LPC147/2013
ID intern unic:  348688
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 147
din  14.06.2013
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 12.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 146-151     art Nr : 464     Data intrarii in vigoare : 12.08.2013
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 26 din Codul transporturilor auto, aprobat prin Legea nr. 116-XIV din 29 iulie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 90–91, art. 581), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 26. Primirea la transport şi transportul
                            mărfurilor perisabile, periculoase, al
                            încărcăturilor supragrele, agabaritice
                            sau al altor mărfuri pentru care sînt
                            stabilite cerinţe speciale”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Transportul în vrac/vraf al substanţelor minerale utile, al materialelor de construcţie şi al deşeurilor de producţie sau menajere (cu excepţia celor calificate ca mărfuri periculoase pentru care sînt stabilite cerinţe speciale) se efectuează cu mijloace de transport închise sau deschise şi fiind acoperite cu prelată.”
    Art. II. – Articolul 224 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „Articolul 224. Încălcarea regulilor de folosire
                             a drumurilor de către vehicule
    (1)  Circulaţia pe drumurile naţionale a vehiculelor cu şenile, a vehiculelor echipate cu pneuri utilate cu crampoane (în afara perioadei 1 decembrie – 1 martie), cu tracţiune animală, precum şi a celor neechipate corespunzător, care transportă încărcături neacoperite cu prelată a căror scurgere provoacă poluarea învelişului rutier, a terenurilor adiacente drumurilor sau încetinirea circulaţiei rutiere,
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Nerespectarea de către conducătorii de vehicule sau de către furnizorii de mărfuri în vrac/vraf a restricţiilor de tonaj (greutate) sau de gabarit
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Nesupunerea la dispoziţiile sau la cerinţele legale ale colaboratorului organului afacerilor interne sau ale persoanei cu funcţie de răspundere din organul de specialitate în domeniul transportului privind verificarea masei totale, a sarcinii masice pe osie sau a gabaritelor vehiculelor, refuzul de a prezenta actele sau împiedicarea în orice mod a activităţii acestora
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.”
    Art. III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de o lună de la data publicării.
    (2) Agenţilor transportatori li se permite confecţionarea individuală a prelatelor, cu condiţia ca acestea să fie din ţesătură impermeabilă, rezistentă şi să acopere integral încărcăturile transportate.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                       Igor CORMAN

    Nr. 147.  Chişinău, 14 iunie 2013.