OMFC85/2013
ID intern unic:  348440
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 85
din  14.06.2013
cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului
 privind certificarea auditorilor interni din sectorul public
Publicat : 25.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 135     art Nr : 924     Data intrarii in vigoare : 25.06.2013
    În vederea realizării prevederilor art.29 lit.b) şi lit.g) din Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23 septembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art. 730),
ORDON:
    1. De a aproba modificările şi completările la Regulamentul privind certificarea auditorilor interni din sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.100 din 29 august 2012 (Monitorul Oficial nr.205-207/1132 din 28.09.2012), după cum urmează:
    1.1) Pct. 3, se completează la final cu sintagma „(în continuare Registru)”.
    1.2) Pct. 8, se completează cu lit. c1) cu următorul cuprins:
    „c1) examinează şi aprobă testul-grilă;”
    1.3) Pct. 9, se completează cu lit. b1) cu următorul cuprins:
    „b1) elaborează testul-grilă;”
    1.4) Pct. 9, lit. c), după cuvîntul „întocmeşte” se completează cu textul „formularul de evaluare a probei teoretice, formularul de evaluare a probei practice şi”.
    1.5) Pct. 9, lit. e), sintagma „auditorilor interni certificaţi din sectorul public” se exclude.
    1.6) Pct. 10 se completează la început cu textul: „Examenul de calificare se desfăşoară, cel puţin, 1 dată pe parcursul unui an calendaristic. În acest sens, ”.
    1.7) Pct.11:
    1.7.1. după cuvîntul „aplice” se completează cu textul ”, pe parcursul anului,”;
    1.7.2. după sintagma „auditorii interni” se completează cu textul „/angajaţii unităţilor de audit intern”.
    1.8) Se completează cu pct. 111 cu următorul cuprins:
    „111. Pretendentul poate aplica pentru obţinerea Certificatului de calificare al auditorului din sectorul public (conform anexei nr.5) sau Certificatului de calificare în domeniu specializat al auditorului din sectorul public (conform anexei nr.6).”
    1.9) Pct. 13, după cuvîntul „calificare” se completează cu sintagma „se desfăşoară în limba de stat şi”.
    1.10) Pct. 14, cuvintele „pentru implementarea auditului” se substituie cu cuvintele „de audit”.
    1.11) Se completează cu pct. 171 cu următorul cuprins:
    „171. În cazul în care pretendentul nu s-a prezentat la proba practică, acesta este în drept să aplice repetat la examenul de calificare.”
    1.12) Pct. 24, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „Pretendentului i se conferă certificat de calificare al auditorului din sectorul public dacă acesta a răspuns corect la cel puţin 70% din întrebările testului-grilă şi a acumulat cel puţin 20 puncte la proba practică.”
    1.13) Se completează cu pct. 241 cu următorul cuprins:
    „241. Pretendentului i se conferă certificat de calificare în domeniul specializat al auditorului din sectorul public dacă acesta dispune de certificat de calificare al auditorului din sectorul public, a răspuns corect la cel puţin 90% din întrebările testului-grilă şi a acumulat cel puţin 35 puncte la proba practică.”
    1.14) Pct.29, se exclude sintagma „în domeniul auditului intern”.
    1.15) Pct. 35, sintagma „auditorilor interni certificaţi din sectorul public (în continuare, Registru)” se exclude.
    1.16) Pct. 37, lit. c), la final se completează cu textul „de calificare al auditorului din sectorul public şi certificatului de calificare în domeniu specializat al auditorului din sectorul public”.
    1.17) Pct. 37, lit.d) se exclude.
    1.18) În anexa nr. 1 la Regulamentul privind certificarea auditorilor interni din sectorul public cuvintele „obţinerii certificării” se substituie cu textul:
„obţinerii:
    □ certificatului de calificare al auditorului din sectorul public;
    □ certificatului de calificare în domeniu specializat al auditorului din sectorul public.”
    1.19)    Anexele nr. 2-4 la Regulamentul privind certificarea auditorilor interni din sectorul public se completează la final cu textul:
    „Secretarul Comisiei:
    Semnătura    _________________
    Data     _________________”
    1.20) Anexa nr. 7 la Regulamentul privind certificarea auditorilor interni din sectorul public se modifică şi va avea următorul cuprins:
                                     Registrul auditorilor interni certificaţi
                                                     din sectorul public
 N/o
Numele, prenumele
Numărul şi data emiterii

Date privind suspendarea certificatului

Denumirea entităţii publice în care activează auditorul intern

Note

certificatului de calificare

al auditorului din sectorul public

certificatului de calificare în domeniu specializat al auditorului din sectorul public

    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                               Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 85. Chişinău, 14 iunie 2013.