HGC421/2013
ID intern unic:  348459
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 421
din  26.06.2013
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
procedura de supralegalizare a documentelor
Publicat : 28.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 136-139     art Nr : 508     Data intrarii in vigoare : 01.07.2013
    În temeiul articolului 9 al Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 5 octombrie 1961, şi în scopul executării articolului 3 al Legii nr. 42-XVI din 2 martie 2006 pentru aderarea la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.47-50, art.206), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la procedura de supralegalizare a documentelor (se anexează).
    2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va informa autorităţile competente ale statelor străine despre aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de supralegalizare a documentelor.
    3. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi alte autorităţi publice vor întreprinde măsurile necesare pentru implementarea prevederilor Regulamentului menţionat.
    4. Punctul 8 subpunctul 8) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 630 din 22 august 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.139-145, art.700) va avea următorul cuprins:
    „8) să adopte, în limitele legii, norme obligatorii privind procedura de prestare a serviciilor de către subdiviziunile interioare ale aparatului central sau structurile subordonate Ministerului, precum şi să soluţioneze problemele cu privire la procedura de supralegalizare a documentelor, în modul stabilit de Guvern;”.
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 iulie 2013.

    PRIM-MINISTRU                                                           Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                       Natalia Gherman

    Nr. 421. Chişinău, 26 iunie 2013.


    anexa

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3