HGM290/2013
ID intern unic:  347762
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 290
din  07.05.2013
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 10.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 104-108     art Nr : 347
    MODIFICAT
   
HG1413 din 27.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1502


    În scopul executării prevederilor art. 61 lit. b) din Legea nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi şi ale art. IV din Legea nr. 313 din 26 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Realizarea prezentei hotărîri se va efectua în limita alocaţiilor prevăzute anual în acest scop în bugetele instituţiilor vizate.

    PRIM-MINISTRUL INTERIMAR                                     Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                   Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                               Veaceslav Negruţa

    Nr. 290. Chişinău, 7 mai 2013.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 290
din 7 mai 2013
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG1413 din 27.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1502]
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 567 din 26 iulie 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetăţeni cu mijloace ajutătoare tehnice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.128-130, art. 642) se modifică după cum urmează:
    1) în clauza de emitere a hotărîrii, cuvintele „art. 20 din Legea nr.821-XII din 24 decembrie 1991 privind protecţia socială a invalizilor, cu modificările ulterioare” se substituie cu cuvintele „art. 51 al Legii nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi”;
    2) în Regulamentul cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetăţeni cu mijloace ajutătoare tehnice:
    punctul 4:
    la subpunctul 1), cuvintele „(din rîndul invalizilor de gradele I, II şi III, indiferent de cauza invalidităţii; veteranilor muncii şi de război; pensionarilor pentru limită de vîrstă (cu excepţia încălţămintei speciale); copiilor invalizi pînă la vîrsta de 18 ani)” se substituie cu cuvintele „(din rîndul persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii, indiferent de cauza dizabilităţii; veteranilor muncii şi de război; pensionarilor pentru limită de vîrstă (cu excepţia încălţămintei speciale); copiilor cu dizabilităţi şi copiilor cu probleme ale aparatului locomotor în vîrsta de pînă la 18 ani)”;
    la subpunctul 2), cuvintele „de gradele I şi II” se substituie cu cuvintele „severe şi accentuate”;
    la punctul 19, cuvintele „invalizi cu vîrsta” se substituie cu cuvintele „cu dizabilităţi în vîrstă”;
    la punctul 28 subpunctul 3), cuvîntul „invalid” se substituie cu cuvintele „persoană cu dizabilităţi”;
    la punctul 32 subpunctul 2), cuvintele „invalizii de război” se substituie cu cuvintele „persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului”;
    la punctul 50, cuvîntul „Invalizii” se substituie cu cuvintele „Persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului”.
    3. Regulamentul privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.929 din 15 august 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.134-137, art.1008), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 2, după cuvintele “(în continuare – instituţii financiare),” se introduc cuvintele „cu excepţia pensiilor şi alocaţiilor transferate pe conturile bancare ale beneficiarilor,”;
    2)  la punctul 3, cuvintele „la domiciliu” se substituie cu cuvintele „în localitatea de domiciliu, iar la solicitare, în cazul persoanelor în vîrstă şi persoanelor cu dizabilităţi, care din cauza stării sănătăţii nu le pot primi de sine stătător la instituţiile financiare şi/sau la oficiile poştale, pensiile şi alocaţiile acestora se distribuie la domiciliu”;
    3) la  punctul 4, cuvintele „de către Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale şi coordonată cu Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu cuvintele „prin ordinul preşedintelui Casei Naţionale”;
    4) la punctele 6 şi 17, cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”;
    5) la punctul 14, cuvintele „I sau II de invaliditate” se substituie cu cuvintele „sever sau accentuat de dizabilitate”;
    6) la punctul 19:
    cuvintele „unui an” se substituie cu cuvintele „a doi ani”;
    după cuvintele „organul de asigurări sociale” se introduc cuvintele „sau la filialele (agenţiile) instituţiilor financiare”;
    7) la punctul 22 alineatul doi, cuvintele „din ziua decesului pensionarului” se substituie cu cuvintele „anteriori datei solicitării”;
    8) punctele 24 – 27 vor avea următorul cuprins:
    „24. Alocaţiile sociale de stat se plătesc:
    a) persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii;
    b) persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii din copilărie;
    c) copiilor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii în vîrstă de pînă la 18 ani;
    d) copiilor care au pierdut întreţinătorul;
    e) persoanelor care au atins vîrsta de pensionare şi care nu au realizat venituri pasibile de asigurări sociale de stat, neîndeplinind astfel condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat.
    25. Alocaţiile sociale de stat nu se plătesc persoanelor care se află la întreţinerea deplină a statului.
    26. Alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere se plăteşte:
    a) persoanelor care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează la domiciliu un copil cu dizabilităţi severe în vîrstă de pînă la 18 ani;
    b) persoanelor cu dizabilităţi severe din copilărie;
    c) persoanelor cu dizabilităţi severe nevăzătoare.
    27. Alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere se acordă categoriilor de persoane specificate la pct. 26 lit. b) şi c), beneficiare de pensii sau alocaţii sociale de stat, şi nu poate fi stabilită concomitent.”;
    9) se introduc punctele 271, 272, 273 şi 274 cu următorul cuprins:
    „27¹. Pentru persoanele specificate la pct. 26 lit. a), alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere nu poate fi stabilită în cazul în care aceste persoane sînt beneficiare ale serviciului de asistenţă personală.
    27². Pentru categoriile de persoane specificate la pct. 26 lit. b) şi c), alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere nu poate fi stabilită în cazul în care aceste persoane se află la întreţinerea deplină a statului, sînt beneficiare ale serviciului de asistenţă personală sau sînt beneficiare ale serviciului de îngrijire socială la domiciliu.
    27³. Persoanele specificate la pct. 26 lit. a) – c) pot alege, la cerere, în schimbul serviciilor de care beneficiază (întreţinere deplină a statului, asistenţă personală, îngrijire socială la domiciliu), dreptul de a beneficia de alocaţie pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere.
    274. Informaţia privind serviciile sociale de care beneficiază persoanele specificate la pct. 26 lit. a) – c) se prezintă, la cerere, de către structurile teritoriale de asistenţă socială şi protecţie a familiei sau, după caz, de către prestatorii de servicii, iar informaţia privind prestaţiile sociale de care beneficiază persoanele specificate la pct. 26 lit. a) – c) se prezintă, la cerere, de către casele teritoriale de asigurări sociale.”;
    10) la punctul 30:
    cuvintele „unui an” se substituie cu cuvintele „a doi ani”;
    după cuvintele „organul de asigurări sociale” se introduc cuvintele „sau la filialele (agenţiile) instituţiilor financiare”;
    11) punctul 32 va avea următorul cuprins:
    „32. Plata alocaţiei stabilite, dar neîncasate pe o perioadă de 6 luni de către beneficiar se suspendă. Plata alocaţiei se reia din luna în care beneficiarul a depus cererea şi actele ce confirmă dreptul său la plata alocaţiei, aceasta fiind achitată retroactiv pe o perioadă de cel mult 3 ani anteriori datei solicitării, dar nu mai devreme de data suspendării.”;
    12) punctul 33 se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „Alocaţia se plăteşte retroactiv persoanei care s-a adresat la organul de asigurări sociale cu cererea respectivă, indiferent de faptul dacă aceasta a convieţuit cu beneficiarul care ulterior a decedat, pentru o perioadă de cel mult 3 ani anteriori datei solicitării, dar nu mai devreme de data suspendării.”;
    13) la punctul 39, cuvintele „pensionarului sau beneficiarului de alocaţie” se substituie cu cuvintele „beneficiarului, tutorelui, curatorului”;
    14) în denumirea Capitolului VIII, cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”;
    15) punctul 41 va avea următorul cuprins:
    „41. Încadrarea în alt grad de dizabilitate, conform deciziei Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurilor acestuia (în continuare – Consiliu), condiţionează modificarea cuantumului pensiei, începînd cu luna următoare celei în care s-a emis decizia Consiliului, dacă reexaminarea a avut loc în termenele stabilite.”;
    16) la punctele 42-45, cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvintele „dizabilitate”, iar cuvîntul „invalidităţii” se substituie cu cuvintele „dizabilităţii”;
    17) la punctul 452, cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”;
    18) în denumirea Capitolului IX, cuvintele „alocaţiei de invaliditate” se substituie cu cuvintele „alocaţiilor sociale de stat pentru persoanele cu dizabilităţi”;
    19) punctele 46 şi 47 vor avea următorul cuprins:
    „46. Alocaţia socială de stat pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii, persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii din copilărie, copiii cu dizabilităţi accentuate, severe şi medii în vîrstă de pînă la 18 ani  se plăteşte de la data emiterii de către Consiliu a deciziei de încadrare în gradul de dizabilitate, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei.
    În cazul în care data încadrării în gradul de dizabilitate nu coincide cu data începerii expertizei, alocaţia se plăteşte de la data începerii expertizei, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 60 de zile de la data constatării dizabilităţii.
    47. În cazul reconfirmării gradului de dizabilitate sau încadrarii într-un alt grad de dizabilitate, plata alocaţiei se reia în cuantumul de mai înainte sau în cuantumul reevaluat de la data emiterii de către Consiliu a deciziei de constatare a dizabilităţii.”;
    20) la punctul 48, cuvîntul „invalizi” se substituie cu cuvintele „persoanele cu dizabilităţi”;
    21) la punctul 49, cuvintele „de invaliditate” se substituie cu cuvintele „sociale de stat”;
    22) se introduce punctul 501 cu următorul cuprins:
    „501. Nu se efectuează reţineri din pensii în baza documentelor executorii specificate la pct. 50 lit. a) şi b) din prezentul Regulament dacă pensia nu depăşeşte mărimea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real.
    Din alocaţii nu se efectuează reţineri.”;
    23) la punctul 51, cuvintele „nelegitim în urma abuzurilor din partea beneficiarului” se substituie cu cuvîntul „neîntemeiat”;
    24) punctul 52 va avea următorul cuprins:
    „52. Sumele cu titlu de pensie sau alocaţie plătite necuvenit se reţin lunar în conformitate cu decizia organului de asigurări sociale în mărime ce nu depăşeşte 20 la sută din cuantumul pensiei sau alocaţiei.”;
    25) punctul 54 va avea următorul cuprins:
    „54. Sumele de pensie sau alocaţie plătite necuvenit şi nerecuperate de la beneficiar în legătură cu stabilirea neîntemeiată, stabilirea cu domiciliul în străinătate, expirarea termenului de stabilire, se urmăresc pe cale judiciară.”;
    26) la punctul 56 litera b), cuvintele „Consiliului de Administraţie al Casei Naţionale” se substituie cu cuvintele „comisiei instituite prin ordinul preşedintelui Casei Naţionale”;
    27) la punctul 60, cifra „10” se substituie prin cifra „25”;
    28) la punctul 62, după cuvintele „în baza dispoziţiilor de plată” se introduc cuvintele „şi/sau listelor electronice expediate”, iar cuvintele „precum şi în baza informaţiei privind sumele transferate conform dispoziţiilor de plată expediate” se exclud.
    4. Regulamentul privind modul de stabilire şi plată a ajutorului de deces, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr. 1442 din 19 decembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006 nr. 199-202, art. 1544), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 4 litera c), cuvintele „copiii inapţi pentru muncă, indiferent de vîrstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă pînă la atingerea vîrstelor menţionate” se substituie cu cuvintele „copiii cu dizabilităţi, indiferent de vîrstă, dacă dizabilitatea  a fost constatată pînă la atingerea vîrstelor menţionate”;
    2) la punctul 7, după cuvintele „cu domiciliul” se introduc cuvintele „sau cu reşedinţa”;
    3) la punctul 10, după cuvintele „în raza domiciliului” se introduc cuvintele „sau reşedinţei”;
    4) la punctul 11 alineatul unu, litera b) se exclude;
    5) la punctul 14 alineatul doi, cuvintele „constituie 900 lei” se substituie cu cuvintele „este stabilit prin Legea nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni”;
    6) la punctul 15:
    alineatul unu, cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”, iar cuvintele „egal cu suma a două pensii de care a beneficiat persoana decedată, însă nu mai puţin de 900 lei” se substituie cu cuvintele „echivalent cu cel stabilit anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat”,
    alineatul doi se exclude;
    7) la punctul 16, cuvintele „la care a fost înregistrată cererea pentru acordarea ajutorului de deces” se substituie cu cuvintele „înregistrării cererii cu toate actele necesare”;
    8) punctul 18 se completează la final cu cuvintele „ , la alegerea beneficiarului”;
    9) la punctul 21, cuvintele „la data eliberării adeverinţei de deces” se substituie cu cuvintele „la data decesului”;
    10) la punctul 22:
    după cuvintele „casa teritorială emite” se introduc  cuvintele „decizia privind stabilirea ajutorului de deces şi”;
    cuvintele „în trei exemplare” se exclud;
    11) la punctul 23, cuvintele „ , două exemplare ale dispoziţiei de plată, iar al treilea exemplar se anexează la dosar” se substituie cu cuvintele „dispoziţia de plată”;
    12) punctul 24 va avea următorul cuprins:
    „24. Beneficiarul prezintă dispoziţia de plată la filiala instituţiei de la ultimul domiciliu sau reşedinţă a decedatului, care efectuează plata ajutorului de deces.”;
    13) punctul 26 va avea următorul cuprins:
    „26. Casa Naţională, cel puţin o dată în trei zile lucrătoare, transmite listele electronice instituţiei care efectuează plata ajutorului de deces.”;
    14) punctul 27 va avea următorul cuprins:
    „27. Instituţia introduce în listele de plată informaţia privind plata ajutorului de deces prezentată de către Casa Naţională”.