LPC107/2013
ID intern unic:  347860
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 107
din  03.05.2013
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64-XII
din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
Publicat : 10.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 109     art Nr : 344
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131–133, art. 1018), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, alineatul 10 se abrogă.
    2. După articolul 7 se introduce articolul 71 cu următorul cuprins:
    „Articolul 71. Atribuţiile Guvernului în exerciţiu (demisionar)
    În cazul exprimării votului de neîncredere de către Parlament, în cazul demisiei Primului-ministru sau în cazul alegerii unui nou Parlament, Guvernul în exerciţiu (demisionar) îndeplineşte numai funcţiile de administrare a treburilor publice pînă la depunerea jurămîntului de către membrii noului Guvern.
    Principalele atribuţii ale Guvernului în exerciţiu (demisionar):
    1) asigură transpunerea în viaţă a legilor, indiferent de domeniul reglementat de acestea;
    2) exercită funcţia de conducere generală şi control asupra activităţii organelor centrale de specialitate;
    3) realizează programele de dezvoltare economică şi socială a ţării;
    4) asigură securitatea statului şi a cetăţenilor lui, îndeplinind funcţii de administrare a treburilor publice;
    5) întreprinde orice activitate de conducere şi gospodărire în chestiuni ce privesc întreaga societate.
    În vederea realizării atribuţiilor stabilite de prezentul articol, Guvernul:
    1) aprobă hotărîri şi dispoziţii în vederea executării legilor;
    2) avizează iniţiativele legislative;
    3) elaborează şi prezintă spre aprobare Parlamentului proiectul legii bugetului de stat, propune Parlamentului iniţiative legislative pentru:
    a) realizarea obligaţiilor ce rezultă din conţinutul legilor şi dispoziţiilor finale ale acestora în limita stabilită de cadrul legislativ primar;
    b) asigurarea securităţii interne şi externe a statului, menţinerea stării de legalitate, a stabilităţii sociale, economice, financiare şi politice şi pentru evitarea efectelor fenomenelor naturale şi ale factorilor imprevizibili care prezintă pericol public;
    4) poate semna acorduri internaţionale, atunci cînd semnarea acestora este necesară pentru executarea legilor adoptate de Parlamentul Republicii Moldova şi/sau acestea sînt necesare pentru asigurarea securităţii interne şi externe a statului, menţinerea stării de legalitate, a stabilităţii sociale, economice, financiare, politice şi pentru evitarea efectelor fenomenelor naturale şi ale factorilor imprevizibili care prezintă pericol public;
    5) emite acte cu caracter individual privind efectuarea remanierilor de cadre.
    În perioada în care este demisionar, Guvernul este limitat numai în dreptul său de asigurare a realizării politicii externe şi de iniţiativă legislativă în domenii ce implică elaborarea şi aprobarea unor noi programe de activitate.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI              Liliana PALIHOVICI

    Nr. 107. Chişinău, 3 mai 2013.