LPC85/2013
ID intern unic:  347734
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 85
din  19.04.2013
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 10.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 104-108     art Nr : 327
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 7 din Legea nr. 753-XIV din
23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 156, art. 764), cu modificările ulterioare, se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
„e) asigurarea tehnică a interceptării comunicărilor efectuate prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice, cu utilizarea unor mijloace tehnice speciale, conectate, în caz de necesitate, la echipamentul furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice.”
    Art. II. – Legea nr. 333-XVI din 10 noiembrie 2006 privind statutul ofiţerului de urmărire penală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 195–198, art. 918), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1), cuvintele „cu funcţie de răspundere” se exclud, iar în final alineatul se completează cu textul „şi exercită alte activităţi prevăzute expres de lege”.
    2. Articolul 6:
    alineatul (5):
    la litera c), după cuvîntul „repartizează” se introduce textul „ , prin rezoluţie,”, iar textul „dacă acestea nu au fost repartizate de către procuror” se exclude;
    literele e) şi f) vor avea următorul cuprins:
    „e) retrage, în condiţiile Codului de procedură penală, prin ordonanţă, materialele şi cauza penală de la un ofiţer de urmărire penală şi le transmite altui ofiţer de urmărire penală pentru efectuarea urmăririi penale, informînd despre  acest fapt procurorul care conduce urmărirea penală;
    f) are dreptul să reţină pentru sine sesizările, cauzele penale pentru ca personal să efectueze urmărirea penală, emiţînd o ordonanţă de primire a cauzei. În acest caz, el exercită atribuţiile ofiţerului de urmărire penală;”
    litera g) se abrogă;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Indicaţiile conducătorului organului de urmărire penală în cauzele penale se dau în scris ofiţerului de urmărire penală sau, după caz, conducătorului organului de urmărire penală ierarhic inferior, poartă caracter obligatoriu şi sînt executorii, cu excepţia cazurilor în care au fost contestate imediat şi au fost anulate de procurorul care conduce urmărirea penală sau de procurorul ierarhic superior.”
    la alineatul (7), textul „este responsabil de calitatea actelor procedurale ale acestora, înaintate procurorului în condiţiile legii,” se exclude, iar cuvintele „operative de investigaţie” se substituie cu cuvintele „speciale de investigaţii”;
    la alineatul (8), după cuvintele „nu este de acord cu” se introduc cuvintele „deciziile sau cu”, iar textul „să înainteze procurorului dosarul, anexînd obiecţiile sale scrise” se substituie cu textul „să le conteste în condiţiile stabilite de Codul de procedură penală, înaintînd procurorului care conduce urmărirea penală materialele aferente şi obiecţiile sale în scris”;
    la alineatul (9), după cuvintele „să solicite” se introduce textul „ , în baza sesizării procurorului,”;
    la alineatul (10), după cuvintele „este obligat” se introduce textul „ , în baza sesizării procurorului,”.
    3. La articolul 8 alineatul (2), după cuvintele „să le conteste” se introduce textul „ , în condiţiile stabilite de Codul de procedură penală,”.
    Art. III. – Legea nr. 371-XVI din 1 decembrie 2006 cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 14–17, art. 42), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1.  La articolul 1, alineatul (3) se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) echipele comune de investigaţii;”.
    2. La articolul 30 alineatul (3) litera a), sintagma „Ministerului Afacerilor Interne” se substituie cu textul „Poliţiei de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”.
    3. Capitolul II se completează cu secţiunea a 4-a cu următorul cuprins:
    „Secţiunea a 4-a
    Echipele comune de investigaţii
    Articolul 331. Echipele comune de investigaţii
    Autorităţile competente din cel puţin două state pot să constituie, de comun acord, o echipă comună de investigaţii, cu un obiectiv precis şi pentru o durată limitată, care poate fi prelungită cu acordul tuturor părţilor, în vederea desfăşurării urmăririi penale în unul sau în mai multe dintre statele care constituie echipa. Constituirea şi activitatea echipei se realizează conform prevederilor Codului de procedură penală.”
    4. La articolul 76, după cuvîntul „privind” se introduc cuvintele „dreptul la”, iar în final se completează cu textul  „ , conform prevederilor art. 5591 din Codul de procedură penală”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                         Marian LUPU

    Nr. 85. Chişinău, 19 aprilie 2013.