul individual-educativ cu efectivul subordonat;
    g) stabileşte, conform cadrului legal, ordinea interioară şi programul zilei de lucru a subdiviziunii, creează condiţii pentru exercitarea de către angajaţi a atribuţiilor funcţionale şi sarcinilor încredinţate;
    h) acordă, în modul stabilit, concedii, trimite personalul în deplasări de serviciu şi efectuează atestarea efectivului conform procedurii stabilite;
    i) propune spre stimulare şi sancţionare disciplinară personalul subordonat, în modul şi ordinea stabilită;
    j) asigură distribuirea, în modul stabilit, a alocaţiilor băneşti pentru întreţinerea valorilor materiale, a efectivului, inclusiv premii, cheltuieli speciale, indemnizaţii, cheltuieli de deplasare, precum şi alte cheltuieli, în limita şi ordinea stabilită de lege;
    k) asigură evidenţa, păstrarea şi utilizarea eficientă a armamentului, muniţiilor, mijloacelor speciale, tehnicii de calcul, echipamentului inventar, utilajului de comunicaţii, aflate în gestiune;
    l) asigură inventarierea armamentului, tehnicii operative, speciale, criminalistice şi altor mijloace materiale, verifică utilizarea şi consumarea lor raţională, ţine evidenţa, păstrarea si menţinerea stării lor tehnice corespunzătoare;
    m) determină şi asigură necesarul de echipament, mijloace de transport şi telecomunicaţii destinate pentru exercitarea atribuţiilor;
    n) asigură baza tehnico-materială şi aprovizionarea cu mijloace tehnice, materiale, transport, combustibil, echipament, surse energetice, mijloace de telecomunicaţii, soluţionează problemele privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi locative ale efectivului.
    10. În exercitarea atribuţiilor, Inspectoratul General este învestit cu următoarele drepturi:
    1) să elaboreze regulamente de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor subordonate;
    2) să antreneze în procesul de elaborare şi coordonare a documentelor interne în domeniile ce ţin de competenţa sa reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, altor organizaţii şi instituţii publice;
    3) să utilizeze asistenţa externă în procesul de implementare a politicilor publice pe liniile de activitate;
    4) să elaboreze şi să expedieze spre executare decizii administrative şi interpelări privind domeniul propriu de responsabilitate;
    5) să înainteze, în modul stabilit propuneri de, proiecte de acte normative în domeniul specific de activitate;
    6) să planifice, organizeze şi să verifice activitatea specială de investigaţie în cadrul subdiviziunilor poliţiei, în modul şi limitele cadrului legal;
    7) să asigure coordonarea acţiunilor tuturor forţelor şi mijloacelor subdiviziunilor Inspectoratului General, în vederea mobilizării şi organizării activităţii orientate la realizarea sarcinilor de serviciu;
    8) în modul stabilit de legislaţie, să ceară şi să primească de la întreprinderi, instituţii, organizaţii, persoane juridice şi fizice datele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin;
    9) să solicite de la autorităţile publice centrale de specialitate, autorităţile administraţiei publice locale, de la persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, executarea sesizărilor cu privire la lichidarea cauzelor comiterii infracţiunilor şi contravenţiilor şi a condiţiilor care le generează, în limitele şi în conformitate cu competenţele stabilite de lege;
    10) să solicite accesul şi să utilizeze bazele de date oficiale în domeniul informaţiei statistice, economice şi juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi accesul la materialele din dosarele personale ale colaboratorilor subdiviziunilor subordonate;
    11) să iniţieze şi să desfăşoare anchete de serviciu, conform prevederilor cadrului legal în vigoare, inclusiv citarea angajaţilor poliţiei, pentru clarificarea circumstanţelor şi primirea explicaţiilor;
    12) să presteze servicii pentru persoanele juridice sau fizice, în corespundere cu prevederile cadrului normativ în vigoare;
    13) să exercite alte drepturi prevăzute de legislaţie.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII
INSPECTORATULUI GENERAL
    11. Inspectoratul General este condus de un şef numit de Guvern, pe un termen de 5 ani, la propunerea ministrului afacerilor interne.
    12. Şeful Inspectoratului General este asistat de un adjunct numit, la propunerea sa, prin ordinul ministrului afacerilor interne.
    13. Fişa postului şefului Inspectoratului General este aprobată de către ministrul afacerilor interne.
    14. Şeful Inspectoratului General:
    1) conduce, coordonează şi controlează activitatea Inspectoratului General şi subdiviziunilor subordonate acestuia;
    2) aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor subordonate;
    3) aprobă programele şi planurile de activitate ale Inspectoratului General, precum şi rapoartele privind realizarea lor;
    4) înaintează spre aprobare ministrului afacerilor interne proiectul bugetului anual al Inspectoratului General şi a proiectelor de rectificare a acestuia, inclusiv asigură buna gestionare a lui;
    5) organizează asigurarea tehnico-materială a activităţii Inspectoratului General şi subdiviziunilor subordonate, conform normelor stabilite;
    6) este responsabil de realizarea atribuţiilor Inspectoratului General, precum şi de organizarea activităţii subdiviziunilor subordonate;
    7) numeşte şi eliberează din funcţie personalul Inspectoratului General, şefii şi personalul subdiviziunilor, cu excepţia celor specificate la art. 7 lit. d) - e) din Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului;
    8) numeşte şi eliberează din funcţie şeful adjunct al Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău, responsabil de ordinea publică, cu acordul sau la propunerea Primarului General al municipiului Chişinău şi cu acordul Consiliului municipal Chişinău;
    9) acordă grade speciale, în condiţiile legii;
    10) acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare angajaţilor Inspectoratului General, în modul şi limitele stabilite de legislaţia în vigoare;
    11) raportează despre activitatea sa ministrului afacerilor interne şi Prim-ministrului, la solicitarea acestora;
    12) o dată la şase luni, prezintă prin intermediul mijloacelor de informare în masă un raport privind activitatea desfăşurată, conform structurii şi formatului aprobate prin ordinul ministrului afacerilor interne;
    13) înaintează ministrului afacerilor interne propunerea de înfiinţare a subdiviziunilor specializate;
    14) emite ordine şi dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine;
    15) stabileşte formele de organizare a timpului de muncă, programul de muncă şi acordarea repausului săptămînal pentru poliţişti, în conformitate cu legislaţia;
    16) exercită şi alte funcţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    15. În absenţa şefului Inspectoratului General, funcţiile acestuia sînt exercitate de către şeful adjunct.
    16. Şeful adjunct al Inspectoratului General, conform domeniilor de activitate delegate prin ordinul şefului Inspectoratului General:
    1) participă la determinarea obiectivelor şi direcţiilor prioritare de activitate în domeniile de care este responsabil;
    2) coordonează elaborarea actelor cu caracter intern şi a planurilor de activitate a Inspectoratului General, a rapoartelor despre realizarea lor;
    3) la indicaţia şefului Inspectoratului General reprezintă entitatea în relaţiile cu autorităţile publice, reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate, în modul şi limitele de competenţă;
    4) exercită şi alte atribuţii delegate de către şeful Inspectoratului General.
    17. Inspectoratul General include în structura sa:
    1) organul central de administrare;
    2) subdiviziunile specializate cu funcţii operaţionale şi de suport;
    3) subdiviziunile teritoriale, corespunzător repartizării administrativ-teritoriale.
    18. În calitate de unitate centrală de administrare şi control a Poliţiei, Inspectoratul General este reprezentat prin aparatul acestuia, care are ca funcţii de bază consolidarea capaciţilor manageriale ale subdiviziunilor Poliţiei prin monitorizarea respectării legislaţiei, implementării politicilor elaborate de Minister şi controlul modului de aplicare a acestora de către toate structurile din subordine în domeniile sale de responsabilitate, precum şi controlul modului de distribuire şi utilizare a resurselor administrative, umane, financiare şi logistice.
    19. În vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice Poliţiei, la propunerea şefului Inspectoratului, prin ordinul ministrului afacerilor interne, se înfiinţează subdiviziuni specializate, inclusiv subdiviziunea care va avea calitatea de organ de urmărire penală.
    20. Subdiviziunile specializate reprezintă unităţi ale Poliţiei de competenţă teritorială generală, subordonate Inspectoratului General, care pot crea servicii publice desconcentrate regional sau repartizate administrativ-teritorial şi se instituie conform specificului unor sectoare şi direcţii concrete de activitate.
    21. Şefii subdiviziunilor specializate sînt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordinul ministrului afacerilor interne.
    22. Structura şi regulamentele de activitate ale subdiviziunilor specializate se stabilesc prin ordinul ministrului afacerilor interne.
    23. Efectivul-limită al subdiviziunilor specializate se aprobă de Guvern la propunerea ministrului afacerilor interne.
    24. Subdiviziunile specializate cu funcţii operaţionale:
    1) Inspectoratul naţional de investigaţii se creează în scopul relevării, investigării şi descoperirii infracţiunilor deosebit de grave şi excepţional de grave, precum şi a celor cu o rezonanţă socială sporită, urmăririi şi tragerii la răspundere penală a infractorilor deosebit de periculoşi, organizării, desfăşurării şi dirijării activităţilor speciale de investigaţii şi curmării criminalităţii organizate. Inspectoratul Naţional de Investigaţii coordonează activitatea tuturor subdiviziunilor poliţiei criminale subordonate Inspectoratului General şi are o rază de acoperire pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
    2) Inspectoratul naţional de patrulare se creează în scopul asigurării şi menţinerii ordinii publice, securităţii circulaţiei rutiere, reacţionării prompte şi operative la manifestările negative, prezenţei masive şi evidente a Poliţiei în locuri publice şi de agrement, precum şi sporirii climatului de siguranţă în societate. Inspectoratul naţional de patrulare coordonează activitatea tuturor serviciilor de patrulare subordonate Inspectoratului. Raza de acoperire a Inspectoratului naţional de patrulare cuprinde municipii, oraşe şi centre raionale al căror număr de populaţie depăşeşte 20 mii locuitori, precum şi traseele naţionale.
    3) Direcţia generală urmărire penală se creează cu scopul asigurării realizării funcţiilor procesului penal, dirijării unice şi reglementării metodice în cadrul Poliţiei, prin prisma respectării principiilor procesului penal, drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Direcţia generală urmărire penală reprezintă organul de urmărire penală instituit în cadrul Inspectoratului General şi coordonează întregul proces de urmărire penală în cadrul subdiviziunilor specializate şi a celor repartizate conform principiului administrativ-teritorial.
    25. Subdiviziuni specializate cu funcţii de suport:
    1) Brigada de poliţie cu destinaţie specială „Fulger” asigură, prin metode şi procedee specifice, restabilirea ordinii publice, neutralizarea şi capturarea infractorilor deosebit de periculoşi, protecţia persoanelor a căror viaţă este în pericol, eliberarea ostaticilor, respingerea atacurilor armate sau în grup, căutarea şi reţinerea delicvenţilor evadaţi de sub arest.
    2) Centrul tehnico-criminalistic şi de expertize judiciare are misiunea de asigurare imparţiala a expertizelor tehnico-criminalistice în procesul investigării infracţiunilor şi de urmărire penală.
    3) Serviciul achiziţii şi logistică are misiunea de administrare şi dezvoltare a bunurilor materiale, organizare a activităţilor în domeniul marketingului, realizarea achiziţiilor publice, crearea condiţiilor optime de activitate, determinarea necesarului în conformitate cu normele stabilite.
    4) Centrul cooperare poliţienească internaţională este destinat asigurării schimbului internaţional cu informaţii în scopul preîntîmpinării, curmării şi descoperirii fenomenelor criminale în Republica Moldova.
    5) Serviciul poliţiei judecătoreşti asigură paza instanţelor judecătoreşti, securităţii judecătorilor şi altor participanţi la proces, ordinea publică în sediile şi în instanţele de judecată, aducerea în instanţa judecătorească a persoanelor care se eschivează să se prezinte, asistenţa executorilor judecătoreşti în procesul îndeplinirii acţiunilor executorii.
    6) Centrul chinologic este destinat soluţionării sarcinilor privind prevenirea, curmarea infracţiunilor, urmărirea şi reţinerea infractorilor, depistarea substanţelor şi mecanismelor explozive, substanţelor narcotice, depistarea cadavrelor de provenienţă umană, acordarea asistenţei metodice şi practice în domeniul chinologic subdiviziunilor Inspectoratului General.
    26. Subdiviziunile teritoriale:
    1) Poliţia se organizează în subdiviziuni teritoriale – unităţi ale Poliţiei, cu personalitate juridică, de competenţă teritorială, corespunzător împărţirii administrativ-teritoriale, subordonate Inspectoratului General, care sînt amplasate şi îşi desfăşoară activitatea în teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, în baza regulamentelor, aprobate de şeful Inspectoratului General.
    2) În municipiul Chişinău şi în Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia se organizează şi funcţionează direcţii de poliţie, conduse de şefi, asistaţi de cîte un adjunct.
    3) În cadrul Direcţiei de poliţie a municipiului Chişinău se organizează şi funcţionează inspectorate de poliţie ale sectoarelor municipale, secţii şi servicii, corespunzător organizării administrativ-teritoriale, în funcţie de întinderea teritoriului, numărul populaţiei şi importanţa obiectivelor economice şi sociale.
    4) În municipii şi raioane se organizează şi funcţionează inspectorate de poliţie, iar în sate (comune) – posturi de poliţie, arondate sectoarelor de poliţie.
    5) Pornind de la indicatorii economici, sociali, demografici şi criminologici principali, precum şi de la alte particularităţi geostrategice, inspectoratele de poliţie teritoriale se clasifică în 4 categorii:
    categoria I – municipii şi raioane al căror număr de populaţie este mai mare de 150 mii locuitori, iar poziţia geostrategică, indicatorii sociali, macroeconomici, demografici şi criminologici sînt mai complicaţi;
    categoria II – raioane al căror număr de populaţie este cuprins între 90 – 150 mii locuitori şi care dispun de infrastructură şi economie dezvoltată. De regulă, inspectoratele de poliţie de categoria II, create conform principiului administrativ-teritorial, vor include în structura lor de la 140 pînă la 200 unităţi funcţionale;
    categoria III – raioane al căror număr al populaţiei este cuprins între 60-90 mii locuitori. Inspectoratele de poliţie de categoria III vor include în structura lor de la 100 pînă la 140 unităţi funcţionale.
    categoria IV – raioane al căror număr al populaţiei este mai mic de 60 mii locuitori. Inspectoratele de poliţie de categoria IV vor include în structura lor pînă la 100 unităţi funcţionale.
    6) În scopul organizării eficiente a activităţilor specifice în teritoriu, asigurării prezenţei cît mai sporite a Poliţiei, accesibilităţii, reacţionării prompte şi oportune la toate manifestările infracţionale, prestării unor servicii care ar cuprinde întreg spectrul funcţiilor poliţieneşti de la prevenţie la relevare, investigare, cercetare a infracţiunilor şi urmărire a infractorilor, în cadrul Inspectoratelor de poliţie se organizează şi funcţionează sectoare de poliţie.
    7) Sectoarele de poliţie reprezintă unităţi inferioare ale poliţiei şi pot fi create pentru un număr de localităţi unde populaţia nu depăşeşte 20-25 mii locuitori.
    8) În unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de populaţie mai mare de 120 mii locuitori, pot fi create 6 şi mai multe sectoare, 90-120 mii locuitori – 5 sectoare, 60-90 mii locuitori – 4 sectoare şi pînă la 60 mii locuitori – 2-3 sectoare.
    9) Sectoarele de poliţie îşi desfăşoară activitatea conform principiului teritorial, ţinîndu-se cont şi de amplasarea unor obiective macroeconomice sau strategice importante (noduri, reţele de transport, întreprinderi industriale de comerţ sau de agrement etc.), precum şi aşezarea compactă a localităţilor deservite.
    10) Subdiviziunile teritoriale ale Poliţiei şi efectivul-limită al acestora se aprobă de Guvern, la propunerea ministrului afacerilor interne, iar structura lor se aprobă de către şeful Inspectoratului General.
    27. Între subdiviziunile subordonate Inspectoratului General se stabilesc relaţii de subordonare şi relaţii de colaborare. Relaţiile de subordonare reflectă transmiterea sarcinilor şi raportarea modului de realizare a acestora pe poziţie ierarhică. Relaţiile de colaborare se stabilesc în funcţie de sarcinile şi atribuţiile stabilite de prezentul Regulament şi de regulamentele de activitate ale subdiviziunilor subordonate.
    28. Personalul Inspectoratului General se compune din: poliţişti, funcţionari publici, salariaţi civili şi personal de deservire tehnică.
    29. Poliţiştii sînt funcţionari publici cu statut special.
    30. Raporturile de serviciu ale poliţistului sînt prevăzute în Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, iar în partea în care nu sînt reglementate de aceasta, se aplică prevederile Codului muncii.
    31. Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, ale salariaţilor civili şi ale personalului de deservire tehnică sînt reglementate de Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, de Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 şi de alte acte normative.
    32. Poliţistul poate cumula funcţia şi îndeplini obligaţiile de serviciu ale poliţistului temporar absent, conform legislaţiei în vigoare.
    33. Semnătura pe actele Inspectoratului General este în formă scrisă sau, în conformitate cu legislaţia, poate avea alte forme (digitală).
    34. Pentru exercitarea unor sarcini de importanţă majoră, asigurarea unor activităţi ce ţin de examinarea şi adoptarea unor decizii colegiale în diverse domenii de activitate a Inspectoratului General, precum şi în cazurile expres prevăzute în actele normative, prin ordinul şefului acestuia pot fi instituite comisii şi grupuri de lucru, permanente sau ad-hoc, în cadrul cărora pot fi antrenaţi specialişti din diferite domenii.

            Anexa nr.2
   la Hotărîrea Guvernului nr. 283
     din 24 aprilie 2013
Lista hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 334 din 8 iulie 1991 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la serviciul în organele afacerilor interne” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 2, art.3).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 17 februarie 1992 „Despre introducerea unor modificări în Regulamentul cu privire la satisfacerea serviciului de către efectivul de trupă şi corpul de comandă din organele afacerilor interne ale Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1992, nr. 2).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 892 din 5 decembrie 1994 „Pentru operarea unor modificări în Regulamentul cu privire la angajarea, drepturile, obligaţiile şi răspunderea efectivului de trupă şi corpului de comandă al organelor afacerilor interne ale Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 2, art.3).
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 922 din 6 octombrie 1999 „Privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 334 din 8 iulie 1991” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 112-114, art.977).
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 593 din 20 iunie 2000 „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la serviciul în organele afacerilor interne, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 334 din 8 iulie 1991” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 75-76, art.679).
    6. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1269 din 20 decembrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 163-165, art. 1371).
    7. Hotărîrea Guvernului nr. 530 din 28 iunie 2001 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 334 din 8 iulie 1991” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 68-71, art. 543).
    8. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 940 din 4 august 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 177-181, art. 991).
    9. Hotărîrea Guvernului nr. 1036 din 26 august 2003 „Despre modificarea Regulamentului cu privire la serviciul în organele afacerilor interne, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 334 din 8 iulie 1991” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 191-195, art. 1084).
    10. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1445 din 19 decembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 199-202, art. 1547).
    11. Punctul 1 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 709 din 6 august 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 145-147, art. 792).
    12. Hotărîrea Guvernului nr. 1086 din 22 noiembrie 2010 „Cu privire la completarea Regulamentului cu privire la serviciul în organele afacerilor interne, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 334 din 8 iulie 1991” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art. 1201).
    13. Punctul 1 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 290 din 26 aprilie 2011 „Cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 70-73, art. 325).