OMFC79/2013
ID intern unic:  348114
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 79
din  27.05.2013
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
la Ordinul nr. 150 din 22 noiembrie 2010
Publicat : 07.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 122-124     art Nr : 818
    Întru executarea prevederilor art. 27 alin.(3) lit. a) al Legii nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.72-75, art.230)
O R D O N:
    Se aprobă modificările şi completările la Normele de pregătire profesională a stagiarilor în activitatea de audit, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.150 din 22 noiembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art. 861), conform anexei.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                     Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 79. Chişinău, 27 mai 2013.


Anexă
la Ordinul ministrului finanţelor
nr. 79 din 27 mai 2013

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
la Normele de pregătire profesională a stagiarilor
în activitatea de audit

    Normele de pregătire profesională a stagiarilor în activitatea de audit, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 150 din 22 noiembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art.861), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Pe tot parcursul textului sintagma „Codului privind conduita profesională a auditorilor şi contabililor” se substituie cu sintagma „Codului etic al profesioniştilor contabili”.
    2. La punctul 3 lit. b) în final se completează cu cuvintele „şi participă la misiuni de audit”.
    3. Punctul 5 se expune în următoarea redacţie:
     „5. Stagiul are o durată de:
    a) cel puţin 6 luni – pentru persoanele care au activat cel puţin 2 ani în calitate de angajaţi ai instituţiilor publice şi private în subdiviziunile de evidenţă contabilă, audit, juridice, control financiar şi/sau fiscal, revizie şi inspectare, precum şi în subdiviziunile cu funcţii de elaborare şi/sau implementare a actelor legislative şi/sau normative în domeniile evidenţă contabilă, audit, control financiar şi/sau fiscal, revizie şi inspectare;
    b) cel puţin 2 ani – pentru alte persoane decît cele menţionate la lit. a).
    Perioada de stagiu începe de la data la care stagiarul a depus cererea şi a fost înregistrat în Registrul stagiarilor în activitatea de audit (în continuare – Registrul stagiarilor).”
    4. Punctul 6 se completează cu lit. b1) cu următorul conţinut: „b1) copia carnetului de muncă (cu prezentarea originalului);”.
    5. La punctul 8, propoziţia a doua, cuvintele „anuală a certificatului” se substituie cu cuvintele „certificatului de stagiu”, iar cuvîntul „anuale” se exclude.
    6. Punctul 10:
     se completează cu lit. b1) cu următorul conţinut:
    „b1) durata stagiului;”
    la lit. f) se exclud cuvintele „anuală a”.
    7. La punctul 13 cuvintele „2 ani” se substituie cu cuvintele „un an”.
    8. Punctul 14 se expune în următoarea redacţie:
    „14. Vizarea certificatului de stagiu se efectuează de către Ministerul Finanţelor, cu condiţia respectării de către stagiar a prevederilor prezentelor Norme, în termen de 30 de zile pentru:
    a) persoanele stabilite la pct. 5 lit. a) – după expirarea a 3 luni (perioada I) şi 6 luni (perioada II) de la data înscrierii în Registrul stagiarilor;
     b) persoanele stabilite la pct. 5 lit. b) – după expirarea primului an (perioada I) şi anului doi (perioada II) de la data înscrierii în Registrul stagiarilor.”
    9.  La punctul 15:
    se exclud cuvintele „anuală a”;
    lit. b) în final se completează cu sintagma „conform prevederilor pct. 34 al prezentelor Norme;”.
    10.  La punctul 16 cuvintele „vizarea anuală” se substituie cu „vizare”.
    11.  La punctul 18 cuvîntul „angajamente” se substituie cu cuvîntul „misiuni”.
    12.  La punctul  27:
    lit. b) după cuvintele „rapoartelor anuale” şi „anuale consolidate” se completează cu cuvintele „/situaţiilor financiare anuale” şi respectiv cu „/situaţiilor financiare anuale consolidate”;
    lit. c) cuvîntul „întreprinderilor” se substituie cu „entităţilor”.
    13. La punctul 28 după cuvintele „să constituie” se completează cu cuvintele „40 de ore pentru fiecare 3 luni şi”.
    14. La punctul 29 cuvintele „80 de zile de activităţi practice” se substituie cu sintagma „40 de zile de activităţi practice pentru fiecare 3 luni şi 80 de zile de activităţi practice pentru fiecare an de stagiu.”
    15.  La punctul 31 lit. d) şi lit. e) se exclud cuvintele „(luna)”.
    16.  La punctul 33, cuvîntul „an” se substituie cu cuvîntul „perioadă”, iar sintagma „deţin licenţă în domeniul dat” se substituie cu sintagma „activează în bază de licenţă şi/sau sînt abilitate pentru această activitate în conformitate cu legislaţia în vigoare”.
    17.  Punctul 34 se expune în următoarea redacţie:
    „34. Îndrumătorul de stagiu în termen de 10 zile după expirarea fiecărei perioade de la data înregistrării stagiarului în Registrul stagiarilor, întocmeşte confirmarea stagiului. Confirmarea stagiului reprezintă un raport scris de evaluare a stagiarului care cuprinde următoarea informaţie:
    a) progresele înregistrate de stagiar;
    b) deficienţele constatate în activitatea stagiarului;
    c) opinia generală privind evoluţia profesională a stagiarului;
    d) confirmarea orelor de activităţi teoretice şi a zilelor de activităţi practice acumulate de către stagiar pe parcursul stagiului ţinînd cont de prevederile pct. 28 şi pct. 29 ale prezentelor Norme;
    e) activităţi planificate pentru perioada următoare.”
    18.  La punctul 35 cuvintele „sfîrşitul perioadei de stagiu” se substituie cu cuvintele „finalizarea stagiului”, iar cuvintele „anului doi” se substituie cu cuvintele „perioadei II”.
    19.  La punctul 38 în prima şi a doua propoziţie cuvintele „anului doi” se substituie cu „perioadei II”.
    20.  Punctul 39 se expune în următoarea redacţie:
    „39. În cazul evaluării finale cu calificativul nesatisfăcător îndrumătorul de stagiu poate prezenta Ministerului Finanţelor, în termen de 60 de zile de la data expirării stagiului, cererea de prelungire a stagiului pentru o perioadă de maxim 3 luni/un an.” .
    21. La punctul 41 se exclud cuvintele „anuală a”.
    22. La punctul 42 cuvîntul „angajamentelor” se substituie cu „misiunilor”.
    23.  În anexa nr. 1 după primul rînd se completează cu un rînd nou cu următorul conţinut:
     „pe perioada de ___________”.
    24. În anexa nr. 3:
     numerele de telefon „22-66-29” şi „24-00-54” se substituie cu „26-25-23” şi „26-25-17” respectiv;
     cuvintele „Anul I” şi „Anul II” se substituie cu cuvintele „Perioada I” şi „Perioada II” respectiv, iar cuvintele „anului” se substituie cu cuvintele „perioadei” în ambele cazuri.