LPC115/2013
ID intern unic:  348376
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 115
din  23.05.2013
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1308-XIII
din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul
de vînzare-cumpărare a pămîntului
Publicat : 21.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 130-134     art Nr : 419
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic – Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 147–149, art. 1161), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Autentificarea notarială a contractelor de vînzare-cumpărare a terenurilor este obligatorie, cu excepţia contractelor de vînzare-cumpărare a terenurilor agricole proprietate privată cu suprafaţa de pînă la 0,25 hectare, atribuite conform art. 12 din Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991, confirmate prin certificatul eliberat de primăria respectivă.”
    2. La articolul 5 alineatul (3), litera c) se completează cu textul „ , cu excepţia contractelor de vînzare-cumpărare a terenurilor agricole proprietate privată cu suprafaţa de pînă la 0,25 hectare, atribuite conform art. 12 din Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991”.
    3. La articolul 23 alineatul (2), după cuvintele „de la data autentificării notariale” se introduce textul „sau de la data încheierii  contractului de vînzare-cumpărare în cazul în care autentificarea notarială nu este obligatorie”.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                    Liliana PALIHOVICI

    Nr. 115. Chişinău, 23 mai 2013.