LPC149/2013
ID intern unic:  348690
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 149
din  14.06.2013
pentru modificarea Legii nr. 283-XV din 4 iulie 2003
privind activitatea particulară de detectiv şi de pază
Publicat : 12.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 146-151     art Nr : 466
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 283-XV din 4 iulie 2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 200–203, art. 769), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 27 alineatul (2) litera a), textul „de 21 de ani” se înlocuieşte cu textul „de 18 ani”.
    2. La articolul 273 litera a), textul „de 21 de ani” se înlocuieşte cu textul „de 18 ani”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                         Igor CORMAN

    Nr. 149.  Chişinău, 14 iunie 2013.