HGC494/2013
ID intern unic:  348719
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 494
din  08.07.2013
privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce
se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului
nr. 357 din 13 mai 2009
Publicat : 12.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 146-151     art Nr : 589
    În temeiul lit. a) art.5 din Legea nr.131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.103-106, art.443), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                          Dorin Recean
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                                          Vasile Botnari
    Ministrul tehnologiei informaţiei
    şi comunicaţiilor                                                                            Pavel Filip

    Nr. 494. Chişinău, 8 iulie 2013.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 494
din 8 iulie  2013
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului
nr. 357 din 13 mai 2009
„Cu privire la aprobarea
Regulamentului circulaţiei rutiere”

    Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 „Cu  privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 92-93, art. 409), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează  după cum urmează:
    1. Pe parcursul întregului text al Regulamentului circulaţiei rutiere, cuvintele „poliţia rutieră” se substituie cu cuvîntul „poliţia” la cazul gramatical corespunzător, iar sintagma „Direcţia poliţiei rutiere” se substituie cu sintagma „Direcţia supraveghere transport şi circulaţie rutieră”.
    2. Punctul 7:
    la noţiunea „bandă de circulaţie”, cuvintele „al părţii carosabile” se substituie cu cuvintele „al carosabilului”;
    la noţiunea „oprire de serviciu”, după cuvintele „trecerea vehiculului” se completează cu cuvîntul în paranteze „(pietonului)”;
    la noţiunea „trecere pentru pietoni”, după cuvintele „indicatoarele rutiere” cifrele „5.50.1, 5.50.2” se substituie cu cifrele „5.50.1 – 5.50.4”.
    3. Denumirea capitolului II va avea următorul cuprins:
„Capitolul II
 DREPTURILE, OBLIGAŢIILE ŞI RESTRICŢIILE
PENTRU CONDUCĂTORII DE VEHICUL
E
    4. Punctul 11:
    în preambul, cuvintele „înainte de plecare şi în timpul deplasării” se exclud;
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) înainte de plecare să verifice starea tehnică a vehiculului şi să o supravegheze pe parcurs, în special funcţionarea sistemelor de direcţie, de frînare, dispozitivelor de iluminare şi semnalizare.”;
    la litera b), înainte de cuvintele „să poarte centura” se completează cu cuvintele „în timpul deplasării”;
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) la trecerile pentru pietoni cu circulaţia nedirijată să cedeze trecerea pietonilor aflaţi în traversarea drumului pe partea carosabilului în direcţia de mers a vehiculului”;
    litera i):
    la liniuţa patru, după cuvintele „orbului care traversează strada” se completează cu textul „în orice loc”;
    ultimul alineat va avea următorul cuprins:
    „După oprirea vehiculului la semnalul agentului de circulaţie sau al altui reprezentant al organului de control, conducătorul este obligat să rămînă în vehicul ţinînd braţele pe volan pînă la apropierea persoanei care a impus oprirea şi ulterior să îndeplinească necondiţionat dispoziţiile legale ale acestei persoane, prevenind şi pasagerii să nu părăsească vehiculul în timpul controlului, decît cu permisiunea sau la dispoziţia reprezentantului organului de control. În cazul în care oprirea se efectuează pe timp de noapte, conducătorul este obligat să conecteze lumina în salonul (cabina) vehiculului”;
    la litera j), cuvintele „agentului de circulaţie” se substituie cu cuvintele „poliţistului”.
    5. La punctul 13, după cuvintele „cu pagube materiale” se completează cu cuvintele „imediat la telefon trebuie să anunţe poliţia despre producerea accidentului şi”.
    6. Se completează cu un nou punct, 141, cu următorul cuprins:
    „141 Conducătorul de vehicul oprit pentru verificare de către agentul de circulaţie are dreptul:
    a) să fie informat în privinţa numelui, prenumelui, funcţiei  agentului de circulaţie, autorităţii pe care o reprezintă, inclusiv prin prezentarea legitimaţiei, precum şi temeiul legal al opririi;
    b) să fie informat în privinţa normei legale încălcate, precum şi încadrarea juridică a faptei imputate, în conformitate cu legislaţia penală sau contravenţională;
    c) să fie informat în privinţa drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de legislaţia penală sau contravenţională şi posibilităţii de a recurge la realizarea acestora;
    d) să facă cunoştinţă cu probele ce dovedesc faptul încălcării legislaţiei, inclusiv cele constatate cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate;
    e) să conteste, în conformitate cu legislaţia în vigoare, legalitatea acţiunilor agentului de circulaţie, precum şi actele de constatare încheiate de aceştia.”
    7. Punctul 15 se  completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „Amenajarea inginerică a drumurilor se efectuează prin intermediul elementelor constructive de siguranţă ale infrastructurii rutiere (parapete rutiere de protecţie, stîlpi de direcţionare, benzi rezonatoare). Benzile rezonatoare longitudinale se execută pe marginile carosabilului pentru preîntîmpinarea ieşirii întîmplătoare a vehiculelor de pe carosabil. Benzile rezonatoare transversale se execută pe suprafaţa carosabilului prealabil locurilor ce prezintă pericol (curbe în plan cu rază mică, intersecţii, treceri pentru pietoni, instituţii preşcolare, şcolare etc.).”
    8. Punctul 20:
    la subpunctul 1), după alineatul doi se completează cu un nou alineat cu următorul  cuprins:
    „La intersecţia drumurilor cu sens unic, la nivelul semnalului roşu al semaforului cu trei culori, din stînga acestui semnal, poate fi amplasat un panou adiţional cu o săgeată de culoare verde pe fundalul negru, cu vîrful spre stînga, care după oprirea vehiculului la semnalul roşu, respectîndu-se măsurile de precauţie, permite deplasarea în direcţia săgeţii.”;
    la subpunctul 5) alineatul doi, după cuvintele „prin intersecţie” se completează cu cuvintele „pe o durată scurtă de timp,”.
    9. Punctul 30 subpunctul 2) după cuvintele ”asociere de benzi” se completează cu cuvintele ”roşii şi galbene”, iar cuvintele ”albe şi negre” se includ în paranteze.
    10. Punctul 38 va avea următorul cuprins:
    „38. 1) Autovehiculele cu regim prioritar de circulaţie trebuie să fie echipate, respectiv:
    a) ale Ministerului Afacerilor Interne – cu lumini giratorii de culoare albastră şi roşie, şi semnal sonor special (cu excepţia celor destinate stingerii incendiilor);
    b) ale Ministerului Apărării, Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, echipelor mobile ale Serviciului Vamal, ambulanţelor, destinate stingerii incendiilor,  serviciilor bancare, poştei speciale, serviciilor depanare ale reţelelor de gazificare şi electrice de contact – cu lumini giratorii de culoare albastră şi semnal sonor special.
     Echiparea autovehiculelor cu regim prioritar de circulaţie cu mijloace de semnalizare specială sonoră şi luminoasă se realizează cu permisiunea Direcţiei supraveghere transport şi circulaţie rutieră, în conformitate cu standardele şi normativele în vigoare.
    2) Autovehiculele speciale destinate întreţinerii şi reparării drumurilor, care transportă încărcături cu masa şi gabaritul depăşite, încărcături periculoase şi cele ce evacuează vehiculele rămase în pană, trebuie să fie echipate cu lumini giratorii de culoare portocalie.”
    11. La punctul 42, subpunctul 4) se completează cu un nou alineat cu următorul  cuprins:
    „Pe sectoarele de drum din afara localităţilor, pe care benzile de circulaţie, cu lăţime sporită, sînt separate de acostamentul cu lăţime sporită (prin marcajul 1.6 b), conducătorii vehiculelor ce urmează a fi depăşite sînt obligaţi să se deplaseze spre dreapta pe acostament, pentru a nu crea obstacole vehiculelor care depăşesc.”
    12. La punctul 52, subpunctul 3) va avea următorul  cuprins:
    „3) Conducătorul este obligat să revină pe banda de circulaţie iniţială, după ce a efectuat depăşirea pe banda de sens opus, precum şi atunci cînd această manevră a fost efectuată pe banda de circulaţie cu acelaşi sens, dacă rămînerea lui pe această bandă creează obstacole altor vehicule care vin din spate cu o viteză mai mare.
    Conducătorul este privat de această obligaţie în cazurile în care depăşirea se efectuează pe banda din dreapta în raport cu vehiculul depăşit.”
    13. La punctul 58, subpunctul 4) va avea următorul cuprins:
    „4) În cazul deplasării în direcţia săgeţii aplicate într-un semnal suplimentar al semaforului, concomitent cu semnalul verde, conducătorul are prioritate în raport cu vehiculele (pietonii) care se deplasează din alte direcţii.
    În cazul deplasării în direcţia săgeţii aplicate într-un semnal suplimentar al semaforului, concomitent cu semnalul roşu, conducătorul trebuie să cedeze trecerea vehiculelor (pietonilor) care se deplasează din alte direcţii.
    În cazul în care la nivelul semnalului roşu, în dreapta acestuia, este amplasat un panou adiţional cu o săgeată de culoare verde pe fundalul negru, cu vîrful spre dreapta, conducătorul poate să continue deplasarea în direcţia săgeţii la semnalul roşu, de pe banda de circulaţie din dreapta a carosabilului, doar după ce a efectuat oprirea. Totodată, conducătorul trebuie să nu creeze obstacole altor participanţi la trafic, să nu expună pericolului pietonii cu drept de circulaţie, care traversează carosabilul şi conducătorii de vehicule ce se deplasează la semnalul verde al semaforului.
    Atunci cînd la nivelul semnalului roşu al semaforului cu trei culori, din stînga acestui semnal, este amplasat un panou adiţional cu o săgeată de culoare verde pe fundalul negru, cu vîrful spre stînga, conducătorului i se permite la semnalul roşu virarea pe drumul cu sens unic la stînga, de pe banda de circulaţie din stînga a carosabilului, doar după ce a efectuat oprirea. Virînd la stînga conducătorul trebuie să cedeze trecerea pietonilor şi conducătorilor de vehicule cu drept de circulaţie, ce se deplasează la semnalul verde al semaforului.”
    14. La punctul 63 subpunctul 2), după cuvintele „sau în curs de coborîre” se completează cu cuvintele în paranteze „(indiferent de semnalul semaforului).”
    15. La punctul 68 subpunctul 3) litera a), cuvîntul „drumului” se substituie cu cuvîntul „carosabilului”.
    16. Punctul 69:
    la litera c), cuvintele „pe carosabil” se substituie cu cuvintele „pe platforma drumului”;
    litera j) va avea următorul cuprins:
    „j) pe gazoane”.
    17. La punctul 82, subpunctul 1) va avea următorul  cuprins:
„82. 1) Copiii cu vîrsta de pînă la 12 ani pot fi transportaţi doar în autoturismul care este utilat cu sistem de reţinere (sau cu alte mijloace de adaptare: pernă specială, scaun de înălţare, care acordă posibilităţi de aplicare a centurilor de siguranţă standard) a copiilor, cu respectarea următoarelor cerinţe: 
    a) sistemul de reţinere a copiilor corespunde standardelor de siguranţă;
    b) sistemul de reţinere a copiilor corespunde masei şi taliei copilului;
    c) poziţia copilului pe scaun permite aplicarea corectă (bazin/umăr) a centurii de siguranţă.”.
    18. Punctul 83:
    la litera a), cuvintele din paranteze se exclud;
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) transportarea pe şaua din spate a motocicletei cu sau fără ataş, precum şi în ataşul acesteia a copiilor care au vîrsta mai mică de 12 ani, de asemenea a oricărei alte persoane, dacă motocicleta nu este utilată în spate cu şa, mîner de susţinere şi sprijin pentru picioare;”
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) transportarea copiilor cu vîrsta de pînă la 12 ani pe bancheta din faţă a autoturismului, precum şi pe bancheta din faţă din dreapta a microbuzului sau autobuzului;”;
    la litera e), după cuvintele „rulotă-camping, în” se completează cu cuvintele„ caroseria basculantă a camionului,”.
    19. Punctul 87 va avea următorul cuprins:
    „87. Limitele maxime de gabarit ale vehiculelor (inclusiv încărcăturii) nu trebuie să depăşească: în lăţime – 2,55 m (pentru autocamioanele frigorifice şi caroseriile izotermice – 2,6 m); în înălţime – 4 m; în lungime – încărcătura să nu depăşească limita gabaritului anterior al vehiculului mai mult de 1 m, iar celui posterior mai mult de 2 m.”
    20. La punctul 89, cuvintele „poliţia rutieră” se substituie cu sintagma „Direcţia supraveghere transport şi circulaţie rutieră, şi dacă au puse în funcţiune luminile giratorii de culoare portocalie.”
    21. La punctul 91 literele e) şi f) devin alineatele doi şi trei ale literei d) din prezentul punct.
    22. La punctul 93, cuvintele „poliţia rutieră” se substituie cu sintagma „Direcţia supraveghere transport şi circulaţie rutieră şi dacă au puse în funcţiune luminile giratorii de culoare portocalie.”
    23. La punctul 101, textul „documentele de înmatriculare prevăzute la punctul 44 al anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1047 din 8 noiembrie 1999 “Cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare “Automobilul” în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării autovehiculelor şi remorcilor acestora” se substituie cu cuvintele „şi certificatul valabil de înmatriculare a vehiculului, de modelul stabilit.”
    24. Punctul 104 se completează cu un nou alineat cu următorul  cuprins:
    „Este interzisă deplasarea pe drumurile publice, pe timp de noapte, a autovehiculelor care au volanul amplasat pe partea dreaptă a axei longitudinale, cu excepţia celor aflate în traficul internaţional în tranzit.”
    25. La punctul 106 subpunctul 2) alineatul unu, din sintagma „albastră şi/sau roşie”, cuvîntul „sau” se exclude, din alineatul doi cuvintele „sau verde” se exclud.
    26. Punctul 107:
    după alineatul unu se completează cu un nou alineat cu următorul  cuprins:
     „Conducătorii autovehiculelor care transportă încărcături cu gabaritul depăşit se pot abate de la exigenţele punctului 43 subpunctul 2) al prezentului Regulament.”;
    la alineatul patru, cuvintele „în cauză” se substituie cu cuvintele „destinate întreţinerii drumurilor.”
    27. La punctul 116 subpunctul 1) în preambul, cuvintele „în traversare” se substituie cu cuvintele „în traversarea drumului.”
    28. Punctul 122:
    la subpunctul 5), litera e) va avea următorul  cuprins:
    „e) în cazul în care pe carosabil este zăpadă, gheaţă sau polei, roţile:
    autoturismului (cu capacitatea de trecere normală – 4x2 sau ridicată – 4WD), autocamionului la care masa maximă autorizată nu depăşeşte 3500 kg, precum şi roţile remorcilor tractate de aceste autovehicule, nu sînt echipate cu anvelope pe care este marcajul „M + S”, „M.S.” sau „M & S”;
    de pe axa (axele) de tracţiune a microbuzului, autobuzului şi camionului, la care masa maximă autorizată depăşeşte 3500 kg, nu sînt echipate cu anvelope pe care este marcajul „M + S” sau simbolurile iernii(; ), ori anvelopele fără marcaj sau simboluri nu au protectorul destinat pentru exploatarea pe timp de iarnă, iar în lipsa acestor anvelope pe pneurile roţilor de tracţiune nu sînt instalate lanţuri antiderapante confecţionate industrial pentru acest scop.
    În lipsa pe suprafaţa carosabilului a zăpezii, gheţii sau poleiului roţile vehiculului sînt echipate cu anvelope dotate cu crampoane, excepţie fiind cazurile cînd se atestă o diferenţă esenţială a condiţiilor meteo pe întreg teritoriul Republicii Moldova.”
    subpunctul 6 litera j):
    la alineatul unu prima propoziţie, după cuvintele „trusa medicală” se completează cu cuvîntul „stingătoarele”, iar cuvîntul  „(stingătorul)” se include în paranteze;
    la alineatul doi, cuvintele „precum şi lanţurile antiderapante în perioada 1 decembrie – 1 martie se exclud.”
    29. Punctul 124 se completează cu o nouă literă,  g), cu următorul cuprins:
    „g) pe neaşteptate, pe carosabil a căzut zăpadă, s-a format gheaţă sau polei, iar roţile vehiculului nu corespund prevederilor literei e) subpunctul 5) punctul 122 din prezentul Regulament.”
    30. La punctul 127 subpunctul 2) litera a), cuvintele „poliţiei rutiere” se substituie cu sintagma „Direcţiei supraveghere transport şi circulaţie rutieră”.
    31. La punctul 129 în preambul, cuvintele „poliţia rutieră” se substituie cu sintagma „Direcţia supraveghere transport şi circulaţie rutieră”.
    32. Anexa nr.2 la Regulamentul circulaţiei rutiere se completează cu o nouă imagine a semaforului:

    33. Anexa nr.3 la Regulamentul circulaţiei rutiere:
    compartimentul I:
    la indicatorul 1.23, fundalul acestuia se modifică din culoare albă în culoare galbenă:
    indicatorul 1.31 devine indicatorul 1.31.1 „Accident”;
    se completează cu un nou indicator 1.31.2 „Punct negru”:
    indicatoarele 1.34.1 şi 1.34.2 se modifică, conturîndu-le pe perimetru cu o margine de culoare galben-verzuie fluorescentă;

    compartimentul II:
    indicatorul 3.27 devine indicatorul 3.27.1;
    se completează cu un nou indicator 3.27.2, care este suplimentar conturat cu o margine de culoare galben-verzuie fluorescentă:

    compartimentul V:
    indicatorul 5.24 se substituie cu un nou indicator 5.24 „Locul de intersectare a carosabilelor”:

    indicatorul 5.29 se exclude, numărul 5.29 se atribuie indicatorului 5.30, care devine indicatorul 5.29 „Atenţie radar”;
    se completează cu un nou indicator 5.30 „Monitorizare trafic”:

    indicatoarele 5.50.1 – 5.50.2 se completează cu două imagini 5.50.3 şi 5.50.4, care au pe perimetru un contur de culoare galben-verzuie fluorescentă:

    din grupa de indicatoare 5.61.1, indicatorul cu inscripţia „Cetatea Soroca” se exclude;
    se completează cu o nouă literă c), cu următorul cuprins:
    „c) De informare turistică

    compartimentul VI:
    la panoul adiţional 6.6.1 – 6.6.8, sintagma „Categoria de vehicul” se substituie cu sintagma „Tipul de vehicul”;
    panoul adiţional 6.23.6 se completează cu o nouă imagine, reprezentînd o săgeată de culoare verde pe fundalul negru, cu vîrful spre stînga:

    se completează cu două panouri adiţionale 6.25 şi 6.26:

    Nota explicativă la anexa nr. 3 a Regulamentului circulaţiei rutiere: compartimentul I:
    indicatorul 1.31 „Accident” devine indicatorul 1.31.1 „Accident”;
    se completează cu un nou indicator, 1.31.2, cu următorul cuprins:
    „1.31.2 „Punct negru” – sector de drum cu o lungime de maximum un km, pe care într-o perioadă de 5 ani s-au înregistrat minimum 5 accidente grave, soldate cu minimum 5 victime.
    La începutul sectorului de drum în cauză indicatorul trebuie să fie însoţit de panoul adiţional 6.3.1 Zonă de acţiune, iar la sfîrşitul sectorului – de panoul 6.3.2 Sfîrşitul zonei de acţiune;
    la compartimentul III, indicatorul 3.27 ava avea urm[torul cuprins:
    „3.27.1, 3.27.2 „Viteză maximă limitată” – indicatoarele interzic circulaţia vehiculelor cu o viteză mai mare decît cea menţionată pe indicator. Indicatorul 3.27.2 se instalează pe sectoarele de drum fără iluminare artificială”;
    la compartimentul IV alineatul cinci, după cuvintele „asupra carosabilului” se completează cu cuvintele „ ,precum şi a altor locuri”;
    compartimentul V:
    indicatorul 5.24 va avea următorul cuprins:
    „5.24”Locul de intersectare a carosabilelor” – se instalează la intersecţiile în care este aplicat marcajul 1.28.”;
    indicatorul 5.29 se exclude, numărul 5.29 se atribuie indicatorului 5.30, care devine indicatorul 5.29 cu următorul cuprins:
    „5.29 ”Atenţie radar”;
    se completează cu un nou indicator 5.30. Monitorizare trafic” cu următorul cuprins:
    „5.30 „Monitorizare trafic” – se instalează la intrarea în zona în care se efectuează monitorizarea electronică a traficului.”;
    indicatoarele 5.50.1, 5.50.2 „Trecere pentru pietoni” vor avea următorul cuprins:
    „5.50.1 – 5.50.4 „Trecere pentru pietoni” – în lipsa marcajelor rutiere 1.14.1, 1.14.2, indicatoarele 5.50.1 şi 5.50.3 se instalează în sensul de mers pe partea dreaptă a drumului, pe marginea cea mai apropiată a trecerii, iar indicatoarele 5.50.2 şi 5.50.4 – pe partea stîngă a drumului, pe marginea cea mai îndepărtată a trecerii.”;
    se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    ”Indicatoarele 5.50.3 şi 5.50.4 se instalează la trecerile pentru pietoni, pe sectoarele de drum fără iluminare artificială.”;
    la indicatoarele 5.58.1 – 5.58.4alineatul doi, după cuvintele „în partea inferioară a indicatoarelor 5.58,2 – 5.58.4 se completează după virgulă cu cifra 5.59, iar acest alineat va urma după indicatorul 5.59;
    după indicatoarele 5.78.1 – 5.78.3 se completează cu o nouă literă, c), cu următorul cuprins:
    „c) De informare turistică
    5.79 „Direcţie spre obiectivul turistic”
    5.80 „Cetate”.
    5.81 „Mănăstire”.
    5.82 „Monument”.
    5.83 „Rezervaţie naturală”.
    5.84 „Pensiune agroturistică.”;
    compartimentul VI:
    la panoul 6.3.1, după cifra 1.30 se completează cu cifra ” 1.31.2”;
    la panoul 6.3.2, după cifra 1.30 se completează cu cifra ” 1.31.2”;
    la panoul 6.4.1 – 6.4.5, după cuvintele „Zona de acţiune” – respectiv”, sintagma „6.4.1 – reduce; 6.4.2 – confirmă; 6.4.3 – suspendă zona de acţiune” se substituie cu sintagma „6.4.1 – reduce zona de acţiune; 6.4.2 – confirmă aflarea în zona de acţiune; 6.4.3 – suspendă acţiunea”;
    la panourile 6.6.1 – 6.6.8 cuvintele„Categoria de vehicul” se substituie cu cuvintele„Tipul de vehicul”, cuvintele „determină categoria” se substituie cu cuvintele „determină tipul”;
    la panoul 6.17 cifrele ”5.50.1, 5.50.2” se substituie cu cifrele”5.50.1 – 5.50.4”;
    panourile 6.23.1 – 6.23.6 vor avea următorul cuprins:
    „6.23.1 – 6.23.6 „Direcţii pentru circulaţie”. Panourile 6.23.1 – 6.23.5 – indică direcţia de deplasare la semnalul verde, atunci cînd pe semnalele semaforului lipsesc săgeţile conturate direcţionale şi se amplasează sub semafor.
    Panourile 6.23.3 şi 6.23.5 permit întoarcerea.
    Panoul 6.23.6 – indică direcţia de deplasare permisă la semnalul roşu al semaforului şi se amplasează la nivelul semnalului roşu, după caz, din dreapta sau din stînga acestuia.”;
    se completează cu două panouri 6.25 şi 6.26 cu următorul cuprins:
    „6.25 „Benzi rezonatoare” – semnalizează fîşiile de zgomot aplicate transversal la axa drumului”. Se utilizează în asociere cu indicatorul 1.30.
    „6.26 „Denivelare artificială” – atenţionează şi informează respectiv, în cazul asocierii cu indicatorul 1.20 şi cu indicatoarele 5.50.1 – 5.50.4, despre prezenţa trecerii pentru pietoni supraînălţată.”
    34. Anexa nr.4 la Regulamentul circulaţiei rutiere:
    compartimentul I litera C):
    marcajul 1.17 devine marcajul 1.17.1;
    se completează cu o nouă imagine 1.17.2:

    inscripţia ”PR” a marcajului 1.26 se substituie cu inscripţia ”POL”, avînd următoarea imagine:

    se completează cu un nou marcaj 1.28 cu următoarea imagine:

    compartimentul II:
    asocierea de benzi albe şi negre ale marcajelor 2.1.1 – 2.1.3 şi 2.2 se modifică în asocierea de benzi roşii şi galbene, după cum urmează:

    marcajele 2.4 şi 2.5 devin marcajele 2.4.1 şi 2.4.2:

    marcajul 2.6 devine marcajul 2.5.
    Nota explicativă la anexa nr.4 a Regulamentului circulaţiei rutiere:
    marcajul 1.6 va avea următorul cuprins:
    „1.6 Linia îngustă discontinuă, lungimea haşurilor fiind de trei ori mai mare decît intervalele dintre acestea:
    a) avertizează despre apropierea de marcajul 1.1.1 lit. a) şi b) sau de marcajul 1.11 a) care separă fluxurile de transport în sensuri opuse sau în acelaşi sens;
    b) separa benzile de circulaţie (cu lăţime sporită – 3,75 m) ale carosabilului de acostamentul (cu lăţime sporită – 1,8 m), la care îmbrăcămintea este identică cu îmbrăcămintea carosabilului, se aplică pe sectoarele de drum din afara localităţilor.”;
    marcajul 1.17 devine marcajul 1.17.1;
    se completează cu un nou marcaj, 1.17.2, cu următorul cuprins:
    „1.17.2 Grupajele de linii care se aplică pe benzile rezonatoare transversale”;
    marcajul 1.26 va avea următorul cuprins:
    ”1.26 Inscripţia ”POL” determină locul de staţionare rezervat vehiculelor de patrulare ale poliţiei.”;
    marcajul 1.27 va avea următorul cuprins:
    „1.27 Inscripţia ”50” se aplică pe carosabil pentru completarea indicatorului 3.27. Inscripţia poate avea şi altă semnificaţie care corespunde semnificaţiei de pe indicatorul 3.27.”;
    se completează cu nou marcaj 1.28 cu următorul cuprins:
    „1.28 Linii diagonale încrucişate cuprinse într-un contur – delimitează în intersecţie locul de intersectare a carosabilelor drumurilor.
    Marcajele orizontale aplicate pe carosabil sînt de culoare albă.
    Marcajele 1.4, 1.10, 1,17, avînd sau nu inscripţiile „BUS” ori „TAXI”, precum şi marcajul 1.28 sînt de culoare galbenă.
    Marcajul 1.17.2, ce se aplică pe benzile rezonatoare transversale, este de culoare roşie.
    Fondul marcajelor 1.14.1 şi 1.14.2 este de culoare roşie, dacă acestea în localităţi sînt aplicate pe trecerile pentru pietoni supra înălţate sau atunci cînd, în afara localităţilor, trecerile pentru pietoni urmează după benzile rezonatoare transversale.
    Este interzisă intrarea pe marcajul 1.28 în cazul în care semnalul semaforului în direcţia de mers interzice deplasarea sau circulaţia este blocată şi ca urmare conducătorul va fi forţat să oprească pe acest marcaj.
    Marcajul care substituie marcajele de bază pe locurile (sectoarele de drum) unde se efectuează lucrări este de culoare portocalie.”;
    la compartimentul II alineatul unu, cuvintele „formate dintr-o asociere de benzi albe şi negre” se exclud;
    după alineatul unu se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „Marcajele 2.1.1 – 2.1.3 şi 2.2 sînt formate dintr-o asociere de benzi roşii şi galbene, iar marcajul 2.5 – dintr-o asociere de benzi albe şi negre.”;
    marcajele 2.4 şi 2.5 se comasează şi devin marcajele 2.4.1, 2.4.2 cu următorul cuprins:
    „2.4.1, 2.4.2 – suprafeţele laterale ale parapetelor rutiere de protecţie pe sectoarele de drum periculoase. Marcajul 2.4.1 este format dintr-un element fluorescent-reflectorizant de culoare albă, iar 2.4.2 – de culoare roşie şi sînt amplasate de-a lungul parapetelor, respectiv: 2.4.1 pe partea stîngă a drumului, iar 2.4.2 – pe dreapta.”;
    marcajul 2.6 devine marcajul 2.5.
    35. Anexa nr. 5 la Regulamentul circulaţiei rutiere:
    se completează cu următoarele indicatoare de semnalizare a lucrărilor pe drum 9.1-12.2:
    „Începutul sectorului de drum pe care se efectuează lucrări pe partea stîngă
    Начало участка дороги, на котором работы ведутся на левойс тороне

    Sfîrşitul sectorului de drum pe care se efectuează lucrări pe partea stîngă
    Окончание участка дороги, на котором работы ведутся на левой стороне

    Începutul sectorului de drum pe care se efectuează lucrări pe partea dreaptă
    Начало участка дороги, на котором работы ведутся на правой стороне

    Sfîrşitul sectorului de drum pe care se efectuează lucrări pe partea dreaptă
    Окончание участка дороги, на котором работы ведутся на правой стороне

    Începutul sectorului de drum cu bandă de separare pe care se efectuează lucrări pe partea dreaptă
    Начало участка дороги с разделительной полосой, на котором работы ведутся на правой стороне

    Sfîrşitul sectorului de drum cu bandă de separare pe care se efectuează lucrări pe partea dreaptă
    Окончание участка дороги с разделительной полосой, на котором работы ведутся на правой стороне

    Pe drumurile cu bandă de separare care au 3 sau mai multe benzi pe sens se utilizează indicatoare corespunzătoare.
    На дорогах с разделительной полосой с тремя и более полосами для движения в каждом направлении устанавливаются соответствующие знаки

    36. În anexa nr. 6 la Regulamentul circulaţiei rutiere, imaginea semnului distinctiv nr.13 se modifică obţinînd forma prezentată în figură:

    În nota explicativă la anexa nr.6 a Regulamentului circulaţiei rutiere, semnul distinctiv 13 va avea următorul cuprins:
    „13 „Încărcătură periculoasă” – dreptunghi cu suprafaţa reflectorizantă şi fondul portocaliu de dimensiunea 400 × 300 mm (bază × înălţime), conturul de culoare neagră cu o lăţime de 15 mm. În cazul aplicării numărului de identificare a pericolului, panoul se împarte cu o linie transversală de aceiaşi culoare şi lăţime. Deasupra liniei se înscrie numărul de identificare a pericolului (2 sau 3 cifre), dedesubtul liniei – numărul de identificare a substanţei (4 cifre).Înălţimea cifrelor 100 mm, grosimea liniei – 15 mm, de culoare neagră. Acest semn se instalează în faţă şi în spatele vehiculelor care transportă astfel de încărcături.”