OMSC648/189/2013
ID intern unic:  348290
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 648/189
din  05.06.2013
cu privire la modificarea Normelor metodologice
de aplicare în anul 2013 a Programului unic al asigurării
obligatorii de asistenţă medicală, aprobate prin Ordinul
comun al MS şi CNAM nr.1239/253-A din 10.12.2012
Publicat : 14.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 125-129     art Nr : 868
    În scopul executării Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, nr.80 din 18 aprilie 2013, Ministerul Sănătăţii, în temeiul pct.9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31.05.2011 şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, în temeiul pct.29 lit.e) din Statut, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.156 din 11.02.2002,
O R D O N Ă :
    I. Normele metodologice de aplicare în anul 2013 a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (Capitolul IV „Modalitatea de plată şi criteriile privind contractarea prestatorilor de servicii medicale”), aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.1239/253-A din 10 decembrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Pct.124:
    lit.b) se expune în redacţie nouă:
    „b) asistenţa medicală primară – 1182267,5 mii lei, inclusiv medicamente compensate – 192449,3 mii lei;”.
    2. La pct.125 sintagma „medicamentele psihotrope şi anticonvulsivante” se substituie cu sintagma „medicamentele psihotrope, anticonvulsivante şi antidiabetice injectabile (insuline)”.
    3. La lit.c) de la pct.137 cifrele „167341,3” se substituie cu cifrele „192449,3”.
    4. Pct.141 se completează cu lit.c) cu următorul cuprins:
    „c) pentru instituţiile medico-sanitare ce prescriu antidiabetice injectabile (insuline) în conformitate cu numărul de persoane (asigurate şi neasigurate) cu diabet zaharat tip I insulinodependent conform datelor Centrului Naţional de Management în Sănătate. Suma totală constituie 25108,0 mii lei.”
    II. Controlul asupra executării prezentului ordin ni-l asumăm.

    MINISTRUL SĂNĂTĂŢII                                                         Andrei USATÎI

    DIRECTORUL GENERAL AL COMPANIEI
    NAŢIONALE DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ                      Mircea BUGA

    Nr. 648/189/A. Chişinău, 5 iunie 2013.