HGC454/2013
ID intern unic:  348601
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 454
din  01.07.2013
cu privire la  modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 1181 din 22 decembrie 2010
Publicat : 05.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 141-144     art Nr : 544
    În conformitate cu art. 3 pct. 14) şi art. 16 pct. 2) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art. 1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.1181 din 22 decembrie 2010 privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 254-256, art. 1297), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Punctul 4 se exclude:
    2. La punctul 5, cuvintele „ale autorităţii sau donatorilor” se substituie cu cuvintele „interne sau externe”;
    3. Punctul 6:
    la subpunctul 1), cuvîntul ”semestrial” se substituie cu cuvîntul „anual”;
    la subpunctul 4), cuvîntul ”Raportul” se substituie cu cuvintele ”Raportul general”.
    4. Anexa la hotărîre:
    1) punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. În sensul prezentei Metodologii, prin monitorizarea implementării legislaţiei se înţelege identificarea, analiza şi evaluarea aplicabilităţii şi a gradului de aplicare a actelor legislative şi a actelor normative ale Guvernului  (în continuare – acte normative), de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice.”;
    2) se completează cu un nou punct, 21, cu următorul cuprins:
    ”21. În sensul prezentei Metodologii, se definesc următoarele noţiuni principale:
    indicatori cantitativi – indică caracteristicile numerice ale rezultatelor implementării actului normativ, identificate în procesul monitorizării;
    indicatori calitativi – caracterizează gradul de acţiune juridică a actelor monitorizate şi evaluate şi exprimă raportul dintre rezultatele implementării actelor normative şi resursele utilizate pentru implementarea acestor acte. În scopul aprecierii rezultatelor implementării actelor normative acestea vor fi evaluate din punct de vedere al resurselor financiare, umane şi aplicării cadrului normativ (inclusiv de nivel inferior);
    gradul de acţiune juridică – se clasifică după cum urmează:
    a) act normativ funcţional – act normativ care îşi atinge scopurile şi în aplicarea căruia nu au fost identificate circumstanţe care îi limitează acţiunea juridică;
    b) act normativ parţial funcţional – act normativ în aplicarea căruia au fost identificate circumstanţe care îi limitează acţiunea juridică;
    c) act normativ nefuncţional – act normativ care nu produce efecte juridice în virtutea unor circumstanţe intervenite sau căzut în desuetudine.”;
    3) la punctul 3, subpunctul 4) se completează cu cuvintele ”comparativ cu situaţia premergătoare adoptării actului normativ monitorizat;”;
    4) se completează cu punctele 41, 42, 51 şi 52 cu următorul cuprins:
    ”41. Pentru asigurarea desfăşurării procesului de monitorizare, organul central de specialitate al administraţiei publice, din cadrul subdiviziunii analiză, monitorizare şi evaluarea politicilor desemnează o persoană responsabilă în calitate de coordonator al monitorizării procesului de implementare a legislaţiei, care are următoarele atribuţii:
    a) planifică şi organizează procesul de monitorizare;
    b) asigură respectarea reglementărilor stabilite în Metodologie;
    c) identifică subdiviziunea/persoana în cadrul organului central de specialitate, care urmează să efectueze nemijlocit monitorizarea actului normativ corespunzător;
    d) convoacă grupuri de lucru şi coordonează activitatea acestora;
    e) asigură efectuarea consultărilor publice;
    f) întocmeşte  raportul  de monitorizare conform Metodologiei, în temeiul informaţiilor acumulate pe parcursul procesului de monitorizare;
    g) efectuează alte acţiuni necesare în vederea bunei desfăşurări a procesului de monitorizare.
    42. Monitorizarea începe la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a hotărîrii Guvernului privind aprobarea listei actelor normative care urmează a fi monitorizate.
    La începutul monitorizării, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice prezintă Ministerului Justiţiei propuneri de acte normative care necesită a fi monitorizate în următorul an.”.
    „51. În procesul de monitorizare a implementării actului normativ organele centrale de specialitate ale administraţiei publice:
    a) identifică principalele părţi interesate, la care se referă reglementările actului normativ, şi stabileşte cum va derula procesul de consultanţă şi de comunicare cu acestea;
    b) colectează informaţia oficială despre implementarea actului normativ, inclusiv date statistice, practica judiciară naţională şi internaţională, opiniile şi avizele părţilor interesate etc.;
    c) analizează dacă prevederile actului normativ se aplică, dacă a fost atins scopul actului prevăzut în procesul de elaborare a acestuia şi dacă, în implementarea actului normativ, nu au apărut circumstanţe care pot afecta acţiunea juridică a actului normativ pentru viitor;
    d) întocmesc Raportul de monitorizare conform Metodologiei, în temeiul informaţiilor acumulate pe parcursul procesului de monitorizare.
    52. În vederea realizării eficiente şi obiective a monitorizării procesului de implementare a legislaţiei, organul central de specialitate responsabil de efectuarea monitorizării, asigură desfăşurarea procedurii de consultare a părţilor interesate şi a societăţii civile pentru a obţine opiniile acestora referitor la implementarea actului normativ respectiv şi cauzele care generează inaplicabilitatea sa.”;
    5) la punctul 6, textul „Pentru ca persoana interesată să-şi poată expune propunerile” se substituie cu textul „Pentru ca reprezentanţii părţii interesate să-şi poată expune opiniile referitor la actul normativ monitorizat”;
    6) punctul 7 se exclude;
    7) punctul 8;
    în dispoziţie, după textul „Raportul de monitorizare a procesului de implementare a legislaţiei,” se completează cu textul „potrivit modelului expus în anexa la prezenta Metodologie”;
    la subpunctul 2) în dispoziţie,  cuvîntul „funcţionalitatea” se substituie cu cuvîntul „aplicabilitatea”;
    la subpunctul 10), cuvîntul „parvenite” se substituie cu cuvintele „prezentate în adresa autorităţii, inclusiv cele plasate”;
    subpunctul 11) va avea următorul cuprins:
    „11) concluzii:
    se indică succint concluziile punctelor precedente şi, în mod obligatoriu, se face claritate referitor la:
    a) aplicabilitatea şi gradul de acţiune juridică a actului normativ monitorizat (funcţionalitatea actului normativ);
    b) faptul dacă a fost atins scopul expus în actul normativ, sau cel stabilit în procesul de elaborare a acestuia;
    c) faptul dacă în procesul de aplicare a actului normativ au apărut cauze care generează inaplicabilitatea acestuia sau ar putea afecta acţiunea lui în viitor.”;
    se completează cu un nou subpunct, 12), cu următorul cuprins:
    ”12) recomandări:
    se indică recomandările organelor centrale de specialitate al administraţiei publice privind remedierea cauzelor care generează inaplicabilitatea actelor normative, şi anume:
    a) se specifică măsurile necesare, care urmează a fi întreprinse pentru modificarea şi completarea actelor monitorizate, în scopul optimizării acţiunii juridice a acestora;
    b) se specifică alte măsuri decît cele normative (financiare, administrative etc.), pentru a asigura  aplicabilitatea actelor normative monitorizate.”;
    se completează în final cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „În conţinutul Raportului de monitorizare datele statistice cu indicatorii cantitativi şi calitativi, graficele, diagramele şi tabelele urmează a fi însoţite de note explicative.”;
    8) punctul 9:
    după prima propoziţie se completează cu o propoziţie cu următorul cuprins:
    „Data-limită de prezentare a rapoartelor de monitorizare  coordonatorului procesului de monitorizare este 1 octombrie (anual).”;
    se completează cu un nou alineat, doi, cu următorul cuprins:
    „Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice care nu prezintă Raportul de monitorizare a implementării legislaţiei coordonatorului procesului de monitorizare, la indicaţia Guvernului, prezintă explicaţii Guvernului referitor la motivul neprezentării Raportului de monitorizare a implementării legislaţiei.”;
    9) se completează cu un nou punct, 91, cu următorul cuprins:
    „91. Coordonatorul procesului de monitorizare a implementării legislaţiei, în termen de 5 zile de la data-limită de prezentare a rapoartelor de monitorizare, verifică rapoartele prezentate de     către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi, în cazul în care acestea sunt întocmite cu încălcarea prevederilor prezentei Metodologii,  le restituie autorităţilor responsabile pentru reexaminare şi completare.
    În cazul restituirii Raportului de monitorizare, organul central de specialitate al administraţiei publice reexaminează şi completează Raportul de monitorizare conform normelor prezentei Metodologii şi, în termen de 15 zile lucrătoare de la primire, îl prezintă repetat coordonatorului procesului de monitorizare.”;
    10) la punctul 10, după cuvintele „operării unor modificări”  se completează cu  cuvintele „în textul acestuia”;
    11) punctul 11 va avea următorul cuprins:
    „11. În cazul în care, în procesul de monitorizare a implementării legislaţiei, s-a constatat necesitatea întreprinderii altor măsuri (financiare, umane, fiscale etc.) de asigurare a aplicării actului normativ, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice prezintă Guvernului, în modul stabilit de legislaţie, propunerile motivate.”.
    5. Anexa la hotărîre se completează cu o nouă anexă cu următorul cuprins:

    anexa

    PRIM-MINISTRU                                                           Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                             Oleg Efrim

    Nr. 454. Chişinău, 1 iulie 2013.