HGС495/2013
ID intern unic:  348675
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 495
din  08.07.2013
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează
în Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea
şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de
conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier
Publicat : 09.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 145     art Nr : 584
    În scopul realizării punctului 13 din Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 972 din 21 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 233-236, art. 1074), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1452 din 24 decembrie 2007 (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                                       Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                                   Natalia Gherman
    Ministrul tehnologiei
    informaţiei şi comunicaţiilor                                                         Pavel Filip
    Ministrul afacerilor interne                                                          Dorin Recean
    Ministrul transporturilor şi
    infrastructurii drumurilor                                                              Vasile Botnari
    Ministrul educaţiei                                                                       Maia Sandu

    Nr. 495. Chişinău, 8 iulie 2013.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 495
din 8 iulie 2013

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Regulamentul cu privire la permisul de conducere,
organizarea
şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului
de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier
    Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1452 din 24 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 8-10, art. 42), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în Regulament:
    a) în tot textul, cuvintele „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor” şi „ministrul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” şi, respectiv, „ministrul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”, la formele gramaticale corespunzătoare;
    b) punctul 7:
    la litera b), cuvintele „categoriile/subcategoriile C1, C, D1 şi D” se substituie cu cuvintele „categoriile/subcategoriile C1 şi C”;
    se completează cu litera b1)  cu următorul cuprins:
    „b1) permisul de conducere pentru subcategoria D1 se eliberează numai conducătorilor auto care deţin permis de conducere pentru categoria B de cel puţin 24 luni, iar permisul de conducere pentru categoria D se eliberează numai conducătorilor auto care deţin de cel puţin 24 luni permis de conducere pentru subcategoria D1 sau celor care deţin de cel puţin 24 luni permis de conducere pentru categoria C;”;
    c) se completează cu punctul 121  cu  următorul cuprins:
    „121. Examinarea şi documentarea cu permis de conducere a membrilor misiunilor diplomatice, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi oficiilor consulare străine acreditate în Republica Moldova, precum şi a membrilor de familie ai acestora, care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere sau a unor noi categorii/subcategorii ale acestuia, se vor efectua în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, potrivit procedurii stabilite pentru cetăţenii Republicii Moldova.”;
    d) la punctul 15, cifra „6” se substituie cu cifra „12”;
    e) punctul 17:
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) adeverinţa medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obţinerea permisului de conducere (Formularul nr.083/e), care certifică starea de sănătate, calităţile fizice şi aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul;”;
     se completează cu litera j) cu următorul cuprins:
    „j) cartela de acreditare perfectată de Protocolul Diplomatic de Stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, pentru persoanele care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere în condiţiile punctului 121 al prezentului Regulament;”;
    f) punctul 18:
    în primul alineat, cuvintele „documentarea cu duplicat al permisului de conducere” se substituie cu cuvintele „restabilirea permisului de conducere emis de autoritatea competentă din Republica Moldova”;
    la litera e), cuvintele „perfectarea duplicatului” se substituie cu cuvîntul „restabilirea”;
    la alineatul doi, cuvintele „eliberare a duplicatului” se substituie cu cuvintele „restabilire a acestuia”;
    g) punctul 20 se completează în final cu un alineat cu următorul cuprins:
    „Preschimbarea permiselor de conducere eliberate de autorităţile altor state, ale membrilor misiunilor diplomatice, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi oficiilor consulare străine acreditate în Republica Moldova, precum şi ale membrilor de familie ai acestora se efectuează  fără susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de conducere.”;
    h) punctele 22 şi 23 vor avea următorul cuprins:
    „22. Şcoala auto prezintă autorităţii competente din cadrul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor listele candidaţilor, întocmite conform modelului stabilit de această autoritate, în termen de 15 zile calendaristice din ziua demarării cursurilor.
    23. Programarea şi admiterea la examenul pentru obţinerea permisului de conducere se va efectua în baza cererii depuse personal de către solicitant la autoritatea competentă din cadrul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, cu anexarea documentelor prevăzute la punctul 17 din prezentul Regulament.
    Perioada maximă de la data depunerii cererii pînă la data programată a examenului nu poate depăşi 30 de zile calendaristice.”;
    i) la punctul 24, alineatele unu şi doi se substituie cu un alineat cu următorul cuprins:
    „Permisul de conducere se obţine în baza examenului care se desfăşoară în prezenţa unei comisii desemnate de către autoritatea competentă din cadrul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi     Comunicaţiilor.”;
    j) la punctul 30:
    alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „În cazul în care persoana nu susţine proba practică pe parcursul a 90 zile calendaristice din momentul susţinerii probei teoretice, aceasta va fi obligată să susţină din nou proba teoretică a examenului.”;
    alineatele trei şi cinci se exclud;
    k) la punctul 38, cuvintele „eliberării duplicatului” se substituie cu cuvîntul „restabilirii”;
    l) punctul 40 va avea următorul cuprins:
    „40. La expirarea termenului de privare de dreptul de a conduce autovehicule, în afara cazurilor în care a intervenit anularea sau schimbarea acestei sancţiuni prin amendă contravenţională, pentru repunerea în dreptul de a conduce, persoana solicitantă trebuie să prezinte subdiviziunii competente a Poliţiei următoarele documente:
    a) actul de identitate şi copia acestuia;
    b) adeverinţa medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului  pentru obţinerea permisului de conducere (Formularul nr.083/e). Adeverinţa medicală pentru persoanele care au fost private de dreptul de a conduce autovehicule  din cauza conducerii în stare de ebrietate necesită a fi datată cu cel mult 30 de zile calendaristice înaintea expirării termenului de privare;
    c) dovada frecventării cursului de instruire antialcoolică/antidrog, pentru persoanele care au fost private de dreptul de a conduce autovehicule din cauza conducerii în stare de ebrietate, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1434 din 7 noiembrie 2002 „Cu privire la măsurile de prevenire a conducerii mijloacelor de transport în stare de ebrietate.”;
    2) în anexa nr. 3 la Regulament:
    a) cuvintele „perfectarea duplicatului”, „obţinerea duplicatului” şi „perfectarea şi eliberarea duplicatului” se substituie cu cuvintele „preschimbarea/restabilirea”;
    b) ultimul alineat se completează în final cu cuvintele „(în cazul restabilirii)”.