HGC285/2013
ID intern unic:  347747
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 285
din  30.04.2013
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de calculare a mărimii minimului de existenţă
Publicat : 10.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 104-108     art Nr : 344
    În temeiul alin. (5) art. 5 din Legea nr. 152 din 5 iulie 2012 cu privire la minimul de existenţă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 165, art. 555),  Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă (se anexează).
    2. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, Biroul Naţional de Statistică şi cu partenerii sociali, după publicarea prezentei hotărîri, va elabora şi aproba, în modul stabilit, Ghidul metodologic cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă, cu publicarea ulterioară a acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Biroul Naţional de Statistică va asigura, semestrial şi anual, calcularea şi publicarea în ediţiile sale oficiale a mărimii minimului de existenţă.
    4. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Sănătăţii, Biroul Naţional de Statistică, după necesităţi, dar nu mai rar decît o dată la cinci ani, va propune modificări la Regulamentul cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
    6. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 902 din 28 august 2000 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a minimului de existenţă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.115, art.1002).

    PRIM-MINISTRUL INTERIMAR                                   Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                 Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                             Veaceslav Negruţa
    Ministrul sănătăţii                                                               Andrei Usatîi

    Nr. 285. Chişinău, 30 aprilie 2013.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 285
din 30 aprilie 2013
REGULAMENT
cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă
    Regulamentul cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare şi prevede descrierea modalităţii de calculare a mărimii minimului de existenţă.
I. Calcularea mărimii minimului de existenţă
    1. Mărimea minimului de existenţă se calculează prin însumarea mărimii valorice a coşului alimentar, a cheltuielilor pentru procurarea mărfurilor industriale şi pentru achitarea serviciilor prestate, precum şi a mărimilor primelor şi contribuţiilor obligatorii.
    2. Mărimea minimului de existenţă se determină diferenţiat pe principalele grupe sociodemografice ale populaţiei şi în profil teritorial în corespundere cu art. 4 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 152 din 5 iulie 2012 cu privire la minimul de existenţă.
    3. Mărimea minimului de existenţă se calculează semestrial şi pentru anul calendaristic prin metoda normativ-statistică.
    4. Mărimea minimului de existenţă se calculează în lei pentru o persoană pe lună.
II. Principiile fundamentale de formare a coşului alimentar
    5. Seturile minime de produse alimentare incluse în coşul alimentar al minimului de existenţă se determină prin metoda normativă şi se diferenţiază pe principalele grupe sociodemografice ale populaţiei urbane şi rurale.
    6. Principiile fundamentale de formare a seturilor minime de produse alimentare sînt:
    1) satisfacerea necesităţilor fiziologice minime ale diferitor grupuri sociodemografice ale populaţiei, determinate în baza normelor necesităţilor fiziologice ale organismului uman în energie şi substanţe nutritive, aprobate de Ministerul Sănătăţii, conform recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii;
    2) luarea în considerare a structurii şi nivelului consumului real al produselor alimentare al populaţiei urbane şi rurale ale ţării;
    3) luarea în considerare a factorului sezonier, caracteristic pentru consumul diferitelor produse alimentare de către populaţia urbană şi rurală;
    4) selectarea produselor care permit asigurarea unei alimentaţii sănătoase cu cheltuieli financiare minime.
    7. Setul minim de produse alimentare se formează:
    1) pentru populaţia aptă de muncă – reieşind din particularităţile fiziologice ale organismului bărbaţilor şi femeilor în vîrsta aptă de muncă;
    2) pentru persoanele peste vîrsta de pensionare – luînd în considerare reducerea necesităţii în energie şi substanţe nutritive a persoanelor în etate;
    3) pentru copii – reieşind din necesitatea asigurării unei alimentaţii complete pentru dezvoltarea organismului copilului (cu vîrsta de pînă la un an şi pînă la 7 ani), precum şi alimentarea suplimentară pentru dezvoltarea activă fizică a copiilor (cu vîrsta de la 7 pînă la 18 ani).
    8. Produsele alimentare incluse în coşul alimentar sînt îmbinate în următoarele grupe: pîine şi produse de panificaţie; carne şi produse din carne; lapte şi produse lactate; peşte şi produse din peşte; ouă; grăsimi; zahăr şi produse de cofetărie; cartofi; legume; culturi de bostănărie; fructe, pomuşoare şi struguri, alte produse (sare, drojdie, ceai, frunză de dafin).
III. Estimarea mărimii valorice a coşului alimentar
    9. Estimarea mărimii valorice a coşului alimentar se efectuează după cum urmează:
    1)  în conformitate cu punctul 6 al prezentului Regulamentului se determină normele minime lunare în medie pe o persoană ale consumului alimentar pe principalele grupe sociodemografice ale populaţiei urbane şi rurale, prezentate în anexa la prezentul Regulament;
    2) cu utilizarea datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice şi în modul prevăzut în Ghidul metodologic cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă (în continuare – Ghidul metodologic) se stabileşte consumul sezonier al produselor alimentare de către populaţia urbană şi rurală;
    3) luînd în considerare factorul sezonier se determină normele minime lunare în medie pe o persoană ale consumului de produse alimentare de către populaţia urbană şi rurală pe trimestrele anului calendaristic;
    4) estimarea mărimii valorice a coşului alimentar lunar pe trimestrele anului calendaristic se efectuează prin înmulţirea normelor medii lunare a consumului produselor alimentare în medie pe o persoană pentru principalele grupe sociodemografice ale populaţiei urbane şi rurale la preţurile medii de consum diferenţiate în aspect teritorial în trimestrele corespunzătoare;
    5) preţurile medii de consum, utilizate pentru estimarea mărimii coşului alimentar, sînt stabilite în baza preţurilor înregistrate, fixate de către Biroul Naţional de Statistică.
    10. Estimarea mărimii valorice a coşului alimentar lunar în medie pentru semestrele I şi II se realizează prin însumarea valorilor respective pe trimestrele I – II şi pe trimestrele III – IV, calculate conform prevederilor subpunctului 4) punctul 9 din prezentul Regulament şi a împărţirii la 2 a fiecăruia din rezultatele obţinute.
    11. Estimarea mărimii valorice a coşului alimentar lunar în medie pentru anul calendaristic se efectuează prin însumarea valorilor, calculate conform punctului 10 din prezentul Regulament şi a împărţirii la 2 a rezultatului obţinut.
IV. Determinarea cheltuielilor pentru mărfurile industriale
şi servicii, a mărimilor primelor şi contribuţiilor obligatorii

    12. În cheltuielile pentru procurarea mărfurilor industriale se includ costurile pentru achiziţionarea mărfurilor combinate în următoarele categorii de produse: îmbrăcăminte, lenjerie, încălţăminte, ciorapi, articole de galanterie, veselă, rechizite şcolare, produse sanitare şi de igienă, detergenţi, medicamente.
    13. În cheltuielile pentru achitarea serviciilor se includ cheltuielile pentru serviciile locativ-comunale; serviciile transport public; comunicaţii electronice şi poştale; de protecţie a sănătăţii; serviciile prestate de către instituţiile preşcolare; serviciile de reparaţie a îmbrăcămintei, încălţămintei, aparatelor de uz casnic; serviciile rituale.
    14. Mărimile primelor şi contribuţiilor obligatorii includ primele de asigurări obligatorii de asistenţă medicală şi contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii.
    15. Cheltuielile pentru procurarea mărfurilor industriale şi pentru achitarea serviciilor, precum şi mărimile primelor şi contribuţiilor obligatorii nu sînt normate, dar se calculează prin metoda statistică, în baza datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice.
    16. Determinarea cheltuielilor pentru procurarea mărfurilor industriale şi achitarea  serviciilor, precum şi a mărimilor primelor şi contribuţiilor obligatorii se efectuează cu utilizarea ponderii acestor cheltuieli în structura reală a cheltuielilor de consum a gospodăriilor casnice în trimestrele corespunzătoare ale anului calendaristic, în modul stabilit de Ghidul metodologic.
V. Modul de calculare a mărimii minimului de existenţă
    17. Mărimea minimului de existenţă calculată pe o persoană în profil mun. Chişinău şi mun. Bălţi, oraşe şi sate se determină ca medie ponderată, luîndu-se în considerare structura pe sexe şi vîrstă a populaţiei, care locuieşte în aceste localităţi. 
    18. Mărimea minimului de existenţă calculată pentru o persoană din ţară se determină ca o mărime medie ponderată ce ţine cont de ponderea populaţiei din mun. Chişinău şi mun. Bălţi, oraşe şi sate în numărul total al populaţiei Republicii Moldova.

    anexa