LPM68/2013
ID intern unic:  348373
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 68
din  05.04.2013
despre seminţe
Publicat : 21.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 130-134     art Nr : 417     Data intrarii in vigoare : 21.12.2013
    MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP60 din 03.05.18, MO176-180/01.06.18 art.324; în vigoare 01.12.18
    LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17

    NOTĂ:
   
În textul Legii sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul şi sfera de aplicare
                        a prezentei legi
    (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor de plante şi a materialului săditor.
    (2) Prezenta lege nu se extinde asupra producerii seminţelor în gospodăriile individuale în scopul utilizării acestora pentru consum personal, cu condiţia ca seminţele să nu fie expuse comercializării.
    (3) În sensul prezentei legi, termenul „sămînţă” include şi materialul săditor.
    (4) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive privind producerea, prelucrarea, certificarea calităţii și comercializarea seminţelor de plante şi a materialului săditor prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    [Art.1 al.(1) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 2. Noţiuni principale şi categorii de seminţe
    (1) În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
     ameliorator – persoană juridică sau fizică care a creat sau a descoperit şi a dezvoltat un soi;
    buletin de analiză – document eliberat de un laborator autorizat/acreditat, care adevereşte calitatea seminţelor testate prin metode standardizate;
    calităţi de soi ale seminţelor – totalitate a indicilor biologici ce caracterizează apartenenţa seminţelor la un anumit soi;
    calităţi ale valorii culturale a seminţelor – totalitate a indicilor de calitate a seminţelor ce caracterizează pretabilitatea lor;
    Catalog al soiurilor de plante – catalog în care sînt înscrise soiurile de plante admise pentru producere şi comercializare în Republica Moldova;
    certificat de calitate – document ce confirmă calitatea seminţelor, eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
    certificat de calitate la import – document ce confirmă corespunderea calităţii seminţelor importate cu cerinţele şi normele de calitate, eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
    comercializare – vînzare, deţinere pentru vînzare, ofertă de vînzare şi orice tip de cesionare, furnizare sau transfer de seminţe către o terţă parte în vederea unei utilizări comerciale;
    condiţionare a seminţelor – operaţiune prin care seminţele se aduc la anumite norme de umiditate, puritate şi calitate;
    contract de multiplicare – contract de producere a seminţelor încheiat, în condiţiile legii, între amelioratorul soiului sau reprezentantul acestuia şi un agent economic;
    control semincer – totalitate a măsurilor şi acţiunilor legate de monitorizarea şi supravegherea procesului de producere a seminţelor, precum şi de prelucrarea, certificarea şi comercializarea acestora;
    declaraţie de multiplicare – declaraţie a agentului economic înregistrat pentru producerea seminţelor, adresată Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor în vederea admiterii culturii destinate multiplicării pentru inspecţia în cîmp;
    lot de seminţe – cantitate de seminţe de un soi, omogene prin origine, ale căror calităţi sînt confirmate printr-un certificat de calitate;
    material săditor – material obţinut în urma înmulţirii generative sau vegetative, care include seminţe, sîmburi şi bulbi utilizaţi ca material biologic de reproducţie a plantelor, precum şi părţi de plantă sau plante întregi cu rădăcini folosite ca material pentru plantare;
    menţinător – persoană fizică sau juridică indicată în Catalogul soiurilor de plante ca responsabilă pentru menţinerea unui soi cu caracteristicile avute la data înscrierii în acest catalog. Menţinătorul poate fi amelioratorul soiului sau persoana căreia amelioratorul i-a transmis dreptul de menţinere a soiului printr-o tranzacţie legală;
    plantă – culturi agricole (cereale, leguminoase, plante oleaginoase, tehnice şi furajere) şi horticole (legume, pomi şi arbuşti fructiferi, viţa-de-vie, plante ornamentale, aromatice şi medicinale);
    prelucrare a seminţelor – activitate ce cuprinde cel puţin una dintre următoarele operaţiuni: condiţionarea, incluzînd precurăţarea, uscarea, curăţarea, sortarea, fasonarea, tratarea, după caz, formarea loturilor, ambalarea, etichetarea, precum şi operaţiuni auxiliare cum sînt depozitarea, păstrarea şi transportarea seminţelor;
    producere a seminţelor – activitate ce asigură multiplicarea seminţelor de soiuri înregistrate, menţinerea calităţilor de soi, biologice şi productive;
    Registru al agenţilor economici înregistraţi pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea seminţelor – registru în care sînt înscrişi agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, care activează în domeniul producerii şi/sau prelucrării, şi/sau comercializării seminţelor;
    seminţe – organe vegetative şi generative ale plantelor de cultură folosite pentru producere sau multiplicare;
    soi (hibrid, linie, clonă) – grup de plante aparţinînd unui singur taxon botanic de cel mai jos rang cunoscut, care poate fi definit prin expresia caracterelor ce rezultă dintr-un anumit genotip sau dintr-o anumită combinaţie de genotipuri, distinct de orice alt grup de plante prin expresia a cel puţin unuia dintre caractere, considerat ca entitate, avîndu-se în vedere proprietatea acestuia de a fi reprodus fără modificare. Expresia caracterelor la materialul soiului de acelaşi tip poate fi variabilă sau invariabilă, gradul de variabilitate fiind determinat de genotip sau de combinaţia de genotipuri.
    (2) În sensul prezentei legi, se definesc următoarele categorii de seminţe:
    1) seminţe ale amelioratorului – seminţe obţinute şi multiplicate de ameliorator, care corespund descrierii oficiale după distinctivitate, uniformitate şi stabilitate şi care constituie sursa iniţială a producerii seminţelor de categoria biologică prebază;
    2) seminţe prebază – seminţe provenite în urma înmulţirii seminţelor amelioratorului sub supravegherea directă a acestuia sau a menţinătorului;
    3) seminţe bază – seminţe produse de menţinător sau sub responsabilitatea directă a acestuia, care:
    a) au fost produse din seminţe prebază;
    b) sînt destinate producerii seminţelor de categorie certificate;
    c) satisfac cerinţele prevăzute de reglementările privind puritatea varietală, germinaţia etc., specificate pentru seminţele bază;
    4) seminţe de categorie certificate – seminţe care:
    a) în cazul hibrizilor, sînt produse din forme parentale pe loturi de hibridare şi provin de la forma maternă cu încrucişări controlate;
    b) în cazul soiurilor, sînt produse din seminţele bază sau seminţele de categorie certificate (reproducerile I–III) şi corespund cerinţelor în privinţa purităţii biologice, a calităţii germinative etc., specificate pentru seminţele de categoria certificate;
    5) seminţe comerciale – seminţe care:
    a) au identitate ca specie;
    b) corespund condiţiilor de calitate a seminţelor comerciale;
    c) corespund, în urma unei examinări, condiţiilor de valoare varietală;
    6) seminţe de categorie standard – seminţe de culturi legumicole, care:
    a) au suficientă identitate şi puritate varietală;
    b) sînt destinate realizării producţiei de consum;
    c) corespund condiţiilor de calitate a seminţelor;
    d) sînt supuse verificării la etapa postcontrol şi corespund identităţii şi purităţii varietale.
    Articolul 3. Fondul genetic de culturi agricole
    (1) În scopul păstrării seminţelor amelioratorului şi a seminţelor prebază, precum şi al obţinerii de noi soiuri şi hibrizi de plante, instituţiile publice din domeniul ameliorării soiurilor de plante creează şi gestionează fondul genetic de culturi agricole: de cîmp, legumicole, pomicole, nucifere, bacifere şi viţa-de-vie.
    (2) Activităţile de creare, menţinere, dezvoltare şi gestionare a fondului genetic de culturi agricole sînt reglementate prin regulament aprobat de Guvern şi se finanţează din contul mijloacelor bugetului de stat alocate în acest scop Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
Capitolul II
ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE ÎN DOMENIUL PRODUCERII, PRELUCRĂRII
ŞI PLASĂRII PE PIAŢĂ A SEMINŢELOR

    Articolul 4. Atribuţiile Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
    Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului are următoarele atribuţii:
    1) elaborează şi promovează politica de stat în domeniul producerii, prelucrării şi plasării pe piaţă a seminţelor;
    2) elaborează recomandări privind tematica cercetărilor ştiinţifice pentru crearea şi ameliorarea de soiuri şi a tehnologiilor de producere a seminţelor de plante;
    3) propune Guvernului spre aprobare zonele speciale pentru producerea seminţelor;
    4) asigură:
    a) protejarea producătorilor agricoli împotriva riscului de utilizare de seminţe sau de soiuri necorespunzătoare valorii biologice şi indicatorilor de calitate;
    b) colaborarea economică şi ştiinţifică cu organizaţiile internaţionale şi cu structurile similare din alte state în domeniul producerii, prelucrării, controlului semincer şi comercializării seminţelor în conformitate cu convenţiile şi acordurile internaţionale;
    c) cadrul organizatoric şi măsurile în vederea respectării cadrului juridic privind producerea, prelucrarea, plasarea pe piaţă a seminţelor;
    d) atragerea investiţiilor străine pentru domeniul semincer;
    e) măsurile necesare pentru remedierea deficitului de seminţe pe piaţa internă.
    Articolul 5. Atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru
                       Siguranţa Alimentelor
    (1) Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor este o autoritate administrativă, subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, şi dispune de subdiviziuni teritoriale.
    (2) Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor:
    a) colaborează pe probleme semincere cu autorităţile centrale şi locale, cu instituţiile de cercetări ştiinţifice, instituţiile de învăţămînt, cu persoane juridice de drept public sau privat, precum şi, după caz, cu persoane fizice;
    b) implementează politicile de stat în domeniul producerii, prelucrării, controlului calităţii şi comercializării seminţelor;
    c) efectuează, în scop de certificare a seminţelor, inspecţii în cîmp pentru a stabili corespunderea identităţii soiului purităţii biologice, valorii culturale, stării fitosanitare;
    d) colaborează cu organizaţiile şi asociaţiile profesionale din domeniul seminţelor şi cu agenţii economici înregistraţi pentru producerea şi/sau prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor;
    e) propune actualizarea normelor ce stabilesc noi metode de determinare a calităţii seminţelor, precum şi modernizarea aparatelor şi a utilajului utilizat la controlul calităţii seminţelor;
    f) efectuează schimbul de informaţie tehnico-ştiinţifică şi de documentaţie privind controlul calităţii seminţelor cu autorităţile similare din alte ţări;
    g) participă la elaborarea actelor normative în domeniul producerii, prelucrării şi comercializării seminţelor;
    h) elaborează sau actualizează ghiduri de inspecţie în cîmp şi de certificare a seminţelor;
    i) ţine Registrul agenţilor economici înregistraţi pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea seminţelor;
    j) efectuează înregistrarea sau sistarea înregistrării agenţilor economici în condiţiile prezentei legi;
    k) eliberează certificate de înregistrare pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea seminţelor;
    l) asigură, în limita mijloacelor alocate, finanţarea lucrărilor pentru exercitarea în teritoriu a controlului asupra sectoarelor semincere şi a pepinierelor viticole şi pomicole;
    m) acordă asistenţă opţional şi fără plată în instruirea profesională a agenţilor economici în domeniul producerii şi prelucrării seminţelor;
    n) aprobă:
    – sectoarele semincere şi de hibridare a culturilor agricole;
    – plantaţiile-mamă viticole, pomicole, de arbuşti fructiferi şi căpşuni;
    – lista inspectorilor responsabili pentru inspectarea sectoarelor semincere şi de hibridare a culturilor agricole, precum şi pentru recunoaşterea purităţii de soi în pepinierele viticole şi pomicole.
Capitolul III
TESTAREA ŞI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR DE PLANTE
    Articolul 6. Testarea şi înregistrarea soiurilor
                       de plante
    (1) Testarea şi înregistrarea soiurilor de plante se efectuează de către Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante (în continuare – Comisie de Stat) conform metodologiilor şi standardelor naţionale şi internaţionale. Comisia de Stat testează valoarea culturală şi de utilizare a soiurilor de plante autohtone şi din străinătate şi criteriile lor de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate în cazul în care se solicită înregistrarea acestor soiuri în Catalogul soiurilor de plante (în continuare – Catalogul soiurilor) şi/sau în cazul acordării brevetului pentru acestea.
    (2) Comisia de Stat, ca organ de expertiză, la solicitare, în baza rezultatelor expertizei tehnice, întocmeşte un raport de examinare tehnică pe care îl transmite Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală şi care serveşte drept temei de acordare a brevetului pentru soi de plantă. Acordarea brevetului de către Agenţia nominalizată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante, asigură protecţia juridică a soiului pe teritoriul Republicii Moldova.
    (3) Testarea soiurilor, de orice gen şi specie de plante, se efectuează în cadrul centrelor de testare amplasate în diferite zone agroclimaterice ale Republicii Moldova, care formează reţeaua de testare a soiurilor, şi în cadrul instituţiilor şi laboratoarelor de profil agricol.
    (4) Documentaţia de înregistrare a unui soi este disponibilă pentru utilizare personală exclusiv în scopuri prevăzute de legislaţie de către orice persoană, cu excepţia cazului în care informaţia este declarată de către autor confidenţială.
    Articolul 7. Radierea soiurilor de plante din
                       Catalogul soiurilor
    (1) Soiurile de plante se radiază din Catalogul soiurilor în următoarele cazuri:
    a) dacă la depunerea cererii pentru înregistrarea soiului sau în timpul examinării acesteia au fost furnizate date false în a căror bază a fost înregistrat soiul. Seminţele soiurilor în cauză (dacă acestea nu au fost comercializate) vor fi retrase imediat de pe piaţă, iar persoanele vinovate vor purta răspundere în conformitate cu prevederile Codului contravenţional;
    b) dacă soiurile înregistrate anterior şi-au pierdut valoarea culturală şi de utilizare şi nu au fost retestate;
    c) la propunerea amelioratorului sau a menţinătorului.
    (2) Seminţele soiurilor menţionate la alin. (1) lit. b) şi c), radiate din Catalogul soiurilor, se menţin în circuitul comercial pînă la epuizarea stocurilor, dar nu mai mult de 2 ani.
Capitolul IV
PRODUCEREA, PRELUCRAREA, COMERCIALIZAREA
ŞI UTILIZAREA SEMINŢELOR

    Articolul 8. Sistemul de producere a seminţelor
    (1) Sistemul de producere a seminţelor reprezintă un complex de măsuri ştiinţifice, organizatorice şi agrotehnice ce stabilesc interdependenţa funcţională dintre agenţii economici înregistraţi care activează în producerea seminţelor de toate categoriile biologice şi instituţiile responsabile din domeniu.
    (2) Sistemul de producere a seminţelor se elaborează de către instituţiile ştiinţifice ramurale de comun acord cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    (3) Amelioratorii sau menţinătorii soiurilor pun la dispoziţia agenţilor economici înregistraţi, care multiplică aceste soiuri, tehnologii specifice de producere a seminţelor pe bază de contract, încheie cu aceştia acorduri de multiplicare pentru soiurile protejate prin brevet şi asigură descrierea caracterelor morfologice în conformitate cu prevederile Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante (UPOV).
    (4) Pentru a produce seminţe în vederea plasării lor pe piaţă, agenţii economici trebuie să fie înscrişi în Registrul agenţilor economici înregistraţi pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea seminţelor (în continuare – Registru).
    (5) Agenţii economici înregistraţi trebuie să respecte tehnologiile de producere, prelucrare şi plasare pe piaţă a seminţelor, prevederile legale privind protecţia soiurilor de plante protejate prin brevet şi poartă răspundere de calitatea seminţelor.
    (6) Producerea seminţelor, a materialului de înmulţire şi a celui săditor din categoriile biologice prebază şi bază revine amelioratorului şi menţinătorului.
    (7) Producerea seminţelor, a materialului de înmulţire şi a celui săditor din categoriile biologice bază, certificat, standard şi comercial revine agenţilor economici înregistraţi.
    (8) Producătorii agricoli trebuie să respecte distanţele de izolare faţă de sectoarele semincere (pepiniere) în baza unui acord în scris între părţi.
    (9) Producătorii de seminţe trebuie să ţină Registrul de intrări şi ieşiri ale seminţelor (conform modelului din anexa nr. 1) în scop de asigurare a trasabilităţii acestora.
    (10) Producerea seminţelor modificate genetic urmează a fi autorizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 755-XV din 21 decembrie 2001 privind securitatea biologică.
    Articolul 9. Prelucrarea şi plasarea pe piaţă a seminţelor
    (1) Condiţionarea, calibrarea, ambalarea, depozitarea şi păstrarea seminţelor se realizează de către producătorii de seminţe şi/sau de către agenţii economici specializaţi în prelucrarea seminţelor.
    (2) Sînt admise pentru comercializare şi utilizare în scop de înfiinţare a plantaţiilor de producţie-marfă doar seminţele de soiuri înregistrate în Catalogul soiurilor.
    (2) Sînt admise pentru comercializare şi utilizare în scop de înființare a plantațiilor de producţie-marfă doar semințele de soiuri înregistrate în Catalogul soiurilor de plante, Catalogul comun al soiurilor de plante agricole al Uniunii Europene (The Common Catalogue of Varieties of Agricultural Plant Species), Catalogul soiurilor de specii de legume al Uniunii Europene (The Catalogue of Varieties of Vegetable Species), Catalogul comun al soiurilor de viță de vie al Uniunii Europene (The Common Catalogue of Varieties of Vine) și/sau în Sistemul informațional al materialului de înmulțire și plantare fructifer FRUMATIS (Fruit Reproductive Material Information System).
    [Art.9 al.(2) în redacția LP60 din 03.05.18, MO176-180/01.06.18 art.324; în vigoare 01.12.18]
   
(21) Agenții economici înregistrați pentru producerea și/sau prelucrarea, și/sau comercializarea semințelor au obligația de a depozita, manipula, trata și transporta semințele pe specii, pe soiuri de plante, pe categorii și loturi de semințe, ambalate și etichetate conform legislației.
    [Art.9 al.(21) introdus prin LP60 din 03.05.18, MO176-180/01.06.18 art.324; în vigoare 01.12.18]
    (3) Nu se admite comercializarea şi utilizarea seminţelor în scopuri de înfiinţare a plantaţiilor de producţie-marfă a căror calitate nu a fost asigurată de către producător.
    [Art.9 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (4) Agentul economic înregistrat pentru comercializarea seminţelor este responsabil de calitatea seminţelor plasate pe piaţă.
    (4) Agenții economici înregistrați pentru producerea și/sau prelucrarea, și/sau comercializarea semințelor poartă răspundere pentru identitatea și calitatea acestora, precum și repară prejudiciile cauzate în rezultatul comercializării semințelor care nu corespund cerințelor legislației.
    [Art.9 al.(4) în redacția LP60 din 03.05.18, MO176-180/01.06.18 art.324; în vigoare 01.12.18]
    (5) Agentul economic înregistrat pentru comercializarea seminţelor are dreptul să împuternicească distribuitori pentru comercializarea seminţelor cu amănuntul în numele său, în ambalaje mici sau la bucată în ambalaj individual. Distribuitorii împuterniciţi nu sînt supuşi înregistrării.
    (6) Agentul economic înregistrat pentru comercializarea seminţelor are următoarele obligaţii:
    a) să emită o împuternicire anuală sau pe anumite perioade pentru fiecare distribuitor care comercializează seminţe în numele său pentru a fi prezentată la cererea autorităţilor;
    b) să oblige distribuitorii împuterniciţi conform prevederilor de la lit. а) să ţină evidenţa cantităţilor de seminţe primite şi vîndute;
    c) să deţină date despre distribuitorii împuterniciţi, cuprinzînd numele, adresa, locul de comercializare a producţiei şi sortimentul acestora pentru a le pune la dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor şi a subdiviziunilor teritoriale ale acesteia.
    (7) Normele şi cerinţele privind prelucrarea şi plasarea pe piaţă a seminţelor sînt elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului şi aprobate de Guvern.
    (7) Normele și cerințele privind producerea, prelucrarea și plasarea pe piață a semințelor sînt elaborate de autoritatea administrativă centrală responsabilă de domeniul agriculturii și aprobate de Guvern, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
    [Art.9 al.(7) în redacția LP60 din 03.05.18, MO176-180/01.06.18 art.324; în vigoare 01.12.18]
    (8) Nu fac obiectul comercializării:
    a) seminţele furnizate organismelor oficiale de testare şi inspecţie;
    b) seminţele furnizate prestatorilor de servicii în vederea transformării sau condiţionării dacă prestatorul de servicii nu obţine dreptul asupra seminţelor furnizate astfel;
    c) seminţele brute furnizate, cu anumite condiţii, prestatorilor de servicii în vederea producerii unor materii prime agricole destinate unor scopuri industriale sau seminţele înmulţite în scopuri de procesare dacă prestatorul de servicii nu obţine dreptul asupra seminţelor furnizate sau asupra recoltei.
    (9) Plasarea pe piaţă a seminţelor modificate genetic este permisă după autorizarea în modul stabilit de Legea nr. 755-XV din 21 decembrie 2001 privind securitatea biologică.
    Articolul 10. Ambalarea şi etichetarea seminţelor
    (1) Seminţele se plasează pe piaţă în ambalaje închise şi etichetate, iar menţiunile înscrise pe etichetă trebuie să reflecte şi să ateste identitatea şi calitatea acestora, inclusiv starea fitosanitară.
    (2) Seminţele tratate chimic sau biologic se introduc în circuitul comercial numai în ambalaje pe care trebuie să fie imprimată o inscripţie de avertizare despre tratamentul respectiv.
    (3) Seminţele nu pot circula pe piaţa internă decît în ambalaje şi cu etichete originale. Reambalarea şi reetichetarea sînt permise numai agenţilor economici înregistraţi, sub supravegherea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
    (4) În cazul în care seminţele sînt modificate genetic, pe etichetă trebuie să fie imprimată următoarea informaţie: „Produsul conţine organisme modificate genetic”.
    [Art.9 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 11. Importul seminţelor
    (1) Sînt admise la import numai seminţele soiurilor de plante înscrise în Catalogul soiurilor.
    (1) Este admis importul doar al seminţelor soiurilor de plante înregistrate în Catalogul soiurilor de plante, Catalogul comun al soiurilor de plante agricole al Uniunii Europene (The Common Catalogue of Varieties of Agricultural Plant Species), Catalogul soiurilor de specii de legume al Uniunii Europene (The Catalogue  of  Varieties  of Vegetable Species), Catalogul comun al soiurilor de viță de vie al Uniunii Europene (The Common Catalogue of Varieties of Vine)  și/sau în Sistemul informațional al materialului de înmulțire și plantare fructifer FRUMATIS (Fruit Reproductive Material Information System).
    [Art.11 al.(1) în redacția LP60 din 03.05.18, MO176-180/01.06.18 art.324; în vigoare 01.12.18]
    (2) Importul seminţelor în scop de multiplicare poate fi efectuat de către agenţii economici înregistraţi în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (3) Importul seminţelor de către agenţii economici neînregistraţi se efectuează pentru necesităţi proprii de plantare, fără drept de multiplicare sau de comercializare pe piaţa internă.
    (4) Sînt admise la import seminţele soiurilor de plante neînscrise în Catalogul soiurilor, cu o notificare către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, transmisă cu cel puțin 10 zile lucrătoare pînă la import, dacă ele sînt destinate:
    (4) Este admis importul seminţelor soiurilor de plante care nu sînt înregistrate în Catalogul soiurilor de plante, Catalogul comun al soiurilor de plante agricole al Uniunii Europene (The Common Catalogue of Varieties of Agricultural Plant Species), Catalogul soiurilor de specii de legume al Uniunii Europene (The Catalogue  of  Varieties of Vegetable Species), Catalogul comun al soiurilor de viță de vie al Uniunii Europene (The Common Catalogue of Varieties of Vine)  și/sau în Sistemul informațional al materialului de înmulțire și plantare fructifer FRUMATIS (Fruit Reproductive Material Information System), cu transmiterea unei notificări către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor cu cel puţin 10 zile lucrătoare pînă la data importului, dacă semințele sînt destinate:
    [Art.11 al.(4) în redacția LP60 din 03.05.18, MO176-180/01.06.18 art.324; în vigoare 01.12.18]
    [Art.11 al.(4) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    a) cercetărilor ştiinţifice în cadrul relaţiilor de colaborare dintre instituţiile de cercetări ştiinţifice şi instituţiile de învăţămînt superior de profil agricol;
    b) testărilor oficiale efectuate de Comisia de Stat;
    c) suplimentării unei varietăţi reprezentate cu mai puţin de 10 soiuri în Catalogul soiurilor cu soiuri ce se regăsesc în Catalogul comun al soiurilor de plante al Uniunii Europene;
    d) organizării loturilor demonstrative şi pentru expoziţii pe suprafeţe limitate (3 loturi de pînă la 1 ha de fiecare soi);
    e) reproducerii pentru export. Lista unor astfel de seminţe se aprobă de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Seminţele reproduse se reexportă integral atît ca seminţe, cît şi ca produse derivate.
    (41) Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor este obligată să vizeze, imediat și gratis, un exemplar al notificării indicate la alin. (4), care va fi proba înștiințării și înregistrării corespunzătoare a lotului de semințe în cauză pentru alte autorități publice. În cazul în care Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, în decursul a 10 zile de la recepționarea notificării, depistează că datele indicate în notificare sau în documentele anexate sînt eronate și/sau lotul de semințe notificat nu corespunde criteriilor de la alin. (4), atunci aceasta înștiințează autoritățile vamale și postul său de inspecție la frontieră despre nulitatea notificării și imposibilitatea introducerii lotului notificat.
    [Art.11 al.(41) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (5) La notificarea prevăzută la alin. (4) se anexează următoarele documente:
    [Art.11 al.(5) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    a) contractul de livrare la import, cu specificarea fiecărui lot de seminţe;
    b) certificatul fitosanitar, eliberat de autoritatea fitosanitară competentă a statului exportator.
    (6) Agenții economici efectuează importul semințelor de plante și materialului săditor în temeiul certificatului fitosanitar eliberat de autoritatea fitosanitară competentă a statului exportator. La intrarea în țară, importatorul primește pașaportul fitosanitar, care este eliberat la frontieră de inspectorii posturilor de control sanitar-veterinar și fitosanitar ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
    [Art.11 al.(6) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (7) După importul seminţelor în baza certificatului fitosanitar, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor efectuează, după caz, controlul loturilor de seminţe şi eliberează agentului economic, gratis, documentul de control. La solicitarea agentului economic, Agenția Naţională pentru Siguranţa Alimentelor poate elibera, contra plată, certificatul de calitate sau buletinul de analiză care se atestă oficial calitatea semințelor verificate. Certificatul de calitate eliberat de Agenția Naţională pentru Siguranţa Alimentelor are aceeași valoare juridică ca și certificatul de calitate eliberat de un laborator acreditat.
    [Art.11 al.(7) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (8) Seminţele se comercializează în limita termenului indicat în documentul de control eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor. În cazul expirării termenului indicat, seminţele vor fi controlate repetat, cu eliberarea unui nou document de control.
    [Art.11 al.(8) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.11 al.(9) abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (10) Importul seminţelor modificate genetic este permis numai după autorizarea importului în conformitate cu Legea nr. 755-XV din 21 decembrie 2001 privind securitatea biologică.
    Articolul 12. Exportul şi reexportul seminţelor
    (1) Exportul şi reexportul seminţelor se admit numai după certificarea loturilor de seminţe.
    (2) Agenţii economici efectuează exportul seminţelor în baza următoarelor documente:
    a) certificatul fitosanitar de model internaţional pentru seminţe la export, eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
    b) certificatul de calitate a semințelor pentru export (blanchetă de culoare oranj), eliberat de un laborator acreditat;
    [Art.12 al.(2), lit.b) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    c) contractul de export cu specificarea fiecărui lot de semințe.
    [Art.12 al.(2), lit.c) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (3) Eliberarea certificatului de calitate la exportul materialului de înmulţire şi al celui săditor se efectuează în baza certificatului de valoare biologică, eliberat producătorului de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor sau de un laborator acreditat. Certificatul de valoare biologică se eliberează la necesitate, la solicitarea agentului economic. Certificatul de valoare biologică eliberat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor are aceeași valoare juridică ca și certificatul de valoare biologică eliberat de un laborator acreditat.
    [Art.12 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (4) Se interzice solicitarea altor documente permisive în cazul în care seminţele sînt însoţite de certificatul fitosanitar şi de cel de calitate.
    (5) Exportul seminţelor modificate genetic este permis numai după autorizarea exportului în conformitate cu Legea nr. 755-XV din 21 decembrie 2001 privind securitatea biologică.
Capitolul V
ÎNREGISTRAREA AGENŢILOR ECONOMICI
    Articolul 13. Condiţiile de înregistrare a agenţilor
                          economici
    (1) Producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea seminţelor se realizează de către agenţii economici înregistraţi de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor în Registru, cu condiţia respectării următoarelor cerinţe:
    1) pentru producerea seminţelor:
    a) să dispună, cu drept de posesie şi/sau de folosinţă, de terenuri agricole:
    – pentru culturile de cîmp – cel puţin 300 ha;
    – pentru culturile legumicole, bostănoase şi de cartof în sol deschis – cel puţin 30 ha, iar pentru producerea formelor parentale în spaţii protejate – cel puţin 180 m²;
    b) să dispună, cu drept de posesie şi/sau de folosinţă, de terenuri agricole cu suprafaţa de peste 0,5 ha pentru înfiinţarea pepinierelor (înfiinţarea se admite numai în baza proiectelor elaborate de instituţiile specializate);
    c) să dispună de bază biologică pentru multiplicare (seminţe, sîmburi, ramuri altoi, portaltoi, arbuşti fructiferi etc.) sau de contract privind producerea seminţelor încheiat cu amelioratorul sau cu menţinătorul;
    d) să dispună, cu drept de posesie şi/sau de folosinţă, de spaţii de depozitare şi de prelucrare dotate cu utilaj şi echipament pentru menţinerea calităţii seminţelor;
    e) să respecte asolamentele şi normele privind producerea, condiţionarea, prelucrarea, păstrarea şi comercializarea seminţelor;
    2) pentru prelucrarea seminţelor, să dispună, cu drept de posesie şi/sau de folosinţă, de:
    a) spaţii de depozitare, păstrare şi condiţionare;
    b) utilaje de condiţionare, uscare, tratare, ambalare, cîntărire şi etichetare;
    c) mijloace de transport, după caz;
    3) pentru comercializarea seminţelor:
    a) să dispună, cu drept de posesie şi/sau de folosinţă, de spaţii de depozitare şi de comercializare dotate cu utilaje şi echipament pentru menţinerea calităţii seminţelor;
    b) să respecte normele privind calitatea seminţelor.
    (2) Pentru a obţine înscrierea în Registru, agenţii economici depun la Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor următoarele documente:
    a) cererea privind înregistrarea, cu indicarea activităţii respective (producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea seminţelor);
    b) copia de pe actul de înregistrare a întreprinderii;
    c) copia de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de locaţiune a imobilului unde se va desfăşura activitatea înregistrată;
    d) copia de pe documentul ce confirmă deţinerea, în proprietate sau în folosinţă, a terenului agricol (pentru producere);
    e) declaraţia pe propria răspundere privind multiplicarea seminţelor sau contractul de producere a seminţelor, încheiat cu amelioratorul sau cu menţinătorul.
    Articolul 14. Procedura de înregistrare a agenţilor
                         economici
    (1) Cererea tipizată privind înregistrarea, prezentată în anexa nr. 2 la prezenta lege, se pune la dispoziţia solicitanţilor de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor.
    (2) Solicitantul prezintă cererea completată şi documentele anexate prevăzute la art. 13 alin. (2) Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor. Inspectorul responsabil din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor verifică autenticitatea documentaţiei prezentate şi, în cazul în care nu au fost prezentate toate documentele indicate, setul de documente se respinge în momentul de depunere a cererii.
    (3) Inspectorul teritorial în a cărui rază de activitate se află agentul economic, în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii, în urma vizitei la faţa locului, întocmeşte un proces-verbal în care propune, după caz, înregistrarea sau refuză înregistrarea agentului economic.
    (4) Refuzul de înregistrare va fi motivat, indicîndu-se în procesul-verbal condiţiile de înregistrare referitoare la domeniul de activitate solicitat pe care agentul economic nu le îndeplineşte.
    (5) În cazul în care sînt întrunite toate condiţiile stabilite pentru înregistrare, în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor eliberează solicitantului certificatul de înregistrare, conform modelului din anexa nr. 3.
    (6) În cazul în care solicitantul nu întruneşte condiţiile prevăzute la art. 13, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor refuză înregistrarea, iar solicitantul are dreptul să depună o nouă cerere atunci cînd consideră că întruneşte condiţiile necesare.
    (7) Certificatul de înregistrare se eliberează de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor pentru o perioadă de 5 ani.
    (8) Certificatul de înregistrare va avea număr de ordine, ce devine şi număr de cod unic înscris pe certificatul eliberat agentului economic pentru activitatea desfăşurată.
    (9) În cazul în care agentul economic a pierdut certificatul de înregistrare, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor eliberează duplicatul acestuia. Pentru eliberarea duplicatului certificatului de înregistrare solicitantul depune cererea de eliberare a duplicatului şi copia de pe avizul publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova privind pierderea certificatului de înregistrare.
    (10) Duplicatul certificatului de înregistrare se eliberează solicitantului în termen de 7 zile lucrătoare din ziua depunerii cererii privind eliberarea acestuia, fără a sista activitatea agentului economic înregistrat.
    (11) Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor asigură arhivarea documentaţiei în al cărei temei a fost eliberat certificatul de înregistrare sau a fost sistată înregistrarea.
    (12) Certificatele de înregistrare se eliberează agenţilor economici gratis, iar cheltuielile de editare sînt suportate de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor.
    (13) Lista agenţilor economici înscrişi în Registru se plasează pe pagina web a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului şi pe cea a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
    Articolul 15. Modul de ţinere a Registrului
    (1) Registrul, conform modelului din anexa nr. 4, este ţinut de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor atît în formă manuală (pe suport de hîrtie), cît şi în formă electronică. Ţinerea manuală a Registrului este obligatorie şi în cazul ţinerii electronice a acestuia. În cazul în care datele din Registrul ţinut şi în formă manuală şi în formă electronică nu corespund, se consideră autentice datele din Registrul ţinut în formă manuală.
    (2) Ţinerea Registrului se efectuează în corespundere cu Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre.
    (3) Registrul se completează în limba de stat.
    (4) Filele Registrului sînt şnuruite, numerotate şi vizate prin semnătura conducătorului Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor. Numărul filelor se indică pe ultima pagină. Se interzice înlocuirea filelor din Registru, extragerea lor şi alipirea unor file noi.
    (5) În Registru, datele se înscriu în ordine cronologică. Spaţiile libere dintre rîndurile de pe filele Registrului se marchează pentru a se elimina posibilitatea introducerii altor înscrieri.
    (6) Înscrierile în Registru se vor efectua atît cu cifre, cît şi cu litere, citeţ şi clar, fără prescurtări, pentru a se evita interpretarea diversă. Înscrierile se efectuează astfel încît să se elimine posibilitatea ştergerii (radierii, distrugerii) lor prin metode mecanice.
     Articolul 16. Modul de introducere a modificărilor
                           în Registru
    (1) Agentul economic este obligat ca, în termen de 7 zile lucrătoare de la data modificării datelor înscrise anterior în Registru, să depună la Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor cererea de introducere a modificărilor în Registru şi documentele ce confirmă modificarea datelor.
    (2) În cazul în care Registrul nu dispune de suprafaţă suficientă pentru introducerea modificărilor, acestea pot fi efectuate separat pe o foaie de hîrtie, care se fixează în dreptul înscrierii respective, aplicîndu-se viza persoanei împuternicite, cu indicarea datei introducerii modificării respective. O parte a vizei persoanei împuternicite trebuie să se extindă pe foaia fixată.
    (3) Modificările datelor intră în vigoare la data consemnării lor în Registru.
    (4) Introducerea modificărilor consemnate în Registru nu atrage modificarea numărului de înregistrare a agentului economic. Introducerea modificărilor în Registru se efectuează la dispoziţia conducătorului Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, cu eliberarea concomitentă a acesteia agentului economic.
    (5) Persoana împuternicită a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor este obligată să informeze, în termen de 3 zile calendaristice de la data consemnării modificărilor în Registru, subdiviziunea teritorială corespunzătoare şi agentul economic despre introducerea modificărilor, indicînd:
    a) numărul de înregistrare a agentului economic;
    b) datele care au fost modificate;
    c) data consemnării modificărilor.
    Articolul 17. Sistarea înregistrării
    (1) În cazul în care agentul economic înregistrat nu întruneşte condiţiile privind activitatea indicată în certificatul de înregistrare, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor sistează înregistrarea acestuia.
    (2) Sistarea înregistrării agentului economic se efectuează în conformitate cu prezenta lege, în baza procesului-verbal întocmit de inspector.
    (3) Sistarea înregistrării agentului economic va fi precedată, după caz, de transmiterea unui avertisment în formă scrisă agentului economic, în care se vor indica condiţiile de înregistrare pe care acesta nu le întruneşte. Pentru înlăturarea neconformităţilor, agentului economic înregistrat i se acordă un termen de 20 de zile calendaristice din momentul de transmitere a avertismentului, iar în cazul neînlăturării acestora, înregistrarea se sistează.
    (4) Sistarea înregistrării agentului economic se efectuează cu adresarea ulterioară în instanţa de judecată din partea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, conform art. 17 din Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    (5) Temeiuri pentru sistarea înregistrării agentului economic înregistrat pentru producerea seminţelor sînt:
    a) reducerea suprafeţelor de terenuri agricole, stabilite de prezenta lege;
    b) lipsa bazei biologice destinate multiplicării (seminţe, sîmburi, ramuri altoi, portaltoi vegetativi, arbuşti fructiferi);
    c) încălcarea cerinţelor de producere a seminţelor;
    d) lipsa documentelor necesare referitoare la sectoarele semincere (pepiniere), la provenienţa materialului semincer, precum şi nerespectarea procedurii de completare şi de ţinere a acestora.
    (6) Temeiuri pentru sistarea înregistrării agentului economic înregistrat pentru prelucrarea seminţelor sînt:
    a) lipsa spaţiilor de depozitare şi de condiţionare;
    b) lipsa utilajelor de condiţionare, uscare, tratare şi a echipamentelor necesare în activitatea de prelucrare;
    c) lipsa documentelor ce confirmă procedura de prelucrare a materialului semincer.
    (7) Temeiuri pentru sistarea înregistrării agentului economic înregistrat pentru comercializarea seminţelor sînt:
    a) introducerea în circuitul comercial a seminţelor fără certificat de calitate;
    b) lipsa spaţiilor de depozitare şi de comercializare.
    (8) După înlăturarea neconformităţilor ce au stat la baza sistării înregistrării, agentul economic poate cere anularea sistării.
    Articolul 18. Răspunderea pentru nerespectarea
                         prevederilor prezentei legi
    În cazul încălcării prevederilor prezentei legi, agenţii economici şi persoanele cu funcţii de răspundere poartă răspundere în conformitate cu prevederile Codului contravenţional.
Capitolul VI
CONTROLUL DE STAT ASUPRA CALITĂŢII
SEMINŢELOR

    Articolul 19. Controlul semincer şi certificarea
                          seminţelor
    (1) Controlul semincer, eliberarea certificatelor şi supravegherea agenţilor economici înregistraţi se efectuează de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (2) Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor poate elibera, la solicitarea agenților economici, următoarele certificate:
    a) certificatul de calitate a semințelor/buletinul de analiză a semințelor pentru uz intern;
    b) certificatul de valoare biologică.
    Termenul de eliberare a documentelor prevăzute la lit. a) este de 7–21 de zile lucrătoare, în funcție de specia testată, iar termenul de eliberare a certificatului prevăzut la lit. b) este de o zi lucrătoare de la data depunerii cererii.
    [Art.19 al.(2) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (3) Determinarea calităţii seminţelor se efectuează de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, la solicitarea agentului economic, la prezentarea de către acesta:
    a) a probei de laborator prelevate de inspectorul de stat în conformitate cu cerinţele naţionale sau internaţionale;
    b) a procesului-verbal de prelevare a probelor, întocmit de inspectorul de stat şi semnat de ambele părţi;
    c) a documentului de inspecţie în cîmp sau a certificatului de calitate eliberat anterior;
    d) a documentelor ce adeveresc provenienţa seminţelor importate.
    (4) Sînt supuse controlului semincer şi certificării în condiţiile prezentei legi următoarele categorii de seminţe:
    a) seminţe prebază;
    b) seminţe bază;
    c) seminţe certificate;
    d) seminţe comerciale de plante oleaginoase şi furajere.
    (5) Certificatul pentru materialul de înmulțire și cel săditor importat poate fi eliberat de subdiviziunea teritorială a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, la solicitarea agentului economic.
    [Art.19 al.(5) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
(6) Termenul de valabilitate, precum și modul de eliberare, retragere și/sau suspendare a certificatelor prevăzute la alin. (2) și (5) se stabilesc în procedurile elaborate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și aprobate de Guvern.
    [Art.19 al.(6) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 20. Împuternicirile inspectorului de stat pentru
                         control semincer
    (1) Controlul sectoarelor semincere (inspecţia în cîmp) se efectuează de către inspectorii de stat ai Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, nominalizaţi anual prin ordinul directorului Agenţiei, în baza declaraţiilor de multiplicare prezentate Agenţiei.
    (2) Inspectorul de stat, în limitele competenţei sale, este împuternicit:
    a) să efectueze controlul sectoarelor semincere (pepinierelor), seminţelor, să declaseze şi să rebuteze sectoarele semincere şi de producere a materialului săditor în caz de încălcare a tehnologiei de producere a seminţelor şi a materialului săditor;
    b) să aibă acces liber pe sectoarele semincere (pepiniere), în depozitele de păstrare a seminţelor, în unităţile de comercializare a acestora, la liniile tehnologice de prelucrare, ambalare şi etichetare;
    c) să solicite agenţilor economici înregistraţi pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea seminţelor informaţiile şi documentele respective despre sectoarele semincere (pepinierele), precum şi despre cantitatea, calitatea seminţelor, pentru a asigura trasabilitatea acestora.
    (3) Procedurile de control prevăzute la alin. (2) vor fi exercitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător şi ale Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 21. Intrarea în vigoare
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni:
    a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va asigura revizuirea şi anularea de către ministere şi de către alte autorităţi administrative centrale a actelor normative ce contravin prezentei legi;
    c) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege.
    (3) Licenţele de activitate eliberate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi rămîn valabile pînă la expirarea termenului de valabilitate.
    Articolul 22. Abrogarea unor acte legislative
    La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:
    Legea nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 despre seminţe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1–4, art. 6);
    art. II din Legea nr. 1333-XIV din 27 octombrie 2000 pentru modificarea Legii nucului şi Legii despre seminţe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 149–151, art. 1110);
    art. XXII din Legea nr. 333-XV din 24 iulie 2003 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 200–203, art. 773);
    Legea nr. 297-XVI din 17 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 despre seminţe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 172–175, art. 841);
    art. XXXII din Legea nr. 280-XVI din 14 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 94–96, art. 349);
    art. VII din Legea nr. 187-XVI din 10 iulie 2008 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 138–139, art. 567);
    art. VII din Legea nr. 226-XVI din 30 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 204–205, art. 750);
    art. V din Legea nr. 9-XVI din 3 februarie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 55–56, art. 157);
    art. XXII din Legea nr. 131-XVIII din 23 decembrie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 23–24, art. 35);
    art. II din Legea nr. 85 din 13 aprilie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 120–125, art. 392).

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                Liliana PALIHOVICI

    Nr. 68. Chişinău, 5 aprilie 2013.

   
anexa nr.1

   
anexa nr.2

   
anexa nr.3

   
anexa nr.4