OMSC193/68/32/2013
ID intern unic:  348631
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 193/68/32
din  28.02.2013
cu privire la organizarea examinării medicale a migranţilor
Publicat : 05.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 141-144     art Nr : 1017     Data intrarii in vigoare : 05.07.2013
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 200 din 16 iulie 2010 “Privind regimul străinilor în Republica Moldova”, Legii nr. 180 din 10 iulie 2008 “Cu privire la migraţia de muncă” şi Planului de acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 130 din 24 februarie 2012, în scopul asigurării dreptului la libera circulaţie, stimulării ocupării forţei de muncă şi atragerii investiţiilor străine, inclusiv protejării persoanelor implicate în procesul de migraţiune de pericolul agravării sănătăţii, de efectul factorilor nocivi şi prevenirii pericolelor pentru sănătatea publică, ţinînd cont de condiţiile în care va fi desfăşurată activitatea de muncă a acestora, contraindicaţiile prevăzute la anumite lucrări, condiţiile de trai şi climaterice, în temeiul art. 13 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi publice centrale şi locale nr. 317 din 18 iulie 2003.
O R D O N Ă M:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul privind ordinea examinării medicale a migranţilor, conform anexei.
    2. Directorul IMSP Spitalului Clinic al Ministerului Sănătăţii:
    1) a organiza activitatea Comisiei Centrale pentru examinarea medicală a migranţilor în conformitate cu Regulamentul aprobat prin prezentul ordin;
    2) a asigura cooperarea cu instituţiile medico-sanitare de asistenţă medicală şi alte structuri naţionale şi internaţionale specializate în domeniul migraţiei în vederea asigurării examinării medicale a străinilor şi apatrizilor care solicită permis de şedere şi a persoanelor ce pleacă peste hotarele ţării.
    3) a organiza acordarea suportului consultativ-metodic Comisiilor Regionale “Nord” (mun. Bălţi) şi “Sud” (or. Comrat) pentru examinarea medicală a străinilor şi apatrizilor care îşi perfectează actele de şedere din teritoriile respective în vederea implementării prevederilor Regulamentului aprobat prin ordinul dat.
    3. Directorul Direcţiei Principale Sănătate şi Protecţie Socială UTA Găgăuzia, şeful Secţiei Sănătate a Primăriei municipiului Bălţi:
    1) a institui Comisia Regională “Nord” în cadrul Spitalului municipal Bălţi şi a Comisiei Regionale “Sud” în cadrul Spitalului raional Comrat pentru examinarea medicală a străinilor şi apatrizilor care îşi perfectează actele de şedere în cadrul Centrelor regionale „Nord” şi „Sud” ale Biroului Migraţiune şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne, organizînd activitatea acestora în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin prezentul ordin;
    2) a asigura cooperarea cu Comisia Centrală pentru examinarea medicală a migranţilor din cadrul Spitalului Clinic al Ministerului Sănătăţii, precum şi cu Biroul Migraţiune şi Azil şi alte structuri naţionale şi internaţionale specializate în domeniul migraţiei pentru asigurarea perfectării şi eliberării rapide şi veridice a actelor medicale pentru străini;
    3) a realiza evidenţa, inclusiv electronică, a datelor privind eliberarea certificatelor medicale pentru străini, cu prezentarea trimestrială a informaţiei respective Comisiei Centrale pentru examinarea medicală a migranţilor.
    4. Directorul Direcţiei Sănătăţii a consiliului municipal Chişinău, directorul Direcţiei Principale Sănătate şi Protecţie Socială UTA Găgăuzia, şeful Secţiei Sănătate a Primăriei municipiului Bălţi, conducătorii instituţiilor medico-sanitare de asistenţă medicală, indiferent de forma juridică de organizare:
    1) Vor lua act de Regulamentul aprobat prin prezentul ordin şi vor întreprinde măsuri de rigoare în vederea realizării acestuia, inclusiv informarea populaţiei despre modalitatea de examinare medicală a migranţilor;
    2) Vor prezenta, la solicitarea Comisiilor sau a solicitantului, informaţia privind rezultatele consultaţiilor şi investigaţiilor efectuate, datele despre imunizare, datele privind evidenţa şi supravegherea cu patologii cronice, inclusiv cu maladii mintale etc. (F-027/e);
    3) Vor efectua consultaţiile de rigoare în cazul suspectării sau depistării maladiilor infecţioase la cetăţenii sosiţi în patrie din ţările endemice, inclusiv la persoanele ce pleacă în ţările endemice.
    5. Biroul migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne:
    1) Va asigura informarea străinilor care solicită acordarea sau prelungirea dreptului de şedere provizorie sau acordarea dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova despre modalitatea confirmării sau eliberării certificatului medical pentru străini;
    2) Vor asigura trimiterea străinilor la Comisia Centrală sau Comisiile Regionale pentru examinarea medicală a migranţilor în scopul confirmării certificatelor medicale de model aprobat, eliberate din ţara de origine, sau efectuarea examinării medicale conform prevederilor regulamentului aprobat prin prezentul ordin.
    3) Va publica pe pagina oficială informaţia relevantă privind procedura de examinare medicală, precum şi modelul certificatului medical, conform căruia instituţia medico-sanitară din ţara de origine a imigrantului va confirma lipsa maladiilor infecţioase, parazitare şi sexual transmisibile şi, concomitent, va indica grupa sîngelui şi Rh factorul.
    5. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă din cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei:
    1) Va aduce la cunoştinţa agenţilor economici şi conducătorilor agenţiilor private de ocupare a forţei de muncă obligativitatea examenului medical şi efectuarea vaccinărilor necesare cetăţenilor Republicii Moldova, care pleacă la muncă în străinătate;
    2) Va obliga agenţii economici, abilitaţi cu dreptul de organizare a angajării la muncă peste hotare a cetăţenilor Republicii Moldova, ca pînă la încheierea contractului individual de muncă între lucrătorul emigrant şi patronul de peste hotare, să solicite certificatul medical al migranţilor cu indicarea „pentru viză de şedere” sau „cu dreptul de angajare în cîmpul muncii”.
    6. Direcţia asistenţă medicală primară, Direcţia asistenţă medicală spitalicească şi urgentă ale Ministerului Sănătăţii, Biroul migraţie şi azil, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă vor coordona şi vor acorda suportul consultativ-metodic în vederea implementării prevederilor acestui ordin.
    7. Se abrogă ordinul comun al Ministerului Sănătăţii, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr. nr. 833/302/342 din 01.11.2011 “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind ordinea examinării medicale a migranţilor”.
    8. Prezentul ordin întră în vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    9. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui Gheorghe Ţurcanu, viceministrul sănătăţii, dlui Ion Bodrug, viceministrul afacerilor interne, şi dlui Sergiu Sainciuc, viceministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei.

    Ministrul sănătăţii                                                                Andrei USATÎI
    Ministrul afacerilor interne                                                  Dorin RECEAN
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                  Valentina BULIGA

    Nr. 193/ 68/ 32. Chişinău, 28 februarie 2013.

   
anexa